Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

33 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 1990


ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2.

Tosach feidhme.

3.

Léiriú.

4.

Tréimhsí ama.

5.

Orduithe.

6.

Aisghairm.

CUID II

Imscrúduithe

7.

Imscrúdú cúrsaí cuideachta.

8.

Imscrúdú cúrsaí cuideachta ar iarratas ón Aire.

9.

Cumhacht cigirí chun cúrsaí cuideachtaí gaolmhara a thabhairt faoi réim imscrúdú.

10.

Doiciméid agus fianaise a thabhairt ar aird, tráth imscrúdaithe.

11.

Tuarascálacha na gcigirí.

12.

Imeachtaí ar thuarascáil chigirí.

13.

Caiteachais imscrúdaithe ar chúrsaí cuideachta.

14.

Cigirí a cheapadh agus cumhachtaí cigirí chun úinéireacht cuideachta a imscrúdú.

15.

Cumhacht chun faisnéis a éileamh maidir le daoine a bhfuil leas acu i scaireanna nó i mbintiúir.

16.

Cumhacht chun srianta a fhorchur ar scaireanna nó bintiúir.

17.

Leathnú ar chumhachtaí imscrúdaithe chuig comhlachtaí áirithe atá corpraithe lasmuigh den Stát.

18.

Nithe áirithe a bheith inghlactha i bhfianaise.

19.

Cumhacht an Aire chun a cheangal doiciméid a thabhairt ar aird.

20.

Dul isteach agus áitreabh a chuardach.

21.

Foráil d'fhonn faisnéis a shlánchoimeád.

22.

Tuarascálacha cigirí a bheith ina bhfianaise.

23.

Cosaint d'fhaisnéis faoi phribhléid.

24.

Cumhacht chun rialacháin fhorlíontacha a dhéanamh.

CUID III

Idirbhearta a Bhaineann le Stiúrthóirí

Réamhráiteach

25.

Léiriú ar Chuid III.

26.

Daoine bainteacha.

27.

Cúlstiúrthóirí.

Idirbhearta áirithe lena mbaineann easaontacht leasa

28.

Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí.

29.

Idirbhearta substaintiúla maoine a bhaineann le stiúrthóirí, etc.

30.

Pionósú mar gheall ar dhéileáil ag stiúrthóir cuideachta i roghanna chun scaireanna áirithe a cheannach nó a dhíol sa chuideachta nó i gcuideachtaí comhlachaithe nó chun bintiúir áirithe den chuideachta nó de chuideachtaí comhlachaithe a cheannach nó a dhíol.

31.

Cosc ar iasachtaí etc. a thabhairt do stiúrthóirí agus do dhaoine bainteacha.

32.

Comhshocraíochtaí de luach cinnte.

33.

Laghdú ar mhéid sócmhainní iomchuí cuideachta.

34.

Iasachtaí idir cuideachtaí sa ghrúpa céanna.

35.

Idirbhearta le cuideachta shealbhaíochta.

36.

Caiteachais stiúrthóirí.

37.

Idirbhearta gnó.

38.

Leigheasanna sibhialta mar gheall ar alt 31 a shárú.

39.

Dliteanas pearsanta maidir le fiacha cuideachta i gcásanna áirithe.

40.

Pionóis choiriúla i leith sárú ar alt 31.

Idirbhearta a bhaineann le stiúrthóirí agus daoine eile a nochtadh

41.

Conarthaí substaintiúla etc. le stiúrthóirí agus le daoine eile le nochtadh i gcuntais.

42.

Sonraí a cheanglaítear, le halt 41, a chur isteach sna cuntais.

43.

Sonraí faoi na méideanna atá gan íoc a bheith le cur isteach sna cuntais.

44.

Tuilleadh forálacha a bhaineann le bainc cheadúnaithe.

45.

Comhshocraíochtaí atá eisiata ó ailt 41 agus 44.

46.

Dualgas iniúchóirí cuideachta má sháraítear alt 41 nó 43.

47.

