An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN TRÍÚ SCEIDEAL An Bord Achomhairc um Ghearáin i gCoinne an Gharda Síochána)

29 1986

ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA (GEARÁIN), 1986

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Alt 1.

1. Míchúirtéiseacht, is é sin le rá, gan cúirtéis chuí a thaispeáint i leith duine den phobal.

2. Faillí dualgais, is é sin le rá—

(a) mainniú nó failliú, gan cúis mhaith dhóthanach—

(i) cuntas cóir a thabhairt in aon airgead nó maoin a gheobhaidh sé ina cháil mar chomhalta, nó

(ii) aon ní a dhéanamh go pras arb é a dhualgas é mar chomhalta é a dhéanamh.

(b) aon ní den chineál a luaitear i bhfomhír (a) (ii) den mhír seo a dhéanamh go faillíoch, gan cúis mhaith dhóthanach.

3. Falsacht nó fiaradh fírinne, is é sin le rá, aon ní de na nithe seo a leanas a dhéanamh ina cháil mar chomhalta—

(a)  (i) aon ráiteas ó bhéal nó i scríbhinn a dhéanamh nó a chur faoi deara é a dhéanamh, nó

(ii) aon iontráil a dhéanamh nó a chur faoi deara é a dhéanamh i ndoiciméad nó i dtaifead oifigiúil,

arb eol don chomhalta é a bheith bréagach nó míthreorach, nó

(b) d'fhonn meabhlú a dhéanamh, aon doiciméad nó taifead oifigiúil a dhíothú nó a lot nó aon iontráil sa chéanna a athrú nó a scriosadh nó cur léi.

4. Anúsáid údaráis, is é sin le rá, iompar leatromach i leith duine den phobal, ar a n-áirítear—

(a) duine a ghabháil gan cúis mhaith dhóthanach, nó

(b) foréigean neamhriachtanach a imirt ar aon duine a dtiocfaidh an comhalta i dteagmháil leis le linn comhlíonadh nó comhlíonadh airbheartaithe a dhualgais.

5. Cleachtas éillitheach nó míchóir, is é sin le rá—

(a) aon aisce, bronntanas, síntiús nó teistiméireacht (seachas gnáthbhailiúcháin chun críocha fearacht toirbheartas le comhaltaí ar iad d'aistriú, do phósadh nó do scor) a shireadh nó a ghlacadh mar chomhalta agus in éagmais thoiliú an Choimisinéara,

(b) é féin a chur sa riocht go bhfuil sé, mar chomhalta, faoi chomaoin ó thaobh airgid ag aon duine i slí a d'fhéadfadh difear a dhéanamh dá chumas a dhualgas mar chomhalta a urscaoileadh,

(c) úsáid mhíchóir a bhaint (nó féachaint lena baint) as a shuíomh mar chomhalta chun tairbhe phríobháideach a fháil dó féin, nó

(d) mainniú go toiliúil agus gan cúis mhaith dhóthanach aon fhiach dleathach a íoc in imthosca ar dóigh dóibh difear a dhéanamh dá chumas a dhualgas a urscaoileadh mar chomhalta nó ar dóigh dóibh amhras a tharraingt ar chomhaltaí eile.

6. Mí-úsáid airgid nó maoine a bheidh faoi choimeád an Gharda Síochána agus ar le duine den phobal é, is é sin le rá, aon airgead nó maoin den sórt sin a mhídhílsiú nó a mhí-úsáid, a chailleadh nó a dhamáistiú, go toiliúil nó go míchúramach.

7. Meisce, is é sin le rá, a bheith neamhinniúil le haghaidh dualgais le linn dó bheith ar dualgas nó tráth nach mbeidh sé ar dualgas ach go mbeidh sé ag caitheamh éide in áit phoiblí, de dheasca drochthionchar dí meisciúla nó drugaí nó drochthionchar dí meisciúla agus drugaí in éineacht.

8. Iompar míchlúiteach, is é sin le rá, é féin a iompar ar shlí arb eol dó nó ar chóir gurbh eol dó, gur dócha le réasún go dtarraingeodh sé míchlú ar an nGarda Síochána.

9. Bheith ina chúlpháirtí le hiompar a shonraítear sa Sceideal seo, is é sin le rá, cúlcheadú le hiompar den sórt sin nó bheith ina chúlpháirtí leis an gcéanna go feasach.