Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Comhaontú idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Réamhiniúchadh)

18 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 1986


AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986


RIAR NA nALT

Alt

1.

Léiriú.

2.

Údarás inniúil.

3.

Comhaontuithe le haeriompróirí.

4.

Muirir ar réamhiniúchadh.

5.

Daoine a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh ag saoráid réamhiniúchta.

6.

Díolúintí agus pribhléidí do dhaoine a chomhlíonann dualgais ag saoráid réamhiniúchta.

7.

Fórálacha a bhaineann le rialú eachtrannach.

8.

Leasú ar an Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1950.

9.

Costais agus caiteachais.

10.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

AN SCEIDEAL


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1950

1950, Uimh. 4

Acht na nEachtrannach, 1935

1935, Uimh. 14

/images/harp.jpg


Uimhir 18 de 1986


AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS D'FHEIDHMIÚ COMHAONTÚ LE RIALTAS STÁIT AON-TAITHE MHEIRICEÁ I nDÁIL LE RÉAMHINIÚCHADH A DHÉANAMH SA STÁT AR DHAOINE A BHEIDH AG TAISTEAL D'AER CHUIG STÁIT AONTAITHE MHEIR-ICEÁ; DO LEASÚ AN ACHTA AERLOINGSEOIR-EACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1950 ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAIN-EANN LEIS AN MÉID SIN ROIMHE SEO.

[19 Meitheamh, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus atá le déanamh idir an Rialtas agus rialtas na Stát Aontaithe agus a bhaineann le réamhiniúchadh a dhéanamh sa Stát ar dhaoine (lena n-áirítear aerfhoireann) a bheidh ag taisteal d'aer chuig na Stáit Aontaithe, agus folóidh tagairtí san Acht seo do “an Comhaontú” tagairt don Chomhaontú ar é bheith déanta;

ciallaíonn “an t-údarás inniúil” de réir mar a éilíonn an comhthéacs, an tAire nó aon duine a cheapfaidh sé le hordú faoi alt 2 den Acht seo;

ciallaíonn “An tSeirbhís Inimirce agus Eadóirseachta” Seirbhís Inimirce agus Eadóirseachta rialtas na Stát Aontaithe;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Cumarsáide;

ciallaíonn “réamhiniúchadh” nós imeachta trína ndéantar, sa Stát, ag an tSeirbhís Inimirce agus Eadóirseachta an t-iniúchadh is gá faoi dhlíthe na Stát Aontaithe i ndáil le hinimirce agus le sláinte phoiblí chun dul isteach sna Stáit Aontaithe, i gcás daoine (lena n-áirítear aerfhoireann) a bheidh ag taisteal d'aer chuig na Stáit Aontaithe;

ciallaíonn “saoráid réamhiniúchta” saoráid atá ar fáil in aerfort sa Stát mar a bhféadfar réamhiniúchadh a dhéanamh de réir an Chomhaontaithe;

ciallaíonn “na Stáit Aontaithe” Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Údarás inniúil.

2. —(1) Is é an tAire an t-údarás inniúil sa Stát chun críocha an Chomhaontaithe.

(2) Féadfaidh an tAire le hordú cibé duine a cheapadh is cuí leis chun cibé feidhmeanna dá chuid mar údarás inniúil a shonraítear san ordú a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo (lena n-áirítear an fo-alt seo) a leasú nó a chúlghairm.

(4) Gach ordú a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar d'aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Comhaontuithe le haeriompróirí.

3. —(1) Féadfaidh an t-údarás inniúil cibé comhaontuithe is gá a dhéanamh le haon aeriompróir cáilithe ar mian leis leas a bhaint as réamhiniúchadh.

(2) Sonróidh comhaontú a dhéanfar de bhun fho-alt (1) den alt seo na téarmaí agus na coinníollacha faoina ndéanfar réamhiniúchadh.

(3) San alt seo ciallaíonn “aeriompróir cáilithe” aon aeriompróir, cibé acu sceidealta nó cairte, a oibríonn seirbhís aerthaistil lena mbaineann taisteal gan stad idir an Stát agus na Stáit Aontaithe cibé acu an sa Stát nó in áit eile a thionscnaíonn an aersheirbhís.

Muirir ar réamhiniúchadh.

