An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Custaim agus Mál) Ar Aghaidh (CUID IV Dleachtanna Stampa)

14 1982

AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

CUID III

Cáin Bhreisluacha

Léiriú (Cuid III).

74. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Cánach Breisluacha, 1972 ;

ciallaíonn “Acht 1976” an tAcht Airgeadais, 1976 ;

ciallaíonn “Acht 1978” an tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978 ;

ciallaíonn “Acht 1981” an tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 .

Leasú ar alt 3 (seachadadh earraí) den Phríomh-Acht.

75. —Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3)  (a) Measfar, chun críocha an Achta seo, gurb ionann beostoc, capaill bheo, cúnna beo, glasraí, torthaí, bláthanna, éanlaith chlóis, uibheacha nó iasc a sholáthar ar ceant, agus na hearraí a sholáthar don cheantálaí agus go comhuaineach ag an gceantálaí.

(b) Measfar, chun críocha an Achta seo, gurb ionann beostoc, capaill bheo nó cúnna beo a sholáthar trí ghníomhaire agus na hearraí a sholáthar don ghníomhaire agus go comhuaineach ag an ngníomhaire.”.

Leasú ar alt 5 (seirbhísí a dhéanamh) den Phríomh-Acht.

76. —Leasaítear leis seo alt 5 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4)—

“(4A) I gcás ina soláthróidh duine seirbhísí agus nach mbeidh teideal dlí ag an duine comaoin a ghnóthú maidir nó i ndáil leis an soláthar sin ach go mbeidh airgead faighte maidir nó i ndáil leis an soláthar sin, measfar, chun críocha an Achta seo, na seirbhísí áirithe a bheith arna soláthar ar chomaoin agus measfar, maidir leis an airgead a bheidh faighte, gur comaoin é ar tháinig an duine a sholáthair na seirbhísí áirithe chun bheith ina teideal maidir le nó i ndáil le soláthar na seirbhísí sin.”.

Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

77. —Leasaítear leis seo alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) i bhfo-alt (3) (a cuireadh isteach le hAcht 1978):

“(b) duine arb é a bheidh go heisiatach in earraí nó seirbhísí inchánach a sholáthróidh sé—

(i) soláthairtí éisc (gan de phróiseáil déanta orthu ach glanadh, sailleadh agus cuisniú), a ghabh sé i gcúrsa gnó iascaireachta mara, do dhaoine inchánach agus do dhaoine lena mbaineann alt 13 (3), nó

(ii) soláthairtí den chineál a shonraítear i bhfomhír (i) agus de cheachtar díobh seo a leanas, nó iad araon, is é sin le rá:

(I) soláthairtí innealra, gléasra nó trealaimh a d'úsáid sé i gcúrsa gnó iascaireachta mara, agus

(II) soláthairtí earraí agus seirbhísí eile nach ndeachaigh, agus nach dóigh go rachaidh, an chomaoin iomlán ina leith thar £15,000 in aon tréimhse leanúnach 12 mhí.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Dá mba rud é, i gcás duine a sholáthraíonn seirbhísí arb éard iad capaill a thraenáil le haghaidh rásaíochta, ar mó an chomaoin ina leith ná £15,000 in aon tréimhse leanúnach 12 mhí, go mba fheirmeoir an duine sin mura mbeadh soláthar na seirbhísí sin, measfar nach duine inchánach é ach amháin maidir le soláthar na seirbhísí sin agus, cheal rogha, measfar nach duine inchánach é i ndáil le soláthar aon earraí nó seirbhísí a shonraítear i mír (a) agus i bhfomhíreanna (i) agus (iii) de mhír (b) den mhíniú ar ‘feirmeoir’ i bhfo-alt (9) (a cuireadh isteach le hAcht 1978).”,

agus

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “feirmeoir” i bhfo-alt (9):

“ciallaíonn ‘feirmeoir’ duine atá ag gabháil do ghníomhaíocht amháin ar a laghad de chuid Iarscríbhinn A agus—

