10 1986

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1986


AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ), 1986


RIAR NA nALT

Alt

1.

Mínithe.

2.

Boird sláinte do ghearradh táillí as seirbhísí d'othair chónaithe agus seirbhísí d'othair sheachtracha a sholáthar maidir le díobhálacha áirithe ar feithiclí inneallghluaiste is cúis leo.

3.

Boird sláinte do ghnóthú táillí.

4.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Dliteanas Sibhialta, 1961

1961, Uimh. 41

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

Na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1985

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

Reacht na dTréimhsí, 1957

1957 Uimh. 6

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1986


AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ), 1986

[An tiontú oifigiúil]

ACHT Á CHUMASÚ DO BHOIRD SLÁINTE TÁILLÍ A GHEARRADH I LEITH SEIRBHÍSÍ D'OTHAIR CHÓN-AITHE AGUS SEIRBHÍSÍ D'OTHAIR SHEACHTRACHA A SHOLÁTHRAÍTEAR DO DHAOINE MAIDIR LE CÓIREÁIL A CHUR AR DHÍOBHÁLACHA ÁIRITHE ARB É IS CÚIS LEO FEITHICLÍ INNEALLGHLUAISTE A ÚSÁID IN ÁITEANNA POIBLÍ. [7 Bealtaine, 1986]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1. —San Acht seo—

tá le “faillí rannpháirteach” an bhrí atá leis i gCuid III den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961 ;

ciallaíonn “cleithiúnaí”, i ndáil le duine arb é is cúis lena bhás feithicil inneallghluaiste a úsáid go faillíoch, aon duine de theaghlach, de réir bhrí alt 47 (1) den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961 , an éagaigh a fhulaingeoidh díobháil nó anbhuain meabhrach de réir Chuid IV den Acht sin;

folaíonn “díobháil aon ghalar, aon lagú ar staid coirp nó meabhrach duine agus aon díobháil is cúis le bás;

tá le “seirbhísí d'othair chónaithe” agus le “seirbhísí d'othair sheachtracha” na bríonna a shanntar dóibh le hailt 51 agus 56 (1), faoi seach, den Acht Sláinte, 1970 ;

tá le “feithicil inneallghluaiste” agus le “áit phoiblí” na bríonna faoi seach a shanntar dóibh le halt 3 (1) den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961 .

Boird sláinte do ghearradh táillí as seirbhísí d'othair chónaithe agus seirbhísí d'othair sheachtracha a sholáthar maidir le díobhálacha áirithe ar feithiclí inneallghluaiste is cúis leo.

2. —(1) I gcás—

(a) go mbaineann díobháil do dhuine de bharr feithicil inneallghluaiste a úsáid go faillíoch in áit phoiblí, agus

(b) go raibh, go bhfuil nó go mbeidh seirbhísí d'othair chónaithe nó seirbhísí d'othair sheachtracha á soláthar ag bord sláinte nó thar a cheann maidir leis an díobháil, agus

(c) go mbeidh aon duine díobh seo a leanas, eadhon, an duine réamhráite, a ionadaí pearsanta nó a chleithiúnaí, tar éis, nó i dteideal, damáistí nó cúiteamh a fháil maidir leis an úsáid fhaillíoch sin a dúradh ón duine a dhlíonn na damáistí nó an cúiteamh sin a íoc maidir leis an díobháil sin, nó maidir le haon chaillteanas, damáiste nó caiteachas (nó, i gcás cleithiúnaí, maidir le haon anbhuain meabhrach) de dheasca na díobhála sin,

déanfaidh an bord sláinte, d'ainneoin aon ní sna hAchtanna Sláinte, 1947 go 1985, táille a ghearradh ar an duine a fuair na damáistí nó an cúiteamh sin, nó atá i dteideal an céanna a fháil, i leith na seirbhísí d'othair chónaithe nó na seirbhísí d'othair sheachtracha sin.

(2) (a) Féadfaidh bord sláinte táille iomlán, nó cuid de tháille, faoi fho-alt (1) den alt seo a tharscaoileadh más cuí leis déanamh amhlaidh—

(i) tar éis dó aird a thabhairt ar mhéid na ndamáistí nó an chúitimh agus ar mhéid an úis (más ann) ar an gcéanna, a fuair an duine a dhlíonn an táille a íoc i leith na díobhála lena mbaineann an táille, agus

(ii) i gcás ina raibh faillí rannpháirteach ar thaobh an duine a mbaineann an táille lena dhíobháil nó ar thaobh duine a bhfuil sé freagrach as a ghníomhartha, tar éis don bhord sláinte aird a thabhairt ar aon laghdú ar an méid a gheofaí murach an fhaillí rannpháirteach.

(b) Déanfar neamhshuim de mhír (a) den fho-alt seo in imeachtaí arna dtionscnamh ag duine a mbaineann díobháil dó de bharr feithicil inneallghluaiste a úsáid go faillíoch in áit phoiblí, nó ag ionadaí pearsanta nó cleithiúnaí an duine sin, maidir le húsáid fhaillíoch den chineál a dúradh, ar imeachtaí iad lena n-éilítear damáistí maidir leis an díobháil sin, nó maidir le haon chaillteanas, damáiste nó caiteachas (nó, i gcás cleithiúnaí, maidir le haon anbhuain meabhrach) de dheasca na díobhála sin.

Boird sláinte do ghnóthú táillí.

3. —(1) Féadfaidh bord sláinte aon suim a bheidh dlite de dhuine don bhord sláinte faoi alt 2 den Acht seo a ghnóthú ón duine mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(2) Gan dochar do Chuid III de Reacht na dTréimhsí, 1957 , measfar go bhfaibhríonn cúis chaingne i gcoinne duine maidir le táille faoi alt 2 (1) den Acht seo ar an dáta a ndéanann an duine a dhlíonn damáistí nó cúiteamh a íoc na damáistí nó an cúiteamh sin a íoc nó ar an dáta a soláthraítear na seirbhísí lena mbaineann an táille, cibé acu is déanaí.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

4. —(1) Féadfar an tAcht Sláinte (Leasú), 1986 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1986, a ghairm de na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1985, agus den Acht seo le chéile.

(3) Déanfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1985, agus an tAcht seo a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.