An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AIRGEADAIS, 1979) Ar Aghaidh (Caibidil II Cánachas ar Bhrabúis Feirmeoireachta)

11 1979

AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

CUID I

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Leasú ar alt 142 (gaolta cleithiúnacha) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

1. —Leasaítear leis seo alt 142 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , maidir leis an mbliain 1979-80 agus blianta measúnachta dá éis sin, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1A) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1978 ):

“(1A) Chun críocha an ailt seo ciallaíonn ‘an méid sonraithe’ comhiomlán na n-íocaíochtaí a bhfuil duine ina dteideal an bhliain mheasúnachta sin maidir le pinsean seanaoise (ranníocach) de réir an ráta uasta faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979, más rud é, ar feadh na bliana measúnachta sin go léir, go bhfuil sé i dteideal pinsin den sórt sin agus—

(a) nach bhfuil aon chleithiúnaí aosaithe ná leanaí cáilithe aige (de réir bhrí na nAchtanna sin i ngach cás),

(b) go bhfuil sé os cionn 80 bliain d'aois (nó cibé aois eile atá sonraithe de thuras na huaire sna hAchtanna sin in ionad na haoise sin 80 bliain), agus

(c) go bhfuil sé ina chónaí ina aonar.”.

Leasú ar alt 5 (cáin ioncaim a mhuirearú) den Acht Airgeadais, 1977 .

2. —(1) Leasaítear leis seo alt 5 den Acht Airgeadais, 1977 , maidir leis an mbliain 1979-80 agus blianta measúnachta dá éis sin—

(a) trí “den chéad dá ráta” a chur in ionad “de na chéad trí ráta” i bhfo-alt (1), agus

(b) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla a ghabhann le fo-alt (1) den alt sin:

“AN TABLA

An chuid den ioncam inchánach

An ráta cánach

Tuairisc an ráta

(1)

(2)

(3)

An chéad £1,100

..

..

..

..

25 faoin gcéad

an ráta laghdaithe

An chéad £3,000 eile

..

..

..

35 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An chéad £1,500 eile

..

..

..

45 faoin gcéad

na hard-rátaí

An chéad £1,000 eile

..

..

..

50 faoin gcéad

An fuílleach

..

..

..

..

60 faoin gcéad

(2) Beidh éifeacht le Cuid I den Chéad Sceideal chun fo-alt (1) a fhorlíonadh.

Faoisimh phearsanta.

3. —(1) I gcás a mbeidh asbhaint le déanamh as ioncam iomlán pearsan aonair don bhliain 1979-80 nó d'aon bhliain mheasúnachta dá éis sin i leith faoiseamh a mbeidh an phearsa aonair ina theideal faoi fhoráil a luaitear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo agus gur mhéid a shonraítear i gcolún (2) den Tábla sin méid na hashasbhainte mura mbeadh an t-alt seo, is é a bheidh i méid na hasbhainte, in ionad an mhéid a shonraítear sa cholún sin (2), an méid sin a shonraítear i gcolún (3) den Tábla sin os coinne lua an mhéid sa cholún sin (2).

AN TABLA

An fhoráil reachtúil

An méid a bheidh le hasbhaint do 1978-79

An méid a bheidh le hasbhaint do 1979-80 agus do bhlianta dá éis sin

(1)

(2)

(3)

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 :

 

 

£

£

alt 138

(fear pósta)

..

..

..

..

1,730

2,230

(duine singil)

..

..

..

865

1,115

(baintreach fir nó mná)

..

..

935

1,185

alt 141

(leanbh)

..

..

..

..

240

218

(2) Beidh éifeacht le halt 10 den Acht Airgeadais, 1976 , agus le halt 6 den Acht Airgeadais, 1978 , faoi réir fhorálacha an ailt seo.

(3) Beidh éifeacht le Cuid II den Chéad Sceideal chun fo-alt (1) a fhorlíonadh.

Faoiseamh breise do bhaintreacha agus do dhaoine eile maidir le leanaí.

4. —Leasaítear leis seo Cuid VI den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 138:

“138A.—(1) Baineann an t-alt seo le duine—

(a) is—

(i) baintreach mná,

(ii) baintreach fir, nó

(iii) duine nach bhfuil i dteideal na hasbhainte a luaitear i bhfo-alt (1) d'alt 138,

agus

(b) atá i dteideal asbhainte faoi alt 141 don bhliain mheasúnachta maidir le leanbh a chónaíonn leis.

(2) Duine lena mbaineann an t-alt seo beidh sé i dteideal asbhaint £250.”.

