An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019) Ar Aghaidh ( Comhairle na mBreithiúna)

33 2019

AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1.(1) Féadfar an tAcht um Chomhairle na mBreithiúna, 2019 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Bord” Bord na Comhairle;

ciallaíonn “coiste” coiste de chuid na Comhairle, eadhon—

(a) an Coiste um Léann Breithiúnach,

(b) an Coiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta,

(c) an Coiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna,

(d) gach ceann de na Coistí um Thacaíocht Bhreithiúnach,

(e) an Coiste um Iompar Breithiúnach, nó

(f) coiste arna bhunú faoi alt 16 ;

ciallaíonn “gearán” gearán arna dhéanamh faoi alt 50 ;

ciallaíonn “gearánach” duine a dhéanann gearán nó a ndéantar gearán thar a cheann nó thar a ceann;

ciallaíonn “an Coiste um Athbhreithniú ar Ghearáin” an Coiste um Athbhreithniú ar Ghearáin arna bhunú faoi alt 55 ;

folaíonn “rialú”, i ndáil le doiciméad, an cumas an doiciméad a fháil;

tá le “comhalta comhthofa den Bhord” an bhrí a shanntar dó le halt 12(5);

ciallaíonn “Comhairle” Comhairle na mBreithiúna arna bunú le halt 6;

ciallaíonn “an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí” Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí);

ciallaíonn “breitheamh sainainmnithe nó breithiúna sainainmnithe” i ndáil leis an bpróiseas chun gearáin a réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil faoi Chaibidil 4 de Chuid 5

(a) i gcás gnáthbhreitheamh den Chúirt Uachtarach, an Príomh-Bhreitheamh,

(b) i gcás gnáthbhreitheamh den Chúirt Achomhairc, Uachtarán na Cúirte Achomhairc,

(c) i gcás gnáthbhreitheamh den Ard-Chúirt, Uachtarán na hArd-Chúirte,

(d) i gcás gnáthbhreitheamh nó sainbhreitheamh den Chúirt Chuarda, Uachtarán na Cúirte Cuarda,

(e) i gcás breitheamh den Chúirt Dúiche (seachas Uachtarán na Cúirte sin), Uachtarán na Cúirte Dúiche,

(f) i gcás Uachtarán na Cúirte Achomhairc, Uachtarán na hArd-Chúirte, Uachtarán na Cúirte Cuarda nó Uachtarán na Cúirte Dúiche, an Príomh-Bhreitheamh, agus

(g) i gcás an Phríomh-Bhreithimh, Uachtarán na Cúirte Achomhairc, Uachtarán na hArd-Chúirte, Uachtarán na Cúirte Cuarda agus Uachtarán na Cúirte Dúiche;

folaíonn “doiciméad”—

(a) leabhar, taifead nó ábhar scríofa nó clóite eile i bhfoirm ar bith (lena n-áirítear in aon fheiste leictreonach),

(b) léarscáil, plean nó líníocht,

(c) diosca, téip nó feiste mheicniúil nó leictreonach eile ina gcorpraítear sonraí seachas amharcíomhánna ionas gur féidir, le cúnamh nó gan cúnamh trealaimh mheicniúil nó leictreonaigh éigin eile, iad a atáirgeadh ón diosca, ón téip nó ón bhfeiste eile,

(d) scannán, diosca, téip nó feiste mheicniúil nó leictreonach eile ina gcorpraítear amharcíomhánna ionas gur féidir, le cúnamh nó gan cúnamh trealaimh mheicniúil nó leictreonaigh éigin eile, iad a atáirgeadh ón scannán, ón diosca, ón téip nó ón bhfeiste eile, agus

(e) cóip d’aon ní a thagann faoi réim mhír (a), (b), (c)(d);

ciallaíonn “comhalta tofa”—

(a) i ndáil leis an mBord, breitheamh arna thoghadh nó arna toghadh de réir alt 12 (4) chun bheith ina chomhalta tofa nó ina comhalta tofa den Bhord, agus

(b) i ndáil leis an gCoiste um Iompar Breithiúnach, breitheamh arna thoghadh nó arna toghadh de réir alt 44(4) chun bheith ina chomhalta tofa nó ina comhalta tofa den Choiste um Iompar Breithiúnach,

de réir mar is cuí;

folaíonn “feiste leictreonach” aon fheiste a úsáideann aon mheán leictreach, digiteach, maighnéadach, optúil, leictreamaighnéadach, bithmhéadrach nó fótónach, nó cineálacha eile de theicneolaíocht ghaolmhar, nó aon teaglaim den chéanna, chun sonraí a stóráil nó a tharchur nó chun sonraí a stóráil agus a tharchur araon;

