37 2019

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 2019


AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019

[An tiontú oifigiúil]


Clár an Ábhair

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1. Gearrtheideal agus tosach feidhme

CUID 2

Leasuithe ar Achtanna a Bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh

2. Leasú ar alt 2 den Acht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989

3. Leasú ar alt 5 den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996

4. Leasú ar an Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010

CUID 3

Aitheantas a thabhairt do Cholscarthaí, Idirscarthaí Dlíthiúla agus Neamhnithe Pósta Áirithe

5. Mínithe agus feidhm (Cuid 3)

6. Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar roimh theacht i ngníomh don alt seo

7. Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar tar éis don alt seo teacht i ngníomh

Na hAchtanna Dá dTagraítear

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 (Uimh. 24)

An tAcht um Shainchónaí agus Aithint Colscarthaí Coigríche, 1986 (Uimh. 24)

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 (Uimh. 33)

An tAcht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989 (Uimh. 6)

/images/harp.jpg


Uimhir 37 de 2019


AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019

[An tiontú oifigiúil]


Acht do leasú an Achta um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989; do leasú an Achta um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996; do leasú an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010; do dhéanamh socrú, i gcás go dtarlóidh tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as comhaltas den Aontas Eorpach gan comhaontú idir an Ríocht Aontaithe agus an tAontas Eorpach faoi Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach lena leagfar amach na socruithe le haghaidh tarraingt siar den sórt sin, maidir le haitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[25 Deireadh Fómhair 2019]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1.(1) Féadfar an tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 2019 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Leasuithe ar Achtanna a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh

Leasú ar alt 2 den Acht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989

2.(1) Leasaítear alt 2 d’Acht 1989—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (d), trí “agus go dtoileoidh an freagróir le foraithne a dheonú” a scriosadh, agus

(ii) trí mhír (e) a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (b), trí “nó (e)” a scriosadh, agus

(ii) trí “go mbeidh na céilí ina gcónaí ar leithligh óna chéile” a chur in ionad “nach mbeidh na céilí ina gcónaí lena chéile”,

agus

(c) i bhfo-alt (3), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Chun críocha an ailt seo—

(i) maidir le céilí atá ina gcónaí sa teaghais chéanna lena chéile, measfar iad a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile más deimhin leis an gcúirt nach bhfuil na céilí, le linn dóibh a bheith ina gcónaí amhlaidh sa teaghais chéanna, ina gcónaí lena chéile mar lánúin i ndlúthchaidreamh tiomanta, agus

(ii) ní scoireann caidreamh de bheith ina dhlúthchaidreamh de bhíthin amháin nach de chineál gnéasach a thuilleadh an caidreamh.”.

(2) Beidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1) maidir le himeachtaí chun foraithne idirscartha bhreithiúnaigh a dheonú faoi Acht 1989—

(a) a thionscnófar ar an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, nó

(b) a bheidh tionscanta, agus nach mbeidh tugtha chun críche, roimh an dáta sin.

(3) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1989” an tAcht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989.

Leasú ar alt 5 den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996

3.(1) Leasaítear alt 5 d’Acht 1996—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad nó tréimhsí dhá bhliain ar a laghad san iomlán le linn na dtrí bliana roimhe sin” a chur in ionad “ar feadh tréimhse ceithre bliana ar a laghad nó tréimhsí ceithre bliana ar a laghad san iomlán le linn na gcúig bliana roimhe sin”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Chun críocha an ailt seo—

(a) maidir le céilí atá ina gcónaí sa teaghais chéanna lena chéile, measfar iad a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile más deimhin leis an gcúirt nach bhfuil na céilí, le linn dóibh a bheith ina gcónaí amhlaidh sa teaghais chéanna, ina gcónaí lena chéile mar lánúin i ndlúthchaidreamh tiomanta, agus

(b) ní scoireann caidreamh de bheith ina dhlúthchaidreamh de bhíthin amháin nach de chineál gnéasach a thuilleadh an caidreamh.”.

(2) Beidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1) maidir le himeachtaí chun foraithne cholscartha a dheonú faoi Acht 1996—

(a) a thionscnófar ar an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, nó

(b) a bheidh tionscanta, agus nach mbeidh tugtha chun críche, roimh an dáta sin.

(3) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996.

Leasú ar an Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010

4.(1) Leasaítear alt 110 d’Acht 2010 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Chun críocha an ailt seo—

(a) maidir le páirtnéirí sibhialta atá ina gcónaí sa teaghais chéanna lena chéile, measfar iad a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile más deimhin leis an gcúirt nach bhfuil na páirtnéirí sibhialta, le linn dóibh a bheith ina gcónaí amhlaidh sa teaghais chéanna, ina gcónaí lena chéile mar lánúin i ndlúthchaidreamh tiomanta, agus

(b) ní scoireann caidreamh de bheith ina dhlúthchaidreamh de bhíthin amháin nach de chineál gnéasach a thuilleadh an caidreamh.”.