(a) arb é atá go heisiatach ina chuid soláthairtí ceachtar díobh seo a leanas nó iad araon, is é sin le rá:

(i) soláthairtí toradh talmhaíochta, nó

(ii) soláthairtí seirbhísí talmhaíochta, nó

(b) arb é atá go heisiatach ina chuid soláthairtí ceachtar de na soláthairtí a shonraítear i mír (a), nó iad araon, agus ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas, is é sin le rá:

(i) soláthairtí innealra, gléasra nó trealaimh a d'úsáid sé chun críocha gníomhaíochta de chuid Iarscríbhinn A,

(ii) soláthairtí seirbhísí ard éard iad capaill a thraenáil le haghaidh rásaíochta nach ndeachaigh, agus nach dóigh go rachaidh, an chomaoin iomlán ina leith thar £15,000 in aon tréimhse leanúnach 12 mhí, nó

(iii) soláthairtí earraí agus seirbhísí, seachas iad sin dá dtagraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii) nó i mír (a), nach ndeachaigh, agus nach dóigh go rachaidh, an chomaoin iomlán ina leith thar £15,000 in aon tréimhse leanúnach 12 mhí.”.

Leasú ar alt 10 (an méid ar ar inmhuirearaithe cáin) den Phríomh-Acht.

78. —Leasaítear leis seo alt 10 (a cuireadh isteach le hAcht 1978) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) I gcás ina ndéanfar earraí ar ar inmhuirearaithe dleacht máil a sholáthar, le linn dóibh bheith i stóras agus roimh an dleacht a bheith íoctha do dhuine neamhchláraithe, déanfar an méid ar ar inmhuirearaithe cáin maidir leis an soláthar a mhéadú méid is ionann agus méid na dleachta ab iníoctha i ndáil leis na hearraí dá mba gur tháinig an dleacht chun bheith dlite tráth an tsoláthair.”

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

79. —(1) Leasaítear leis seo alt 11 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1978)—

(i) i mír (a), trí “18 faoin gcéad” a chur in ionad “15 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1981),

(ii) i mír (b), trí “(xva)” a chur in ionad “(xv)”, agus

(iii) i mír (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1980 ) trí “30 faoin gcéad” a chur in ionad “25 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1981),

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (b) (a cuireadh isteach le hAcht 1978), trí “16.67 faoin gcéad” a chur in ionad “20 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1981), agus

(ii) i mír (c) (a cuireadh isteach le hAcht 1981), trí “16.67 faoin gcéad” a chur in ionad “20 faoin gcéad”, agus

(iii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na míre sin (c):

“(d) Ar sheirbhísí arna soláthar ag ceantálaí, aturnae, gníomhaire eastáit nó gníomhaire eile, is seirbhísí a bhaineann go díreach le soláthar earraí dochorraithe a úsáideadh chun críocha gníomhaíochta de chuid Iarscríbhinn A, beidh cáin inmhuirearaithe de réir an ráta a shonraítear i bhfo-alt (1) (a) ar 16.67 faoin gcéad den mhéid iomlán ar ar inmhuirearaithe cáin agus de réir ráta nialas faoin gcéad ar iarmhéid an mhéid iomláin sin.

(e) Ar sheirbhísí cuntasaíochta feirme nó seirbhísí bainistí feirme a sholáthar beidh cáin inmhuirearaithe de réir an ráta a shonraítear i bhfo-alt (1) (a) ar 16.67 faoin gcéad den mhéid iomlán ar ar inmhuirearaithe cáin agus de réir ráta nialas faoin gcéad ar iarmhéid an mhéid iomláin sin.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo seachas fo-alt (1) (b) (iii), agus measfar éifeacht a bheith leis, amhail ar an agus ón lú lá de Bhealtaine, 1982.

Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

80. —Leasaítear leis seo alt 12 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1978), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) i leith earraí a d'allmhairigh sé sa tréimhse, an cháin a d'íoc sé nó a iarchuireadh mar a suíodh ó na doiciméid chustam iomchuí a choimeád sé de réir alt 16 (3),”,

agus

(b) i bhfo-alt (3) (a cuireadh isteach le hAcht 1978), i bhfomhír (v) de mhír (a), trí “nó do ghníomhaíochtaí a meastar, de réir alt 8 (3A), nach duine inchánach é i ndáil leo” a chur isteach i ndiaidh “críocha a ghnó”.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

81. —(1) Leasaítear leis seo alt 12A den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le hAcht 1978)—

(a) i bhfo-alt (1), trí “1.8 faoin gcéad” a chur in ionad “1.5 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1981), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) San Acht seo ciallaíonn ‘feirmeoir cothrom-ráta' feirmeoir nach duine inchánach agus folaíonn sé, i ndáil leis na soláthairtí a shonraítear sa mhíniú ar ‘feirmeoir' in alt 8 (9), duine a meastar, de réir alt 8 (3A), nach duine inchánach é.”.

(2) Beidh éifeacht le fo-alt (1) (a) den alt seo, agus measfar éifeacht a bheith leis, amhail ar an agus ón lú lá de Bhealtaine, 1982.

Leasú ar alt 13 (loghadh cánach ar earraí a onnmhairítear, etc.) den Phríomh-Acht.

82. —Leasaítear leis seo alt 13 den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le hAcht 1978) trí fho-ailt (4) agus (5) a scriosadh.

Leasú ar alt 14 (an cháin a bheidh dlite a chinneadh faoi threoir fáltas airgid) den Phríomh-Acht.

83. —Leasaítear leis seo alt 14 den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le hAcht 1978) trí “(lena n-áirítear seirbhísí ar seirbhísí inchánach iad dá mba sa tréimhse inchánach sin a sholáthrófaí iad)” a chur isteach i ndiaidh “soláthar seirbhísí inchánach” i bhfo-alt (1) (b).

Leasú ar alt 15 (cáin a mhuirearú ar earraí allmhairithe) den Phríomh-Acht.

84. —(1) Leasaítear leis seo alt 15 (a cuireadh isteach le hAcht 1978) den Phríomh-Acht—

(a) trí “(xva)” a chur in ionad “(xv)” i bhfo-alt (2), agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(6A) Cúlghairtear leis seo Rialachán 26 de na Rialacháin Cánach Breisluacha, 1979 (I.R. Uimh. 63 de 1979), agus, de réir fhorálacha an Customs Consolidation Act, 1876, agus aon dlí eile ag a bhfuil feidhm sa Stát i ndáil le custaim, mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le cáin le fo-alt (6) agus le rialacháin faoin bhfo-alt sin, déanfar cáin arna muirearú faoi alt 2 (1) (b) a íoc ar an modh agus an tráth ab iníoctha í dá mba nach ndearnadh an rialachán sin.”.

(2) Beidh éifeacht le fo-alt (1) (a), agus measfar éifeacht a bheith leis, amhail ar an agus ón lú lá de Bhealtaine, 1982.

Leasú ar alt 16 (dualgas taifid a choimeád) den Phríomh-Acht.

85. —Leasaítear leis seo alt 16 den Phríomh-Acht:

(a) i bhfo-alt (2), trí “agus, maidir le hearraí a d'allmhairigh sé cóipeanna, agus iad stampáilte thar ceann na gCoimisinéir Ioncaim, de na hiontrálacha custam iomchuí” a chur ist each i ndiaidh “chun críche an ghnó sin”, agus

(b) i bhfo-alt (3)—

(i) trí “agus sonraisc” a scriosadh,

(ii) trí “sonraisc, cóipeanna, agus iad stampáilte thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim, d'iontrálacha custam,” a chur isteach i ndiaidh “aon leabhar,”, agus

(iii) trí“, nó le hallmhairiú earraí,” a chur isteach i ndiaidh “soláthar earraí nó seirbhísí”,

agus tá na fo-ailt sin (seachas an coinníoll a ghabhann le fo-alt (3)), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(2) Gach duine, seachas duine cuntasach, a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí i gcúrsa nó ag bisiú aon ghnó, coimeádfaidh sé na sonraisc go léir a eisíodh chuige i ndáil le soláthar earraí nó seirbhísí dó chun críche an ghnó sin agus, maidir le hearraí a d'allmhairigh sé, cóipeanna, agus iad stampáilte thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim, de na hiontrálacha custam iomchuí.

