An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ()

33 2019

AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019

Ilghnéitheach

Ní dhéanfar difear do chumhacht an Oireachtais chun breitheamh a chur as oifig

89. Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní a dhéanann difear d’oibriú alt 4 d’Airteagal 35 den Bhunreacht.

Treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta

90.(1) Beidh i dtreoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta arna nglacadh ag an gComhairle faoi alt 7 , lena n-áirítear aon leasuithe arna nglacadh faoin alt sin (dá ngairtear “treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta” san Acht seo) treoirlínte ginearálta maidir leis an leibhéal damáistí a fhéadfar a dhámhachtain nó a mheasúnú i leith díobhálacha pearsanta agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh treoir maidir le haon cheann nó gach ceann díobh seo a leanas a bheith ar áireamh sna treoirlínte:

(a) an leibhéal damáistí le haghaidh díobhálacha pearsanta i gcoitinne;

(b) an leibhéal damáistí le haghaidh díobháil áirithe nó le haghaidh earnáil áirithe díobhála;

(c) an réimse damáistí a bhreithneofar le haghaidh díobháil áirithe nó le haghaidh earnáil áirithe díobhálacha;

(d) i gcás go mbeidh ildíobhálacha fulaingthe ag duine, an breithniú a dhéanfar ar éifeacht na n-ildíobhálacha sin ar an leibhéal damáistí a bheidh le dámhachtain i leith an duine sin.

(2) Le linn don Choiste um Threoirlínte maidir le Díobhálacha Pearsanta dréacht-treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta nó dréachtleasuithe ar threoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta a ullmhú, beidh aird aige ar na nithe a leagtar amach i bhfo-alt (3), agus féadfaidh an Bord, le linn dó na dréacht-treoirlínte nó na dréachtleasuithe sin a athbhreithniú, aird a bheith aige ar cibé de na nithe a leagtar amach san fho-alt sin is cuí leis chun críocha a athbhreithnithe.

(3) Is iad na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (2):

(a) an leibhéal damáistí arna ndámhachtain le haghaidh díobhálacha pearsanta—

(i) ag cúirteanna sa Stát, agus

(ii) ag cúirteanna i cibé áiteanna lasmuigh den Stát a mheasann an Coiste nó an Bord, de réir mar a bheidh, a bheith iomchuí;

(b) na prionsabail chun damáistí a mheasúnú agus a dhámhachtain i leith díobhálacha pearsanta arna gcinneadh ag an Ard-Chúirt, ag an gCúirt Achomhairc agus ag an gCúirt Uachtarach;

(c) na treoirlínte a bhaineann le haicmiú díobhálacha pearsanta;

(d) an gá atá ann comhréireacht a chur chun cinn maidir leis an leibhéal damáistí arna dhámhachtain le haghaidh díobhálacha pearsanta;

(e) cibé tosca eile is cuí leis an gCoiste nó leis an mBord, de réir mar a bheidh, lena n-áirítear tosca a eascróidh as aon taifid, doiciméid nó faisnéis a gheofar, comhairliúcháin a sheolfar, taighde a dhéanfar nó comhdhálacha, seimineáir nó cruinnithe a eagrófar (dá dtagraítear in alt 18 (7)).

Treoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna

91.(1) Féadfaidh treoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna, a ghlacfaidh an Chomhairle faoi alt 7 (dá ngairtear “treoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna” san Acht seo) baint a bheith acu le gearradh pianbhreitheanna i gcoitinne nó le pianbhreitheanna i leith cion áirithe, earnáil áirithe ciona nó earnáil áirithe ciontóra.

(2) Féadfar réimse pianbhreitheanna a shonrú i dtreoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna ar cuí do chúirt iad a bhreithniú sula bhforchuirfidh sí pianbhreith ar chiontóir sna himeachtaí os a comhair.

(3) Le linn don Choiste um Threoirlínte agus Faisnéis maidir le Gearradh Pianbhreitheanna dréacht-treoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna, nó dréachtleasuithe ar threoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna, a ullmhú lena gcur faoi bhráid an Bhoird, agus le linn don Bhord athbhreithniú a dhéanamh ar na dréacht-treoirlínte sin, nó na dréachtleasuithe sin, beidh aird aige—

(a) ar phianbhreitheanna arna bhforchur ag na cúirteanna,

(b) ar an ngá atá ann comhréireacht a chur chun cinn i bpianbhreitheanna arna bhforchur ag na cúirteanna,

(c) ar an tionchar a bhíonn ag breitheanna ó na cúirteanna a bhaineann le pianbhreitheanna ar íospartaigh na gcionta lena mbaineann,

(d) ar an ngá atá ann muinín an phobail as an gcóras ceartais choiriúil a chur chun cinn,

(e) ar na costais airgeadais a bhaineann le cineálacha éagsúla pianbhreitheanna a fhorghníomhú agus ar éifeachtacht choibhneasta na bpianbhreitheanna sin chun athchiontú a chosc, agus

(f) ar cibé tosca is cuí leis an gCoiste nó leis an mBord, de réir mar a bheidh, a bhaineann leis an gcion lena mbaineann agus leis an gciontóir a dhéanann an cion chun réimse pianbhreitheanna dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a shonrú.

Beidh aird ag na cúirteanna ar threoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna

92. Le linn do chúirt pianbhreith a fhorchur, beidh aird aici ar threoirlínte maidir le gearradh pianbhreitheanna a bhaineann leis na himeachtaí a bheidh os a comhair, mura deimhin leis an gcúirt go mbeadh sé contrártha don cheartas déanamh amhlaidh agus luafaidh an chúirt ina breith na cúiseanna ar deimhin léi amhlaidh.

