18 1946


Uimhir 18 de 1946.


AN tACHT LEITHREASA, 1946.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIME ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A SEACHT CEATHRACHAD AGUS DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONADH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1946 , AGUS A DEONTAR LEIS AN ACHT SEO CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUIBHE. [15ú Iúil, 1946.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£36,211,178 a eisiúint as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1946-47

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim sé mhilliún tríochad, dhá chéad agus aon mhíle déag, céad agus ocht bpuint sheachtód a eisiúint as an bPríomh-Chiste agus í chur chun slánuithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a seacht ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £36,211,178 a thógaint ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná sé mhilliún tríochad, dhá chéad agus aon mhíle déag, céad agus ocht bpuint sheachtód a thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna a áirleacan don Aire Airgeadais, agus chun an céanna a thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a bhunú agus a eisiúint agus iad faoi pé ráta úis, agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear bun-airgid agus úis urrús ar bith a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na n-urrús sin a eisiúint.

(3) Aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúint faoin Acht seo, cuirfear i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais a Leithreasu.

Suimeanna a vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £53,716,664 a leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste, leis an Acht seo agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal (A) a ghabhas leis an Acht seo, chun slánuithe an tsoláthar a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim trí mhilliún caogad, seacht gcéad agus sé mhíle dhéag, sé chéad agus ceithre puint sheascad, déantar iad a leithreasú agus is tuigthe iad a bheith arna leithreasú amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal sin (A) a rith chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear i Sceideal (B) a ghabhas leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhas léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhas leis na sceidil sin, is tuigthe gur cuid den Acht seo iad amhail is dá mbeidís i gcorp an Achta seo.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste, agus dá dtagartar sa bhfo-alt sin roimhe seo den alt seo, féadfar na suimeanna a taispeántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhas leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal sin, suim trí mhilliún, céad agus seasca míle, sé chéad agus ceithre puint sheascad a úsáid as aon airgead a hordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, a úsáid mar leithreasa i gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear sa Sceideal sin.

Gearr-theideal.

4. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1946 , a ghairm den Acht seo.

An Achomaireacht ar Sceidil (A) agus (B) da dTagartar san Acht seo.

Sceideal (A).

DEONTAIS.

Deontais as an bPríomh-Chiste     ...     ...     ...     ...     ...

£53,716,664

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

Bliain

Suimeanna nach mó ná

Deontais Soláthair

Leithreasa-igCabhair

£

s.

d.

£

s.

d.

1945-46 (Breise)

...

...

...

889,486

0

0

416,875

0

0

1946-47

...

...

...

...

52,827,178

0

0

2,743,789

0

0

An tIomlán

...

53,716,664

0

0

3,160,664

0

0

Sceideal (A).

DEONTAIS AS AN BPRÍOMH-CHISTE.

£

s.

d.

Chun Seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta,

1946: Faoi Acht Uimh. 6 de 1946

...

...

...

889,486

0

0

Chun Seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1947:

Faoi Acht Uimh. 6 de 1946

...

...

...

...

16,616,000

0

0

Faoin Acht seo

...

...

...

...

...

...

36,211,178

0

0

An tIomlán

...

£53,716,664

0

0

Sceideal (B).

DEONTAIS A LEITHREASU.

Cuid I.

Sceideal de shuimeanna Breise a deonadh, agus de shuimeanna a féadfar a úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus faoi seach a luaitear anseo go sonrach i gcóir na bliana dar chríoch an 31ú lá de Mhárta, 1946.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

400

--

9

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nOibreacha Poiblí (1 & 2 Will. 4, c. 33, ailt 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, ailt 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, ailt 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

10

2,000

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thalmhaíochta agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...

10

11,950

33

Chun Tuarastal agus Costas an Ghárda Shíochána ( Uimh. 7 de 1925 , Uimh. 10 de 1926 , Uimh. 5 de 1937 , Uimh. 19 de 1941 , agus Uimh. 1 agus Uimh. 17 de 1945 ); agus chun Costas áirithe de chuid na gCaomhnóirí Áitiúla, lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair ( Uimh. 28 de 1939 )     ...     ...     ...     ...

10

4,470

35

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , ailt 49 agus 50; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; agus Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77) agus chun Deontais Ceanntsraithe     ...     ...     ...     ...     ...