Stiúrthóirí do nochtadh leasanna i gconarthaí, etc.

Forlíontach

48.

Cumhacht chun teorainneacha airgeadais a athrú faoi Chuid III.

49.

Alt 192 den Phríomh-Acht a scor.

50.

Conarthaí seirbhíse stiúrthóirí a iniúchadh.

51.

Clár na stiúrthóirí agus na rúnaithe.

52.

Stiúrthóirí do thabhairt aird ar leasanna fostaithe.

CUID IV

Leasanna i Scaireanna a Nochtadh

Caibidil I

Déileálacha i Scaireanna ag Stiúrthóirí, Rúnaithe agus a dTeaghlaigh

53.

Oibleagáid ar stiúrthóir nó ar rúnaí leasanna i scaireanna nó i mbintiúir cuideachta a fhógairt.

54.

An cineál leasa de réir alt 53.

55.

Neamhaird a thabhairt ar leasanna.

56.

Tréimhsí nach foláir oibleagáidí faoi alt 53 a urscaoileadh laistigh díobh.

57.

Imthosca nach n-urscaoiltear oibleagáid faoi alt 53 maidir leo.

58.

Forálacha eile a bhaineann le fógra a thabhairt.

59.

Clár leasanna.

60.

Forálacha a bhaineann leis an gclár.

61.

Taifid a bhaint den chlár.

62.

An tráth nach bhfuil taifid le baint den chlár.

63.

Leasanna a nochtadh i dtuarascáil na stiúrthóirí.

64.

Alt 53 a leathnú chuig céilí agus leanaí.

65.

Dualgas cuideachta fógra a thabhairt don stocmhalartán.

66.

Déileáil i scaireanna a imscrúdú.

Caibidil 2

Fáltais Aonair agus Grúpfháltais

67.

Oibleagáid nochtadh a dhéanamh agus na cásanna ina ndéanfar é.

68.

Leasanna atá le nochtadh.

69.

“Leibhéal de réir céatadáin” i ndáil le leasanna infhógartha.

70.

An céatadán infhógartha.

71.

Na sonraí a bheidh san fhógra.

72.

Fógra a thabhairt faoi leasanna teaghlaigh agus leasanna corpraithe.

73.

Comhaontú chun leasanna a fháil i gcuideachta phoiblí theoranta.

74.

Oibleagáid nochtadh a dhéanamh a thig faoi alt 73.

75.

Oibleagáid ar dhaoine a ghníomhaíonn le chéile scéala a thabhairt dá chéile.

76.

Leasanna i scaireanna a chur i leith duine.

77.

Leasanna i scaireanna atá le fógairt.

78.

Leasanna a dtabharfar neamhaird orthu.

79.

Forálacha eile a bhaineann le fógra a thabhairt.

80.

Clár leasanna i scaireanna.

81.

Imscrúduithe cuideachta.

82.

Leasanna a nochtadh faoi alt 81 a chlárú.

83.

Imscrúduithe cuideachta ar fhoréileamh ó chomhaltaí.

84.

Tuarascáil ón gcuideachta do chomhaltaí.

85.

Pionós de dheasca mainneachtana faisnéis a chur ar fáil.

86.

Taifid a bhaint den chlár.

87.

An tráth nach bhfuil taifid le baint den chlár.

88.

Clár agus tuarascálacha a iniúchadh.

89.

Treoir 1988.

90.

Forálacha maidir le léiriú.

91.

Oibleagáid leasanna áirithe a fhógairt don Mhalartán.

92.

Dualgas ar údarás iomchuí tuarascáil a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

93.

Feidhm Rialacháin 1984 agus leasú orthu.

94.

Oibleagáid maidir le rúndacht ghairmiúil.

95.

Díolúine ó agra.

96.

Comhoibriú idir údaráis i mBallstáit.

Caibidil 3

Orduithe um Nochtadh: Cuideachtaí seachas Cuideachtaí Poiblí Teoranta

97.

Feidhm Chaibidil 3.

98.

Ordú um nochtadh.