Neamhspleáchas na cúirte agus feidhmeanna breithiúnacha

93. Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní a oibríonn chun cur isteach—

(a) ar na cúirteanna do chomhlíonadh a bhfeidhmeanna, nó

(b) ar bhreitheamh d’fheidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna breithiúnacha.

Srian leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

94.(1) Gan dochar don díolúine maidir le taifid arna sealbhú ag na cúirteanna, ní bheidh feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 maidir le taifead a bhaineann le gearán a dhéanamh nó a imscrúdú, nó a réiteach ar mhodh neamhfhoirmiúil faoi Chuid 5, ná le himscrúdú de bhun tarchur faoi alt 59 mura rud é—

(a) gur cruthaíodh an taifead sula ndearnadh an gearán nó sular tionscnaíodh an t-imscrúdú faoi alt 59 , de réir mar a bheidh, nó

(b) go mbaineann an taifead le caiteachais an Choiste um Iompar Breithiúnach nó comhalta den Choiste sin nó le caiteachais painéil fiosrúcháin nó comhalta den phainéal sin nó le nithe eile a bhaineann le riarachán ginearálta an Choiste sin nó riarachán ginearálta painéil fiosrúcháin.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le taifead arna shealbhú acu seo a leanas—

(a) an Coiste um Iompar Breithiúnach,

(b) an Cláraitheoir,

(c) an Coiste um Athbhreithniú ar Ghearáin,

(d) breitheamh sainainmnithe nó breithiúna sainainmnithe,

(e) painéal fiosrúcháin, nó

(f) an cláraitheoir do phainéal fiosrúcháin.

(3) San alt seo, tá le “taifead” an bhrí atá leis san Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Srianta leis na cearta agus na hoibleagáidí faoin Rialachán maidir le Cosaint Sonraí

95.(1) Maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí dá bhforáiltear in Airteagail 12 go 22 (agus in Airteagal 5 sa mhéid go bhfreagraíonn forálacha an Airteagail sin do na cearta agus na hoibleagáidí dá bhforáiltear in Airteagail 12 go 22) agus in Airteagal 34 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí, déanfar, sa mhéid go mbaineann na cearta agus na hoibleagáidí sin le próiseáil sonraí pearsanta ag duine nó comhlacht a shonraítear i bhfo-alt (2), srian a chur leo a mhéid is gá agus is comhréireach chun a chumasú don duine nó don chomhlacht a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoi Chuid 5 a chomhlíonadh.

(2) Ciallaíonn duine nó comhlacht dá dtagraítear i bhfo-alt (1)

(a) an Coiste um Iompar Breithiúnach,

(b) an Cláraitheoir,

(c) an Coiste um Athbhreithniú ar Ghearáin,

(d) breitheamh sainainmnithe nó breithiúna sainainmnithe,

(e) painéal fiosrúcháin, nó

(f) an cláraitheoir do phainéal fiosrúcháin.

(3) San alt seo—

tá le “sonraí pearsanta” an bhrí chéanna atá leis in Airteagal 4 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí;

tá le “próiseáil” an bhrí chéanna atá leis in Airteagal 4 den Rialachán maidir le Cosaint Sonraí.

Fógra a thabhairt don tSeirbhís Chúirteanna maidir le breitheanna arna dtabhairt agus gníomhartha arna ndéanamh ag an gComhairle

96. I gcás go mbainfidh breith arna tabhairt nó gníomh arna dhéanamh ag an gComhairle leis an tSeirbhís Chúirteanna do chomhlíonadh a feidhmeanna, déanfaidh an Chomhairle fógra i scríbhinn i dtaobh na breithe nó an ghnímh a thabhairt don tSeirbhís Chúirteanna.

Leasú ar an Acht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998

97. Leasaítear an tAcht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 5A:

“Breitheanna agus gníomhartha de chuid Chomhairle na mBreithiúna a mbeidh fógra ina dtaobh tugtha don tSeirbhís

5B. Beidh aird ag an tSeirbhís, le linn a feidhmeanna a chomhlíonadh, ar na breitheanna arna dtabhairt agus ar na gníomhartha arna ndéanamh ag Comhairle na mBreithiúna a mbeidh fógra ina dtaobh tugtha di faoi alt 96 den Acht um Chomhairle na mBreithiúna, 2019.”.

Leasú ar an Acht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003

98. Leasaítear an tAcht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, 2003—

(a) in alt 54(1), trí mhíreanna (b) agus (ba) a scriosadh, agus

(b) in alt 54A(1), trí “faoi mhír (c), (d) ” a chur in ionad “faoi mhír (b), (ba), (c), (d) ”.

Leasú ar alt 22 den Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004

99. Leasaítear alt 22 den Acht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Le linn don chúirt damáistí a mheasúnú i gcaingean díobhálacha pearsanta—

(a) beidh aird aici ar na treoirlínte maidir le díobhálacha pearsanta (de réir bhrí alt 2 den Acht um Chomhairle na mBreithiúna, 2019 ), agus

(b) i gcás go n-imeoidh sí ó na treoirlínte sin, luafaidh sí na cúiseanna gur imigh sí amhlaidh le linn di a breith a thabhairt.”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “seachas na treoirlínte sin maidir le díobhálacha pearsanta” a chur in ionad “seachas an Leabhar Candaim”, agus

(c) trí fho-alt (3) a scriosadh.