An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin) Ar Aghaidh (CUID VI Talamh, etc. a aistriú chuig an tSeirbhís)

8 1998

AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

CUID V

Foireann na Seirbhíse

Beidh struchtúr riaracháin aontaithe ag an tSeirbhís.

22. —Beidh eagraíocht agus struchtúr aontaithe ag an tSeirbhís.

Foireann na Seirbhíse.

23. —(1) Féadfaidh an Bord cibé líon daoine a cheapadh chun bheith ina gcomhaltaí d'fhoireann na Seirbhíse a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(2) Cinnfidh an Bord gráid foirne na Seirbhíse agus an líon foirne i ngach grád de réir mar a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Beidh gach comhalta d'fhoireann na Seirbhíse ina státseirbhíseach i Státseirbhís an Stáit.

(4) Is é an Bord an t-údarás iomchuí (de réir bhrí Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 , agus Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996) i ndáil le foireann na Seirbhíse.

(5) San alt seo ciallaíonn “státseirbhíseach i Státseirbhís an Stáit” duine a shealbhaíonn post i Státseirbhís an Stáit.

Foireann a aistriú chuig an tSeirbhís.

24. —(1) Ar an lá bunaithe, déanfar gach duine lena mbaineann Sceideal 1 a aistriú chuig an tSeirbhís agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann na Seirbhíse.

(2) Déanfar gach comhalta d'fhoireann na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí a ainmneofar le hordú ón Aire, chun críocha an ailt seo, a aistriú chuig foireann na Seirbhíse, agus tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann na Seirbhíse, ar é nó í a ainmniú amhlaidh.

(3) Féadfaidh an tAire ordú a dhéanamh chun críocha fho-alt (2) ach ní dhéanfaidh sé nó sí amhlaidh gan na nithe seo a leanas a bheith déanta i dtosach—

(a) fógra a thabhairt i scríbhinn d'aon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann á rá go bhfuil beartaithe ag an Aire déanamh amhlaidh, agus

(b) aon uiríll a bheidh déanta ag na ceardchumainn nó ag na comhlachais foirne sin i ndáil leis an ní a bhreithniú laistigh de cibé tréimhse ama a bheidh sonraithe san fhógra.

Téarmaí agus coinníollacha foirne aistrithe.

25. —(1) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, aon duine a aistreofar le fo-alt (1)(2) d'alt 24 chuig foireann na Seirbhíse ní lú, fad a bheidh sé nó sí i seirbhís na Seirbhíse, an scála pá a gheobhaidh sé nó sí ná ní lú tairbhe dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a mbeidh sé nó sí faoina réir ná an scála pá a raibh teideal aige nó aici chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse a raibh sé nó sí faoina réir díreach sular aistríodh an duine sin.

(2) Go dtí go ndéanfaidh an tSeirbhís, le comhaontú an Aire agus an Aire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, scála pá agus téarmaí agus coinníollacha seirbhíse duine a bheidh aistrithe le fo-alt (1)(2) d' alt 24 chuig foireann na Seirbhíse a athrú, leanfaidh an scála pá a raibh teideal aige nó aici chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse, na srianta, na ceanglais agus na hoibleagáidí a raibh sé nó sí faoina réir díreach sular aistríodh an duine sin, d'fheidhm a bheith acu maidir leis nó léi agus féadfaidh an tSeirbhís iad a chur i bhfeidhm nó a fhorchur fad a bheidh sé nó sí ina chomhalta nó ina comhalta d'fhoireann na Seirbhíse, agus ní oibreoidh aon athrú den sórt sin chun gur measa an scála pá sin nó na téarmaí nó na coinníollacha seirbhíse sin a bhain leis an duine sin díreach sular aistríodh an duine sin, ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann.