Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

18 1979


Uimhir 18 de 1979


AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE DROICHID ÁIRITHE I gCONTAE-BHUIRG CHORCAÍ AGUS I nDÁIL LE COMHALTAÍ DE BHORD, AGUS LE PRÍOMH-OIFIGEACH, CHÓRAS IOMPAIR ÉIREANN. [16 Iúil. 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1906” an Cork City Railways Act. 1906;

ciallaíonn “Acht 1950” an tAcht Iompair. 1950;

ciallaíonn “an Bord” Córas Iompair Éireann:

ciallaíonn “na droichid” na droichid thar abhainn na Laoi i gcontaebhuirg Chorcaí a iompraíonn thar chainéil na habhainn sin an t-iarnród dá ngairtear Iarnród Uimh. 1 in alt 6 d'Acht 1906 agus ar a dtugtar anois Droichead Bhrian Bóirmhe agus Droichead Chluain Tarbh;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Turasóireachta agus Iompair.

An Bord a scaoileadh ó dhliteanas droichid inoscailte áirithe a chothabháil.

2. —Scaoiltear an Bord ó aon dliteanas a fhorchuirtear le halt 6 d'Acht 1906 na droichid a chothabháil mar dhroichid inoscailte.

Alt 15 den Railways Clauses Act, 1863, a bheith gan feidhm.

3. —Ní bheidh feidhm maidir leis na droichid ag alt 15 den Railways Clauses Act, 1863, a bhaineann le húsáid droichead ina bhfuil réisí inoscailte.

Ceart loingseoireachta áirithe a fhoirceannadh.

4. —Foirceanntar aon cheart loingseoireachta ar ghá, chun é a fheidhmiú, na droichid a chothabháil mar dhroichid inoscailte.

Forálacha i ndáil le seirbhísí traenach idir stáisiún Ghleann Maghair agus Stáisiún Ché Albairt.

5. —Scaoiltear an Bord ó aon oibleagáid seirbhís traenach a oibriú ar an líne iarnróid idir stáisiún Ghleann Maghair agus stáisiún Ché Albairt (ar i gcontae-bhuirg Chorcaí dóibh araon), agus leathnaítear an chumhacht a thugtar le halt 21 d'Acht 1950 chun orduithe tréigin (de réir bhrí an ailt sin) a dhéanamh le go bhféadfar ordú den sórt sin a dhéanamh i ndáil leis an líne iarnróid sin.

Forálacha i ndáil leis an gComhaontú dar dáta 12 Iúil, 1977, idir Ard-Mhéara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chorcaí, an Bord agus Coimisinéirí Chuan Chorcaí.

6. —(1) Beidh éifeacht reachtúil le Comhaontú 1977.

(2) Maidir le gach páirtí i gComhaontú 1977—

(a) meastar cumhacht a bheith aige é a dhéanamh, agus

(b) tugtar cumhacht dó, agus tá de dhualgas air, é a chomhalladh.

(3) San alt seo ciallaíonn “Comhaontú 1977” an Comhaontú a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Luach saothair phríomh-oifigeach an Bhoird.

7. —Íocfaidh an Bord lena phríomh-oifigeach (cibé acu is Bainisteoir Ginearálta nó eile a thabharfar de thuairisc ar an oifigeach sin) cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an Bord ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

Leasú ar alt 7 d'Acht 1950.

8. —Cuirtear an fo-alt seo a leanas in ionad alt 7 (2) d'Acht 1950:

“(2) Beidh gach comhalta den Bhord i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha (lena n-áirítear luach saothair, agus liúntais i leith caiteachas, a íoc as na cistí a bheidh faoina réir ag an mBord) a shocróidh an tAire ó am go ham le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.”.

Aisghairm.

9. —Aisghairtear ailt 11, 22 (9), 22 (10) agus 23 (3) d'Acht 1906, agus alt 134 den Acht Iompair, 1944 .

Caiteachais.

10. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Gearrtheideal.

11. —Féadfar an tAcht Iompair (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979 , a ghairm den Acht seo.