An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IX Scéimeanna Brabús-Roinnte) Ar Aghaidh (CUID II Custaim agus Mál)

14 1982

AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

Caibidil X

Frithsheachaint agus Frithimghabháil

Ús ar chánacha neamhíoctha i gcásanna calaoise nó faillí.

59. —(1) Baineann an t-alt seo le hús is inmhuirearaithe—

(a) faoi ailt 20 (2) agus 50 (2) den Acht Airgeadais, 1971 , agus

(b) faoi alt 145 (4) den Acht Cánach Corparáide, 1976 .

(2) I gcás aon ús lena mbaineann an t-alt seo a bheith inmhuirearaithe d'aon mhí dar tosach an lú lá de Shamhain, 1982, nó aon lá dá éis, nó d'aon chuid de mhí den sórt sin, maidir le cáin a dhlitear a íoc nó a chur ar aghaidh ar an dáta sin nó roimhe nó dá éis, beidh an t-ús sin inmhuirearaithe de réir ráta 2 faoin gcéad do gach mí nó do gach cuid de mhí in ionad an ráta 1.25 faoin gcéad a luaitear in alt 46 (2) den Acht Airgeadais, 1978 .

(3) San alt seo ciallaíonn “cáin” cáin ioncaim, forcháin, cáin ghnóchan caipitiúil, cáin bhrabús corparáide nó cáin chorparáide, de réir mar is iomchuí.

Leasú ar fhorálacha áirithe de na hAchtanna Cánach a bhaineann le pionóis.

60. —(1) Más rud é, tar éis dáta an Achta seo a rith (ach maidir le haon bhliain mheasúnachta nó, de réir mar a bheidh, aon tréimhse chuntasaíochta, dar críoch dáta roimh dháta an Achta seo a rith nó dáta ina dhiaidh sin) go dtarlóidh gníomh nó neamhghníomh a mbeadh, murach an fo-alt seo, an pionós nó na pionóis dá bhforáiltear in aon fhoráil de na hAchtanna Cánach a shonraítear i gcolún (2) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo ag aon uimhir thagartha le cur ar dhuine ina leith, dlífear an pionós a shonraítear i gcolún (3) den Tábla sin ag an uimhir thagartha sin a chur ar an duine in ionad an phionóis nó na bpionós dá bhforáiltear amhlaidh agus forléireofar an fhoráil sin, agus beidh éifeacht léi, dá réir sin.

AN TÁBLA

Uimhir Thagartha

An Fhoráil de na hAchtanna Cánach

An pionós

(1)

(2)

(3)

1.

Alt 128(1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

£800

2.

Alt 128(1A) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

£500

3.

Alt 173(6) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

£800

4.

Alt 426(3) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

£500

5.

Alt 500(1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

£500

6.

Alt 500(2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967

£800

7.

Alt 6(5) den Acht Airgeadais, 1968

£800

8.

Alt 64(9) den Acht Cánach Corparáide, 1976

£800

9.

Alt 34(4) den Acht Airgeadais, 1976

£800

10.

Alt 31(5) den Acht Airgeadais, 1979

£800

11.

Alt 45(8) den Acht Airgeadais, 1980

£800

(2) I ndáil le gníomhartha nó neamhghníomhartha lena mbaineann fo-alt (1), leasaítear leis seo an tAcht Cánach Ioncaim, 1967

(a) in alt 128—

(i) i bhfo-alt (1), trí “agus ina theannta sin, i gcás neamhchomhlíonadh leanúnaigh, a chóimhéid de phionós in aghaidh gach lae a leanfaidh an neamhchomhlíonadh” a scriosadh, agus

(ii) trí fho-alt (3) a scriosadh,

(b) in alt 173—

(i) i bhfo-alt (6), trí “agus ina theannta sin, i gcás neamhchomhlíonadh leanúnaigh, a chóimhéid de phionós in aghaidh gach lae a leanfaidh an neamhchomhlíonadh” a scriosadh, agus

(ii) trí fho-alt (8) a scriosadh,

(c) in alt 426(3), trí “dlífear pionós £500 a chur air” a chur in ionad “forghéillfidh sé suim nach mó ná £500”, agus

(d) in alt 500—

(i) i bhfo-alt (1), trí “agus, má leanann an mhainneachtain tar éis breithiúnas a bheith tugtha ag an gcúirt arb os a comhair a tionscnaíodh imeachtaí i leith an phionóis, pionós breise £10 in aghaidh gach lae a leanfaidh an mhainneachtain amhlaidh” a scriosadh, agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí “sa phionós” a chur in ionad “sa chéad phionós acu sin”.

Gnóthais airgeadais agus daoine faoi dhíolúine ó cháin do cheannach scaireanna.

61. —Beidh éifeacht le halt 371 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir le díbhinní a íocfar an 26ú lá de Mhárta, 1982, nó aon lá dá éis, ionann is dá gcuirfí “deich mbliana” in ionad “sé bliana” gach áit a bhfuil sé i bhfo-ailt (1) agus (2).

Leasú ar alt 9 (comaoin) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 .

62. —Leasaítear leis seo alt 9 den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 , trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) D'ainneoin fho-alt (1) agus mhír 2 (2) de Sceideal 2, i gcás ina ndéanfaidh cuideachta, an 24ú lá de Mheitheamh, 1982, nó aon lá dá éis, scaireanna sa chuideachta (dá ngairtear ‘na scaireanna nua’ anseo feasta san fho-alt seo) a leithroinnt, ar shlí seachas ar mhodh margán ar neamhthuilleamaí, ar dhuine atá bainteach leis an gcuideachta, measfar, chun críocha na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, gurb í an chomaoin a thabharfaidh an duine nó a dhlífidh sé a thabhairt i leith na scaireanna nua méid (lena n-áirítear méid nialais) is ionann agus cibé méid díobh seo a leanas is lú, eadhon—

(a) méid nó luach na comaoine a bheidh tugtha aige i leith na scaireanna nua, agus

(b) an méid ar mó margadhluach na scaireanna sa chuideachta a shealbhaigh sé díreach tar éis leithroinnt na scaireanna nua ná margadhluach na scaireanna sa chuideachta a shealbhaigh sé díreach roimh an leithroinnt nó, murar shealbhaigh sé aon scaireanna den sórt sin díreach roimh an leithroinnt, margadhluach na scaireanna nua díreach tar éis na leithroinnte.

(4) I bhfo-alt (3), folaíonn ‘scaireanna’ stoc, bintiúir agus aon leasanna lena mbaineann mír 5 (2) de Sceideal 2 agus folaíonn sé freisin aon rogha i ndáil leis na scaireanna sin, agus forléireofar dá réir sin na tagairtí ann do leithroinnt scaireanna.”.

Srian le Sceideal 2 (cuideachtaí agus scairshealbhóirí) a ghabhann leis an Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 .

63. —(1) Ní bheidh feidhm ag mír 4 ná ag mír 5 de Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 , maidir leis an eisiúint a dhéanfaidh cuideachta, an 24ú lá de Mheitheamh, 1982, nó aon lá dá éis, ar scaireanna sa chuideachta—

(a) mar mhalartú den chineál dá dtagraítear sa mhír sin 4, nó

(b) faoi scéim athchóiriúcháin nó chónasctha den chineál dá dtagraítear sa mhír sin 5,

mura suífear go bhfuil an malartú, an t-athchóiriú nó an cónascadh á dhéanamh ar chúiseanna tráchtála bona fide agus nach cuid é d'aon chomhshocraíocht, nó scéim arb é an príomhchuspóir, nó ceann de na príomhchuspóirí, atá leis, dliteanas cánach a sheachaint.

(2) I bhfo-alt (1) tá le “scaireanna” an bhrí chéanna atá leis in alt 62.