Asbhaint speisialta do 1979-80.

5. —(1) Chun méid an ioncaim a fhionnadh a bhfuil cáin ioncaim le muirearú ar phearsa aonair ina leith don bhliain 1979-80 i gcás arb éard é ioncam iomlán na pearsan aonair don bhliain sin, nó gur cuid den ioncam sin, díolaíochtaí—

(a) déanfar asbhaint £175 as cibé méid, más aon mhéid é, de na díolaíochtaí (ach gan aon díolaíochtaí a áireamh a meastar gur ioncam dá chuid iad faoi alt 192 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ) a d'eascair don phearsa aonair, agus

(b) déanfar asbhaint £175 as cibé méid, más aon mhéid é, de na díolaíochtaí a d'eascair do bhanchéile na pearsan aonair is mó ná an méid, más aon mhéid é, a méadaíodh, de bhua fho-alt (3) d'alt 138 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , an asbhaint a bhfuil an phearsa aonair ina teideal don bhliain sin faoin alt sin 138.

(2) Le linn na liúntais charnacha saor ó cháin a bheith á gcinneadh i ndáil leis an mbliain 1979-80 chun críocha na Rialachán Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí), 1960 (I.R. Uimh. 28 de 1960 ), measfar asbhaintí faoin alt seo a bheith carnaithe go hiomlán ar cibé dáta sa bhliain 1979-80 a ordóidh an tAire Airgeadais le hordú.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “díolaíochtaí” díolaíochtaí lena mbaineann Caibidil IV de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ach ní fholaíonn sé—

(a) díolaíochtaí arna n-íoc, go díreach nó go neamhdhíreach, ag comhlacht corpraithe, nó ag aon duine a measfaí baint a bheith aige leis an gcomhlacht corpraithe chun críocha Chuid IV den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968 , le stiúrthóir dílseánach de chuid an chomhlachta chorpraithe nó le céile an stiúrthóra dhílseánaigh sin, agus

(b) díolaíochtaí arna n-íoc, go díreach nó go neamhdhíreach, ag pearsa aonair, nó ag comhpháirtíocht inar comhpháirtí an phearsa aonair, le céile na pearsan aonair;

tá le “stiúrthóir dílseánach” an bhrí a shanntar dó le halt 226 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá (más aon lá é) a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Faoiseamh ó cháin ioncaim i leith ranníocaí faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979, a tharraingt siar.

6. —(1) I ndáil leis an mbliain 1979-80 nó le haon bhliain mheasúnachta dá éis sin—

(a) ní bheidh feidhm ná éifeacht le fo-alt (3), (5) ná (6) d'alt 224 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ná

(b) ní thabharfar aon fhaoiseamh ná ní lamhálfar aon asbhaint faoi aon cheann d'fhorálacha na nAchtanna Cánach Ioncaim i leith aon ranníoc a d'íoc duine, mar ranníocóir fostaithe nó mar ranníocóir saorálach, faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979.

Faoiseamh in aghaidh caiteachais áirithe ar áitreabh cónaithe.

7. —(1) Faoi réir forálacha an Dara Sceideal, i gcás a gcruthóidh pearsa aonair, tar éis éileamh a dhéanamh chuige sin, agus tar éis tuairisceán a thabhairt san fhoirm fhorordaithe ar a ioncam iomlán, gur thabhaigh sé caiteachas maidir leis an gcostas saothair a bhain le hobair cháilitheach a rinne duine cláraithe sa tréimhse cháilitheach ar áit chónaithe de chuid na pearsan aonair, beidh sé i dteideal, chun méid an ioncaim a fhionnadh a mbeidh cáin ioncaim le muirearú air ina leith don bhliain 1979-80, go mbainfí as a ioncam iomlán an méid is mó ná £50 comhiomlán an chaiteachais i leith chostas saothair na hoibre cáilithí a rinneadh sa tréimhse cháilitheach:

Ar choinníoll nach mó ná £450 aon asbhaint den sórt sin.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) measfar, maidir le hobair cháilitheach a rinne fostaí de chuid duine chláraithe thar ceann an duine chláraithe sin, gurb é an duine cláraithe a rinne í,

(b) beidh feidhm ag alt 193 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ionann is dá gcuirfí an mhír seo a leanas i ndiaidh mhír (b) i bhfo-alt (2)—

“(bbb) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi alt 7 den Acht Airgeadais, 1979 , sa chomhréir inar thabhaigh siad an caiteachas ar dá bharr an faoiseamh.”, agus

(c) ní mheasfar caiteachas a bheith tabhaithe a mhéid a fuair nó a ghcobhaidh an phearsa aonair, go díreach nó go hindíreach, ón Stát, ó aon údarás poiblí nó údarás áitiúil, ó aon duine eile nó faoi aon chonradh árachais nó ar mhodh cúitimh nó eile, aon suim i leith, nó faoi threoir, na hoibre cáilithí lena mbaineann sé agus, i gcás a bhfuarthas nó a bhfaighfear aon suim den sórt sin, measfar, chun críocha an ailt seo, costas saothair na hoibre cáilithí áirithe a bheith arna laghdú cibé suim a mbeidh idir í agus an tsuim chéadluaite an chomhréir chéanna atá idir an costas saothair agus an caiteachas iomlán ar an obair cháilitheach.

(3) Ní lamhálfar aon asbhaint faoin alt seo maidir le caiteachas a bhféadfar asbhaint a éileamh ina leith faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.

(4) Beidh éifeacht leis an Dara Sceideal chun an t-alt seo a fhorlíonadh.

Buanscéimeanna sochair shláinte.

8. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “sochar” íocaíocht a thugtar do dhuine i gcás ioncam a bheith caillte nó laghdaithe, de dheasca droch-shláinte, faoi bhuanscéim shochair shláinte;

ciallaíonn “buanscéim shochair shláinte” aon scéim, conradh, polasaí, nó comhshocraíocht eile, a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha an ailt seo, a dhéanann socrú le haghaidh íocaíochtaí tréimhsiúla le pearsa aonair i gcás ioncam a chailleadh nó a laghdú de dheasca droch-shláinte;

ciallaíonn “ranníoc”, i ndáil le buanscéim shochair shláinte, aon phréimh nó íocaíocht thréimhsiúil eile a íoctar leis an scéim i gcomaoin an chirt chun sochar a fháil fúithi, is préimh nó íocaíocht a bhfuil coibhneas réasúnach aici leis na sochair a áirítear léi.

(2) (a) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, má dhéanann pearsa aonair éileamh chuige sin sa tslí a fhorordaítear leis na hAchtanna Cánach Ioncaim, agus má thugann sé tuairisceán san fhoirm fhorordaithe ar a ioncam iomlán do bhliain mheasúnachta agus go gcruthóidh sé gur íoc sé sa bhliain mheasúnachta sin ranníoc nó ranníocaí le buanscéim nó le buanscéimeanna sochair shláinte bona fide, beidh sé i dteideal, chun méid an ioncaim a chinneadh a bhfuil cáin ioncaim le muirearú air ina leith, go ndéanfaí an méid sin de na ranníocaí nach mó na 10 faoin gcéad dá ioncam iomlán don bhliain mheasúnachta sin a bhaint as a ioncam iomlán.

(b) Beidh feidhm i ndáil le hasbhaint faoin bhfo-alt seo ag na forálacha sin go léir de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhfuil feidhm acu i ndáil le gach asbhaint a shonraítear in ailt 138 go 143 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(3) I gcás a ndéanfar méid ranníoca a d'íoc fostóir le buanscéim shochair shláinte a mhuirearú i leith cánach ioncaim faoi Chaibidil III de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , mar pheircisí de chuid oifige nó fostaíochta stiúrthóra nó fostaí, measfar, chun críocha fho-alt (2), gur ranníoc an méid sin a d'íoc an stiúthóir nó an fostaí leis an scéim sa bhliain ar ina haghaidh a muirearaíodh i leith cánach amhlaidh é.

(4) (a) Aon sochar a gheobhaidh duine faoi bhuanscéim shochair shláinte, de cheart nó ar shlí eile, measfar—

(i) gur brabúis nó gnóchain é a d'eascair nó a d'fhaibhrigh as fostaíocht, agus—

(ii) gur díolaíochtaí é de réir bhrí Chaibidil IV de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(b) Muirearófar cáin faoi Sceideal E ar gach duine, a n-íoctar aon sochar dá dtagraítear i mír (a) leis, i leith na sochar sin go léir a íoctar leis agus déanfar an cháin is inmhuirearaithe amhlaidh a ríomh faoi alt 110 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , a dúradh.

(5) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le cáin ioncaim don bhliain 1980-81 agus do bhlianta measúnachta dá éis sin.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh maidir le hús áirithe.

9. —Maidir leis an mbliain 1979-80 agus blianta measúnachta dá éis sin, beidh éifeacht leis na forálacha a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo ionann is dá gcuirfí “£2,400” in ionad “£2,000” gach áit a bhfuil sé.

