An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh ( Aitheantas a thabhairt do Cholscarthaí, Idirscarthaí Dlíthiúla agus Neamhnithe Pósta Áirithe)

37 2019

AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 2019

Leasuithe ar Achtanna a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh

Leasú ar alt 2 den Acht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989

2.(1) Leasaítear alt 2 d’Acht 1989—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (d), trí “agus go dtoileoidh an freagróir le foraithne a dheonú” a scriosadh, agus

(ii) trí mhír (e) a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (b), trí “nó (e)” a scriosadh, agus

(ii) trí “go mbeidh na céilí ina gcónaí ar leithligh óna chéile” a chur in ionad “nach mbeidh na céilí ina gcónaí lena chéile”,

agus

(c) i bhfo-alt (3), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) Chun críocha an ailt seo—

(i) maidir le céilí atá ina gcónaí sa teaghais chéanna lena chéile, measfar iad a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile más deimhin leis an gcúirt nach bhfuil na céilí, le linn dóibh a bheith ina gcónaí amhlaidh sa teaghais chéanna, ina gcónaí lena chéile mar lánúin i ndlúthchaidreamh tiomanta, agus

(ii) ní scoireann caidreamh de bheith ina dhlúthchaidreamh de bhíthin amháin nach de chineál gnéasach a thuilleadh an caidreamh.”.

(2) Beidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1) maidir le himeachtaí chun foraithne idirscartha bhreithiúnaigh a dheonú faoi Acht 1989—

(a) a thionscnófar ar an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, nó

(b) a bheidh tionscanta, agus nach mbeidh tugtha chun críche, roimh an dáta sin.

(3) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1989” an tAcht um Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989.

Leasú ar alt 5 den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996

3.(1) Leasaítear alt 5 d’Acht 1996—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad nó tréimhsí dhá bhliain ar a laghad san iomlán le linn na dtrí bliana roimhe sin” a chur in ionad “ar feadh tréimhse ceithre bliana ar a laghad nó tréimhsí ceithre bliana ar a laghad san iomlán le linn na gcúig bliana roimhe sin”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Chun críocha an ailt seo—

(a) maidir le céilí atá ina gcónaí sa teaghais chéanna lena chéile, measfar iad a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile más deimhin leis an gcúirt nach bhfuil na céilí, le linn dóibh a bheith ina gcónaí amhlaidh sa teaghais chéanna, ina gcónaí lena chéile mar lánúin i ndlúthchaidreamh tiomanta, agus

(b) ní scoireann caidreamh de bheith ina dhlúthchaidreamh de bhíthin amháin nach de chineál gnéasach a thuilleadh an caidreamh.”.

(2) Beidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1) maidir le himeachtaí chun foraithne cholscartha a dheonú faoi Acht 1996—

(a) a thionscnófar ar an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, nó

(b) a bheidh tionscanta, agus nach mbeidh tugtha chun críche, roimh an dáta sin.

(3) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1996” an tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996.

Leasú ar an Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010

4.(1) Leasaítear alt 110 d’Acht 2010 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Chun críocha an ailt seo—

(a) maidir le páirtnéirí sibhialta atá ina gcónaí sa teaghais chéanna lena chéile, measfar iad a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile más deimhin leis an gcúirt nach bhfuil na páirtnéirí sibhialta, le linn dóibh a bheith ina gcónaí amhlaidh sa teaghais chéanna, ina gcónaí lena chéile mar lánúin i ndlúthchaidreamh tiomanta, agus

(b) ní scoireann caidreamh de bheith ina dhlúthchaidreamh de bhíthin amháin nach de chineál gnéasach a thuilleadh an caidreamh.”.

(2) Leasaítear alt 172(6) d’Acht 2010—

(a) trí “i gcás go dtagann deireadh leis an gcaidreamh lena mbaineann roimh theacht i ngníomh d’alt 4(2) den Acht um an Dlí Teaghlaigh, 2019 , aon aosach a bheadh” a chur in ionad “aon aosach a bheadh”, agus

(b) i mír (b), trí “maidir le gach aosach, atá nó a bhí pósta, nach raibh sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí ar leithligh óna chéile nó óna céile (agus is téarma é ‘cónaí ar leithligh’ a fhorléireofar, san alt seo, de réir alt 5(1A) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996)” a chur in ionad “nár chónaigh gach aosach ar leith, atá nó a bhí pósta, ar leithligh óna chéile nó óna céile”.

(3) Beidh feidhm ag an leasú a dhéantar le fo-alt (1) maidir le himeachtaí chun foraithne scaoilte a dheonú faoi Acht 2010—

(a) a thionscnófar ar an dáta a thiocfaidh an t-alt seo i ngníomh nó dá éis, nó

(b) a bheidh tionscanta, agus nach mbeidh tugtha chun críche, roimh an dáta sin.

(4) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010.