An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Pleananna Bainisteoireachta Aercháilíochta agus Caighdeáin Aercháilíochta) Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Truailleáin Lena mBaineann an tAcht)

6 1987

AN tACHT UM THRUAILLIÚ AEIR, 1987

CUID VI

Ilghnéitheach

Monatóireacht ar aercháilíocht agus ar astaíochtaí.

54. —(1) Déanfaidh údarás áitiúil, nó cuirfidh sé faoi deara go ndéanfar, cibé monatóireacht—

(a) ar aercháilíocht, agus

(b) ar chineál, ar mhéid agus ar thionchar astaíochtaí,

is dóigh leis an údarás áitiúil is gá chun a fheidhmeanna faoin Acht seo a fheidhmiú nó a ordóidh an tAire dó a dhéanamh.

(2) Déanfaidh údarás áitiúil nó cuirfidh sé faoi deara go ndéanfar, cibé taifid ar aon mhonatóireacht a bheidh déanta faoi fho-alt (1) a cheapfaidh sé a bheith réasúnach agus riachtanach, a choimeád agus a chothabháil.

(3) Féadfaidh údarás áitiúil a cheangal ar áititheoir aon áitribh, seachas teaghais phríobháideach, óna bhfuil astaíocht, cibé monatóireacht a dhéanamh ar chineál, ar mhéid agus ar éifeacht na hastaíochta agus ar an aercháilíocht is dóigh leis an údarás áiti ufada/>il is gá agus cibé taifid ar an monatóireacht a choimeád agus a chur ar fáil don údarás áitiúil is dóigh leis an údarás áitiúil is gá.

(4) Déanfaidh údarás áitiúil, má ordaíonn an tAire dó amhlaidh, taifid ar aon mhonatóireacht a bheidh déanta faoin alt seo a chur ar fáil dósan nó d'aon duine a shonróidh sé, i gceann cibé tréimhsí agus i cibé slí a ordóidh an tAire.

(5) I gcás go mbainfidh caighdeán aercháilíochta lena limistéar feidhme nó le haon chuid de, déanfaidh an t-údarás áitiúil, i ndáil leis an limistéar lena mbaineann an caighdeán aercháilíochta, cibé comhshocraíochtaí le haghaidh monatóireachta is gá ionas go bhféadfaidh an t-údarás áitiúil a chinneadh an bhfuil an caighdeán aercháilíochta á chomhlíonadh.

(6) Féadfaidh an tAire orduithe a thabhairt d'údarás áitiúil i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) líon agus suíomh na n-ionad laistigh de limisteár ar iontu a bheidh monatóireacht le déanamh,

(b) an modh ar a ndéanfar samplú, tomhas agus anailísiú chun críocha an ailt seo,

(c) an trealamh a bheidh le húsáid chun críocha an tsamplaithe, an tomhais nó an anailísithe sin,

agus déanfaidh an t-údarás áitiúil de réir gach ordaithe den sórt sin ón Aire.

(7) Féadfaidh an tAire monatóireacht a dhéanamh, nó cibé comhshocraíochtaí a dhéanamh chun monatóireacht a dhéanamh, ar thruailliú aeir is dóigh leis is gá nó is inmhianaithe.

Cumhacht cúirte chun oibreacha a údarú.

55. —(1) Más rud é maidir le háititheoir aon áitribh, nach bhfuil ar a chumas, gan toiliú duine éigin eile, oibreacha a dhéanamh a gceanglaítear air iad a dhéanamh chun forálacha an Achta seo a chomhlíonadh, agus go ndiúltaíonn an duine eile sin toiliú leis na hoibreacha a dhéanamh, féadfaidh an t-áititheoir iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar ordú faoin alt seo.

(2) Más rud é, ar iarratas a éisteacht faoi fho-alt (1), go gcinnfidh an Chúirt Dúiche gur dhiúltaigh an duine eile go míréasúnach a thoiliú a thabhairt, féadfaidh an Chúirt Dúiche dá rogha a mheas gur tugadh an toiliú agus a ordú d'áititheoir an áitribh na hoibreacha a dhéanamh.

