An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CAIBIDIL II Réigiúin Iascaigh agus Boird Réigiúnacha) Ar Aghaidh (CAIBIDIL IV Forálacha Ilghnéitheacha a bhaineann leis an bPríomh-Bhord agus le Boird Réigiúnacha)

1 1980

AN tACHT IASCAIGH, 1980

CAIBIDIL III

Iascach a Fheabhsú

Cumhachtaí an Phríomh-Bhoird agus na mbord réigiúnach i ndáil le feabhsú iascach.

18. —(1) Faoi réir na bhfo-alt seo a leanas den alt seo, féadfaidh an Príomh-Bhord nó bord réigiúnach gach ní nó aon ní díobh seo a leanas a dhéanamh d'fhonn aon iascach (cibé acu is maoin de chuid an Phríomh-Bhoird nó de chuid an bhoird réigiúnaigh áirithe an t-iascach nó nach ea) a fheabhsú, is é sin le rá—

(a) iasc a thógáil as iascach ar dhóigh ar bith,

(b) aon bheart eile a dhéanamh chun an stoc éisc de speiceas áirithe nó de speicis áirithe in iascach a athrú nó a rialáil,

(c) faireachas a dhéanamh ar cháiliocht an uisce in iascach agus an cháilíocht sin a chinntiú ó am go ham ar aon dóigh áirithe,

(d) aon chlaí, fál, crann nó balla a athrú, a dheisiú, a thabhairt chun siúil nó a scartáil,

(e) aon uiscebhealach inseolta, abhainn, sruthán nó sruthchúrsa eile, droichead, tollán, lintéar, píopa, draein nó ní eile a thochailt, a bhriseadh nó a dhúnadh go sealadach ar aon slí eile, a thrasnú, a shíneadh, a chlaonadh nó baint leo nó iad a athrú ar aon slí eile.

(f) d'ainneoin alt 327 den Phríomh-Acht, ábhair a thógáil as aon abhainn, sruthán nó sruthchúrsa eile,

ar choinníoll nach bhfeidhmeoidh bord cumhacht faoi mhír (e) nó (f) den fho-alt seo ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis na Coimisinéirí agus ar choinníoll freisin i ndáil le claí, fál, crann nó balla atá in aice le bóthar poiblí nó le haon mhaoin de chuid údaráis phoiblí, nach bhfeidhmeoidh an bord cumhacht faoin bhfo-alt seo ach amháin le toiliú an údaráis áirithe, agus i gcás díospóid a bheith ann i dtaobh claí, fál, crann nó balla áirithe a bheith in aice le bóthar poiblí nó le haon mhaoin den sórt sin, go gcuirfidh an bord áirithe an t-ábhar faoi bhráid an Aire lena chinneadh, agus, tar éis don Aire sin dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil nó le cibé Aire eile de chuid an Rialtais is iomchuí leis, is cinneadh críochnaitheach a chinneadh.

(2) (a) Faoi réir mhír (b) den fho-alt seo, ní dhéanfaidh bord, i ndáil le hiascach eisiatach nó ní eile cumhacht a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo a fheidhmiú gan toiliú úinéir an chéanna, agus d'fhonn amhras a sheachaint dearbhaítear leis seo, i gcás gur Aire de chuid an Rialtais, Coimisiún Talún na hÉireann, na Coimisinéirí nó údarás poiblí is úinéir ar an iascach eisiatach nó ar an ní eile, go bhféadfaidh an tAire sin, an Coimisiún sin, na Coimisinéirí nó an t-údarás poiblí nuair a bheidh an toiliú sin á thabhairt aige nó acu cibé coinníollacha réasúnacha is cuí leis nó leo a chur ag gabháil leis, agus i dteannta a bhfuil anseo roimhe seo, ní rachaidh an bord isteach ar aon iascach nó talamh ná ní ghlacfaidh seilbh air gan fógra i scríbhinn a thabhairt don áititheoir mí roimh ré á rá go bhfuil ar intinn aige sin a dhéanamh.

(b) I gcás ar deimhin leis an Aire, tar éis do bhord iarratas a dhéanamh chuige, nach féidir úinéir iascaigh eisiataigh nó ní eile a fháil ná a fhionnadh le fiosrú dúthrachtach, féadfaidh sé údárás a eisiúint faoin alt seo maidir leis an iascach eisiatach nó leis an ní eile agus fad a bheidh údarás faoin alt seo i bhfeidhm ní bheidh feidhm ag mír (a) den alt seo maidir leis an iascach eisiatach ná leis an ní eile lena mbaineann an t-údarás.

