Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

31 1987

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 1987


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (LEASÚ), 1987


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

2.

Léiriú.

3.

Aisghairm agus cúlghairm.

4.

Tosach feidhme.

CUID II

Leasú ar an bPríomh-Acht agus ar Acht 1978

5.

An Coimisiún Cóir-Thrádála agus an Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí agus Cóir-Thrádála.

6.

Feidhmeanna an Scrúdaitheora a aistriú chuig an Stiúrthóir.

7.

Feidhmeanna an Scrúdaitheora a aistriú chuig an gCoimisiún.

8.

Orduithe a bhaineann le cleachtais srianta.

9.

Seirbhís arna soláthar faoi chonradh fostaíochta.

10.

Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht.

11.

Leasú ar alt 4 den Phríomh-Acht.

12.

Leasú ar alt 5 den Phríomh-Acht.

13.

Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht.

14.

Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht.

15.

Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht.

16.

Leasú ar alt 12 den Phríomh-Acht.

17.

Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht.

18.

Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht.

19.

Leasú ar alt 18 den Phríomh-Acht.

20.

Leasú ar alt 19 den Phríomh-Acht.

21.

Leasú ar alt 23 den Phríomh-Acht.

22.

Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht.

23.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

24.

Leasú ar alt 1 d'Acht 1978.

25.

Leasú ar alt 8 d'Acht 1978.

26.

Leasú ar alt 13 d'Acht 1978.

CUID III

Leasú ar Achtacháin áirithe eile

27.

Leasú ar alt 2 den Acht Praghsanna, 1958.

28.

Leasú ar alt 24 den Acht Praghsanna, 1958.

29.

Leasú ar alt 28 den Acht Praghsanna, 1958.

30.

Leasú ar an Acht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978.

31.

Leasú ar alt 40 d'Acht 1980.

32.

Leasú ar alt 55 d'Acht 1980.

33.

Orduithe faoin Acht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí,1978, nó faoi Acht 1980.

34.

Leasú ar alt 31 den Acht Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1931.

CUID IV

Ilghnéitheach

35.

An Stiúrthóir d'ionchúiseamh cionta.

36.

Toirmeasc ar fhaisnéis a nochtadh.

37.

Oifigeach údaraithe a phearsanú.

38.

Aoisliúntas an Stiúrthóra.

39.

Gearrmheáchan agus gearrthomhas.

40.

Aird bhreithiúnach ar shíniú an Stiúrthóra agus ar shíniú comhalta den Choimisiún.

41.

Cumhacht na hArd-Chúirte iniúchadh a údarú ar chuntais arna gcoinneáil ag forais airgeadais.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Achtacháin agus Ionstraimí Reachtúla faoina bhféadfaidh an Stiúrthóir ionchúisimh achoimre a thionscnamh.

AN DARA SCEIDEAL

Cuid I

Aisghairm Achtachán

Cuid II

Cúlghairm Ionstraimí Reachtúla


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978

1978, Uimh. 1

An tAcht Fruilcheannaigh (Leasú), 1960

1960, Uimh. 15

An tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán, 1961

1961, Uimh. 20

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

Na hAchtanna Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1887 go 1978

An tAcht Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1931

1931, Uimh. 48

An tAcht um Chumaisc, Táthcheangail agus Monaplachtaí (Rialú), 1978

1978, Uimh. 17

An tAcht um Earraí Pacáistithe (Cainníochtaí a Rialú), 1980

1980, Uimh. 11

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht Praghsanna, 1958

1958, Uimh. 4

An tAcht Praghsanna (Leasú), 1965

1965, Uimh. 23

An tAcht Praghsanna (Leasú), 1972

1972, Uimh. 20

An tAcht um Chleachtais Srianta, 1972

1972, Uimh. 11

Sale of Goods Act, 1893

1893, c. 71

An tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980

1980, Uimh. 16

An tAcht Ionstraimí Reachtúla, 1947

1947, Uimh. 44

Na hAchtanna Aoisliúntas, 1934 go 1963

An tAcht Stampaí Trádála, 1980

1980, Uimh. 23

Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1863 go 1965

Weights and Measures Act, 1878

1878, c. 49

Weights and Measures Act, 1889

1889, c. 21

/images/harp.jpg


Uimhir 31 de 1987


AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (LEASÚ), 1987

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM CHLEACHTAIS SRIANTA, 1972 , AN ACHTA UM CHUM-AISC, TÁTHCHEANGAIL AGUS MONAPLACHTAÍ (RIALÚ), 1978 , AN ACHTA PRAGHSANNA, 1958 , AN ACHTA UM FHAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ, 1978 , NA nACHTANNA MARCANNA EARRAÍ CEANNA-ÍOCHTA, 1887 GO 1970, AN ACHTA SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983 , AGUS AN ACHTA UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980 , DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE GEARRMHEÁ-CHAN AGUS GEARRTHOMHAS AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE EILE I nDÁIL LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [23 Nollaig, 1987]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: