An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 2 Treoracha agus Sainorduithe Dochair Dhírigh ) Ar Aghaidh ( CUID 4 Ráthaíochtaí ón Aire Airgeadais )

14 2009

An tAcht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009

CUID 3

Sócmhainní Cistí Áirithe Pinsean a Aistriú go dtí an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean

Léiriú (Cuid 3).

3 .— (1) Sa Chuid seo:

ciallaíonn “ Acht 1990 ” Acht na bPinsean 1990;

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht um Chúlchiste Náisiúnta Pinsean 2000;

tá le “ranníocaí saorálacha breise” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1990;

forléireofar “ sócmhainní ” de réir fho-alt (2);

folaíonn “sochair” pinsin, aiscí agus aon liúntais eile is iníoctha faoi scéim pinsean iomchuí;

ciallaíonn “an Coimisiún” Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean;

ciallaíonn “ciste pinsean eile cumhdaithe” ciste pinsean dá dtagraítear i gcolún A de Chuid 2 de Sceideal 1;

ciallaíonn “ciste pinsean cumhdaithe” ciste pinsean eile cumhdaithe nó ciste pinsean ollscoile cumhdaithe;

ciallaíonn “ciste pinsean ollscoile cumhdaithe” ciste pinsean dá dtagraítear i gcolún A de Chuid 1 de Sceideal 1;

ciallaíonn “comhlacht iomchuí”, i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe agus leis an scéim pinsean iomchuí le haghaidh an chiste, an comhlacht a shonraítear le haghaidh an chiste pinsean chumhdaithe iomchuí i gcolún B den ítim iomchuí i Sceideal 1;

ciallaíonn “ Aire iomchuí ”—

(a) i ndáil le ciste pinsean ollscoile cumhdaithe agus an scéim pinsean iomchuí a ghabhann leis, an tAire Oideachais agus Eolaíochta, nó

(b) i ndáil le ciste pinsean eile cumhdaithe agus an scéim pinsean iomchuí a ghabhann leis, an tAire a shonraítear le haghaidh an chiste i gcolún C den ítim iomchuí i gCuid 2 de Sceideal 1;

tá le “ scéim pinsean iomchuí ” , i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, an bhrí a thugtar le halt 4;

ciallaíonn “ Cúlchiste ” an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean a bunaíodh le hAcht 2000;

ciallaíonn “ ordú aistrithe ” ordú arna dhéanamh faoi alt 5(1);

ciallaíonn “ scéim pinsean ollscoile ” an scéim pinsean iomchuí i ndáil le ciste pinsean ollscoile cumhdaithe.

(2) Aon tagairt sa Chuid seo do shócmhainní ciste, is tagairt í—

(a) i gcás ciste atá bunaithe mar iontaobhas, do na sócmhainní atá faoi réir an iontaobhais, agus

(b) i gcás ciste pinsean chumhdaithe nach bhfuil bunaithe mar iontaobhas, do na sócmhainní a shealbhaíonn an comhlacht iomchuí lena mbaineann chun críocha an chiste,

ach ní fholaíonn sí aon sócmhainní a aithníonn an ciste mar shócmhainní a shealbhaítear chun críocha scéime ranníoca shainithe (de réir bhrí Acht 1990) arna maoiniú trí ranníocaí saorálacha breise.

Tagairtí do “scéim pinsean iomchuí”.

4 .— (1) Sa Chuid seo, aon tagairt don scéim pinsean iomchuí i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, is tagairt í—

(a) mura mbeidh aon ordú aistrithe déanta i ndáil leis an gciste, don scéim pinsean ar chun a críoch a bunaíodh an ciste, nó

(b) má tá ordú aistrithe déanta i ndáil leis an gciste, don scéim pinsean atá sna hionstraimí nó sna forálacha atá sonraithe chun na críche sin san ordú.

(2) Ar dháta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, agus dá éis, beidh forálacha an ordaithe sin ina sonraítear na hionstraimí nó na forálacha ina bhfuil an scéim pinsean iomchuí ina bhforálacha críochnaitheacha maidir leis na hionstraimí nó na forálacha sin.

Orduithe aistrithe.

5 .— (1) Féadfaidh an tAire Airgeadais, i gcás gurb é nó í an tAire sin an tAire iomchuí i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, agus in aon chás eile an tAire iomchuí i ndáil leis an gciste pinsean cumhdaithe lena mbaineann, ag gníomhú dó nó di le toiliú an Aire Airgeadais, ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil leis an gciste.

(2) Sula ndéanfaidh an tAire iomchuí ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe rachaidh sé nó sí i gcomhairle—

(a) i gcás ciste atá comhdhéanta mar iontaobhas, le hiontaobhaithe an iontaobhais sin, agus

(b) le bord stiúrthóirí nó comhlacht ceannais eile an chomhlachta iomchuí le haghaidh an chiste,

a mhéid a mheasfaidh sé nó sí is gá nó is réasúnach sna himthosca.

(3) Comhlíonann comhchomhairle, arna déanamh roimh an Acht seo a rith leis na daoine lena mbaineann, an oibleagáid i bhfo-alt (2).

(4) Maidir le hordú aistrithe—

(a) sonrófar a dháta éifeachta ann,

(b) leagfar amach ann liosta de na hionstraimí nó de na forálacha ina bhfuil an scéim pinsean iomchuí, nó ina bhfuil slí chuí éigin eile chun na hionstraimí nó na forálacha sin a aithint, agus

(c) féadfar aon fhoráil a dhéanamh leis is gá chun éifeacht a thabhairt d’aistriú sócmhainní faoin ordú.

(5) I bhfo-alt (4) folaíonn “ionstraim” gníomhas iontaobhais, reacht ollscoile agus reacht coláiste.

(6) Foilseofar fógra i dtaobh ordú aistrithe a dhéanamh a luaithe is indéanta san Iris Oifigiúil.

(7) Déanfar ordú aistrithe a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta.

Éifeacht ordaithe aistrithe ar shócmhainní cistí.

6 .— (1) Ar dháta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, aistreofar sócmhainní an chiste go dtí an Cúlchiste de bhua an ailt seo agus beidh siad ina gcuid de shócmhainní an Chiste sin ina dhiaidh sin.

(2) Ar dháta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe—

(a) foirceanntar aon iontaobhas i ndáil le sócmhainní an chiste,

(b) scoireann na hiontaobhaithe faoi aon iontaobhas den sórt sin de bheith ina n-iontaobhaithe, agus scoireann siad de bheith faoi dhliteanas mar iontaobhaithe i leith aon ní a dhéanfar i ndáil leis an gciste sin ar an dáta éifeachta nó dá éis,

(c) scoireann an comhlacht iomchuí de bheith faoi dhliteanas i ndáil leis an gciste i leith aon ní a dhéanfar ar an dáta éifeachta nó dá éis, agus

(d) scoireann forálacha aon ghníomhais iontaobhais, reachta ollscoile, reachta coláiste nó ionstraime nó ionstraimí eile (seachas forálacha a shonraítear san ordú aistrithe mar fhorálacha lena leagtar amach cuid den scéim pinsean iomchuí) dá bhfuil an ciste comhdhéanta d’éifeacht a bheith leo.

(3) Má tá i ngníomhas iontaobhais i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe aon fhoráil á rá go scoirfidh an scéim pinsean iomchuí de bheith ag oibriú ar an iontaobhas a fhoirceannadh, ansin ní bheidh aon éifeacht leis an bhforáil a mhéid a fhoráiltear amhlaidh leis.

Leanfaidh scéim pinsean iomchuí i bhfeidhm tar éis ordú aistrithe a dhéanamh.

7 .— (1) I gcás ordú aistrithe a bheith déanta i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, leanfaidh an scéim pinsean iomchuí de bheith ag oibriú, faoi réir na Coda seo, ar theacht in éifeacht don ordú agus dá éis.

(2) Más rud é, sula ndearnadh ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, nárbh iad bord stiúrthóirí nó comhlacht ceannais eile an chomhlachta iomchuí lena mbaineann riarthóirí na scéime pinsean cumhdaithe iomchuí, tiocfaidh an bord stiúrthóirí nó an comhlacht ceannais eile sin, ar dháta éifeachta an ordaithe, chun bheith ina riarthóirí ar an scéim.

(3) Na daoine a bhí, díreach sula ndearnadh ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, ina gcomhaltaí den scéim pinsean iomchuí, leanfaidh siad, ar theacht in éifeacht don ordú agus dá éis, de bheith ina gcomhaltaí den scéim. Chun gach críoch measfar gur comhaltas neamhbhearnaithe comhaltas gach comhalta díobh sin den scéim.

Sócmhainní a aistriú faoi ordú aistrithe.

8 .— (1) Níl aistriú sócmhainne faoi ordú aistrithe faoi réir aon chineáil cánachais.

(2) Aon ionstraim is gá chun lánéifeacht a thabhairt d’aistriú sócmhainne faoi ordú aistrithe nó chun aistriú den sórt sin a thaifeadadh, níl sí faoi réir dleachta stampa.

Feidhm Achtanna áirithe eile.

9 .— (1) Tá éifeacht le hordú aistrithe chun críocha na Coda seo d’ainneoin aon ní in Acht 1990.

(2) Leanfaidh Acht 1990 d’fheidhm a bheith aige maidir le scéim pinsean iomchuí tar éis dáta éifeachta ordaithe aistrithe i ndáil leis an gciste pinsean cumhdaithe lena mbaineann a mhéid céanna a bhí feidhm ag an Acht sin maidir leis an scéim roimh an dáta sin.

(3) D’ainneoin alt 6(1)(c) (arna leasú le halt 3(b) den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009) d’Acht 2000, i gcás go mbeidh urrúis arna n-eisiúint faoi alt 54(1) den Acht Airgeadais 1970 ar áireamh i sócmhainní arna n-aistriú faoi ordú aistrithe, féadfaidh an Coimisiún na hurrúis sin a shealbhú nó a dhiúscairt de réir mar is cuí leis.

(4) Ní dhéanann aon ní sa Chuid seo difear d’oibriú alt 25(8) d’Acht na nOllscoileanna 1997 a mhéid a bhaineann sé le haoisliúntas.

Luach sócmhainní arna n-aistriú le fritháireamh i gcoinne ranníocaí leis an gCúlchiste.

10 .— (1) I gcás ordú aistrithe a bheith déanta i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, measfar gur sásamh nó páirtsásamh, de réir mar is gá sa chás, ar an oibleagáid atá ar an Aire Airgeadais faoi alt 18(2) d’Acht 2000 ranníocaí a dhéanamh leis an gCúlchiste sa bhliain reatha luach na sócmhainní a aistreofar de bhun an ordaithe.

(2) Más mó luach comhiomlán sócmhainní a aistreofar chuig an gCúlchiste faoi orduithe aistrithe i mbliain, arna chur le haon ranníocaí arna ndéanamh leis an gCúlchiste sa bhliain chéanna faoi fho-ailt (2), (5A) agus (5C) d’alt 18 (arna leasú le halt 6(c) den Acht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009) d’Acht 2000, ná an méid a cheanglaítear a íoc isteach sa Chúlchiste sa bhliain sin faoi alt 18(2) d’Acht 2000, measfar gur sásamh nó páirtsásamh, de réir mar is gá sa chás, ar an méid a cheanglaítear faoin alt sin a íoc isteach sa Chiste sin in aon bhliain nó blianta dá éis an méid breise.

(3) Chun críocha fho-ailt (1) agus (2)

(a) a luaithe is indéanta tar éis ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, cuirfidh iontaobhaithe an chiste (nó, i gcás nach bhfuil aon ghníomhas iontaobhais ann, bord nó comhlacht ceannais an chomhlachta iomchuí i ndáil leis an gciste) faoi deara luacháil, ar an mbonn céanna le luacháil acmhainní chun críche luachála achtúireachta faoi Chuid IV d’Acht 1990, a dhéanamh ar shócmhainní an chiste amhail ar dháta éifeachta an ordaithe aistrithe, agus

(b) déanfaidh an Coimisiún luach shócmhainní an chiste, amhail ar dháta éifeachta an ordaithe aistrithe, a chinneadh i gcomhairle leis an Aire, ag féachaint don luacháil sin.

Discréidí a fheidhmiú faoi scéim pinsean iomchuí tar éis ordú aistrithe a dhéanamh.

11 .— (1) Más rud é, roimh theacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, gur tugadh le foráil den scéim pinsean iomchuí discréid i ndáil le cearta nó sochair comhalta nó comhaltaí, leanann an fhoráil in éifeacht tar éis teacht in éifeacht don ordú, ach tá an discréid le feidhmiú, i gcás gurb é nó í an tAire Airgeadais an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim, ag an Aire sin, agus in aon chás eile ag an Aire iomchuí i ndáil leis an scéim agus ag an Aire Airgeadais, ag gníomhú dóibh i gcomhar.

(2) Tar éis teacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, féadfaidh an tAire Airgeadais, i gcás gurb é nó í an tAire sin an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim, agus in aon chás eile an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim agus an tAire Airgeadais, ag gníomhú dóibh i gcomhar, feidhmiú discréide dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a tharmligean i scríbhinn—

(a) i gcás scéime pinsean ollscoile, chuig an Údarás um Ard-Oideachas nó chuig comhlacht ceannais an chomhlachta iomchuí lena mbaineann, agus

(b) i gcás aon scéime pinsean iomchuí eile, chuig bord stiúrthóirí nó comhlacht ceannais eile an chomhlachta iomchuí lena mbaineann.

Scéim maidir le hoibleagáidí agus sochair do leanúint i bhfeidhm.

12 .— (1) Tar éis ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, beidh éifeacht leis an scéim pinsean iomchuí, i ndáil le comhaltaí agus leis na fostóirí lena mbaineann do dhéanamh ranníocaí agus i ndáil le sochair, de réir fho-ailt (2) go (5).

(2) Tá éifeacht le hoibleagáid ranníocaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a dhéanamh mar oibleagáid—

(a) i gcás oibleagáid gach comhalta ranníocaí a dhéanamh, na ranníocaí sin a dhéanamh leis an gcomhlacht iomchuí lena mbaineann, nó cead a thabhairt don chomhlacht iomchuí na ranníocaí sin a choimeád siar as tuarastal, as pá nó as íocaíochtaí eile atá dlite, i ngach cás de réir an ráta chéanna a bhí i bhfeidhm díreach roimh dháta éifeachta an ordaithe aistrithe iomchuí, agus

(b) i gcás oibleagáid fostóra ranníocaí a dhéanamh, na ranníocaí sin a dhéanamh de réir an ráta chéanna a bhí i bhfeidhm díreach roimh dháta éifeachta an ordaithe,

le híoc isteach sa Státchiste nó le cur chun sochair don Státchiste de réir ordacháin an Aire Airgeadais nó le híoc nó le cur chun sochair ar shlí eile de réir mar a ordóidh an tAire sin.

(3) Tar éis ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, maidir le haon cheart atá ag comhaltaí den scéim pinsean iomchuí chun ranníocaí saorálacha a dhéanamh leis an scéim (lena n-áirítear ranníocaí i leith aon seirbhís bharúlach a cheannach agus blianta a aischeannach, aisce phósta a aisíoc agus luach aistrithe arna íoc isteach chun sochair don chomhalta, ach gan ranníocaí saorálacha breise a ndéileáiltear leo faoi Acht 1990 mar ranníocaí arna n-íoc le scéim ranníoca shainithe (de réir na brí a thugtar leis an Acht sin), ná ranníocaí le Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (de réir na brí a thugtar leis an Acht sin) a áireamh), leanfaidh sé d’éifeacht a bheith leis de réir théarmaí na scéime.

