An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II An tSeirbhís Chúirteanna) Ar Aghaidh (CUID IV An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin)

8 1998

AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

CUID III

Bord na Seirbhíse

Bord na Seirbhíse.

11. —(1) Beidh Bord na Seirbhíse ann ar a mbeidh—

(a) an Príomh-Bhreitheamh de thuras na huaire nó breitheamh den Chúirt Uachtarach a bheidh ainmnithe ag an bPríomh-Bhreitheamh,

(b) breitheamh den Chúirt Uachtarach a bheidh tofa ag gnáthbhreithiúna na Cúirte sin,

(c) Uachtarán na hArd-Chúirte de thuras na huaire nó breitheamh den Ard-Chúirt a bheidh ainmnithe ag Uachtarán na Cúirte sin,

(d) breitheamh den Ard-Cúirt a bheidh tofa ag gnáthbhreithiúna na Cúirte sin,

(e) Uachtarán na Cúirte Cuarda de thuras na huaire nó breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh ainmnithe ag Uachtarán na Cúirte sin,

(f) breitheamh den Chúirt Chuarda a bheidh tofa ag gnáthbhreithiúna na Cúirte sin,

(g) Uachtarán na Cúirte Dúiche de thuras na huaire nó breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh ainmnithe ag Uachtarán na Cúirte sin,

(h) breitheamh den Chúirt Dúiche a bheidh tofa ag na breithiúna, seachas an tUachtarán, den Chúirt sin,

(i) breitheamh a bheidh ainmnithe ag an bPríomh-Bhreitheamh de thuras na huaire de bharr na taithí nó an tsaineolais atá aige nó aici ar réimse sonrach de ghnó cúirte,

(j) an Príomh-Fheidhmeannach,

(k) abhcóide cleachtach a bheidh ainmnithe ag Cathaoirleach Chomhairle Bharra na hÉireann de thuras na huaire,

(l) aturnae cleachtach a bheidh ainmnithe ag Uachtarán Dhlí-Chumann na hÉireann de thuras na huaire,

(m) comhalta d'fhoireann na Seirbhíse a bheidh tofa ag comhaltaí na foirne chun na críche sin,

(n) oifigeach don Aire a bheidh ainmnithe ag an Aire,

(o) duine a bheidh ainmnithe ag an Aire chun bheith ionadaitheach do thomhaltóirí na seirbhísí a sholáthraíonn na cúirteanna,

(p) duine a bheidh ainmnithe ag Comhar Ceardchumann na hÉireann, agus

(q) duine a mbeidh, i dtuairim an Aire, eolas agus taithí iomchuí aige nó aici ar thráchtáil, ar airgeadas nó ar riarachán agus a bheidh ainmnithe ag an Aire tar éis dul i gcomhairle le cibé comhlachtaí a mheasfaidh an tAire a bheith ionadaitheach do na leasannna sin sa Stát.

(2) Le linn don Aire ainmniúcháin a dhéanamh faoi fho-alt (1), tabharfaidh sé nó sí aird ar an ngá atá ann a chinntiú go mbeidh idir fhir agus mhná san áireamh i gcomhaltas an Bhoird.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta lena mbaineann, cibé rialacháin a dhéanamh a mheasfar a bheith riachtanach nó inmhianaithe chun socrú a dhéanamh le haghaidh toghadh comhalta den fhoireann chun críocha fho-alt (1) (m).

(4) Beidh an Príomh-Bhreitheamh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an mBord nó, mura comhalta é nó í an Príomh-Bhreitheamh, beidh an breitheamh den Chúirt Uachtarach a bheidh ainmnithe faoi fho-alt (1) (a) ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach.

(5) Faoi réir alt 14 (3), féadfaidh an Bord gníomhú d'ainneoin folúntas amháin nó níos mó a bheith ina chomhaltas.

Téarma oifige comhaltaí.

12. —(1) Beidh breitheamh a ainmneofar mar chomhalta den Bhord faoi mhír (a), (c), (e)(g) d' alt 11 (1) i seilbh oifige fad a bheidh sé nó sí ina bhreitheamh nó ina breitheamh den chúirt ar ainmníodh é nó í ina leith nó go dtí go scoirfidh an duine a d'ainmnigh an breitheamh mar chomhalta de bheith i seilbh na hoifige ar dá bua a rinne sé nó sí an t-ainmniúchán, ach sa chás sin beidh an breitheamh in-athainmnithe.

(2) Beidh breitheamh a thoghfar mar chomhalta den Bhord faoi mhír (b), (d), (f)(h) d' alt 11 (1) i seilbh oifige ar feadh trí bliana, ach beidh sé nó sí in-atofa fad a bheidh sé nó sí ina bhreitheamh nó ina breitheamh den chúirt ar toghadh é nó í ina leith.

(3) Beidh breitheamh a ainmneofar mar chomhalta den Bhord de réir alt 11 (1)(i) i seilbh oifige ar feadh trí bliana, ach beidh sé nó sí in-athainmnithe fad a bheidh sé nó sí ina bhreitheamh nó ina breitheamh de chúirt ar bith.

(4) Beidh duine a ainmneofar nó a thoghfar mar chomhalta den Bhord de réir mhíreanna (k) go (q) d' alt 11 (1) i seilbh oifige ar feadh trí bliana, ach beidh sé nó sí in-athainmnithe nó in-atofa, de réir mar a bheidh.

(5) Féadfaidh comhalta den Bhord a bheidh ainmnithe nó tofa chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin éirí as comhaltas trí litir a bheidh dírithe chuig cathaoirleach an Bhoird agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an litir sin a bheith faighte ag an gcathaoirleach.

