An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL)

26 1980

AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

AN DARA SCEIDEAL

Alt 4.

Pearsana nach bhfuil faoi réir a n-imscrúdaithe

Aer Lingus, Teoranta

Aerlínte Éireann Teoranta

Aer Rianta, Teoranta

An Ghníomhaireacht um Sheirbhís Phearsanta Thar Lear

Corparáid an Chairde Talmhaíochta, Teoranta

Arramara Teoranta

An tArd-Aighne

An Bord Altranais

An Bord Fuinnimh Núicléigh

An Bord Iascaigh Mhara

An Bord Pleanála

An Bord Rásaíochta

Bord Fáilte Éireann

Bord Gáis Éireann

Bord na gCapall

Bord na gCon

Bord na Gaeilge

Bord na Móna

Bord na Radharcmhastóirí

British & Irish Steam Packet Company Limited

Ceimicí, Teoranta

Banc Ceannais na hÉireann

An Chomhairle um Oideachas, Earcaíocht agus Oiliúint

An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

An Chomhairle Ealaíon

An Chomhairle Leabharlanna

An Chomhairle Oiliúna (AnCO)

An Chomhairle Oiliúna Talmhaíochta

An Chomhairle Olla

Comhlucht Siúicre Éireann, Teoranta

An Córas Beostoic agus Feola

Córas Iompair Éireann

Córas Tráchtála

Bord Bainne Cheantar Chorcaí

Bord na bhFiaclóirí

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Bord Bainne Cheantar Bhaile Átha Cliath

Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath

Bord Soláthair an Leictreachais

An Chomhairle do Chosc Dóiteáin

An Foras Forbartha Teoranta

An Foras Talúntais

Fóir Teoranta

Bord Iontaobhais na nOspidéal

Cuideachta an Chairde Tionscail, Teoranta

An tÚdarás Forbartha Tionscail

Institiúid Teangeolaíochta Éireann

An Institiúid Taighde Tionscail agus Caighdeán

Iontaobhas Iascaigh Intíre Ioncorportha

Comhairle Earraí Éireann

Cuideachta Arachais Saoil na hÉireann, Teoranta

Corparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann Teoranta

Cuideachta Ghraí Náisiúnta na hÉireann Teoranta

Airmheán Táirgiúlachta na hÉireann

Loingeas Éireann Teoranta

Cruach na hÉireann Teoranta

Ceardlanna Dearthóireachta Chill Chainnigh Teoranta

An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí

An Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil

An Bord Comhchaibidlí Foirne Rialtais Áitiúil

An Lia-Bhiúró Ród-Sábháilteachta

Comhairle na nDochtúirí Leighis

Min Fhéir (1959) Teoranta

An Bord Náisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta

An Ghníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta

An Coiste Náisiúnta um Threoirscéimeanna do Chomhrac na Bochtaine

Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Oideachais

An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach

Stiúideonna Scannán Náisiúnta na hÉireann Teoranta

An Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, Baile Átha Cliath

An Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, Luimneach

An Cumann Náisiúnta Slánródaíochta

Nítrigin Éireann Teoranta

Óstlanna Iompair Éireann Teoranta

An Coimisiún Muc agus Bagúin

Radio Telefís Éireann

Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta

Bord Ospidéil Lorcáin Naofa

Coláiste Oideachais Thuamhumhan, Luimneach

An Bord Arachais Sláinte Shaorálaigh

An tÚdarás um Ard-Oideachas

Údarás na Gaeltachta

Boird Choimeádaithe a bunaíodh leis an Acht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 nó faoin Acht sin

Comhlachtaí a cuireadh ar bun faoin Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961

Comhlachtaí a cuireadh ar bun faoi na hAchtanna Sláinte

Údaráis Áitiúla

Coistí Talmhaíochta Contae

Coistí Gairmoideachais

Coistí agus Fochoistí Pinsean Seanaoise

Údaráis Chuain sna sceidil a ghabhann leis na hAchtanna Cuanta, 1946-1976


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 agus 1958

Achtanna na nOifigeach Cúirte, 1926 go 1961

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959

1959, Uimh. 14

Na hAchtanna Cuanta, 1946 go 1976

Na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1970

An tAcht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961

1961, Uimh. 27

An tAcht Léiriúcháin, 1937

1937, Uimh. 38

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht um Rúin Oifigiúla, 1963

1963, Uimh. 1

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979