Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

29 1979


Uimhir 29 de 1979


ACHT NA dTITHE (GAELTACHT) (LEASÚ), 1979

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA dTITHE (GAELTACHT), 1929 GO 1967. [14 Samhain, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “na hAchtanna” Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1979;

ciallaíonn “Acht 1929” Acht na dTithe (Gaeltacht), 1929 ;

ciallaíonn “Acht 1953” Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1953 ;

ciallaíonn “Acht 1959” Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1959 ;

ciallaíonn “Acht 1964” Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1964 ;

ciallaíonn “Acht 1967” Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1967 .

(2) Forléireofar Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1967, agus an tAcht seo mar aon ní amháin.

Méadú ar na teorainneacha le deontais áirithe.

2. —(1) Ní rachaidh méid aon deontais faoi alt 3 (1) d'Acht 1929—

(a) thar an tsuim iomchuí a shonraítear i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo i gcás ar tosaíodh an 1ú lá d'Eanáir, 1973, nó dá éis, agus roimh an 27ú lá de Bhealtaine, 1977, ar an teach cónaithe a thógáil, ná

(b) thar an tsuim iomchuí a shonraítear i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo i gcás ar tosaíodh an 27ú lá de Bhealtaine, 1977, nó dá éis, agus roimh dháta an Achta seo a rith, nó a dtosófar tar éis dáta an Achta seo a rith, ar an teach cónaithe a thógáil.

(2) Ní rachaidh méid aon deontais faoi alt 3 (2) d'Acht 1929—

(a) thar £250 i gcás ar tosaíodh an 1ú lá de Mheitheamh, 1972, nó dá éis, agus roimh an 1ú lá de Shamhain, 1977, ar an obair ar ina leith an deontas, ná

(b) thar £750 i gcás ar tosaíodh an 1ú lá de Shamhain, 1977, nó dá éis, agus roimh dháta an Achta seo a rith, nó a dtosófar tar éis dáta an Achta seo a rith, ar an obair ar ina leith an deontas.

(3) Ní rachaidh méid aon deontais faoi alt 3 (7) (a cuireadh isteach le hAcht 1959) d'Acht 1929, arna leasú le hAcht 1967—

(a) thar an tsuim iomchuí a shonraítear i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo i gcás ar tosaíodh an 1ú lá d'Eanáir, 1973, nó dá éis, agus roimh an 27ú lá de Bhealtaine, 1977, ar an teach cónaithe a thógáil, ná

(b) thar an tsuim iomchuí a shonraítear i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis an Acht seo i gcás ar tosaíodh an 27ú lá de Bhealtaine, 1977, nó dá éis, agus roimh dháta an Achta seo a rith, nó a dtosófar tar éis dáta an Achta seo a rith, ar an teach cónaithe a thógáil.

(4) I gcás ar deimhin leis an Aire nach féidir le hiarratasóir atá i dteideal deontas tógála a fháil faoi alt 3 (1) nó 3 (7) (a cuireadh isteach le hAcht 1959) d'Acht 1929 teach cónaithe a thógáil—

(a) a mbeidh 40 méadar cearnach ar a laghad d'achar urláir ann, nó

(b) a mbeidh séarachas agus soláthar uisce píopaithe agus seomra folctha ina mbeidh soláthar uisce te ann,

féadfaidh an tAire, dá rogha féin, deontas a thabhairt don iarratasóir sin faoi cibé ceann de na forálacha sin is iomchuí arna laghdú cibé méid is cuí leis.

(5) (a) Ní bheidh feidhm ag an teorainn a fhorchuirtear le halt 2 (1) d'Acht 1964 in aon chás lena mbaineann fo-alt (1) den alt seo.

(b) Ní bheidh feidhm ag an teorainn a fhochuirtear le halt 2 (2) d'Acht 1964 in aon chás lena mbaineann fo-alt (2) den alt seo.

(c) Ní bheidh feidhm ag an teorainn a fhorchuirtear le halt 2 (3) d'Acht 1964 in aon chás lena mbaineann fo-alt (3) den alt seo.

Deontais i ndáil le tithe.

3. —(1) I míreanna (a), (b), (c) agus (e) d'alt 3 (5) (a cuireadh isteach le hAcht 1959) d'Acht 1929, arna leasú le halt 3 (1) d'Acht 1964—

(a) i gcás ar tosaíodh an 1ú lá d'Eanáir, 1973, nó dá éis, agus roimh an 1ú lá de Shamhain, 1977, ar an obair ar ina leith an deontas, déanfar tagairtí do £90, £60, £200 agus £55 a chur in ionad na dtagairtí do £60, £35, £150 agus £40, faoi seach, agus

(b) i gcás ar tosaíodh an 1ú lá de Shamhain, 1977, nó dá éis, agus roimh dháta an Achta seo a rith, nó a dtosófar tar éis dáta an Achta seo a rith, ar an obair ar ina leith an deontas, déanfar tagairtí do £360, £300, £600 agus £170, faoi seach, a chur in ionad na dtagairtí do £90, £60, £200 agus £55 (a chuirtear isteach leis an alt seo).

(2) Leasaítear leis seo alt 3 (6) (a cuireadh isteach le hAcht 1959) d'Acht 1929, arna leasú le halt 3 (2) d'Acht 1964—

(a) trí “, i gcás ar tosaíodh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1973, ar an méadú a dhéanamh,” a chur isteach i ndiaidh “an deontas” i bhfomhír (a); agus

(b) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur leis;

“(c) Ní rachaidh deontas faoin bhfo-alt seo i leith méadú a dhéanamh ar tosaíodh á dhéanamh an 1ú lá d'Eanáir, 1973, nó dá éis, agus roimh an 1ú lá de Shamhain, 1977, thar—

(i) trí cheathrú an chostais fhormheasta,

(ii) £15 an méadar cearnach d'achar urláir,

(iii) £180 do mhéadú arb éard é seomra amháin curtha le teach cónaithe,

(iv) £360 do mhéadú arb éard é dhá sheomra curtha le teach cónaithe,

(v) £540 do mhéadú arb éard é trí sheomra curtha le teach cónaithe,

cibé acu is lú: ar choinníoll nach dtabharfar deontas ar bith maidir le seomra ar lú ná ocht méadar chearnacha a achar urláir.

(d) Ní rachaidh deontas faoin bhfo-alt seo i leith méadú a dhéanamh ar tosaíodh á dhéanamh an 1ú lá de Shamhain, 1977, no dá éis, agus roimh dháta an Achta seo a rith, nó a dtosófar á dhéanamh tar éis dáta an Achta seo a rith, thar—

(i) trí cheathrú an chostais fhormheasta,

(ii) £22.50 an méadar cearnach d'achar urláir,

(iii) £270 do mhéadú arb éard é seomra amháin curtha le teach cónaithe,

(iv) £540 do mhéadú arb éard é dhá sheomra curtha le teach cónaithe,

(v) £810 do mhéadú arb éard é trí sheomra curtha le teach cónaithe,

cibé acu is lú: ar choinníoll nach dtabharfar deontas ar bith maidir le seomra ar lú ná ocht méadar chearnacha a achar urláir.

(e) Ní thabharfar deontais faoin bhfo-alt seo do mhéadú nó do mhéaduithe arb éard é nó iad breis is trí sheomra curtha le teach cónaithe.”.

Deontais tógála seallaí saoire.

4. —In alt 3A (1) (a cuireadh isteach le hAcht 1959) d'Acht 1929, arna leasú le halt 4 d'Acht 1964—

(a) cuirfear tagairt do £450 in ionad na tagartha do £300 i gcás ar tosaíodh an 1ú lá d'Eanáir, 1973, nó dá éis, agus roimh an 1ú lá de Shamhain, 1977, ar an obair, agus

(b) cuirfear tagairt do £600 in ionad na tagartha do £450 (a chuirtear isteach leis an alt seo) i gcás ar tosaíodh an 1ú lá de Shamhain, 1977, nó dá éis, agus roimh dháta an Achta seo a rith, nó a dtosófar tar éis dáta an Achta seo a rith, ar an obair.

Deontais tógála brúnna.

5. —Leasaítear leis seo alt 3A (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1959) d'Acht 1929—

(a) trí “, áitreabh láithreach a oiriúnú lena dhéanamh feiliúnach lena úsáid mar bhrú,” a chur isteach i ndiaidh “do chuairteoirí a thógáil”,

agus

(b) trí “nó an t-áitreabh láithreach a oiriúnú, de réir mar a bheidh,” a chur isteach i ndiaidh “an brú a thógáil”.

Leasú ar alt 7 (1A) d'Acht 1929.

6. —Leasaítear leis seo alt 7 (1A) (a cuireadh isteach le hAcht 1953) d'Acht 1929 trí “ar choinníoll nach mbainfidh an fo-alt seo le deontas feabhsúcháin a thabharfar chun cúl-choire nó fearas eile dóite breosla sholadaigh a fheistiú, a chuirfidh soláthar uisce te ar fáil, i gcás gan ceachtar acu a bheith feistithe cheana féin” a chur i ndeireadh an fho-ailt.

Iasachtaí le haghaidh seallaí saoire.

7. —I ndáil le sealla saoire ar tosaíodh á thógáil an 1ú lá d'Eanáir, 1973, nó dá éis, leasaítear leis seo alt 5 (3) d'Acht 1959 trí “méid an deontais” a chur in ionad “£200”.

Deontais mhéadaithe maidir le hobair ar oileáin amach ón gcósta.

8. —(1) Déanfar méid aon deontais is iníoctha faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna a mhéadú caoga faoin gcéad i gcás ar tosaíodh an 1ú lá d'Eanáir, 1977, nó dá éis, ar an obair ar ina leith an deontas, ar oileán amach ón gcósta i limistéar a mbeidh cinnte de thuras na huaire, le hordú faoi alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956 , gur limistéar Gaeltachta é.

(2) San alt seo ciallaíonn “oileán” oileán nach bhfuil bealach chuige de bhóthar ón mórthír.

Rialacháin d'athrú méideanna deontas.

9. —(1) D'ainneoin aon ní in aon fhoráil eile de na hAchtanna, féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, méid aon deontais is iníoctha faoi na hAchtanna a athrú ó am go ham le rialacháin.

(2) Déanfar rialacháin faoi fho-alt (1) den alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ndéanta agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis na rialacháin a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na rialacháin.

Gearrtheideal agus comhlua.

10. —(1) Féadfar Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1979 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1979, a ghairm d'Achtanna na dTithe (Gaeltacht), 1929 go 1967, agus den Acht seo le chéile.