4. —(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, le toiliú an Aire Airgeadais, táillí a fhorordú i ndáil le paisinéirí agus aerfhoireann a réamhiniúchadh.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh rialacháin faoin alt seo foráil do na nithe seo a leanas go léir nó d'aon ní acu:

(a) na daoine a íocfaidh na táillí;

(b) an modh a n-íocfar na táillí;

(c) an modh a ndiúscrófar aon táillí a íocfar faoi na rialacháin;

(d) aon ní eile a bhaineann le híocaíocht, le bailiú, nó le diúscairt táillí a mheasfaidh an tAire a bheith cuí nó riachtanach.

(3) Féadfaidh an t-údarás inniúil aon táillí is iníoctha de bhun rialachán faoin alt seo a ghnóthú ón duine a bhfuil na táillí sin iníoctha aige mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(4) Rialacháin a dhéanfar faoin alt seo leagfar iad faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ndéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis na rialacháin a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na rialacháin.

Daoine a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh ag saoráid réamhiniúchta.

5. —Beidh sé dleathach do shaoránach de na Stáit Aontaithe ar buanfhostaí é de rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh ag saoráid réamhiniúchta, gach dualgas nó aon dualgas díobh seo a leanas a chomhlíonadh de bhun an Chomhaontaithe, is é sin le rá—

(a) iarratais chun dul isteach sna Stáit Aontaithe a ghlacadh agus a phróiseáil;

(b) a iarraidh go dtabharfar doiciméid taistil ar aird agus na doiciméid sin a scrúdú nuair a thabharfar ar aird iad;

(c) ceisteanna a chur maidir le hincháilitheacht an duine lena mbaineann chun dul isteach sna Stáit Aontaithe;

(d) a iarraidh go dtabharfar ar aird doiciméid a thacaíonn leis an iarratas ar chead dul isteach sna Stáit Aontaithe agus scrúdú a dhéanamh ar na doiciméid sin nuair a thabharfar ar aird iad;

(e) cead a iarraidh chun duine a chuardach agus cuardach a dhéanamh de réir an cheada;

(f) deonú ceada do dhuine dul isteach sna Stáit Aontaithe a chur siar go dtí go rachaidh an duine sin faoi iniúchadh breise ar theacht chun na tíre sin dó;

(g) cead taistil ar aghaidh a dhiúltú de réir an Chomhaontaithe do dhuine a bhfionnfar é bheith neamhcháilithe chun dul isteach sna Stáit Aontaithe;

(h) na doiciméid riachtanacha go léir agus an fhaisnéis riachtanach go léir a chur ar fáil d'údaráis inimirce an Stáit maidir le cead a dhiúltú d'aon duine dul isteach sna Stáit Aontaithe agus na cúiseanna atá leis an diúltú sin a chur ar fáil do na húdaráis sin.

Díolúintí agus pribhléidí do dhaoine a chomhlíonann dualgais ag saoráid réamhiniúchta.

6. —(1) Saoránach de na Stáit Aontaithe ar buanfhostaí é de rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh ag saoráid réamhiniúchta, ní bheidh sé faoi réir dhlínse údaráis bhreithiúnacha nó riaracháin an Stáit i leith gníomhartha a dhéanann sé i bhfeidhmiú a dhualgas faoin gComhaontú.

(2) Is iad na dualgais dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo—

(a) iarratais chun dul isteach sna Stáit Aontaithe a ghlacadh agus a phróiseáil;

(b) a iarraidh go dtabharfar doiciméid taistil ar aird agus na doiciméid sin a scrúdú nuair a thabharfar ar aird iad;

(c) ceisteanna a chur maidir le hincháilitheacht an duine lena mbaineann chun dul isteach sna Stáit Aontaithe;

(d) a iarraidh go dtabharfar ar aird doiciméid a thacaíonn leis an iarratas ar chead dul isteach sna Stáit Aontaithe agus scrúdú a dhéanamh ar na doiciméid sin nuair a thabharfar ar aird iad;

(e) cead a iarraidh chun duine a chuardach agus cuardach a dhéanamh de réir an cheada;

(f) deonú ceada do dhuine dul isteach sna Stáit Aontaithe a chur siar go dtí go rachaidh an duine sin faoi iniúchadh breise ar theacht chun na tíre sin dó;

(g) cead taistil ar aghaidh a dhiúltú de réir an Chomhaontaithe do dhuine a bhfionnfar é bheith neamhcháilithe chun dul isteach sna Stáit Aontaithe;

(h) na doiciméid riachtanacha go léir agus an fhaisnéis riachtanach go léir a chur ar fáil d'údaráis inimirce an Stáit maidir le cead a dhiúltú d'aon duine dul isteach sna Stáit Aontaithe agus na cúiseanna atá leis an diúltú sin a chur ar fáil do na húdaráis sin.

