19 1975


Uimhir 19 de 1975


AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1975

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE IONCAIM INTÍRE, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE hIONCAM INTÍRE AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [30 Iúil, 1975]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Méadú ar rátaí áirithe cánach ioncaim do 1975-76.

1974, Uimh. 27 .

1975, Uimh. 6 .

1967, Uimh. 6 .

1. —(1) Beidh éifeacht ag alt 3 den Acht Airgeadais, 1974 , arna leasú le halt 10 den Acht Airgeadais, 1975 , i ndáil le muirearú i leith cánach ioncaim don bhliain 1975-76 a dhéanamh maidir leis an oiread (más ann) is mó ná £1,550 don bhliain sin ioncam inchánach pearsan aonair (seachas pearsa aonair ag gníomhú i gcáil mhuiníneach nó i gcáil ionadaí) is inmhuirir i leith cánach ioncaim don bhliain sin, ionann is dá ndéanfaí gach ráta cánach dá dtagraítear i míreanna (b) agus (c) d'fho-alt (2) a mhéadú 10 faoin gcéad den ráta sin.

(2) Déanfar gach tagairt don ráta caighdeánach in alt 127 (1) (e), sa choinníoll a ghabhann le halt 143 (3) (b) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1975 ), in alt 153 (1) (dd), in alt 233 (2) (b) agus in alt 525 (1) (i) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a fhorléiriú, maidir leis an ráta caighdeánach cánach i ndáil leis an mbliain 1975-76, mar thagairt don ráta caighdeánach arna mhéadú 10 faoin gcéad den ráta sin.

(3) Beidh éifeacht ag alt 497 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , i leith aisíocaí cánach ioncaim a bheidh le deánamh don bhliain 1975-76, ionann is dá gcuirfí “de réir an ráta chaighdeánaigh, de réir an ráta sin arna mhéadú 10 faoin gcéad den ráta sin nó de réir ceann amháin nó níos mó de na hard-rátaí, méadaithe, i gcás gach ráta acu sin, 10 faoin gcéad den ráta sin, de réir mar is iomchuí” a chur in ionad “de réir an ráta chaighdeánaigh cánach, nó de réir an ardráta nó na n-ard-rátaí, de réir mar a bheidh”.

(4) I gcás measúnacht i leith cánach ioncaim don bhliain 1975-76 a bheith déanta ar phearsa aonair roimh thosach feidhme an Achta seo, féadfaidh cigire cibé measúnacht bhreise is gá chun éifeacht a thabhairt d'fhorálacha an Achta seo a dhéanamh ar an bpearsa aonair.

Leasú ar an Acht Cánach Breisluacha, 1972 .

1972, Uimh. 22 .

2. —(1) Leasaítear leis seo an tAcht Cánach Breisluacha, 1972 , trí na míreanna seo a leanas a chur leis an Dara Sceideal—

“(xvii) éadaí, lena n-áirítear ciarsúir theicstíleacha agus coisbheart;

(xviii) faibricí, abhras agus snáth de chineál a úsáidtear de ghnáth ag monarú éadaí, lena n-áirítear leaisticí, téip agus ábhar stuála san fhoirm a sholáthraítear le haghaidh monarú éadaí;

(xix) leathar boinn agus uachtair de chineál a sholáthraítear le haghaidh coisbheart a mhonarú agus a dheisiú agus freisin boinn, sála agus boinn istigh d'ábhar ar bith;

(xx)  (a) gual, móin agus ábhair thathagacha eile a chuirtear ar díol mar bhreosla amháin,

(b) gás de chineál a úsáidtear le haghaidh téacháin nó soilsiúcháin tís nó tionscail, cibé acu i bhfoirm ghásach nó i bhfoirm leachtach dó, ach gan gás is gnách a úsáid le miotail a tháthú agus a ghearradh ná gás a dhíoltar mar bhreosla lastóirí a áireamh,

(c) leictreachas,

(d) ola hidreacarbóin de chineál a úsáidtear le haghaidh téacháin tís nó tionscail nach ola hidreacarbóin a dhíoltar le húsáid in innill dhócháin inmheánaigh.”.

(2) De dhroim an leasaithe a shonraítear i bhfo-alt (1) déantar leis seo an tAcht Cánach Breisluacha, 1972 , a leasú tuilleadh mar a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

3. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

4. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1975 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar alt 1 den Acht seo i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Forléireofar alt 2 den Acht seo agus an Sceideal a ghabhann leis an Acht seo i dteannta an Achta Cánach Breisluacha, 1972 , agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(4) Measfar gur tháinig alt 2 den Acht seo agus an Sceideal a ghabhann leis an Acht seo i ngníomh, agus glacfaidh siad éifeacht, amhail ar an lú lá d'Iúil, 1975, agus ón lá sin amach.

AN SCEIDEAL

Leasú ar Achtachán

Alt 2 (2)

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Leasú

(1)

(2)

(3)

Uimh. 22 de 1972

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

In alt 8—

(a) i bhfo-alt (3) (a) (i)—

(i) cuirfear “, (xv) agus (xx) den Dara Sceideal” in ionad “agus (xv) den Dara Sceideal” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 (Uimh. 19 de 1973) ), agus

(ii) cuirfear “agus (xxii) de Chuid I den Tríú Sceideal” in ionad “, (xxii) agus (xxiii) de Chuid I den Tríú Sceideal”, agus

(b) i bhfo-alt (3) (b) (ii), cuirfear “, (xii) go (xv) nó (xvii) go (xx)” in ionad “nó (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

In alt 11—

(a) i bhfo-alt (1) (b), cuirfear “, (xii) go (xv) agus (xvii) go (xx)” in ionad “agus (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ), agus

(b) i bhfo-alt (1) (d) cuirfear “, (xii) go (xv) agus (xvii) go (xx)” in ionad “agus (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

In alt 15, i bhfo-alt (2) (a) (ii), cuirfear “, (xii go (xv) agus (xvii) go (xx)” in ionad “agus (xii) go (xv)” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

Sa Tríú Sceideal—

(a) i gCuid I—

(i) scriosfar míreanna (xi), (xii) agus (xiii),

(ii) cuirfear an mhír seo a leanas in ionad mhír (xxiii):

“(xxiii) breosla seachas breosla de chineál a shonraítear i mír (xx) den Dara Sceideal;”,

(iii) i mír (xxiv), cuirfear “seachas olaí hidreacarbóin de chineál a shon-raítear i mír (xx) den Dara Sceideal” isteach i ndiaidh “(lena n-áirítear bealaidh)”, agus

(iv) i mír (xxviii), cuirfear “sa Dara Sceideal nó” isteach i ndiaidh “a shonraítear”, agus

(b) cuirfear an mhír seo a leanas le Cuid II:

“(viii) earraí de chineál a shonraítear i mír (xvii) den Dara Sceideal a fhruiliú”.