An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998) Ar Aghaidh (CUID II An tSeirbhís Chúirteanna)

8 1998

AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Sheirbhís Chúirteanna, 1998 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh Cuid I agus alt 36 i ngníomh ar dháta rite an Achta seo.

(3) Tiocfaidh Cuid VIII i ngníomh mí amháin tar éis dháta rite an Achta seo.

(4) Tiocfaidh forálacha eile an Achta seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocróidh an tAire le hordú nó le horduithe, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “an Bord” Bord na Seirbhíse;

ciallaíonn “an Príomh-Fheidhmeannach” Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse a cheapfar faoi alt 17 (1);

ciallaíonn “an Príomh-Fheidhmeannach Ainmnithe” an Príomh-Fheidhmeannach Ainmnithe a cheapfar faoi alt 40 (1);

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheapfar faoi alt 3 ;

folaíonn “feidhm” cumhacht agus dualgas;

ciallaíonn “an Bord Idirthréimhseach” an Bord Idirthréimhseach um Sheirbhís Chúirteanna a bhunófar le halt 37 (1);

ciallaíonn “an tAire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí;

ciallaíonn “an tSeirbhís” an comhlacht a bhunófar le halt 4 (1);

ní fholaíonn “foireann na Seirbhíse” an Príomh-Fheidhmeannach.

(2) San Acht seo—

(a) aon tagairt d'alt is tagairt í d'alt den Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'achtachán éigin eile atá beartaithe,

(b) aon tagairt d'fho-alt, do mhír nó d'fhomhír is tagairt í don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe,

(c) aon tagairt do Sceideal de réir uimhreach is tagairt í don Sceideal a bheidh uimhrithe amhlaidh agus a ghabhann leis an Acht seo,

(d) folaíonn tagairt d'achtachán tagairt don achtachán sin arna leasú tráth ar bith le haon achtachán, agus

(e) folaíonn tagairt do chomhlíonadh feidhme tagairt d'fheidhmiú cumhachta agus do chomhlíonadh dualgais.