An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Bord na Seirbhíse) Ar Aghaidh (CUID V Foireann na Seirbhíse)

8 1998

AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

CUID IV

An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

An Príomh-Fheidhmeannach.

17. —(1) Faoi réir fho-alt (2), ceapfaidh an Bord duine chun bheith ina Phríomh-Oifigeach nó ina Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin don tSeirbhís.

(2) Beidh an duine a bheidh i seilbh oifige mar Phríomh-Fheidhmeannach Ainmnithe díreach roimh an lá bunaithe ina chéad nó ina céad Phríomh-Fheidhmeannach don tSeirbhís.

(3) Beidh an Príomh-Fheidhmeannach i seilbh oifige faoi chonradh scríofa seirbhíse (agus féadfar an conradh sin a athnuachan) ar feadh cibé tréimhse a shonrófar sa chonradh, agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le luach saothair agus le fostaíocht a chur ar fionraí agus a fhoirceannadh) a chinnfidh an Bord agus a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(4) I bhfo-alt (3), folaíonn “luach saothair” liúntais i leith caiteachas, sochair chomhchineáil agus aoisliúntas.

Ní bheidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 , maidir le ceapadh an Phríomh-Fheidhmeannaigh.

18. —Ní bheidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 , maidir le ceapadh duine mar Phríomh-Fheidhmeannach.

Beidh an Príomh-Fheidhmeannach

19. —Is é nó í an Príomh-Fheidhmeannach an t-oifigeach cuntasaíochta do chuntais leithreasa na Seirbhíse chun críocha na Exchequer and Audit Departments Acts, 1866 and 1921, agus Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993.

Feidhmeanna an Phríomh-Fheidhmeannaigh.

20. —(1) D'ainneoin aon achtacháin eile, déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach foireann, riarachán agus gnó na Seirbhíse, lena n-áirítear feidhmeanna Cláraitheoirí Contae sa mhéid go mbaineann na feidhmeanna sin le feidhm de chuid na Seirbhíse, a bhainistiú agus a rialú i gcoitinne agus comhlíonfaidh sé nó sí cibé feidhmeanna eile a thugtar dó nó di leis an Acht seo nó faoi nó a thabharfaidh an Bord dó nó di.

(2) Beidh an Príomh-Fheidhmeannach freagrach don Bhord as a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh agus as beartais an Bhoird a chur i bhfeidhm.

(3) Soláthróidh an Príomh-Fheidhmeannach don Bhord cibé faisnéis (lena n-áirítear faisnéis airgeadais) i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a theastóidh ón mBord ó am go ham.

(4) Féadfaidh cibé comhalta d'fhoireann na Seirbhíse a bheidh údaraithe ag an bPríomh-Fheidhmeannach cibé feidhmeanna de chuid an Phríomh-Fheidhmeannaigh a shonróidh sé nó sí ó am go ham, a chomhlíonadh, le toiliú an Bhoird.

(5) Féadfaidh cibé comhalta d'fhoireann na Seirbhíse a bheidh ainmnithe ó am go ham ag an mBord chun na críche sin feidhmeanna an Phríomh-Fheidhmeannaigh a chomhlíonadh le linn don Phríomh-Fheidhmeannach a bheith as láthair nó nuair a bheidh post an Phríomh-Fheidhmeannaigh folamh.

An Príomh-Fheidhmeannach do fhreastal os comhair Coiste Oireachtais.

21. —(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), freastalóidh an Príomh-Fheidhmeannach os comhair Coiste Oireachtais (dá ngairtear “an Coiste” san alt seo), ar iarraidh i scríbhinn ón gCoiste, chun cuntas a thabhairt ar riarachán ginearálta na Seirbhíse, lena n-áirítear na pleananna straitéiseacha 3 bliana arna leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais faoi alt 7 , de réir mar a cheanglóidh an Coiste.

(2) Ní cheanglófar ar an bPríomh-Fheidhmeannach cuntas a thabhairt os comhair an Choiste ar aon ní—

(a) a bhaineann le breitheamh d'fheidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna breithiúnacha, nó

(b) a bhaineann le duine seachas breitheamh d'fheidhmiú dlínse theoranta de chineál breithiúnach,

lena n-áirítear ní atá, a bhí nó a fhéadfaidh a bheith sa todhchaí ina ábhar d'imeachtaí os comhair cúirte sa Stát.

(3) Más é tuairim an Phríomh-Fheidhmeannaigh gur ní lena mbaineann fo-alt (2) aon ní a n-iarrtar ar an bPríomh-Fheidhmeannach cuntas a thabhairt ina leith os comhair an Choiste, cuirfidh sé nó sí an tuairim sin in iúl don Choiste mar aon leis na cúiseanna atá leis an tuairim sin, agus mura dtabharfar an fhaisnéis don Choiste tráth a mbeidh an Príomh-Fheidhmeannach os a chomhair, tabharfar an fhaisnéis amhlaidh i scríbhinn.

(4) I gcás go mbeidh an Príomh-Fheidhmeannach tar éis a thuairim nó a tuairim a chur in iúl don Choiste de réir fho-alt (3) agus nach dtarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (1)

(a) féadfaidh an Príomh-Fheidhmeannach, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis don Choiste an cinneadh uaidh gan déanamh amhlaidh a chur in iúl dó nó di, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar mhodh achomair chun a chinneadh an ní atá i gceist faoi fho-alt (2) é an ní, nó

(b) féadfaidh cathaoirleach an Choiste iarratas den sórt sin a dhéanamh thar ceann an Choiste,

agus féadfaidh an Ard-Chúirt an ní a chinneadh.

(5) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (4), ní fhreastalóidh an Príomh-Fheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní is ábhar don iarratas.

(6) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní a bhfuil feidhm ag fo-alt (2) ina leith é an ní, tarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ach má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm ag fo-alt (2), freastalóidh an Príomh-Fheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní.

(7) San alt seo ciallaíonn “Coiste Oireachtais” Coiste arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhar (seachas an Coiste um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó fochoiste de chuid Coiste den sórt sin.