(c) Féadfaidh an tAire tráth ar bith údarás faoin alt seo a tharraingt siar uaidh féin nó ar iarratas ó aon duine eile.

(3) Faoi réir alt 43 den Acht seo, féadfaidh an Príomh-Bhord nó aon bhord réigiúnach, nó a seirbhísigh nó a ngníomhairí nó aon chonraitheoir a bheidh fostaithe ag an mbord nó aon oibrí a bheidh fostaithe ag conraitheoir den sórt sin, i dteannta nó d'éagmais feithiclí, innealra nó gaireas eile (lena n-áirítear báid nó árthaí eile) nó trealamh,

(a) d'fhonn rochtain a bheith aige chuig láthair oibreacha feabhsúcháin iascaigh atá críochnaithe nó atá á ndéanamh nó le déanamh ag an mbord,

(b) d'fhonn rochtain a bheith aige chuig iascach (cibé acu is maoin leis an mbord an t-iascach sin nó nach ea) chun é a iniúchadh nó a chothabháil.

dul isteach ar thalamh aon tráth réasúnach.

(4) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c) den fho-alt seo, fho-alt (1) den alt seo agus alt 43 den Acht seo, féadfaidh bord, chun aon chríche dá luaitear i bhfo-alt (3) den alt seo, droichead, bóthar nó cosán d'aon chineál a dhéanamh ar aon talamh nó thar aon talamh, agus ar é a bheith déanta ag an mbord, féadfaidh sé an droichead, an bóthar nó an cosán sin a úsáid agus a chothabháil.

(b) Sula bhfeidhmeoidh an bord cumhacht chun droichead, bóthar nó cosán a dhéanamh faoin bhfo-alt seo gheobhaidh sé toiliú ón údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a bheartaítear a bheidh an droichead, an bóthar nó an cosán.

(c) I gcás a mbeartóidh bord droichead, bóthar nó cosán a dhéanamh faoin bhfo-alt seo ar aon talamh atá i seilbh nó ar áitiú ag an Aire, ag aon Aire eile de chuid an Rialtais ag Coimisiún Talún na hÉireann, ag na Coimisinéirí nó ag údarás poiblí, déanfaidh an bord, sula bhfeidhmeoidh siad aon cheann dá gcumhachtaí i ndail leis an droichead, an bóthar nó an cosán a chur ar fáil, toiliú a fháil—

(i) i gcás an talamh a bheith ina sheilbh nó ar áitiú ag Aire de chuid an Rialtais, ón Aire sin,

(ii) i gcás an talamh a bheith ar áitiú nó ina seilbh ag Coimisiún Talún na hÉireann nó ag na Coimisinéirí, ón gCoimisiún sin nó ó na Coimisinéirí sin, cibé acu is iomchuí,

(iii) i gcás an talamh a bheith ar áitiú nó ina sheilbh ag údarás áitiúl, ón údarás sin,

agus is ceanglais i dteannta, agus ní ceanglais in ionad, cheanglais mhír (b) den fho-alt seo ceanglais na míre seo.

(5) Féadfaidh duine a bheidh ag dul isteach ar thalamh faoin alt seo gach ní a dhéanamh ansin atá cumhalda nó riachtanach le réasún chun na críche ar chuici a chuathas isteach.

(6) Tabharfaidh an Príomh-Bhord nó an bord réigiúnach áirithe, de réir mar is iomchuí, do dhuine ag a mbeidh údarás faoi Airteagal 20 de Chuid I den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó faoi Airteagal 18 de Chuid II den Dara Sceideal sin chun cumhacht a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo a fheidhmiú, deimhniú ar an údarás sin agus nuair a bheidh aon ní á dhéanamh aige de bhun an údaráis sin, déanfaidh sé, má iarrann an duine lena mbaineann air é, an deimhniú a thabhairt ar aird don duine sin.

(7) (a) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a thugann cumhacht d'aon duine dul isteach i dteach cónaithe ná, ach amháin i gcás gnáth-bhóthar nó pasáiste a bheith ag gabháil go dtí iascach trí gharraí nó trí chúirtealáiste tí chónaithe, ní fhorléireofar é mar ní a thugann cumhacht d'aon duine dul isteach i ngarraí nó i gcúirtealáiste den sórt sin.

(b) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a chuireann ar chumas boird réigiúnaigh aon cheann de na cumhachtaí a thugtar dó leis an alt seo a fheidhmiú lasmuigh dá réigiún iascaigh.

(c) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a mhodhnaíonn feidhmiú aon cheanglais de chuid na nAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 agus 1976, nó a dhéanann difear ar shlí eile don fheidhmiú sin.