19 1982


Uimhir 19 de 1982


AN tACHT DÉANTÓIREACHTA SIÚCRA (LEASÚ), 1982

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA DÉANTÓIREACHTA SIÚCRA, 1933 GO 1973. [21 Iúil, 1982]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1962” an tAcht Déantóireachta Siúcra (Leasú), 1962 ;

ciallaíonn “Acht 1973” an tAcht Déantóireachta Siúcra (Leasú), 1973 .

Leasú ar alt 2 d'Acht 1962.

2. —Leasaítear leis seo alt 2 d'Acht 1962 trí “go dtí seachtó is cúig mhilliún punt san iomlán arna roinnt ina sheachtó is cúig mhilliún scair” a chur in ionad “go dtí deich milliún punt san iomlán arna roinnt ina dheich milliún scair” (a cuireadh isteach le hAcht 1973), agus tá an t-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

2.—D'ainneoin aon ní contrártha dó atá sa Phríomh-Acht, nó i Meabhrán Comhlachais nó in Airteagail Chomhlachais na Cuideachta, is dleathach don Chuideachta a scair-chaipiteal a mhéadú go dtí seachtó is cúig mhilliún punt san iomlán arna roinnt ina sheachtó is cúig mhilliún scair de phunt an ceann agus chuige sin cibé athruithe is gá a dhéanamh ar Mheabhrán Comhlachais agus Airteagail Chomhlachais na Cuideachta.

Leasú ar alt 3 d'Acht 1962.

3. —Leasaítear leis seo alt 3 d'Acht 1962 trí “sheachtó is cúig mhilliún punt” a chur in ionad “ocht milliún cúig chéad míle punt” (a cuireadh isteach le hAcht 1973), agus tá an t-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

3.—Féadfaidh an tAire ó am go ham aon aicme nó aicmí scaireanna leis an gCuideachta nó le fo-chuideachta cheadaithe a fháil ó am go ham trí shuibscríobhadh nó ceannach, ach ní rachaidh méid iomlán na scaireanna a bheidh arna bhfáil amhlaidh aon tráth áirithe thar sheachtó is cúig mhilliún punt (luach ainmniúil).

Leasú ar alt 7 d'Acht 1962.

4. —Leasaítear leis seo alt 7 d'Acht 1962 trí “sheachtó is cúig mhilliún punt” a chur in ionad “dheich milliún punt” (a cuireadh isteach le hAcht 1973), agus tá an t-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

7.—Ní rachaidh a gcomhshuim seo a leanas, is é sin—

(a) airleacain faoi alt 4 den Acht seo nach mbeidh aisíoctha,

(b) príomhshuim a mbeidh an tAire faoi dhliteanas í a aisíoc ar scór aon ráthaíochta nó ráthaíochtaí faoi alt 5 den Acht seo, agus

(c) príomhshuim a bheidh an tAire tar éis a íoc roimhe sin ar aon ráthaíocht nó ráthaíochtaí den sórt sin agus nach mbeidh aisíoctha ag an gCuideachta nó ag an bhfo-chuideachta cheadaithe (de réir mar a bheidh),

thar sheachtó is cúig mhilliún punt aon tráth áirithe.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

5. —(1) Féadfar an tAcht Déantóireachta Siúcra (Leasú), 1982 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Déantóireachta Siúcra, 1933 go 1982, a ghairm de na hAchtanna Déantóireachta Siúcra, 1933 go 1973, agus den Acht seo le chéile, agus forléireofar le chéile iad mar aon Acht amháin.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Déantóireachta Siúcra (Leasú), 1962

1962, Uimh. 37

An tAcht Déantóireachta Siúcra (Leasú), 1973

1973, Uimh. 6