An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( SCEIDEAL 1 Cistí Pinsean Cumhdaithe ) Ar Aghaidh ( CUID 2 )

14 2009

An tAcht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Achtanna Eile

Alt 16.

CUID 1

Leasú ar Acht an Bhainc Ceannais 1989

Ítim

An fhoráil a leasaítear

An leasú

1

Alt 75 (1)

An méid seo a leanas a chur ina ionad:

“(1) Faoi réir fho-ailt (1A) agus (1B), tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le duine, nó níos mó ná duine amháin ag gníomhú dóibh i gcomhar, d’fháil scaireanna nó leasa eile i sealbhóir ceadúnais.

(1A) Ní bhaineann an Chaibidil seo le fáil más rud é—

(a) nach mbeadh, tar éis na fála, an cion de na scaireanna sa sealbhóir ceadúnais atá á sealbhú ag an duine nó na daoine fála níos mó ná an céatadán forordaithe, agus

(b) i gcás gur comhlacht atá corpraithe sa Stát an sealbhóir ceadúnais lena mbaineann, nach dtabharfadh an fháil, mar aon le haon leas eile sa sealbhóir ceadúnais atá á shealbhú nó faoina rialú (go díreach nó go neamhdhíreach) ag an duine nó na daoine fála cheana féin, ceart chun cuid de bhord stiúrthóirí nó de choiste bainistíochta an tsealbhóra ceadúnais sin, nó iad go léir, a cheapadh nó a chur as oifig.

(1B) Níl feidhm ag an gCaibidil seo maidir le fáil atá faoi réir fógra agus measúnachta stuama faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992 (I.R. Uimh. 395 de 1992).

(1C) Gairtear ‘idirbheart fála’ sa Chaibidil seo d’fháil lena mbaineann an Chaibidil seo.”.