99.

Nós imeachta maidir le hiarratas ar ordú um nochtadh.

100.

Réim an ordaithe um nochtadh.

101.

Cumhachtaí na cúirte.

102.

Fógra faoi ordú um nochtadh.

103.

Faisnéis a nochtadh faoi ordú.

104.

Iarmhairtí sibhialta maidir leis an ordú um nochtadh a shárú.

Caibidil 4

Forálacha ginearálta faoi scairchláir etc.

105.

Cumhacht chun táillí iniúchta uasta etc. a athrú.

106.

Forálacha idirthréimhseacha.

CUID V

Déileáil Chos Istigh

107.

Léiriú.

108.

Déileálacha neamhdhleathacha in urrúis ag lucht cos istigh.

109.

Dliteanas sibhialta mar gheall ar dhéileáil neamhdhleathach.

110.

Idirbhearta díolmhaithe.

111.

Dliteanas coiriúil mar gheall ar dhéileáil neamhdhleathach.

112.

Srian ar dhéileáil.

113.

Dualgas gníomhairí i ndáil le déileáil neamhdhleathach.

114.

Pionóis mar gheall ar chionta faoin gCuid seo.

115.

Dualgas stocmhalartáin aitheanta i ndáil le déileáil neamhdhleathach.

116.

Comhoibriú le húdaráis eile lasmuigh den Stát.

117.

Daoine údaraithe.

118.

Oibleagáid maidir le rúndacht ghairmiúil.

119.

Leathnú ar Threoir 79/279/CEE ón gComhairle.

120.

Tuarascáil bhliantúil stocmhalartáin aitheanta.

121.

Cumhacht an Aire rialacháin fhorlíontacha a dhéanamh.

CUID VI

Foirceannadh agus Nithe Gaolmhara

Clárú Muirear

122.

Leasú ar alt 99 den Phríomh-Acht.

Foirceannadh ag an gCúirt

123.

Leasú ar ailt 214 agus 345 den Phríomh-Acht.

124.

Leasú ar alt 231 den Phríomh-Acht.

125.

Leabhair, taifid, etc. cuideachta a bheith gan aon lian.

126.

Cumhacht na cúirte chun daoine a ghairm os a comhair lena gceistiú.

127.

Ordú íocaíochta nó seachadta maoine in aghaidh duine a cheistítear faoi alt 245 den Phríomh-Acht.

Dearbhú Sócmhainneachta

128.

Dearbhú reachtúil sócmhainneachta i gcás tairisceana le haghaidh foirceannadh toilteanach.

Forálacha is infheidhme maidir le Foirceannadh Toilteanach ag Comhaltaí

129.

Dualgas leachtaitheora cruinniú creidiúnaithe a ghairm más é a thuairim nach bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc.

Forálacha is infheidhme maidir le Foirceannadh Toilteanach ag Creidiúnaithe

130.

Leasú ar alt 266 den Phríomh-Acht.

131.

Foirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe.

Forálacha is infheidhme maidir le gach Foirceannadh Toilteanach

132.

Leasú ar alt 275 den Phríomh-Acht.

133.

Toiliú le ceapachán mar leachtaitheoir agus fógra i dtaobh an cheapacháin.

Forálacha is infheidhme maidir le gach Foirceannadh

134.

Íocaíochtaí tosaíochta i bhfoirceannadh.

135.

Tosaíocht chalaoiseach.

136.

Imthosca ina mbeidh muirear foluaineach neamhbhailí.

137.

Dliteanas coiriúil na ndaoine lena mbaineann maidir le trádáil chalaoiseach ag cuideachta.

138.

Dliteanas sibhialta na ndaoine lena mbaineann maidir le trádáil chalaoiseach nó mheargánta ag cuideachta.

139.

Cumhacht na cúirte ordú a thabhairt sócmhainní a aistríodh go míchuí a aischur.

140.

Féadfar a cheangal ar an gcuideachta ranníoc a dhéanamh i leith fiach cuideachtaí gaolmhara.

