An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil III Forálachca a bhaineann le Caillteanais) Ar Aghaidh (Caibidil V Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide)

11 1979

AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

Caibidil IV

Cáin Chorparáide

Leasú ar an teorainn a chuirtear le faoiseamh d'ús áirithe a áirítear mar mhuirear ar ioncam chun críocha cánach corparáide.

21. —(1) Beidh éifeacht le fo-alt (6) d'alt 10 (muirir ar ioncam a lamháil) den Acht Cánach Corparáide, 1976 , maidir le haon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó aon lá dá éis, ionann is dá gcuirfí—

(a) “£2,400” in ionad “£2,000” i mír (a), agus

(b) “2,400” in ionad “2,000” san fhoirmle i mír (b).

(2) Beidh éifeacht leis an bhfo-alt sin (6) maidir le haon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta dar tosach aon lá roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1979, agus dar críoch an dáta sin nó dáta dá éis ionann is dá ndéanfaí an ceann is lú de na méideanna a shonraítear sna míreanna sin (a) agus (b) a mhéadú go dtí méid a chinnfear de réir na foirmle—

D  ×  

E

_

G

+  D  ×  

2,400

____

2,000

  ×  

F

_

G

i gcás—

arb é D an ceann is lú de na méideanna a shonraítear amhlaidh,

arb é E an líon míonna sa chuid den tréimhse chuntasaíochta a tharla roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1979,

arb é F an líon míonna nó codáin de mhíonna sa chuid den tréimhse chuntasaíochta a tharla nó a tharlóidh an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó dá éis, agus

arb é G an líon míonna nó codáin de mhíonna sa tréimhse chuntasaíochta.

(3) Beidh éifeacht le halt 169 (teorainneacha le hasbhaintí i leith úis) den Acht Cánach Corparáide, 1976 , ionann is dá gcuirfí “i leith na tréimhse cuntasaíochta ina n-íoctar na muirir” i ndiaidh “an méid a shonraítear in alt 10 (6)”.

(4) Beidh éifeacht leis an gcoinníoll a ghabhann le fo-alt (5) d'alt 18 (ní áireofar brabúis ná caillteanais is inchurtha i leith idirbhearta áirithe ag cumainn tionscail agus soláthair) den Acht Airgeadais, 1978

(a) i gcás ar tréimhse lena mbaineann fo-alt (1) an tréimhse chuntasaíochta dá dtagraítear sa choinníoll, ionann is dá gcuirfí “£2,400” in ionad “£2,000” gach áit a bhfuil sé, agus

(b) i gcás ar tréimhse lena mbaineann fo-alt (2) an tréimhse chuntasaíochta sin, ionann is dá gcuirfí in ionad “£2,000” gach áit a bhfuil sé méid arna chinneadh de réir na foirmle—

2,000  ×  

E

__

12

  +  2,400  ×  

F

__

12

i gcás na bríonna céanna a bheith le E agus F atá leo i bhfo-alt (2).

Leasú ar Chaibidil IV (cuideachtaí monaraíochta) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1977 .

22. —Leasaítear leis seo Caibidil IV de Chuid I den Acht Airgeadais, 1977 , tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 25:

“An uimhir ranníocaí fostaíochta a chinneadh.

25A.—(1) Chun críocha na Caibidle seo beidh an uimhir ranníocaí fostaíochta is iníoctha i leith ranníocóra fhostaithe i dtréimhse iomchuí, ar tar éis an 5ú lá d'Aibréan, 1979, di go léir, comhionann leis an uimhir seachtainí ranníoca sa tréimhse sin, nó sa chuid sin de thréimhse, ar íocadh an ranníoc nó na ranníocaí fostaíochta iomchuí ina leith i gcás an ranníocóra fhostaithe sin nó a n-íocfaí an céanna ina leith mura mbeadh alt 6 (1) (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1978 ) den Acht Leasa Shóisialaigh, 1952.

(2) San alt seo tá le ‘seachtain ranníoca’ an bhrí chéanna atá leis san Acht Leasa Shóisialaigh, 1952.”.