1,150

--

37

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí agus na hÁrd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 agus Uimh. 48 de 1936 )     ...     ...

700

* 250

40

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, ailt 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, alt 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...

100

--

41

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí, agus seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe, Deontais d'Údaráis Áitiúla, Ildeontais Ilghnéitheacha agus Ildeontais-i-gCabhair agus muirir áirithe mar gheall ar Ospidéil     ...     ...     ...     ...     ...

20

--

43

Chun Costas Cothabhála Gealt Coiriúla i nGealtlainn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107)     ...     ...     ...     ...     ...

110

110

44

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Riaradh na nAcht um Árachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1942, agus na n Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940; chun Seirbhísí i dtaobh Liúntas Bídh agus i dtaobh Iocaíocht Forlíontach do Thairbheoirí áirithe faoi na hAchta thuasluaite (An tAcht Cumhachta Práinne, 1939), agus chun Ilsíntiús, Ildeontas, agus Ilíocaíocht; lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe i leith Costais Sochar agus Costais Riaracháin faoi na hAchta um Árachas Sláinte Náisiúnta

2,200

--

49

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta, agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhis agus Ghluaiseacht na nÉireannach Og, agus Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

10

--

51

Chun Tuarastal agus Costas an Ghailerí Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

240

--

53

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta (9 agus 10 Geo. 5, c. 58; agus Uimh. 34 de 1928 ), lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...

10

--

56

Chun Seirbhísí Iompair agus Meteoraíochta

10

--

58

Chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [Na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1939, agus an tAcht Imeall Trágha, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun íocaíocht áirithe Cúitimh, lena n-áirítear páigh bhreise do mhairnéalaigh agus costas cóireála leighis; agus chun íocaíocht chun Fearas Cosanta áirithe do Longa a chur ar fáil

3,050

7,700

59

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Árachais Dífhostaíochta agus Malartán Fostaíochta (lena n-áirítear Ranníoca leis an gCiste Dífhostaíochta), i dtaobh Cúnaimh Dífhostaíochta, an Chláir Speisialta d'Oibrithe Talmhaíochta agus Móna, agus Árachais in aghaidh Breac-Dhífhostaíochta, chun Seirbhísí áirithe i dtaobh Liúntas Bídh agus chun Costas i dtaobh lucht oibre d'obair Fhómhair a chur ar fáil (9 Edw. 7, c. 7; 10 & 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 & 12 Geo. 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimh. 26 agus Uimh. 59 de 1924 ; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimh. 44 agus Uimh. 46 de 1933 ; Uimh. 38 de 1935 ; Uimh. 2 de 1938 ; Uimh. 28 de 1939 ; Uimh. 4 de 1940 ; Uimh. 3 de 1941 ; Uimh. 7 de 1942 ; agus Uimh. 20 de 1943 )

29,650

* 6,900

61

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Phoist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchta Telegrafa, 1863 go 1928; Uimh. 14 de 1940 (ailt 30 agus 31); Uimh. 14 de 1942 (alt 23); etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

142,785

23,030

63

Chun an Airm agus Cúltaca an Airm (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoi na hAchta Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), agus chun Costas áirithe riaracháin ina dtaobh sin; chun Costas Oifig an Aire Chomhriartha Cosantais; chun Costas i dtaobh daoine áirithe a thriail agus a choinneáil ( Uimh. 28 de 1939 , Uimh. 1 de 1940 , agus Uimh. 16 de 1940 , etc.); chun Costas áirithe faoi na h Achta um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ) agus faoin Acht um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 (Uimh. 21 de 1939) ; chun Cúl-Sholáthairtí Leighis d'Ospidéil Síbhialta; chun Costas áirithe de chuid an Fhórsa Chosanta Áitiúil (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair) ( Uimh. 28 de 1939 ); chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach i gcuimhne ar Eirí Amach 1916, etc.; chun Costas áirithe i dtaobh Tairmreith Fola; chun Deontais do Chumann Croise Deirge na hÉireann; chun Costas i dtaobh Ceimiceáin áirithe a Tháirgeadh chun a nDíolta; agus chun Deontais-i-gCabhair chun áitreabh le haghaidh Club do Shaighdiúirí a chur ar fáil     ...     ...