141.

Sócmhainní cuideachtaí gaolmhara a chomhthiomsú.

142.

Leasú ar alt 298 den Phríomh-Acht.

143.

Leasú ar alt 299 den Phríomh-Acht.

144.

Dualgas leachtaitheoirí agus glacadóirí faisnéis áirithe a chur isteach i dtuairisceáin etc.

145.

Pionós mar gheall ar mhainneachtain glacadóra nó leachtaitheora cuntais agus tuairisceáin áirithe a thabhairt.

Forálacha Forlíontacha

146.

Dícháilíocht le haghaidh ceapacháin mar leachtaitheoir.

147.

Leas a nochtadh ag creidiúnaithe etc. ag cruinnithe creidiúnaithe.

148.

Cumhacht na cúirte a leathnú chun damáistí in aghaidh stiúrthóirí a mheasúnú.

CUID VII

Dícháilíochtaí agus Srianta:

Stiúrthóirí agus Oifigigh Eile

Caibidil 1

Srian ar Stiúrthóirí Cuideachtaí Dócmhainneacha

149.

Feidhm Chaibidil I.

150.

Srian.

151.

Dualgas an leachtaitheora faoin gCaibidil seo.

152.

Faoiseamh.

153.

Clár de dhaoine srianta.

154.

Feidhm na Caibidle seo maidir le glacadóirí.

155.

Srianta ar chuideachta lena mbaineann alt 150 (3).

156.

Ceanglais maidir le scaireanna a leithroinnfidh cuideachta lena mbaineann alt 155.

157.

Faoiseamh do chuideachta maidir le hidirbhearta toirmiscthe.

158.

Cumhacht chun na méideanna a luaitear in alt 150 (3) a athrú.

Caibidil 2

Dícháilíocht i gCoitinne

159.

Léiriú ar Chaibidlí 2 agus 3.

160.

Daoine áirithe a dhícháiliú chun gníomhú mar stiúrthóirí nó iniúchóirí ar chuideachtaí nó chun iad a bhainistiú.

Caibidil 3

Cur i bhfeidhm

161.

Pionós mar gheall ar ghníomhú contrártha d'fhorálacha Chaibidil 1 nó 2.

162.

Tréimhse an ordaithe dícháilíochta a measfar duine a bheith faoina réir.

163.

Iarmhairtí sibhialta mar gheall ar ghníomhú contrártha d'fhorálacha Chaibidil 1 nó 2.

164.

Pionós mar gheall ar ghníomhú faoi orduithe ó dhuine dícháilithe.

165.

Iarmhairtí sibhialta mar gheall ar ghníomhú faoi orduithe ó dhuine dícháilithe.

166.

Faisnéis a bheidh le tabhairt don chúirt ag stiúrthóirí.

167.

Faisnéis a bheidh le soláthar do chláraitheoir na gcuideachtaí.

168.

Clár de dhaoine atá faoi réir orduithe dícháilíochta.

169.

Toirmeasc ar fhéimhigh neamhurscaoilte gníomhú mar stiúrthóirí ar chuideachtaí nó mar oifigigh eile dóibh.

CUID VIII

Glacadóirí

170.

Dícháiliú duine chun a cheaptha mar ghlacadóir.

171.

Leasú ar alt 316 den Phríomh-Acht.

172.

Dualgas glacadóra atá ag díol maoine an praghas is fearr is infhaighte le réasún a fháil.

173.

Leasú ar alt 320 den Phríomh-Acht.

174.

Iarmhairtí mar gheall ar alt 319 nó 320 den Phríomh-Acht a shárú.

175.

Glacadóir a chur as oifig.

176.

Féadfaidh an chúirt glacadóireacht a fhoirceannadh nó a theorannú ar iarratas ón leachtaitheoir.

177.

An glacadóir d'éirí as oifig.

178.

Feidhm alt 139 maidir le glacadóirí.

179.

Feidhm alt 299 (2), (4) agus (5) den Phríomh-Acht maidir le glacadóirí.