AN TABLA

(a) Fo-alt (2) (b) d'alt 496 (srian le cáin ar ús a aisíoc i gcásanna áirithe) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1974 ) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(b) Fo-alt (1) d'alt 38 (comhiomlánú an úis a bheidh íoctha ag daoine bainteacha) den Acht Airgeadais, 1974 .

(c) Alt 44 (leasú ar alt 76 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 ) den Acht Airgeadais, 1974 .

(d) Mír (b) d'alt 52 (srian le Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 ) den Acht Airgeadais, 1974 .

(e) Fo-alt (2) d'alt 8 (faoiseamh do phearsana aonair i leith iasachtaí a caitheadh ag fáil leasa i gcuideachtaí) den Acht Airgeadais, 1978 .

Srian le faoiseamh i leith ús a íocadh ar iasachtaí áirithe de réir ráta laghdaithe.

10. —(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn “fostaí”, i ndáil le fostóir, duine atá fostaithe ag an bhfostóir sin lena n-áirítear, i gcás ar comhlacht corpraithe an fostóir, stiúrthóir, de réir bhrí Chaibidil III de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ar an gcomhlacht corpraithe;

ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le pearsa aonair—

(i) duine ar fostaí dá chuid an phearsa aonair nó céile na pearsan aonair,

(ii) duine a dtiocfaidh an phearsa aonair chun bheith ina fhostaí dá chuid tar éis don duine iasacht a thabhairt don phearsa aonair agus fad a bheidh aon chuid den iasacht, nó d'iasacht eile a bheidh curtha ina hionad, gan íoc, agus

(iii) duine a bhfuil baint aige le duine dá dtagraítear i mír (i) nó (ii);

folaíonn “iasacht” aon chineál creidmheasa agus folaíonn tagairtí d'iasacht tagairtí d'aon iasacht eile a fheidhmítear go díreach chun ionad iasachta eile a ghlacadh;

ciallaíonn “iasacht tosaíochta” iasacht arna tabhairt do phearsa aonair nó dá chéile ag duine is fostóir i ndáil leis an bpearsa aonair ach amháin nach iasacht tosaíochta iasacht más roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1979, a tugadh í agus, an tráth a tugadh an iasacht, gur chuid de thrádáil an fhostóra sin iasachtaí a thabhairt do dhaoine, seachas fostaithe, go ceann tréimhse luaite blianta de réir ráta úis nach n-athraíonn le linn ré na n-iasachtaí, agus gur iníoctha ús ina leith de réir ráta úis ar dá réir a thug an fostóir i gcúrsa a thrádála, an tráth a tugadh an iasacht, iasachtaí ar neamhthuilleamaí do dhaoine seachas fostaithe chun tithe cónaithe a cheannach lena n-áitiú ag na hiasachtaithe mar áiteanna cónaithe;

ciallaíonn “an ráta sonraithe” ráta 12 faoin gcéad sa bhliain.

(b) Chun críocha an ailt seo, measfar baint a bheith ag duine le duine eile dá measfaí sin faoi chun críocha alt 8 den Acht Airgeadais, 1978 .

(c) San alt seo folaíonn tagairt d'iasacht á tabhairt ag duine tagairt do dhuine a ghlacann chuige cearta agus dliteanais an duine a thug an iasacht i gcéaduair agus do dhuine a dhéanann iasacht, nó buanú iasachta atá ar marthain cheana féin, a shocrú dó a ráthú nó a urasú in aon slí.

(2) Más rud é, d'aon bhliain mheasúnachta arb í an bhliain 1979-80 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis sin í, go n-éileoidh pearsa aonair faoiseamh de bhua ceann amháin nó níos mó de na forálacha seo a leanas, is é sin le rá, alt 496 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , alt 76 (1) (c) den Acht sin nó mír 1 (2) de Chuid III de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht sin, ní thabharfar faoiseamh in aghaidh na bliana measúnachta sin i leith na coda, más aon chuid í, de mhéid comhiomlán an úis a ndéantar faoiseamh a éileamh amhlaidh ina leith ar iasacht nó iasachtaí tosaíochta is mó ná an méid a chinnfear de réir na foirmle—