(2) Leasaítear alt 172(6) d’Acht 2010—

(a) trí “i gcás go dtagann deireadh leis an gcaidreamh lena mbaineann roimh theacht i ngníomh d’alt 4(2) den Acht um an Dlí Teaghlaigh, 2019, aon aosach a bheadh” a chur in ionad “aon aosach a bheadh”, agus

(b) i mír (b), trí “maidir le gach aosach, atá nó a bhí pósta, nach raibh sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí ar leithligh óna chéile nó óna céile (agus is téarma é ‘cónaí ar leithligh’ a fhorléireofar, san alt seo, de réir alt 5(1A) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996)” a chur in ionad “nár chónaigh gach aosach ar leith, atá nó a bhí pósta, ar leithligh óna chéile nó óna céile”.

(3) Beidh feidhm ag an leasú a dhéantar le fo-alt (1) maidir le himeachtaí chun foraithne scaoilte a dheonú faoi Acht 2010—

(a) a thionscnófar ar an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, nó

(b) a bheidh tionscanta, agus nach mbeidh tugtha chun críche, roimh an dáta sin.

(4) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010.

Aitheantas a thabhairt do Cholscarthaí, Idirscarthaí Dlíthiúla agus Neamhnithe Pósta Áirithe

Mínithe agus feidhm (Cuid 3)

5.(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Rialachán ón gComhairle” Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle an 27 Samhain 20031 maidir le dlínse agus aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair a bhaineann le pósadh agus le freagracht tuismitheora, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000, arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 2116/2004 ón gComhairle an 2 Nollaig 20042 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 maidir le dlínse agus aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair a bhaineann le pósadh agus le freagracht tuismitheora, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000, maidir le conarthaí leis an Suí Naofa;

ciallaíonn “dlínse iomchuí”—

(a) Sasana agus an Bhreatain Bheag,

(b) Albain,

(c) Tuaisceart Éireann, nó

(d) Giobráltar.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 5 den Acht um Shainchónaí agus Aithint Colscarthaí Coigríche, 1986 maidir le colscaradh lena mbaineann alt 6 nó 7.

Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar roimh theacht i ngníomh don alt seo

6. Maidir le colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta arna dheonú faoi dhlí dlínse iomchuí a raibh, roimh theacht i ngníomh don alt seo, aitheantas tugtha dó faoin Rialachán ón gComhairle, leanfar d’aitheantas a thabhairt dó.

Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar tar éis don alt seo teacht i ngníomh

7.(1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta arna dheonú faoi dhlí dlínse iomchuí ar theacht i ngníomh don alt seo nó dá éis.

(2) Déanfar colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta lena mbaineann an t-alt seo a aithint, faoi réir fho-alt (3), más rud é, ar dháta tionscanta na n-imeachtaí a bhaineann leis an gcolscaradh, leis an idirscaradh dlíthiúil nó leis an neamhniú pósta lena mbaineann, go mbeidh ceann amháin ar a laghad de na ceanglais seo a leanas comhlíonta:

(a) go raibh cónaí rialta ar na céilí i ndlínse iomchuí;

(b) go raibh cónaí rialta ar na céilí go deireanach i ndlínse iomchuí, sa mhéid go raibh duine amháin díobh fós ina chónaí nó ina cónaí sa dlínse sin;

(c) go raibh cónaí rialta ar an bhfreagróir i ndlínse iomchuí;

(d) maidir leis an iarratasóir—

(i) go raibh cónaí rialta air nó uirthi i ndlínse iomchuí, agus

(ii) go raibh cónaí air nó uirthi sa dlínse sin ar feadh bliain amháin ar a laghad díreach roimh an dáta sin;

(e) go raibh sainchónaí ar cheachtar de na céilí i ndlínse iomchuí.

(3) Ní dhéanfar colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta lena mbaineann an t-alt seo a aithint—

(a) más follasach go bhfuil an aithint sin contrártha do bheartas poiblí,

(b) i gcás gur de mhainneachtain láithriú a tugadh an breithiúnas sna himeachtaí a bhaineann leis an gcolscaradh, leis an idirscaradh dlíthiúil nó leis an neamhniú pósta lena mbaineann (“an breithiúnas iomchuí”), mura ndearnadh an doiciméad lenar tionscnaíodh na himeachtaí nó doiciméad comhionann a sheirbheáil ar an bhfreagróir in am trátha agus ar shlí a chuirfeadh ar chumas an fhreagróra socrú a dhéanamh i dtaobh é féin nó í féin a chosaint mura rud é go gcinnfear go bhfuil an freagróir tar éis glacadh go neamh-dhéchiallach leis an mbreithiúnas,

(c) má bhíonn an breithiúnas iomchuí ar neamhréir le breithiúnas a tugadh in imeachtaí idir na páirtithe céanna sa Stát, nó

(d) má bhíonn an breithiúnas iomchuí ar neamhréir le breithiúnas a tugadh roimhe sin i stát seachas an Stát idir na páirtithe céanna, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an breithiúnas sin a tugadh roimhe sin na coinníollacha is gá chun é a aithint sa Stát.

1 I.O. Uimh. L338, 23.12.2003, lch. 1

2 I.O. Uimh. L367, 14.12.2004, lch 1