(6) Déanfaidh an Cathaoirleach, a luaithe is indéanta, aon éirí as faoi fho-alt (5) a chur in iúl don Aire.

(7) Aon chorrfholúntas i gcomhaltas an Bhoird de bhíthin báis nó éirí as duine, nó de bhíthin aon teagmhais eile a dhéanann difear do chomhaltas duine, a bheidh ainmnithe nó tofa chun bheith i seilbh oifige mar chomhalta—

(a) ar feadh tréimhse trí bliana dá dtagraítear i bhfo-alt (2), (3)(4),

(b) ar feadh a mbeidh fágtha de thréimhse den sórt sin ar ainmníodh nó ar toghadh é nó í ina leith de bhun an fho-ailt seo,

líonfar é, de réir na forála iomchuí d' alt 11 (1), ar feadh a mbeidh fágtha den téarma oifige a bheidh le seirbheáil ag an duine, agus beidh an comhalta nua in-athainmnithe nó in-atofa i ndeireadh an téarma sin.

(8) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an duine nó leis an gcomhlacht ainmniúcháin lena mbaineann, duine is comhalta den Bhord agus dá dtagraítear i mír (k), (l)(p) d' alt 11 (1) a chur as oifig ar chúiseanna sonraithe.

(9) Féadfaidh an tAire tráth ar bith duine is comhalta den Bhord agus dá dtagraítear i mír (o)(q) d' alt 11 (1) a chur as oifig ar chúiseanna sonraithe.

Feidhmeanna an Bhoird.

13. —(1) Is iad feidhmeanna an Bhoird—

(a) beartas i ndáil leis an tSeirbhís a bhreithniú agus a chinneadh, agus

(b) maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an bheartais sin ag an bPríomh-Fheidhmeannach.

(2) Le linn don Bhord a fheidhmeanna a chomhlíonadh, beidh aird aige ar na nithe seo a leanas—

(a) acmhainní na Seirbhíse chun críocha an chomhlíonta sin, agus an gá atá ann a áirithiú go mbainfear an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla as na hacmhainní sin, agus

(b) aon bheartas nó cuspóir de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas sa mhéid go bhféadfaidh sé difear a dhéanamh d'fheidhmeanna na Seirbhíse nó baint a bheith aige leo.

(3) Féadfaidh an tAire aon bheartas nó cuspóir de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (b) a chur in iúl don Bhord.

Cruinnithe agus nósanna imeachta an Bhoird.

14. —(1) Tionólfaidh an Bord cibé cruinnithe agus cibé líon cruinnithe is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh, ach in aon chás tiocfaidh sé le chéile uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse trí mhí.

(2) Tionólfar an chéad chruinniú den Bhord laistigh de mhí amháin tar éis an lae bunaithe.

(3) Seachtar nó cibé líon comhaltaí is mó ná sin a chinnfidh an Bord ó am go ham is córam do chruinniú den Bhord.

(4) Beidh cathaoirleach an Bhoird i gceannas ag na cruinnithe go léir den Bhord a mbeidh sé nó sí i láthair acu agus mura mbeidh an cathaoirleach i láthair toghfaidh na comhaltaí a bheidh i láthair duine dá líon chun bheith i gceannas ag an gcruinniú.

(5) Beidh vóta ag gach comhalta den Bhord a bheidh i láthair ag cruinniú den Bhord.

(6) Déanfar gach ceist ag cruinniú den Bhord a chinneadh le tromlach vótaí na gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh ar an gceist agus, i gcás comhionannais vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag an gcathaoirleach nó ag an duine eile a bheidh i gceannas ag an gcruinniú.

(7) Faoi réir an Achta seo, rialálfaidh an Bord, le buanorduithe nó ar shlí eile, nós imeachta agus gnó an Bhoird.

Coistí den Bhord.

15. —(1) Féadfaidh an Bord ó am go ham cibé coistí den Bhord a bhunú is dóigh leis is cuí chun comhairle a chur air i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna.

(2) Féadfaidh an Bord daoine a cheapadh chun coiste ar daoine iad nach comhaltaí den Bhord ach a bhfuil eolas agus taithí speisialta acu a bhaineann le cuspóirí an choiste.

(3) Beidh ceapadh duine chun coiste faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Bord.

(4) Féadfaidh an Bord tráth ar bith coiste a dhíscaoileadh.

(5) Beidh gníomharthaí coiste faoi réir a ndaingnithe ag an mBord, mura scaoilfidh an Bord leis an ngá atá ann daingniú a dhéanamh.

(6) Féadfaidh an Bord nós imeachta coiste a rialáil ach, faoi réir aon rialála den sórt sin, féadfaidh coiste a nós imeachta féin a rialáil.

(7) Déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach bunú coiste, cuspóir an choiste agus ainmneacha chomhaltaí an choiste a chur in iúl don Aire.

Luach saothair agus caiteachais chomhaltaí an Bhoird nó coistí.

16. —(1) Maidir le comhalta den Bhord dá dtagraítear—

(a) in aon cheann de na míreanna (a) go (i) d' alt 11 (1), íocfar leis nó léi cibé liúntais i leith caiteachas, más ann, agus

(b) in aon cheann de na míreanna (j) go (q) d' alt 11 (1), íocfar leis nó léi cibé luach saothair agus liúntais i leith caiteachas, más ann,

a chinnfidh an tAire ó am go ham, le toiliú an Aire Airgeadais.

(2) Íocfar le comhalta coiste den Bhord cibé liúntais i leith caiteachas agus, ach amháin maidir le comhalta den Bhord lena mbaineann aon cheann de na míreanna (a) go (i) d' alt 11 (1), cibé luach saothair, más ann, a chinnfidh an tAire ó am go ham, le toiliú an Aire Airgeadais.