707,141

374,765

64

Chun Pinsean Créachta agus Eagumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 agus Uimh. 14 de 1943 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhíse Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , agus Uimh. 11 agus Uimh. 34 de 1945 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 ); Iocaíocht i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Chosanta Áitiúil agus de Ranna Cabhair-Dheontacha Chumann Croise Deirge na hÉireann ( Uimh. 28 de 1939 ); agus chun Ranníoc agus Costas Iolartha ina dtaobh sin, etc.     ...     ...     ...

10

--

71

Chun Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála Pearsanta arna ndéanamh do dhaoine, ar shlí seachas mar chomhaltaí de Sheirbhísí Stáit de dheascaibh bomaí a scaoileadh anuas ó aer-árthaí coigríche agus teagmhais dá shamhail le linn an Stát a bheith gan bheith páirreach i gcogadh     ...     ...     ...

800

--

73

Chun Airleacain Ilghnéitheacha áirithe a Aisíoc leis an gCiste Teagmhais     ...

1,070

--

Iomlán Coda I     ...£

889,486

416,875

Sceideal (B).

Cuid II.

Sceideal de shuimeanna a deonadh agus de shuimeanna a féadfar a úsáid mar Leithreasa-i-gCabhair ina dteannta sin, chun íoctha muirear na Seirbhísí Poiblí uile agus faoi seach a luaitear anseo go sonrach agus a thiocfas chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1947.

Suimeanna nach mó ná

Vóta Uimh.

Teideal

Deontais Soláthair

Leithreasai-gCabhair

(1)

(2)

(3)

(4)

£

£

1

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Rúnaí don Uachtarán agus chun Costas áirithe eile a bhaineas le Teaghlachas an Uachtaráin ( Uimh. 24 de 1938 )     ...

4,600

--

2

Chun Tuarastal agus Costas Tithe an Oireachtais, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

132,900

--

3

Chun Tuarastal agus Costas Roinn an Taoisigh ( Uimh. 16 de 1924 ; Uimh. 40 de 1937 ; agus Uimh. 38 de 1938 )     ...

17,000

--

4

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ( Uimh. 1 de 1923 ), lena n-áirítear Oifig Iniúchóireachta an Árachais Náisiúnta

24,847

2,075

5

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Airgeadais, lena n-áirítear Oifig an Pháigh-mháistir Ghinearálta     ...     ...

85,200

2,755

6

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...     ...

1,154,940

49,090

7

Chun Pinsean Sean-Aoise (8 Edw. 7, c. 40; 1 & 2 Geo. 5, c. 16; 9 & 10 Geo. 5, c. 102; Uimh. 19 de 1924 ; Uimh. 1 de 1928 ; Uimh. 18 de 1932 ; Uimh. 29 de 1935 ; Uimh. 11 de 1937 ; agus Uimh. 26 de 1938 ); chun Pinsean do Dhaill ( Uimh. 18 de 1932 agus Uimh. 26 de 1938 ); agus chun Costas Riaracháin áirithe ina dtaobh sin     ...     ...     ...

3,780,250

2,000

8

Chun Luach Saothair i leith Stoic Rialtais a Bhainistí     ...     ...     ...     ...

22,400

--

9

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nOibreacha Poiblí (1 & 2 Will. 4, c. 33, ailt 5 agus 6; 5 & 6 Vict., c. 89, ailt 1 agus 2; 9 & 10 Vict., c. 86, ailt 2, 7 agus 9; etc.)     ...     ...     ...     ...

169,400

23,500

10

Chun Caiteachais i leith Foirgintí Poiblí; chun Páirceanna agus Oibreacha Poiblí áirithe a Chothabháil; agus chun Oibreacha Siltin a Dhéanamh agus a Chothabháil     ...     ...     ...     ...

980,900

49,950

11

Chun Costas i dtaobh Longlainne Inis Sionnach     ...     ...     ...     ...     ...

3,550

--

12

Chun Tuarastal agus Costas na Saotharlainne Stáit     ...     ...     ...     ...