CUID IX

Cuideachtaí faoi Chosaint Cúirte

180.

Leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990.

181.

Tuilleadh leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990.

CUID X

Cuntais agus Iniúchadh

182.

Léiriú ar Chuid X.

183.

Ceapadh iniúchóirí agus a gcur as oifig.

184.

Rúin a bhaineann le hiniúchóirí a cheapadh agus a chur as oifig agus cearta iniúchóirí a cuireadh as oifig.

185.

Iniúchóirí d'éirí as oifig.

186.

Foréileamh ar chruinniú ginearálta den chuideachta ag iniúchóir atá ag éirí as oifig.

187.

Cáilíocht chun duine a cheapadh mar iniúchóir.

188.

Daoine a bhí ag dul faoi oiliúint an 1 Eanáir, 1990.

189.

Cáilíochtaí a fuarthas lasmuigh den Stát a cheadú.

190.

Comhchomhairle ag an Aire maidir le caighdeáin agus cáilíochtaí.

191.

Comhlachtaí cuntasóirí a aithint.

192.

Forálacha i ndáil le haitheantais agus údaruithe ag an Aire faoi alt 187.

193.

Tuarascáil na n-iniúchóirí agus a gceart chun fáil a bheith acu ar leabhair agus chun bheith i láthair agus éisteacht a fháil ag cruinnithe ginearálta.

194.

Dualgas iniúchóirí mura bhfuil leabhair chuntais chuí á gcoimeád.

195.

Toirmeasc ar ghníomhú i ndáil le hiniúchadh fad a bheidh ordú dícháilíochta i bhfeidhm.

196.

Cumhachtaí iniúchóirí i ndáil le fochuideachtaí.

197.

Pionós mar gheall ar ráitis bhréagacha a dhéanamh le hiniúchóirí.

198.

Clár iniúchóirí.

199.

Forálacha idirthréimhseacha a bhaineann leis an gclár.

200.

Dualgas chun cláraitheoir a choimeád ar an eolas.

201.

Cumhacht chun rialacháin fhorlíontacha a dhéanamh.

202.

Leabhair chuntais a choimeád.

203.

Dliteanas pionós a chur ar oifigigh chuideachta i gcás nach gcoimeádfar leabhair chuntais chuí.

204.

Dliteanas pearsanta oifigeach cuideachta i gcás nach gcoimeádfar leabhair chuntais chuí.

205.

Tosach feidhme Chuid X.

CUID XI

Cuideachta d'fháil a Scaireanna féin agus Scaireanna i gCuideachta Shealbhaíochta

206.

Léiriú.

207.

Cumhacht chun scaireanna infhuascailte a eisiúint.

208.

Scaireanna a chealú tráth fuascailte.

209.

Scaireanna cisteáin.

210.

Cumhacht chun scaireanna a chomhshó ina scaireanna infhuascailte.

211.

Cumhacht cuideachta a cuid scaireanna féin a cheannach.

212.

Ceannach ar an eismhargadh agus ar an margadh.

213.

Údarás maidir le ceannach ar an eismhargadh.

214.

Conradh ceannaigh teagmhasach.

215.

Údarás maidir le ceannach ar an margadh.

216.

Ré saoil an údaráis a dheonóidh cuideachtaí poiblí teoranta chun scaireanna dá gcuid féin a cheannach.

217.

Sannadh nó scaoileadh ar cheart cuideachta scaireanna dá cuid féin a cheannach.

218.

Íocaíochtaí foghabhálacha maidir le scaireanna dá cuid féin a cheannach.

219.

Éifeacht mainneachtana ag cuideachta scaireanna a fhuascailt nó a cheannach.

220.

Scaireanna tosaíochta infhuascailte láithreacha a fhuascailt.

221.

Tagairtí do scaireanna tosaíochta infhuascailte a fhorléiriú.

222.

Doiciméid a choinneáil agus a iniúchadh.

223.

Feidhm alt 108 (6) maidir le déileálacha ag cuideachta ina cuid urrús féin.