(3) Féadfaidh rialtas na Stát Aontaithe an díolúine a dheonaítear d'fhostaithe de chuid an rialtais sin de bhun fho-alt (1) den alt seo, a tharscaoileadh.

(4) Deánfaidh an Stát gach beart is cuí chun an tslándáil a bhaineann le saoráid réamhiniúchta a chosaint ar fhoghail nó ar dhamáiste agus chun na cairteanna nó na doiciméid oifigiúla a choimeádann an tSeirbhís Inimirce agus Eadóirseachta ag an tsaoráid sin a chosaint.

(5) Saoránach de na Stáit Aontaithe, ar buanfhostaí é de rialtas na Stát Aontaithe agus a shanntar chun dualgais a chomhlíonadh faoin gComhaontú ag saoráid réamhiniúchta, teachtfaidh sé cibé pribhléidí ar a gcomhaontófar idir an Rialtas agus rialtas na Stát Aontaithe trí nótaí a mhalartú.

Forálacha a bhaineann le rialú eachtrannach.

7. —(1) Duine ar bith a thiocfaidh i láthair ag saoráid réamhiniúchta tar éis dó teacht, i gcúrsa a thurais, go dtí aerfort sa Stát, ní mheasfar, chun críocha Acht na nEachtrannach, 1935 , agus Orduithe na gComhphobal Eorpach (Eachtrannaigh), 1977 go 1985, é bheith tagtha isteach sa Stát.

(2) Duine ar bith a thiocfaidh i láthair ag saoráid réamhiniúchta le haghaidh réamhiniúchadh tar éis dó teacht, i gcúrsa a thurais, go dtí aerfort sa Stát agus a ndiúltóidh an tSeirbhís Inimirce agus Eadóirseachta, de réir théarmaí an Chomhaontaithe, cead a thabhairt dó taisteal ar aghaidh go dtí na Stáit Aontaithe, measfar, chun críocha Acht na nEachtrannach, 1935 , agus Orduithe na gComhphobal Eorpach (Eachtrannaigh), 1977 go 1985, é bheith tagtha isteach sa Stát.

Leasú ar an Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1950 .

8. —Leasaítear leis seo an tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1950

(a) trí “dhá chéad is caoga punt” a chur in ionad “chúig puint” in alt 19 (3), agus

(b) trí “míle punt” a chur in ionad “fiche punt” in alt 21,

agus tá na hailt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(3) I gcás duine ar bith—

(a) ar oifigeach údaraithe a bheas ag gníomhú faoin alt seo dá iarraidh air a ainm agus a sheoladh a thabhairt, do dhiúltú a ainm nó a sheoladh a thabhairt nó do thabhairt ainm nó seoladh a bheas bréagach nó cumtha, nó

(b) ar oifigcach údaraithe a bheas ag gníomhú faoin alt seo dá iarraidh air acradróm Stáit d'fhágaint, do dhiúltú nó do loiceadh é d'fhágaint, nó

(c) ar é d'fhágaint aeradróma Stáit toisc oifigeach údaraithe a bheas ag gníomhú faoin alt seo dá iarraidh sin air nó ar é a chur amach as aeradróm Stáit faoin alt seo, do theacht ar ais ann an lá céanna,

beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná dhá chéad is caoga punt a chur air.

21.—Má dhéanann duine ar bith—

(a) oifigeach údaraithe a bhacainniú nó a chosc agus é go dleathach ag feidhmiú a chumhacht agus a dhualgas mar oifigeach údaraithe faoi alt 19 nó 20 den Acht seo, nó

(b) oifigeach údaraithe d'ionsaí agus é go dleathach ag feidhmiú na gcumhacht agus na ndualgas sin,

beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná míle punt a chur air nó, más rogha leis an gCúirt, príosúnacht ar feadh aon téarma nach sia ná sé mhí.

Costais agus caiteachais.

9. —(1) Aon chaiteachais a thabhófar—

(a) ag cur saoráide réamhiniúchta ar fáil de bhun an Chomhaontaithe, nó

(b) ag cothabháil saoráide réamhiniúchta den sórt sin,

féadfar iad a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

10. —(1) Féadfar an tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Réamhiniúchadh), 1986 , a ghairm den Acht seo.

(2) Folófar an tAcht seo sa chomhlua “na hAchtanna Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1936 go 1986”.

(3) Forléireofar na hAchtanna Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1936 go 1986, agus an tAcht seo, le chéile mar aon Acht amháin.