12,600

--

13

Chun Tuarastal agus Costas Choimisiúin na Stát-Sheirbhíse ( Uimh. 5 de 1924 agus Uimh. 41 de 1926 ), agus an Choimisiúin um Cheapacháin Áitiúla ( Uimh. 39 de 1926 agus Uimh. 15 de 1940 )     ...     ...     ...     ...     ...

25,700

7,000

14

Chun Deontas-i-gCabhair i leith Bord Cuartaíochta na hÉireann ( Uimh. 24 de 1939 )     ...     ...     ...     ...     ...

38,000

--

15

Chun Tuarastal agus Costas Coimisiún, Coistí agus Fiosrúchán Speisialta     ...

4,700

--

16

Chun Pinsean, Aoisliúntas, Cúitimh, agus Liúntas agus Aiscí, Breise agus eile, faoi Reachta iolartha (4 & 5 Will. 4, c. 24; 22 Vict., c. 26; 50 & 51 Vict., c. 67; 55 & 56 Vict., c. 40; 6 Edw. 7, c. 58; 9 Edw. 7, c. 10; 4 & 5 Geo. 5, c. 86; 9 & 10 Geo. 5, c. 67 agus c. 68; 10 & 11 Geo. 5, c. 36; Uimh. 1 de 1922 ; Uimh. 34 de 1923 ; Uimh. 7 de 1925 ; Uimh. 27 de 1926 ; Uimh. 11 agus Uimh. 36 de 1929 ; Uimh 9 de 1934 ; Uimh. 39 de 1936 ; Uimh. 29 de 1938 ; Uimh. 16 agus Uimh. 21 de 1939 ; Uimh. 24 de 1942 ; Uimh. 25 de 1945 ; etc.); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Eis-Reachtúla arna ndeonadh ag an Aire Airgeadais; táillí do Dhochtúirí Réitigh agus corr-tháillí do Dhochtúirí; etc.     ...     ...     ...

661,450

23,955

17

Chun Rátaí agus-Ranníoca in ionad Rátaí, etc., i leith Maoine Rialtais, agus chun Ranníoca i leith Rátaí ar Aitribh i seilbh Ionadaithe do Rialtais Choigríche

168,650

625

18

Chun Seirbhíse Sicréidí     ...     ...     ...

15,000

--

19

Chun Costas faoin Acht Timpeal Toghchán, 1923, agus faoi Acht na nGiúirithe, 1927 ( Uimh. 12 de 1923 agus Uimh. 23 de 1927 )     ...     ...     ...     ...     ...

16,000

--

20

Chun Costas Ilghnéitheach áirithe lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe agus íocaíochta áirithe Cúitimh mar gheall ar Bhás nó Díobhála Pearsanta

9,040

--

21

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an tSoláthair; chun Páipéarachais, Clódóireachta, Páipéir, Ceangailteoireachta, agus Leabhra Clóbhuailte i gcóir na Seirbhíse Poiblí; agus chun Iltseirbhísí Ilghnéitheacha, lena n-áirítear Tuairiscí Díospóireacht an Oireachtais     ...     ...

197,500

37,819

22

Chun Tuarastal agus Costas na Luachála Ginearálta agus na Suirbhéireachta Teorann (15 & 16 Vict., c. 63; 17 Vict., c. 8 agus c. 17; 20 & 21 Vict., c. 45; 22 & 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 & 28 Vict., c. 52; 37 & 38 Vict., c. 70; 61 & 62 Vict., c. 37; Uimh. 19 de 1923 ; Uimh. 3 de 1927 ; Uimh. 27 de 1930 ; Uimh. 27, Uimh. 47 agus Uimh. 55 de 1931 ; Uimh. 19 de 1932 ; Uimh. 28 de 1937 ; Uimh. 21 de 1939 ; agus Uimh. 8 de 1940 ; an tOrdú Rialtais Áitiúil (Achtacháin d'Oiriúnú agus a Chur i mBaint), 1925); lena n-áirítear Luacháil Diúité Eastáit (10 Edw. 7, c. 8), etc.     ...     ...     ...     ...

40,640

6,695

23

Chun Tuarastal agus Costas na Suirbhéireachta Ordonáis agus MiontSeirbhísí, lena n-áirítear Macsamhla de Láimhscríbhne Seanda a dhéanamh     ...     ...     ...     ...     ...

38,890

3,140

24

Chun an Deontas d'Údaráis Áitiúla i gcóir Faoisimh maidir le Rátaí ar Thalamh Thalmhaíochta a mhéadú ( Uimh. 35 de 1925 , Uimh. 28 de 1931 agus Uimh. 23 de 1939 )     ...     ...     ...     ...     ...

1,270,989

--

25

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Ard-Aighne, etc., agus chun Costas Ionchúiseamh Coiriúla agus Dlí-Mhuirear eile, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair do Chostais áirithe is iníoctha as Rátaí Áitiúla do réir Reachta     ...     ...

92,580

4,350

26

Chun Deontas d'Ollscola agus do Choláistí (8 Edw. 7, c. 38; Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 32 de 1926 ; Uimh. 35 de 1929 ; agus Uimh. 27 de 1934 ), lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...

190,130

--

27

Chun Iocaíochta leis an gCuntas Suncála Pinsean ( Uimh. 29 de 1935 )     ...

450,000

--

28

Chun Deontas d'Institiúid Ard-Léinn Bhaile Atha Cliath ( Uimh. 13 de 1940 )     ...     ...     ...     ...     ...

41,150

--

29

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thalmhaíochta, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Ildeontais-i-gCabhair     ...

978,000

266,820

30

Chun Cúnamh Airgid i leith Toradh Talmhaíochta, etc.     ...     ...     ...     ...

950,000

--

31

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Iascach Mara agus Intíre, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair, chun íocaíochta mar gheall ar chúiteamh agus chun ranníoca i leith costas áirithe dlí     ...     ...     ...

36,850

17,850

32

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Dlí agus Círt     ...     ...     ...     ...

56,260

--

33

Chun Tuarastal agus Costas an Ghárda Shíochána ( Uimh. 7 de 1925 , Uimh. 10 de 1926 , Uimh. 5 de 1937 , Uimh. 19 de 1941 , Uimh. 1 agus Uimh. 17 de 1945 ); agus chun íocaíocht cúitimh agus costas eile i leith seirbhíse sna Caomhnóirí Áitiúla ( Uimh. 28 de 1939 )     ...     ...

2,557,770

19,444

34

Chun Costas Príosún, an Fhorais Borstal, agus Cothabhála na nGealt Coiriúla a coinnítear in Ospidéil Mheabhair-Ghalar Cheantair (17 & 18 Vict., c. 76; 34 & 35 Vict. c. 112, alt 6; 40 & 41 Vict., c. 49; 47 & 48 Vict., c. 36; 61 & 62 Vict., c. 60; 1 Edw. 7, c. 17, alt 3; 8 Edw. 7, c. 59; agus 4 & 5 Geo. 5, c. 58)     ...     ...

134,750

18,893

35

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Dúiche nach muirear ar an Príomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , ailt 49 agus 50; Uimh. 15 de 1928 , alt 13; agus Uimh. 48 de 1936 , ailt 51 agus 77) agus Chun Deontais Ceanntsraithe     ...     ...     ...     ...

53,480

--

36

Chun Tuarastal, Liúntas agus Costas Oifigeach Cúirte Cuarda, Leas-Bhreithiún Cuarda, Sirriam agus Fo-Shirriam; Costas Taistil Breithiún Cuarda; agus na gCostas a bhaineas le Líostaí Vótálaithe agus Giúróirí a Athscrúdú ( Uimh. 27 de 1926 , etc.)     ...     ...     ...     ...

69,880

26,770

37

Chun na dTuarastal agus na gCostas sin de chuid na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte Breithiúnais nach muirear ar an bPríomh-Chiste ( Uimh. 27 de 1926 , Uimh. 48 de 1936 , agus Uimh, 25 de 1945)     ...     ...     ...     ...     ...

63,230

260

38

Chun Tuarastal agus Costas Iris-Oifig na Talún (40 & 41 Vict., c. 57; 54 & 55 Vict., c. 66; Uimh. 10 de 1924 , alt 102; agus Uimh. 26 de 1942 , alt 22); agus Iris-Oifig na nDintiúirí (2 & 3 Will. 4, c. 87; 27 & 28 Vict., c. 76; 38 & 39 Vict., c. 5; agus 46 & 47 Vict., c. 20)     ...