224.

Fochuideachta do shealbhú scaireanna ina cuideachta shealbhaíochta.

225.

Dliteanas sibhialta mar gheall ar cheannach míchuí i gcuideachta shealbhaíochta.

226.

Tuairisceán le tabhairt don chláraitheoir.

227.

Leasú ar alt 89 den Phríomh-Acht.

228.

Rialacháin maidir le scaireanna a cheannach.

229.

Dualgas cuideachta fógra a thabhairt don stocmhalartán.

230.

Dualgas an stocmhalartáin i ndáil le ceannaigh neamhdhleathacha.

231.

Leasuithe ar an bPríomh-Acht maidir le scairchaipiteal.

232.

Leasuithe ar Acht 1983.

233.

Leasuithe ar Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986.

234.

Cionta faoin gCuid seo.

CUID XII

Ginearálta

235.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

236.

Cáilíochtaí rúnaí cuideachta poiblí teoranta.

237.

Cáilíochtaí leachtaitheoirí agus glacadóirí.

238.

Leasú ar alt 61 den Phríomh-Acht.

239.

Cumhacht chun rialacháin a dhéanamh chun urrúis a aistriú.

240.

Cionta.

241.

Cionta ag comhlachtaí áirithe.

242.

Faisnéis bhréagach a thabhairt.

243.

Pionósú mar gheall ar dhíothú, lot nó falsú doiciméad.

244.

Pionóis a mhéadú.

245.

Leasú ar alt 12 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982.

246.

Cuideachta atá bainte den chlár a chur ar ais ar an gclár.

247.

Córas chun faisnéis a aicmiú.

248.

Doiciméid a sheachadadh ar an gcláraitheoir i bhfoirm inléite.

249.

Doiciméid a sheachadadh ar an gcláraitheoir ar shlí seachas i bhfoirm inléite.

250.

Leasú ar alt 377 den Phríomh-Acht agus ar an Naoú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

251.

Feidhm forálacha áirithe maidir le cuideachtaí nach bhfuil faoi leachtú.

CUID XIII

Cuideachtaí Infheistíochta

252.

Léiriú ar an gCuid seo.

253.

Scairchaipiteal cuideachtaí infheistíochta.

254.

Cumhacht cuideachta a cuid scaireanna féin a cheannach.

255.

Déileáil le scaireanna a ceannaíodh.

256.

Údarú ag an mBanc.

257.

Cumhachtaí an Bhainc.

258.

Forálacha áirithe de Rialacháin UCITS a oiriúnú.

259.

Mainneachtain ag cuideachta infheistíochta nó cliseadh i bhfeidhmiú a cuid infheistíochtaí.

260.

Forálacha áirithe d'Achtanna na gCuideachtaí a shrianadh.

261.

Cumhacht chun rialacháin fhorlíontacha a dhéanamh.

262.

Cionta.

AN SCEIDEAL

Forálacha a Chuirtear in ionad an Naoú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989

1989, Uimh. 17

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil. 1975

1975, Uimh. 20

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht Carthanas, 1961

1961, Uimh. 17

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1977

1977, Uimh. 31

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982

1982, Uimh. 10

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983

1983, Uimh. 13

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986

1986, Uimh. 25

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990

1990, Uimh. 27

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais, 1936

1936, Uimh. 48

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

Na hAchtanna um Rialú lomlaoide, 1954 go 1986

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

Achtanna na gCara-Chumann, 1896 go 1977

An tAcht Cánach loncaim, 1967

1967, Uimh. 6

Na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1978

Na hAchtanna Árachais, 1909 go 1990

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict., c.93

Na hAchta um Bainc Thaisce an Phoist. 1861 go 1958

An tAcht Comharbais, 1965

1965, Uimh. 27

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1979

An tAcht um lontaobhais Aonad, 1972

1972, Uimh. 17

/images/harp.jpg


Uimhir 33 de 1990


ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUIDEACH-TAÍ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [22 Nollaig, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: