An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Leasuithe ar Achtanna a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh)

37 2019

AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019

Aitheantas a thabhairt do Cholscarthaí, Idirscarthaí Dlíthiúla agus Neamhnithe Pósta Áirithe

Mínithe agus feidhm (Cuid 3)

5.(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Rialachán ón gComhairle” Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle an 27 Samhain 20031 maidir le dlínse agus aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair a bhaineann le pósadh agus le freagracht tuismitheora, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000, arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 2116/2004 ón gComhairle an 2 Nollaig 20042 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 maidir le dlínse agus aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair a bhaineann le pósadh agus le freagracht tuismitheora, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000, maidir le conarthaí leis an Suí Naofa;

ciallaíonn “dlínse iomchuí”—

(a) Sasana agus an Bhreatain Bheag,

(b) Albain,

(c) Tuaisceart Éireann, nó

(d) Giobráltar.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 5 den Acht um Shainchónaí agus Aithint Colscarthaí Coigríche, 1986 maidir le colscaradh lena mbaineann alt 6 nó 7.

Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar roimh theacht i ngníomh don alt seo

6. Maidir le colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta arna dheonú faoi dhlí dlínse iomchuí a raibh, roimh theacht i ngníomh don alt seo, aitheantas tugtha dó faoin Rialachán ón gComhairle, leanfar d’aitheantas a thabhairt dó.

Aitheantas a thabhairt do cholscarthaí, idirscarthaí dlíthiúla agus neamhnithe pósta áirithe arna ndeonú sa Ríocht Aontaithe nó i nGiobráltar tar éis don alt seo teacht i ngníomh

7.(1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta arna dheonú faoi dhlí dlínse iomchuí ar theacht i ngníomh don alt seo nó dá éis.

(2) Déanfar colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta lena mbaineann an t-alt seo a aithint, faoi réir fho-alt (3), más rud é, ar dháta tionscanta na n-imeachtaí a bhaineann leis an gcolscaradh, leis an idirscaradh dlíthiúil nó leis an neamhniú pósta lena mbaineann, go mbeidh ceann amháin ar a laghad de na ceanglais seo a leanas comhlíonta:

(a) go raibh cónaí rialta ar na céilí i ndlínse iomchuí;

(b) go raibh cónaí rialta ar na céilí go deireanach i ndlínse iomchuí, sa mhéid go raibh duine amháin díobh fós ina chónaí nó ina cónaí sa dlínse sin;

(c) go raibh cónaí rialta ar an bhfreagróir i ndlínse iomchuí;

(d) maidir leis an iarratasóir—

(i) go raibh cónaí rialta air nó uirthi i ndlínse iomchuí, agus

(ii) go raibh cónaí air nó uirthi sa dlínse sin ar feadh bliain amháin ar a laghad díreach roimh an dáta sin;

(e) go raibh sainchónaí ar cheachtar de na céilí i ndlínse iomchuí.

(3) Ní dhéanfar colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta lena mbaineann an t-alt seo a aithint—

(a) más follasach go bhfuil an aithint sin contrártha do bheartas poiblí,

(b) i gcás gur de mhainneachtain láithriú a tugadh an breithiúnas sna himeachtaí a bhaineann leis an gcolscaradh, leis an idirscaradh dlíthiúil nó leis an neamhniú pósta lena mbaineann (“an breithiúnas iomchuí”), mura ndearnadh an doiciméad lenar tionscnaíodh na himeachtaí nó doiciméad comhionann a sheirbheáil ar an bhfreagróir in am trátha agus ar shlí a chuirfeadh ar chumas an fhreagróra socrú a dhéanamh i dtaobh é féin nó í féin a chosaint mura rud é go gcinnfear go bhfuil an freagróir tar éis glacadh go neamh-dhéchiallach leis an mbreithiúnas,

(c) má bhíonn an breithiúnas iomchuí ar neamhréir le breithiúnas a tugadh in imeachtaí idir na páirtithe céanna sa Stát, nó

(d) má bhíonn an breithiúnas iomchuí ar neamhréir le breithiúnas a tugadh roimhe sin i stát seachas an Stát idir na páirtithe céanna, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an breithiúnas sin a tugadh roimhe sin na coinníollacha is gá chun é a aithint sa Stát.

1 I.O. Uimh. L338, 23.12.2003, lch. 1

2 I.O. Uimh. L367, 14.12.2004, lch 1