An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN TACHT UM SHLÁINTE AGUS TACAÍOCHT CÚRAIM LEANAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2019) Ar Aghaidh ( Sláinte)

36 2019

AN TACHT UM SHLÁINTE AGUS TACAÍOCHT CÚRAIM LEANAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2019

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, tosach feidhme agus comhlua

1.(1) Féadfar an tAcht um Shláinte agus Tacaíocht Cúraim Leanaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh Codanna 1 agus 2 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Sláinte, le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

(3) Tiocfaidh Cuid 3 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

(4) Maidir le cumhacht faoin alt seo chun lá a cheapadh ar a dtiocfaidh Cuid (nó foráil den Chuid sin) i ngníomh, cibé acu i gcoitinne nó ar shlí eile, folaíonn sí cumhacht chun tráth áirithe, ar lá áirithe, a cheapadh ag a dtiocfaidh an Chuid (nó foráil den Chuid sin) i ngníomh, cibé acu i gcoitinne nó ar shlí eile, agus, dá réir sin, i gcás go gceapfar tráth amhlaidh, tiocfaidh an Chuid lena mbaineann (nó foráil den Chuid sin) i ngníomh ag an tráth sin, cibé acu i gcoitinne nó ar shlí eile.

(5) Féadfar na hAchtanna um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018 agus 2019 a ghairm de Chuid 3 agus den Acht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018 le chéile.

Caiteachais

2. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire Sláinte agus an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.