(A-B) ×

C

_____

D+E

i gcás—

arb é A £2,400,

arb é B méid comhiomlán an úis, seachas ús ar iasacht nó iasachtaí tosaíochta, a bhfuil an phearsa aonair i dteideal faoiseamh ina leith don bhliain mheasúnachta faoi aon cheann nó níos mó de na forálacha réamhluaite,

arb é C méid comhiomlán an úis ar iasacht nó iasachtaí tosaíochta a n-éilíonn an phearsa aonair faoiseamh ina leith don bhliain mheasúnachta faoi aon cheann nó níos mó de na forálacha réamhluaite,

arb é D méid an úis ab iníoctha ar an iasacht nó ar na hiasachtaí tosaíochta don tréimhse nó do na tréimhsí dar íocadh nó darb iníoctha, de réir mar a bheidh, an t-ús a fholaítear i C, dá gcuirfí an ráta sonraithe in ionad aon ráta nó rátaí ar dá réir a íocadh nó ab iníoctha, de réir mar a bheidh, ús don tréimhse nó do na tréimhsí sin, agus

arb é E méid an úis ab iníoctha don bhliain mheasúnachta ar aon iasacht nó iasachtaí tosaíoctha nach iníoctha aon ús ina leith dá mbeadh ús iníoctha ar an iasacht nó ar na hiasachtaí sin de réir an ráta shonraithe.

(3) Leasaítear leis seo alt 178 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) sonraí a bhaineann le haon iasacht tosaíochta, de réir bhrí alt 10 den Acht Airgeadais, 1979 , a thug sé;”

Mar a dhéileálfar chun críocha cánach le sochair áirithe is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979, agus faoi na hAchtanna Arachais (Breac-Dhífhostaíocht), 1942 go 1978.

11. —(1) Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas don bhliain 1980-81 agus do bhlianta measúnachta dá éis sin.

(2) Measfar gur brabúis nó gnóchain a d'eascair nó a d'fhaibhrigh as fostaíocht méideanna a bheidh le híoc ar scór na sochar a luaitear i gCuid I den Tábla a ghabhann leis an alt seo agus, dá réir sin—

(a) déanfar cáin faoi Sceideal E a mhuirearú ar gach duine, a bhfuil aon sochar den sórt sin iníoctha leis, i leith na suimeanna go léir atá le híoc ar scór na sochar sin, agus

(b) déanfar an cháin is inmhuirearaithe amhlaidh a ríomh faoi alt 110 (1) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(3) Measfar gur díolaíochtaí a bhfeidhmítear forálacha Chaibidil IV de Chuid V den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , ina leith le halt 125 den Acht sin na méideanna go léir a bheidh le híoc ar scór na sochar a luaitear i gCodanna I agus II den Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(4) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh do mhodhnú na Rialachán Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí), 1960 (I.R. Uimh. 28 de 1960 ), ina bhfeidhm maidir leis na sochair a luaitear i gCodanna I agus II den Tábla a ghabhann leis an alt seo agus leis na sochair a luaitear in alt 224 (2) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

(b) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann Dáil Éireann laistigh den lá is fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis an rialachán a leagan faoina bráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

AN TABLA

Cuid I

Na sochair dá dtagraítear i bhfo-alt (2)

(a) na sochair seo a leanas faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979:

(i) sochar míchumais,

(ii) sochar dífhostaíochta,

(iii) liúntas máithreachais a chuimsítear i sochar máithreachais,

(iv) sochar pá-choibhneasa,

(v) sochar banchéile thréigthe, agus

(vi) sochar díobhála, agus sochar míthreorach, a chuimsítear i sochar díobhálacha ceirde;

(b) sochar breac-dhífhostaíochta faoi na hAchtanna Arachais (Breac-Dhífhostaíocht), 1942 go 1978.

Cuid II

Na sochair seo a leanas faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979:

(i) pinsean easláine, nó

(ii) sochar báis a chuimsítear i sochar díobhálacha ceirde, sa mhéid gur pinsean é is iníoctha le baintreach, le baintreach fir, le dílleachta nó le tuismitheoir faoi alt 17, 18, 19, 20 nó 21 den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 .

Leasú ar alt 488 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (imeachtaí san Ard-Chúirt).

12. —Leasaítear leis seo alt 488 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , tríd an mír seo a leanas a chur i bhfo-alt (5) in ionad mhír (a):

“(a) beidh deimhniú arna shíniú ag cigire á dheimhniú gur tháinig, sular tionscnaíodh na himeachtaí, suim shonraithe i leith cánach ioncaim chun bheith dlite den chosantóir agus iníoctha aige—

(i) faoi mheasúnacht a tháinig chun bheith críochnaitheach dochloíte, nó

(ii) faoi na forálacha a bhaineann leis an méid sonraithe cánach de réir bhrí alt 30 den Acht Airgeadais, 1976 , agus”.