(3) Má cheanglaítear ar áititheoir aon áitribh oibreacha a dhéanamh de bhun an Achta seo ar an áitreabh, agus má mheasann an t-áititheoir sin gur chóir d'úinéir an áitribh sin nó do dhuine éigin eile a bhfuil leas aige ann, nó d'úinéir nó d'áititheoir áitribh thadhlaigh iomlán an chostais nó cuid den chostas a bhaineann leis na hoibreacha sin a ghlanadh, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh chuig cúirt dlínse inniúla ar ordú á ordú go ndéanfaidh úinéir an áitribh, an duine eile a bhfuil leas aige ann nó úinéir nó áititheoir an áitribh thadhlaigh, de réir mar a bheidh, iomlán an chostais nó cibé cuid de chostas na n-oibreacha a bheidh sonraithe san ordú, a ghlanadh; agus déanfaidh an chúirt cibé ordú ar éisteacht an iarratais is dóigh léi a bheith cóir ag féachaint d'imthosca uile an cháis.

Feidhm an Achta Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 .

56. —(1) I gcás go ndeonaítear ceadúnas faoin Acht seo i ndáil le gléasra tionscail agus go dtugtar cead faoi Chuid IV den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , i leith an ghléasra chéanna, ansin maidir le haon choinníollacha a bhí i gceangal leis an gcead sin, scoirfidh siad, a mhéid a bhaineann siad ar bhealach ar bith le truailliú aeir, d'éifeacht a bheith leo.

(2) Má thugtar cead faoi Chuid IV den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , i ndáil le haon áitreabh ní dhéanfaidh sé sin aon dochar, difear ná srianadh ar bhealach ar bith ar fheidhmiú aon fhorála den Acht seo maidir leis an áitreabh sin.

Forálacha idirlinne i ndáil le hobair alcaile, etc.

57. —(1) Maidir le forálacha an Alkali, etc. Works Regulation Act, 1906, i ndáil le hastaíochtaí, beidh feidhm acu, d'ainneoin aisghairm an Achta sin leis an Acht seo, maidir le gach obair iomchuí, go dtí go ndéanfar ceadúnas faoin Acht seo a dheonú i leith na hoibre.

(2) D'ainneoin fhorálacha fho-alt (1), ní bheidh feidhm maidir le hobair iomchuí ag forálacha alt 9 den Alkali, etc. Works Regulation Act, 1906, i ndáil le clárú oibreacha.

(3) Údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá obair iomchuí suite, beidh sé, tráth thosach feidhme an ailt seo agus dá éis, freagrach as a chinntiú go ndéanfar an obair sin de réir fhorálacha fho-alt (1).

(4) San alt seo, ciallaíonn “obair iomchuí” gléasra tionscail láithreach—

(a) ar obair alcaile é de réir bhrí an Alkali, etc. Works Regulation Act, 1906, nó

(b) ar obair é a liostaítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

Forálacha idirlinne i ndáil le hoibreacha incheadúnaithe áirithe.

58. —Maidir le forálacha alt 10 den Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962 , agus na Rialachán um Thruailliú an Atmaisféir a Rialú (Ceadúnú), 1985, beidh feidhm acu, d'ainneoin aisghairm an Achta sin agus na Rialachán sin leis an Acht seo, maidir le gléasra tionscail láithreach a úsáidtear chun críche aon trádala, oibreacha nó próisis de réir bhrí na rialachán sin go dtí go ndeonófar ceadúnas faoin Acht seo i leith an ghléasra lena mbaineann.

Cosaint.

59. —(1) Aon ní san Acht seo ní dhéanfaidh sé dleathach aon ghníomh nó mainneachtain a measfaí, murach an tAcht seo, é a bheith ina núis nó a bheith, ar shlí eile, contrártha don dlí, nó a choiscfeadh ar aon duine aon leigheas a mbeadh sé ina theideal murach gur ritheadh an tAcht seo.

(2) Ní bheidh duine i dteideal gléasra tionscail a fhoirgniú, a athrú nó a oibriú nó aon oibríocht nó gníomhaíocht eile a sheoladh de bhíthin amháin gur deonaíodh ceadúnas faoin Acht seo.

(3) Taobh amuigh d'alt 28 (4), ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difear d'oibriú na nAchtanna um Shábháilteacht i dTionscal, 1955 agus 1980, i ndáil le monarchana nó le haon áitribh eile lena mbaineann na hAchtanna sin.