An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE (LEASÚ), 2019) Ar Aghaidh (CUID 2 Leasú ar an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004)

14 2019

AN tACHT UM THIONÓNTACHTAÍ CÓNAITHE (LEASÚ), 2019

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2019 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 go 2019 a ghairm de na hAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 go 2016 agus den Acht seo (seachas alt 38 ) le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2019 a ghairm de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2018 agus d alt 38 le chéile.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004;

ciallaíonn “Aire” an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.