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 5 ;

tá le “an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine” an bhrí atá leis in alt 1(1) den Acht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003;

ciallaíonn “comhalta ex officio”—

(a) i ndáil leis an mBord, breitheamh a mbeidh ceann amháin de na hoifigí breithiúnacha a shonraítear in alt 12(2) ina sheilbh aige nó ina seilbh aici, agus

(b) i ndáil leis an gCoiste um Iompar Breithiúnach, breitheamh a mbeidh ceann amháin de na hoifigí breithiúnacha a shonraítear in alt 44 (2) ina sheilbh aige nó ina seilbh aici,

de réir mar is cuí;

ciallaíonn “an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta” an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta arna bunú faoi Chairt na Náisiún Aontaithe;

ciallaíonn “an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta” an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta arna bunú faoi Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta a rinneadh sa Róimh an 17 Iúil 1998;

tá le “binse idirnáisiúnta” an bhrí atá leis in alt 2 den Acht um Binsí Coireanna Idirnáisiúnta Cogaidh, 1998;

ciallaíonn “breitheamh” breitheamh den Chúirt Uachtarach, den Chúirt Achomhairc, den Ard-Chúirt, den Chúirt Chuarda nó den Chúirt Dúiche;

tá le “an breitheamh lena mbaineann”, i ndáil le gearán, an bhrí a shanntar dó le halt 50;

ciallaíonn “an Coiste um Iompar Breithiúnach” an coiste arna bhunú faoi alt 43 ;

ciallaíonn “mí-iompar breithiúnach” iompar (cibé acu gníomh nó neamhghníomh) ar thaobh breithimh, cibé acu i bhfeidhmiú a oifige nó a hoifige nó ar shlí eile, agus cibé acu i gcoitinne nó ar ócáid áirithe—

(a) arb éard é imeacht ó chaighdeáin aitheanta iompair bhreithiúnaigh, ar caighdeáin iad lena gceanglaítear aird a thabhairt ar phrionsabail an iompair bhreithiúnaigh dá dtagraítear in ailt 7(1)(b) agus 43(2), agus

(b) a dtagann de míchlú a tharraingt ar riaradh an cheartais;

ciallaíonn “an Coiste um Léann Breithiúnach” an coiste arna bhunú faoi alt 17 ;

ciallaíonn “Coistí um Thacaíocht Bhreithiúnach” na coistí arna mbunú faoi alt 30 ; ciallaíonn “comhalta tuata”—

(a) i ndáil leis an gCoiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna, duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 24 (3) chun bheith ina chomhalta tuata nó ina comhalta tuata den Choiste sin,

(b) i ndáil leis an gCoiste um Iompar Breithiúnach, duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 44 (5) chun bheith ina chomhalta tuata nó ina comhalta tuata den Choiste sin, agus

(c) i ndáil le painéal fiosrúcháin, duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 67 (1)(b) chun bheith ina chomhalta tuata nó ina comhalta tuata den phainéal fiosrúcháin sin,

de réir mar is cuí;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí atá leis san Acht Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais;

ciallaíonn “painéal fiosrúcháin” painéal fiosrúcháin ar a mbeidh na daoine a cheapfar mar chomhaltaí den phainéal fiosrúcháin faoi alt 67 chun na feidhmeanna a thugtar do phainéal fiosrúcháin leis an Acht seo a chomhlíonadh;

forléireofar “treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta” de réir alt 90 (1);

ciallaíonn “an Coiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta” an coiste arna bhunú faoi alt 18 ;

tá le “díobháil phearsanta” an bhrí atá leis san Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961;

tá le “Cláraitheoir”, i ndáil leis an gCoiste um Iompar Breithiúnach, an bhrí a shanntar dó le halt 49;

tá le “cláraitheoir do phainéal fiosrúcháin” an bhrí a shanntar dó le halt 67(7);

tá le “an Rúnaí”, i ndáil leis an gComhairle, an bhrí a shanntar dó le halt 32;

folaíonn “pianbhreith” aon ordú nó breith ó chúirt de dhroim ciontú i gcion nó ciontacht i leith ciona a chinneadh;

forléireofar “treoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna” de réir alt 91 ;

ciallaíonn “an Coiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna” an coiste arna bhunú faoi alt 23 .

Aisghairm

3. Aisghairtear na forálacha seo a leanas:

(a) alt 21 den Acht Cúirteanna Breithiúnais (An Chúirt Dúiche), 1946;

(b) ailt 10(4) agus 36(2) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961;

(c) alt 48 d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995.

Caiteachais

4. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.