(4) A luaithe is indéanta tar éis teacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe, déanfaidh an comhlacht iomchuí i ndáil leis an scéim pinsean iomchuí, faoi réir ceadú a fháil ón Aire iomchuí i ndáil leis an scéim agus ón Aire Airgeadais, sásra cuí a bhunú chun cuntas ar leithligh a thabhairt i dtaobh ranníocaí dá dtagraítear i bhfo-ailt (2) agus (3).

(5) Ar theacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil le ciste pinsean cumhdaithe agus dá éis, tiocfaidh an oibleagáid chun sochair a íoc de réir na scéime pinsean iomchuí chun bheith ina hoibleagáid de chuid an chomhlachta iomchuí i ndáil leis an scéim.

(6) Mura leor comhiomlán ranníocaí na gcomhaltaí agus na bhfostóirí arna n-íoc le comhlacht iomchuí nó arna gcoimeád siar nó arna gcoinneáil aige faoi fho-ailt (2) agus (3) (is ranníocaí ar ordaigh an tAire don chomhlacht iad a úsáid chun sochair a íoc faoin scéim pinsean iomchuí) faoi chomhair oibleagáidí an chomhlachta na sochair sin a íoc de réir na scéime, slánóidh an tAire Airgeadais an t-easnamh le híocaíochtaí leis an gcomhlacht iomchuí as cistí arna soláthar ag an Oireachtas chun na críche.

Athruithe ar rialacha scéimeanna pinsean cumhdaithe.

13 .— (1) Leanann alt 25(7) d’Acht na nOllscoileanna 1997 agus an Cúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin d’fheidhm a bheith acu i ndáil le scéim pinsean iomchuí is scéim pinsean ollscoile tar éis ordú aistrithe a dhéanamh i ndáil leis an gciste pinsean cumhdaithe iomchuí, ach ní mheasfar go n-údaraítear leis an alt sin ná leis an Sceideal sin an t-ordú a leasú.

(2) Ar agus ó dháta rite an Achta seo, ní ceadmhach scéim pinsean iomchuí (seachas scéim pinsean iomchuí lena mbaineann fo-alt (1)) a leasú ach amháin le ceadú an Aire Airgeadais i gcás gurb é an tAire sin an tAire iomchuí i ndáil leis an scéim, agus in aon chás eile le ceadú an Aire iomchuí i ndáil leis an scéim agus an Aire Airgeadais.

Gearáin agus díospóidí.

14 .— (1) Ní dhéanann aon ní sa Chuid seo ná in aon ordú aistrithe difear do dhlínse an Ombudsman Pinsean a bunaíodh le halt 127 d’Acht 1990 chun gearán nó díospóid i ndáil leis an scéim pinsean iomchuí a imscrúdú agus a chinneadh.

(2) Má dhéantar le scéim pinsean iomchuí an fheidhm a thabhairt d’Aire arb éard í díospóidí a réiteach trí eadráin nó ar shlí eile, tar éis teacht in éifeacht d’ordú aistrithe i ndáil leis an gciste pinsean cumhdaithe lena mbaineann leanann an tAire sin den fheidhm sin a bheith aige nó aici.

(3) Más rud é gur bunaíodh nósanna imeachta den chineál dá dtagraítear in alt 132 d’Acht 1990 i ndáil le scéim pinsean iomchuí, tar éis d’ordú aistrithe teacht in éifeacht i ndáil leis an gciste pinsean cumhdaithe lena mbaineann, leanann na nósanna imeachta sin d’éifeacht a bheith leo.