58,690

--

39

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na nAnnálacha Poiblí agus Coimeádaí na Stát-Pháipéar, Baile Atha Cliath (30 & 31 Vict., c. 70; 38 & 39 Vict., c. 59; agus 39 & 40 Vict., c. 58); agus chun Scríbhne Stairiúla, etc., a cheannach

6,310

--

40

Chun Tuarastal agus Costas Oifig na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla (7 & 8 Vict., c. 97, ailt 7 agus 8; 30 & 31 Vict., c. 54, alt 24; agus 34 & 35 Vict., c. 102)     ...     ...     ...

3,980

48

41

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear Deontais agus Costais eile i dtaobh Tógáil Tithe, Deontais d'Údaráis Áitiúla, Ildeontais Ilghnéitheacha agus Ildeontais-i-gCabhair agus muirir áirithe mar gheall ar Ospidéil     ...     ...     ...     ...     ...

2,006,860

27,600

42

Chun Tuarastal agus Costas Oifig Ard-Chláraitheora na mBeireatas, etc. (7 & 8 Vict., c. 81, alt 54; 26 Vict., c. 11, alt 9 agus c. 27; 26 & 27 Vict., c. 52, alt 11 agus c. 90, alt 20; 42 & 43 Vict., c. 70; agus 43 & 44 Vict., c. 13)     ...     ...

15,940

6,225

43

Chun Costas Cothabhála Gealt Coiriúla i nGealtlainn Dúndroma (8 & 9 Vict., c. 107)     ...     ...     ...     ...     ...

22,000

1,186

44

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Riaradh na nAcht um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1942, agus na n Acht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940; chun Seirbhísí i dtaobh Liúntas Bídh agus i dtaobh Iocaíocht Forlíontach do Thairbheoirí áirithe faoi na hAchta thuasluaite (An tAcht Cumhachta Práinne, 1939), agus chun Ilsíntiús, Ildeontas agus Ilíocaíocht; lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe i leith costais Sochar agus Costais Riaracháin faoi na hAchta um Árachas Sláinte Náisiúnta     ...     ...     ...     ...     ...

494,100

72,325

45

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Oideachais     ...     ...     ...     ...

235,620

75

46

Chun Bun-Oideachais, lena n-áirítear Aoisliúntas Múinteoirí Scoile Náisiúnta agus Deontas-i-gCabhair, etc.     ...     ...

4,277,070

97,462

47

Chun Meán-Oideachais, lena n-áirítear Deontas Thuarastal na Múinteoirí, Deontas Ceanntsraithe, Breis-Thuarastal do Mhúinteoirí Meán-Scoile agus Deontas do Chiste Pinsin na Meán-Mhúinteoirí     ...     ...     ...     ...     ...

629,760

39,900

48

Chun Iocaíocht faoi na hAchta Gairm-Oideachais, 1930 go 1944, agus chun críocha eile i dtaobh Ceárd-oideachais agus Oideachais Leanúnaigh     ...     ...

461,960

32,420

49

Chun Tuarastal agus Costas na bhForas Eolaíochta agus Ealaíon, chun Seirbhísí Ilghnéitheacha áirithe Oideachais agus Cultúir, chun Cuimhneacháin Céad Blian Thomáis Dáibhis agus Ghluaiseacht na nEireannach Og, agus Ildeontais-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...

81,350

5,319

50

Chun Costas i dtaobh Scol Ceartúcháin agus Saothair, lena n-áirítear Aiteanna Coinneála (8 Edw. 7, c. 67; Uimh. 17 de 1926 ; Uimh. 12 de 1941 ; etc.)

133,840

9,150

51

Chun Tuarastal agus Costas an Ghailerí Náisiúnta, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair     ...     ...     ...     ...     ...

6,400

--

52

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thailte agus Oifig Choimisiún Talún na hÉireann (44 & 45 Vict., c. 49, alt 46, agus c. 71, alt 4; 48 & 49 Vict., c. 73, ailt 17, 18 agus 20; 54 & 55 Vict., c. 48; 3 Edw. 7, c. 37; 7 Edw. 7, c. 38 agus c. 56; 9 Edw. 7, c. 42; Uimh. 27 agus Uimh. 42 de 1923 ; Uimh. 25 de 1925 ; Uimh. 11 de 1926 ; Uimh. 19 de 1927 ; Uimh. 31 de 1929 ; Uimh. 11 de 1931 ; Uimh. 33 agus Uimh. 38 de 1933 ; Uimh. 11 de 1934 ; Uimh. 41 de 1936 ; agus Uimh. 26 de 1939 )     ...

1,375,640

130,760

53

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Foraoiseachta (9 & 10 Geo. 5, c. 58; agus Uimh. 34 de 1928 ), lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe     ...     ...

287,120

46,140

54

Chun Tuarastal agus Costas i dtaobh Seirbhísí na Gaeltachta, lena n-áirítear Deontais um Thógáil Tithe agus ceannach agus díol Bréidíní Baile     ...

14,640

234,461

55

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Thionnscail agus Tráchtála, lena n-áirítear Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin agus íocaíocht Chúnamh áirithe airgid agus Ildeontas-i-gCabhair

4,877,700

4,150

56

Chun Seirbhísí Iompair agus Meteoraíochta

892,610

57,550

57

Chun Liúntas Leanbhaí agus chun Tuarastal agus Costas ina dtaobh sin ( Uimh. 2 de 1944 )     ...     ...     ...     ...

2,195,950

--

58

Chun Tuarastal agus Costas na Muir-Sheirbhíse [na hAchta Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1939, agus an tAcht Imeall Trágha, 1933 (Uimh. 12 de 1933) ]; chun íocaíocht áirithe Cúitimh, lena n-áirítear páigh bhreise do Mhairnéalaigh agus costas cóireála leighis; agus chun íocaíocht chun Fearas Cosanta áirithe do Longa a chur ar fáil

24,180

11,349

59

Chun tuarastal agus Costas i dtaobh Árachais Dífhostaíochta agus Malartán Fostaíochta (lena n-áirítear Ranníoca leis an gCiste Dífhostaíochta), i dtaobh Cúnaimh Dífhostaíochta, an Chláir Speisialta d'Oibrithe Talmhaíochta agus Móna, agus Árachais in aghaidh Breac-Dhífhostaíochta, agus chun Seirbhísí áirithe i dtaobh Liúntas Bídh agus chun Costas i dtaobh Lucht Oibre d'obair Fhómhair a chur ar fáil (9 Edw. 7, c. 7; 10 & 11 Geo. 5, c. 30; 11 Geo. 5, c. 1; 11 & 12 Geo 5, c. 15; 12 Geo. 5, c. 7; Uimh. 17 de 1923 ; Uimh. 26 agus Uimh. 59 de 1924 ; Uimh. 21 de 1926 ; Uimh. 33 de 1930 ; Uimh. 44 agus Uimh. 46 de 1933 ; Uimh. 38 de 1935 ; Uimh. 2 de 1938 ; Uimh. 28 de 1939 ; Uimh. 4 de 1940 ; Uimh. 3 de 1941 ; Uimh. 7 de 1942 ; Uimh. 20 de 1943 ; agus Uimh. 23 de 1945 )     ...     ...     ...     ...

1,000,750

733,555

60

Chun Tuarastal agus Costas na hOifige Cláraitheachta Maoine Tionscail agus Tráchtála ( Uimh. 16 de 1927 agus Uimh. 13 de 1929 )     ...     ...     ...     ...

15,330

--

61

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Phoist agus Telegrafa (45 & 46 Vict., c. 74; 8 Edw. 7, c. 48; 1 & 2 Geo. 5, c. 26; na hAchta Telegrafa, 1863 go 1928; Uimh. 14 dc 1940 (ailt 30 agus 31); Uimh. 14 de 1942 (alt 23), etc.), agus Seirbhísí áirithe eile atá faoi riaradh na hOifige sin     ...     ...     ...

3,549,320

190,754

62

Chun Tuarastal agus Costas eile i dtaobh Fóirleatha Neamhshreangaigh ( Uimh. 45 de 1926 ), lena n-áirítear Ceolchuirmeacha Poiblí     ...     ...     ...     ...

198,100

--

63

Chun an Airm agus Cúltaca an Airm (lena n-áirítear Deontais-i-gCabhair áirithe) faoi na hAchta Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), agus chun Costas áirithe riaracháin ina dtaobh sin; chun Costas i dtaobh daoine áirithe a thriail agus a choinneáil ( Uimh. 28 de 1939 , Uimh. 1 de 1940 , agus Uimh. 16 de 1940 , etc.); chun Costas áirithe faoi na h Achta um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939 agus 1940 ( Uimh. 13 de 1939 agus Uimh. 2 de 1940 ) agus faoin Acht um Réamhchúram in aghaidh Aer-Ruathar, 1939 (Uimh. 21 de 1939) ; chun Cúl-Sholáthairtí Leighis d'Ospidéil Síbhialta; chun Costas áirithe de chuid an Fhórsa Chosanta Áitiúil, 1941 go 1946; chun Costas i dtaobh Boinn a thabhairt amach, etc.; agus chun Costas i dtaobh Ceimiceáin áirithe a Tháirgeadh chun a nDíolta     ...     ...

4,576,310

471,360

64

Chun Pinsean Créachta agus Eagumais, Pinsean Breise agus Pinsean Fear Pósta, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 26 de 1923 , Uimh. 12 de 1927 , Uimh. 24 de 1932 , Uimh. 15 de 1937 , Uimh. 2 de 1941 , Uimh. 14 de 1943 , agus Uimh. 3 de 1946 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí Seirbhísí Míleata ( Uimh. 48 de 1924 , Uimh. 26 de 1932 , Uimh. 43 de 1934 , Uimh. 33 de 1938 , Uimh. 5 de 1944 , agus Uimh. 11 agus Uimh. 34 de 1945 ); Pinsean, Liúntas agus Aiscí ( Uimh. 37 de 1936 ); Iocaíocht i leith Cúitimh do Chomhaltaí den Fhórsa Chosanta Áitiúil ( Uimh. 28 de 1939 ); agus chun Ranníoc agus Costas iolartha ina dtaobh sin, etc.     ...     ...     ...

834,030

65

Chun Tuarastal agus Costas Oifig an Aire Ghnóthaí Eachtracha agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin ( Uimh. 16 de 1924 )     ...     ...     ...

124,710

--

66

Chun Ranníoc i leith Costas Chumann na Náisiún     ...     ...     ...     ...

20,220

--

67

Chun Scéimeanna Fostaíochta agus Eigeandála (lena n-áirítear Fóirthin ar Ghátar)     ...     ...     ...     ...     ...

1,250,000

--

68

Chun Liúntas i bhfoirm Earraí do Thairbheoirí áirithe faoi na hAchta um Chúnamh Dhíomhaointis, 1933 go 1940, Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938, na h Achta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1940, agus na hAchta um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1942 ( Uimh. 28 de 1939 )     ...     ...     ...     ...

595,000

--

69

Chun Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála do Mhaoin arna ndéanamh de dheascaibh bomaí a scaoileadh anuas ó aer-árthaí coigríche agus teagmhais dá shamhail le linn an Stát a bheith gan bheith páirteach i gcogadh ( Uimh. 24 de 1941 )     ...     ...     ...     ...     ...

7,200

--

70

Chun Cúitimh agus Iocaíocht eile i leith Díobhála Pearsanta arna ndéanamh do dhaoine, ar shlí seachas mar chomhaltaí de Sheirbhísí Stáit, de dheascaibh bomaí a scaoileadh anuas ó aer-árthaí coigríche agus teagmhais dá shamhail le linn an Stát a bheith gan bheith páirteach i gcogadh     ...     ...     ...     ...     ...

3,150

--

71

Chun Suimeanna a háirleacadh faoi na hAchta Iasachtaí Trádála (Urraíocht) a Aisíoc leis an bPríomh-Chiste ( Uimh. 5 de 1939 , alt 10)     ...     ...     ...

2,112

--

72

Chun Fóirthin ar Ghátar san Eoraip de dheascaibh Cogaidh     ...     ...     ...

3,000,000

--

73

Chun an Chiste Forbartha Idirlinne ( Uimh. 15 de 1946 )     ...     ...     ...     ...

5,000,000

--

Iomlán Coda II     ...     ...     ...

£52,827,178

2,743,789

Iomlán Sceidil (B)     ...     ...     ...

£53,716,664

3,160,664

* Easnamh.

* Easnamh.