12 1982


Uimhir 12 de 1982


AN tACHT IASCAIGH MHARA (LEASÚ), 1982

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA IASCAIGH MHARA, 1952 GO 1974. [7 Iúil, 1982]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Méadú ar an teorainn le, hairleacain chun an Bhord Iascaigh Mhara.

1. —Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 18 den Acht Iascaigh Mhara, 1952 , a leasú trí “£40,000,000” a chur in ionad “cúig mhilliún déag punt” (a cuireadh isteach leis an Acht Iascaigh Mhara (Leasú), 1974 ), agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

Chun a chumasú don Bhord a bhfeidhmeanna d'fheidhmiú nó a chomhlíonadh, féadfaidh an tAire Airgeadais, ar mholadh an Aire, pé suimeanna (faoi réir na teorann nach mó aon tráth ná £40,000,000 an méid iomlán (gan ús a áireamh) a bheidh gan íoc ina leith) a iarrfas an Bord ó am go ham d'airleacan ó am go ham chun an Bhoird as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht Iascaigh Mhara (Leasú), 1982 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Iascaigh Mhara, 1952 go 1982, a ghairm de na hAchtanna Iascaigh Mhara, 1952 go 1974, agus den Acht seo le chéile.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Iascaigh Mhara, 1952

1952, Uimh. 7

An tAcht Iascaigh Mhara (Leasú), 1974

1974, Uimh. 30

Na hAchtanna Iascaigh Mhara, 1952 go 1974