(3) Taifid a choimeádfaidh duine de bhun an ailt seo agus aon leabhar, sonraisc, cóipeanna, agus iad stampáilte thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim, d'iontrálacha custam, nótaí sochair, nótaí dochair, admhálacha, cuntais, dearbháin, ráitis bainc nó doiciméid eile ar bith a bhaineann le soláthar earraí nó seirbhísí, nó le hallmhairiú earraí, ag an duine agus atá faoi urláimh, i seilbh nó ar fáil ag an duine agus, i gcás aon leabhar, sonrasc, nóta sochair, nóta dochair, admháil, cuntas, dearbhán nó doiciméad eile a d'eisigh an duine chun duine eile, aon chóip den chéanna atá faoi urláimh, i seilbh nó ar fáil ag an duine coimeádfar é faoi urláimh nó ar seilbh nó ar fáil ag an duine sin go ceann tréimhse sé bliana ó dháta an idirbhirt dheiridh lena mbaineann na taifid nó na sonraisc nó aon cheann de na doiciméid eile:

Leasú ar alt 26 (pionóis i gcoitinne) den Phríomh-Acht.

86. —Leasaítear leis seo alt 26 den Phríomh-Acht—

 (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Duine ar bith nach gcomhlíonfaidh alt 9 (2), 11 (7), 12A, 16, 17, 18 (2) nó 19 nó aon fhoráil de rialacháin maidir le haon ábhar lena mbaineann na hailt sin roimhe seo dlífear pionós £800 a chur air.”.

(b) i bhfo-alt (2), trí “£500” a chur in ionad “£20”,

(c) i bhfo-alt (2A) (a cuireadh isteach le hAcht 1978), trí “£500” a chur in ionad “£20”,

(d) i bhfo-alt (3), trí “£500” a chur in ionad “£20”,

(e) i bhfo-alt (3A) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ), trí “£800” a chur in ionad “£100”, agus

(f) trí fho-alt (5) a scriosadh.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

87. —Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1978) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) trí mhír (viii) a scriosadh,

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (b) de mhír (ix):

“(b) bailiú préimheanna árachais,”,

agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (x):

“(x) seirbhísí a sholáthraíonn tréidlianna i gcúrsa a ngairme;”.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

88. —(1) Leasaítear leis seo an Dara Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1976) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (b) de mhír (i) (a cuireadh isteach le hAcht 1978):

“(b) ag duine cláraithe laistigh den aerfort neamhchustam do dhuine cláraithe eile laistigh den aerfort neamhchustam;”,

agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (xv) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ):

“(xva) leabhair agus leabhráin chlóite lena n-áirítear atlasaí ach gan nuachtáin, tréimhseacháin, bróisiúir, catalóga, cláir, leabhair stáiseanóireachta, leabhair seiceanna, dialanna, albaim, leabhair stampaí, leabhair ticéad nó leabhair cúpón a áireamh;”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo, seachas fo-alt (1) (a), agus measfar éifeacht a bheith leis, amhail ar an agus ón lú lá de Bhealtaine, 1982.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

89. —(1) Leasaítear leis seo Cuid I den Tríú Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1976) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (vii):

“(vii) leabhair agus leabhráin chlóite seachas—

(I) iad sin a shonraítear i mír (xva) den Dara Sceideal lena mbaineann alt 11, agus

(II) leabhair stáiseanóireachta, leabhair seiceanna, dialanna, albaim, agus leabhair stampaí, leabhair ticéad nó leabhair cúpón;”,

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i mír (x) i ndiaidh fhomhír (r):

“(rr) siúinéireacht adhmaid; agus doirse, frámaí dorais, frámaí fuinneoige, painéil fhuinneoige, staighrí agus trusanna dín d'ábhar ar bith,”.

agus

(c) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (xxxi) (a cuireadh isteach le hAcht 1978):

“(xxxi) ceirníní gramafóin;

(xxxii) troscán, lena n-áirítear codanna agus páirteanna den chéanna agus troscán le trealmhú, den chineál seo a leanas, is é sin le rá—

(a) leapacha, lena n-áirítear naíleapacha agus cliabháin, ach gan naíchóistí a áireamh,

(b) cathaoireacha, stólta, stólta urnaí, toilg, agus earraí dá samhail,

(c) boird, cláir mhaisiúcháin, vardrúis, cófraí tarraiceán, cófraí arda, cófraí, cóifríní, deasca, agus earraí dá samhail,

(d) caibinéid, lena n-áirítear caibinéid atá déanta go speisialta do raidiónna, do sheinnteoirí ceirníní, do challairí agus do theilifíseáin,

(e) cruibeanna súgartha, sciathbhrait sábhála, seilfeanna, ábhair seilfeanna agus seilfaonaid, tralaithe seirbheála, crochadáin hataí agus cótaí, agus crochadáin dá samhail,

ach gan na nithe seo a leanas a áireamh, eadhon, troscán atá déanta nó oiriúnaithe d'imirt cluichí nó cleachtadh coirp, gléasanna ceoil, ornáidí, lampaí, luaithreadáin, boscaí connaidh, buicéid ghuail agus troscán teallaigh eile nó troscán a bhfuil aon mheaisín nó fearas mar chuid de nó feistithe air;

(xxxiii) (a) brait urláir, dallóga, cuirtíní lena n-áirítear éadach cuirtíní agus páirteanna agus gabhálais chun cuirtíní a dhéanamh, agus feistis dá samhail ach gan brait bhalla nó síleála a áireamh,

(b) blaincéid, tochtanna, bráillíní, piliúir agus éadaí leapa eile, tuáillí agus éadach tuáillí,

(c) olann chairpéid agus canbhás,

(d) faibricí, ábhair stuála, ábhair chiúmhsóg, uigí agus spriongaí agus spriongábhar de chineál a úsáidtear de ghnáth i monarú troscáin, agus

(e)  ráillí, rianta agus peilméid cuirtíní lena n-áirítear páirteanna, gabhálais agus corda cuirtíní, páirteanna agus gabhálais do dhallóga, corra staighre agus greamáin chairpéid;

(xxxiv) cónraí agus earraí eile de chineál a úsáidtear go coitianta do thaisí na marbh lena n-áirítear ábhair agus gabhálais a úsáidtear go coitianta i monarú na n-earraí sin agus nach n-úsáidtear go coitianta le haghaidh aon chríocha eile.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo, agus measfar éifeacht a bheith leis, amhail ar an agus ón lú lá de Bhealtaine, 1982.

Faoiseamh d'óstáin. etc.

90. —(1) San alt seo ciallaíonn “seirbhís cháilitheach” seirbhís ina soláthraítear, do dhaoine nach gcónaíonn sa Stát, faoi chomhaontú arna dhéanamh roimh an lú lá d'Eanáir, 1982, cóiríocht chodlata, i dteannta nó d'éagmais cothaithe, nó gluaisteáin ar fruiliú, báid ar fruiliú nó fialacht, ar tháillí arna socrú tráth déanta an chomhaontaithe, do dhaoine a bhfuil gnó ghníomhaire taistil, gnó tionscnóra turais nó gnó fruilithe gluaisteán nó bád á dhéanamh acu.

(2) Maidir leis na tréimhsí inchánach dar tosach an lú lá de Bhealtaine, 1982, an lú lá d'Iúil, 1982, an lú lá de Mheán Fómhair, 1982, agus an lú lá de Shamhain, 1982, d'ainneoin fhorálacha alt 11 den Phríomh-Acht (arna leasú leis an Acht seo), beidh, agus measfar go raibh, cáin inmhuirearaithe i ndáil le seirbhís cháilitheach a sholáthar de réir ráta 15 faoin gcéad.