Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

26 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 1988


AN tACHT FORAOISEACHTA, 1988


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2.

Léiriú.

3.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

4.

Caiteachais.

5.

Aisghairm.

6.

Leasú ar fhorálacha an Achta Foraoiseachta, 1946.

7.

Pionóis.

8.

Imeachtaí.

CUID II

Bunú agus Riaradh

9.

Foirmiú na cuideachta.

10.

Ainm agus foirmiú caipitiúil na cuideachta.

11.

Foirm an mheabhráin chomhlachais.

12.

Cuspóirí na cuideachta.

13.

Dualgas ginearálta na cuideachta.

14.

Talamh a fháil agus a dhíol agus adhmad a dhíol.

15.

Airteagail chomhlachais.

16.

Srian le meabhrán comhlachais nó airteagail chomhlachais a athrú.

17.

Scaireanna a eisiúint don Aire Airgeadais i gcomaoin maoin a aistriú.

18.

Scair a eisiúint don Aire.

19.

Scaireanna a eisiúint do shínitheoirí mheabhrán comhlachais na cuideachta.

20.

An tAire Airgeadais d'fheidhmiú cumhachtaí i leith scaireanna.

21.

An tAire Airgeadais d'aistriú nó do dhíol scaireanna.

22.

Oibleagáid scairshealbhóirí áirithe scaireanna a shealbhú ar iontaobhas.

23.

Díbhinní, etc., a íoc isteach sa Státchiste.

24.

Cumhacht iasacht a fháil.

25.

An tAire Airgeadais do ráthú iasachtaí.

26.

Oibreacha caipitiúla a mhaoiniú.

27.

Caipiteal oibre a sholáthar don chuideachta.

28.

Airgead a sholáthar le haghaidh íocaíochtaí as an bPríomh-Chiste.

29.

Deontais le haghaidh caiteachais reatha.

30.

Cuntais agus iniúchadh.

31.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis a thabhairt don Aire.

32.

Stiúrthóirí do nochtadh leasanna áirithe.

33.

Toirmeasc ar fhaisnéis a nochtadh go neamhúdaraithe.

34.

Comhaltas de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Pharlaimint na hEorpa.

35.

Príomhfheidhmeannach.

36.

Foireann na cuideachta.

37.

Fodhlíthe.

38.

Cumhachtaí ginearálta an Aire.

CUID III

Forálacha Idirlinne

39.

Talamh a aistriú.

40.

Maoin eile a aistriú.

41.

Cearta agus dliteanais a aistriú.

42.

Díolúine ó dhleacht stampa.

43.

Forálacha a bhaineann le foireann a aistrítear chuig an gcuideachta.

44.

Aoisliúntas.

45.

Cumhacht Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí obair a ghabháil de láimh.

46.

Rátaí a mhuirearú ar mhaoin na cuideachta.

47.

Dliteanas maidir le caillteanas a tharlóidh roimh an lá dílseacháin.

48.

Imeachtaí dlí a bhí ar feitheamh do leanúint i bhfeidhm.

49.

Breithiúnais a chur i bhfeidhm.

50.

Fógraí, deimhnithe, dearbhuithe agus bannaí áirithe do leanúint i bhfeidhm.

51.

Ceadúnais agus ceadanna a dheonaigh an tAire do leanúint i bhfeidhm.

52.

Comhchomhairliúcháin pleanála do leanúint i bhfeidhm.

53.

Forálacha airgeadais idirlinne.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Achtacháin a Aisghairm

AN DARA SCEIDEAL

Leasú ar Fhorálacha an Achta Foraoiseachta, 1946


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

Finance Act, 1895

58 & 59 Vict. c. 16

An tAcht Imeall Trágha, 1933

1933, Uimh. 12

An tAcht Foraoiseachta, 1946

1946, Uimh. 13

Na hAchtanna Foraoiseachta, 1946 go 1976

An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

1973, Uimh. 25

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1983

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 agus 1984

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict. c. 93

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1984

An tAcht Maoine Stáit, 1954

1954, Uimh. 25

Na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963

An tAcht Aoisliúntas agus Pinsean, 1976

1976, Uimh. 22

An tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977

1977, Uimh. 10

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976

1976, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 26 de 1988


AN tACHT FORAOISEACHTA, 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORAOIS-EACHT A FHORBAIRT AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CUIDEACHTA A BHUNÚ CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN NA FEIDHMEANNA A D'FHEIDHM-IGH AN tAIRE FUINNIMH GO NUIGE SEO A SHANN-ADH DON CHUIDEACHTA; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE GAOLMHARA. [13 Iúil, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: