Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL AN COMHAONTÚ CHUN AN COMHCHISTE DO THRÁCHTEARRAÍ A BHUNÚ)

7 1982


Uimhir 7 de 1982


AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHEADÚ TÉARMAÍ CHOMHAONTÚ IDIRNÁISIÚNTA CHUN CISTE A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN COMHCHISTE DO THRÁCHTEARRAÍ AGUS A SÍNÍODH THAR CEANN AN STÁIT AN 24ú LÁ D'FHEABHRA, 1981, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS AN gCOMHAONTÚ SIN [22 Bealtaine, 1982]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Comhaontú” an comhaontú idirnáisiúnta a rinneadh sa Ghinéiv an 27ú lá de Mheitheamh, 1980, chun ciste a bhunú ar a dtabharfar an Comhchiste do Thráchtearraí agus a síníodh thar ceann an Stáit an 24ú lá d'Fheabhra, 1981, agus a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

ciallaíonn “an Ciste” an Ciste atá le bunú leis an gComhaontú;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais.

Téarmaí an Chomhaontaithe a cheadú.

2. —Ceadaítear leis seo téarmaí an Chomhaontaithe.

Forálacha airgeadais agus forálacha eile.

3. —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a thiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm, de bhun Airteagal 57 den Chomhaontú sin.

(2) Íocfaidh an tAire as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis, mar shuibscríobh le haghaidh scaireanna sa Chiste a eiseofar faoi Airteagal 10, 11 nó 12 den Chomhaontú, méid nach mó, nó méideanna nach mó san iomlán, ná £1,000,000.

(3) Féadfaidh an tAire as airgead a sholáthróidh an tOireachtas—

(a) ranníoc tosaigh de cibé méid is cuí leis a dhéanamh faoi Airteagal 13 den Chomhaontú leis an gcuntas, agus chun a úsáide sa chuntas, dá ngairtear an “Dara Cuntas” sa Chomhaontú,

(b) tar éis féachaint don athbhreithniú deireanach a rinneadh de bhun agus de réir an Airteagail sin 13, rannaíocaí de cibé méideanna is cuí leis a dhéanamh ó am go ham leis an gcuntas sin, agus chun a n-úsáide sa chuntas sin.

(4) (a) Féadfaidh an tAire le hordú ráthaíochtaí a thabhairt a cheanglaítear a thabhairt le hAirteagal 14 den Chomhaontú mar gheall ar gur comhalta an Stát d'eagraíocht idirnáisiúnta tráchtearraí atá comhlachaithe leis an gCiste.

(b) Airleacfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis airgead a cheanglaítear ar an Aire a íoc faoi chomhair suimeanna a thiocfaidh chun bheith iníoctha aige ar scór ráthaíochta a thabharfar le hordú faoin bhfo-alt seo.

(c) I gcás nach mbeidh iomlán an airgid nó aon chuid den airgead a airleacfar faoin bhfo-alt seo aisíoctha leis an Aire laistigh de thréimhse cúig bliana ó dháta an airleacain, déanfar an méid a bheidh gan íoc amhlaidh a aisíoc leis an bPríomh-Chiste as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(5) Chun críocha íocaíochtaí faoi fho-alt (2) den alt seo, féadfaidh an tAire, de réir Airteagal 11 (3) den Chomhaontú, nótaí gealltanais neamhúsmhara de chuid an Stáit a bhunú agus a eisiúint chun an Chiste agus déanfar aon íocaíochtaí thar ceann an Stáit i leith nótaí den sórt sin a íoc as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

(6) I gcás ina mbeartófar ordú faoin alt seo a dhéanamh, leagfar dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach díobh.

Airgead a gheobhaidh an Stát faoin gComhaontú a dhiúscairt.

4. —Déanfar aon airgead a gheobhaidh an Stát ón gCiste de réir na socruithe atá leagtha amach sa Chomhaontú a íoc leis an Aire agus a chur chun tairbhe don Státchiste de réir mar a ordóidh an tAire.

Caiteachas.

5. —Déanfar an caiteachas a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, faoi réir cheadú an Aire, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal.

6. —Féadfar an tAcht um an gComhchiste Idirnáisiúnta do Thráchtearraí, 1982 , a ghairm den Acht seo.