An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo () Ar Aghaidh ( Ilghnéitheach)

33 2019

AN tACHT UM CHOMHAIRLE NA mBREITHIÚNA, 2019

Forálacha ilghnéitheacha a bhaineann leis an gCoiste um Iompar Breithiúnach agus le painéil fiosrúcháin

Fianaise arna tabhairt gan bheith inghlactha in imeachtaí áirithe

81. Ní bheidh aon cheann díobh seo a leanas inghlactha mar fhianaise i gcoinne duine in aon imeachtaí coiriúla nó imeachtaí eile, ach amháin in imeachtaí mar geall ar chion faoi alt 69 (4) i gcoinne duine:

(a) ráiteas nó admháil ón duine chuig an gCoiste um Iompar Breithiúnach nó chuig painéal fiosrúcháin faoin gCuid seo;

(b) doiciméad arna thabhairt don Choiste um Iompar Breithiúnach nó arna chur chuige nó arna thabhairt do phainéal fiosrúcháin nó arna chur chuige de bhun treorú nó iarraidh ón gCoiste um Iompar Breithiúnach nó ón bpainéal fiosrúcháin, de réir mar a bheidh, chuig an duine faoin gCuid seo.

Seoladh na n-imeachtaí

82.(1) Faoi réir an Achta seo, is ar shlí seachas go poiblí a sheolfar imeachtaí a bhaineann le gearán a imscrúdú faoin gCuid seo.

(2) Aon imeachtaí a bheidh os comhair cúirte agus a eascróidh as gearán, inghlacthacht gearáin, imscrúdú ar ghearán faoin gCuid seo nó as imscrúdú den sórt sin a chinneadh, nó a bhainfidh leis an gcéanna, is go poiblí a sheolfar iad mura dtabharfaidh an chúirt ordachán gur ceart, d’fhonn riaradh an cheartais a chosaint, na himeachtaí a sheoladh, go hiomlán nó go páirteach, ar shlí seachas go poiblí.

(3) Ní dhéanfaidh duine (lena n-áirítear comhalta de phainéal fiosrúcháin nó den Choiste um Iompar Breithiúnach) aon fhianaise arna tabhairt, nó lánas aon doiciméid arna thabhairt ar aird, ag finné le linn dó nó di fianaise a thabhairt don phainéal fiosrúcháin nó don Choiste um Iompar Breithiúnach a nochtadh nó a fhoilsiú ar shlí seachas go poiblí faoin gCuid seo, ach amháin—

(a) de réir ordachán arna thabhairt ag cúirt,

(b) de réir alt 83 , nó

(c) a mhéid is gá thairis sin ar mhaithe le nósanna imeachta córa agus le toiliú i scríbhinn ó chathaoirleach an phainéil fiosrúcháin nó ó chathaoirleach an Choiste um Iompar Breithiúnach, de réir mar is cuí.

(4) Ní oibreoidh fo-alt (3) chun toirmeasc a chur ar aon fhionnachtana ó phainéal fiosrúcháin arna ndéanamh ar bhonn fianaise a tugadh ar shlí seachas go poiblí a fhoilsiú i dtuarascáil faoin Acht seo, nó ar fhaisnéis, dá dtagraítear i bhfo-alt (6)(7) d’alt 87, a eascróidh as cinneadh ón gCoiste um Iompar Breithiúnach arna dhéanamh ar bhonn fianaise a tugadh ar shlí seachas go poiblí, a fhoilsiú i dtuarascáil faoin alt sin.

(5) Aon duine a sháróidh fo-alt (3), beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

Dualgas substaint fianaise a nochtadh d’fhinnéithe eile, etc

83.(1) Faoi réir fho-alt (2), nochtfaidh painéal fiosrúcháin do dhuine—

(a) a dtreorófar dó nó di freastal mar fhinné os comhair an phainéil fiosrúcháin,

(b) a fhreastalóidh go saorálach chun fianaise a thabhairt don phainéal fiosrúcháin, nó

(c) arb ina thaobh nó ina taobh a thabharfar fianaise don phainéal fiosrúcháin,

substaint aon fhianaise i seilbh an phainéil fiosrúcháin ar chóir, i dtuairim an phainéil fiosrúcháin, gurbh fheasach don duine í chun críocha na fianaise a fhéadfaidh an duine sin a thabhairt don phainéal fiosrúcháin.

(2) Ní cheanglaítear le fo-alt (1) foinse aon fhianaise arna tabhairt nó aon doiciméid arna thabhairt ar aird ag finné le linn dó nó di fianaise a thabhairt ar shlí seachas go poiblí faoin gCuid seo a nochtadh, mura measfaidh an painéal fiosrúcháin gur cóir, ag féachaint do chríocha an imscrúdaithe nó ar mhaithe le nósanna imeachta córa, an fhoinse a nochtadh.

(3) Tabharfaidh painéal fiosrúcháin deis do dhuine dá nochtfaidh sé substaint fianaise faoi fho-alt (1), trácht ar an bhfianaise trí aighneachtaí i scríbhinn nó ó bhéal.

Pribhléidí agus díolúintí finnéithe

84. Aon duine a thabharfaidh fianaise do phainéal fiosrúcháin nó don Choiste um Iompar Breithiúnach, nó a thabharfaidh doiciméad ar aird do phainéal fiosrúcháin nó don Choiste um Iompar Breithiúnach nó a chuirfidh doiciméad chuig painéal fiosrúcháin nó chuig an gCoiste um Iompar Breithiúnach, de réir treorú ón bpainéal fiosrúcháin nó ón gCoiste um Iompar Breithiúnach, de réir mar a bheidh—

(a) beidh na díolúintí agus na pribhléidí céanna aige nó aici i leith na fianaise nó na ndoiciméad sin, agus

(b) beidh sé nó sí, de bhreis ar na pionóis dá bhforáiltear leis an Acht seo, faoi réir na ndliteanas céanna,

a bheadh ag finné, agus a mbeadh finné faoina réir, in imeachtaí san Ard-Chúirt.

Luach saothair agus caiteachais comhaltaí den Choiste um Iompar Breithiúnach agus de phainéal fiosrúcháin

85.(1) Íocfar le gach comhalta ex officio den Choiste um Iompar Breithiúnach agus le gach comhalta tofa den Choiste um Iompar Breithiúnach cibé liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(2) Íocfar le comhalta de phainéal fiosrúcháin ar breitheamh é nó í cibé liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(3) Íocfar le gach comhalta tuata den Choiste um Iompar Breithiúnach agus le gach comhalta tuata de phainéal fiosrúcháin cibé luach saothair (más ann) agus cibé liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Caiteachais finnéithe

86. Cinnfidh an Coiste um Iompar Breithiúnach caiteachais réasúnacha duine (gan costais dlí a áireamh) a fhreastalóidh os comhair painéal fiosrúcháin faoi alt 68 , nó os comhair éisteacht arna seoladh ag an gCoiste um Iompar Breithiúnach faoi alt 79 , agus íocfaidh an Chomhairle leis an duine iad as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Tuarascáil bhliantúil an Choiste um Iompar Breithiúnach

87.(1) Déanfaidh an Coiste um Iompar Breithiúnach, tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh gach bliana airgeadais de chuid na Comhairle, tuarascáil i scríbhinn ar a ghníomhaíochtaí i gcaitheamh na bliana sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid na Comhairle agus faoi bhráid an Aire.

(2) Dá mba rud é, faoi fho-alt (1), go mbainfeadh an chéad tuarascáil faoin bhfo-alt sin le tréimhse ba ghiorra ná 6 mhí, bainfidh an tuarascáil sin, ina ionad sin, d’ainneoin an fho-ailt sin, le gníomhaíochtaí an Choiste um Iompar Breithiúnach le linn na tréimhse sin agus le linn bhliain airgeadais na Comhairle díreach tar éis na tréimhse sin agus déanfaidh an Coiste um Iompar Breithiúnach an chéad tuarascáil sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid na Comhairle agus faoi bhráid an Aire a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 6 mhí, tar éis dheireadh na bliana airgeadais sin.

(3) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is féidir tar éis dó nó di tuarascáil faoi fho-alt (1) a fháil, cóipeanna den chéanna a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(4) Faoi réir fho-alt (5), áireofar i dtuarascáil faoi fho-alt (1) faisnéis maidir le comhlíonadh fheidhmeanna an Choiste um Iompar Breithiúnach le linn na tréimhse lena mbaineann sí agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, sonrófar inti i leith na tréimhse sin—

(a) an líon gearán a fuarthas,

(b) an líon gearán a chinn an Cláraitheoir a bheith inghlactha,

(c) an líon gearán a bhreithnigh an Coiste um Athbhreithniú ar Ghearáin agus an líon gearán a chinn an Coiste sin a bheith inghlactha,

(d) an líon gearán a réitíodh ar mhodh neamhfhoirmiúil de réir Chaibidil 4,

(e) an líon imscrúduithe a tionscnaíodh de bhun tarchur faoi alt 59 ,

(f) an líon imscrúduithe a sheol painéal fiosrúcháin faoin gCuid seo i dtaobh gearáin nó de dhroim tarchur faoi alt 59 ,

(g) an líon gearán a bhreithnigh an Coiste um Iompar Breithiúnach agus nár suíodh,

(h) an líon cinntí a rinne an Coiste um Iompar Breithiúnach faoi alt 71 (5)79,

(i) an líon breithiúna a thoiligh le hiomarduithe a eisiúint chucu de réir alt 5873, agus

(j) an líon gearán a tarraingíodh siar sna himthosca dá dtagraítear in alt 57 74.

(5) Faoi réir fho-alt (6), ní áireoidh an Coiste um Iompar Breithiúnach, ná ní chuirfidh sé faoi deara go n-áireofar, i dtuarascáil faoin alt seo, aon fhaisnéis óna ndéanfaí, nó óna bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go ndéanfaí, iad seo a leanas a chéannú—

(a) an breitheamh lena mbaineann, nó

(b) an gearánach.

(6) Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar áireamh i dtuarascáil faoin alt seo—

(a) i gcás go n-eiseoidh an Coiste um Iompar Breithiúnach iomardú chuig breitheamh faoi alt 71 alt 79 (2)(b), ainm an bhreithimh lena mbaineann agus an t-iomardú a eisíodh, agus

(b) ainm breithimh lena mbaineann alt 79 (13).

(7) Déanfaidh an Coiste um Iompar Breithiúnach, a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna de thuarascáil faoi fho-alt (1) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas faoi fho-alt (3), an tuarascáil a fhoilsiú, nó a chur faoi deara an tuarascáil a fhoilsiú, ar cibé modh is cuí leis an gCoiste.

Costais ionadaíochta dlíthiúla

88.(1) I gcás go seolfar éisteacht faoi alt 68 (3)79(3) i ndáil le gearán agus go ndéanfaidh an Coiste um Iompar Breithiúnach cinneadh nár suíodh an gearán, féadfaidh an breitheamh lena mbaineann iarratas a dhéanamh chun an Choiste chun go ngnóthófar na costais agus na caiteachais dlí réasúnacha, a ghabhann lena ionadaíocht nó lena hionadaíocht dhlíthiúil (más ann) agus atá bainteach leis an éisteacht.

(2) Má mheasann an Coiste um Iompar Breithiúnach, ar iarratas chuige ón mbreitheamh lena mbaineann faoi fho-alt (1), gur gá, ar mhaithe leis an gceartas, go n-íocfaí na costais agus na caiteachais dlí réasúnacha dá dtagraítear san fho-alt sin, ainmneoidh an Coiste aturnae, seachas aturnae a raibh baint aige nó aici le haon éisteacht i ndáil leis an ngearán lena mbaineann, chun na costais agus na caiteachais dlí sin a chomhaontú.

(3) D’éagmais comhaontú faoi fho-alt (2), déanfaidh an Coiste um Iompar Breithiúnach—

(a) na costais agus na caiteachais dlí a tharchur chuig Máistir Fómhais na hArd-Chúirte lena bhfómhas, agus

(b) aturnae (a bhféadfaidh gurb é nó í an t-aturnae dá dtagraítear i bhfo-alt (2) é nó í) a ainmniú chun bheith ionadaitheach dó san fhómhas sin.

(4) Dlífidh an tAire na costais agus na caiteachais dlí arna gcomhaontú faoi fho-alt (2) nó arna bhfómhas faoi fho-alt (3), de réir mar a bheidh, a íoc leis an mbreitheamh.