Ar Aghaidh (SCEIDEAL A Na Rátaí Cúnaimh Dhífhostaíochta)

8 1979


Uimhir 8 de 1979


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1979

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA bPINSEAN SEANAOISE, 1908 GO 1978, NA nACHTANNA UM CHÚNAMH DÍFHOSTAÍOCHTA, 1933 GO 1978, NA nACHTANNA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAÍ, 1935 GO 1978, NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEANAÍ), 1944 GO 1977, AN ACHTA LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEASA FORLÍONTACHA), 1975 AGUS NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 GO 1978. [24 Márta, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1933” an tAcht um Chongnamh Dhíomhaointis, 1933 ;

ciallaíonn “Acht 1935” an tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 ;

ciallaíonn “Acht 1952” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952;

ciallaíonn “Acht 1960” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1960 ;

ciallaíonn “Acht 1962” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1962 ;

ciallaíonn “Acht 1964” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1964 ;

ciallaíonn “Acht 1965” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1965 ;

ciallaíonn “Acht 1966” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 ;

ciallaíonn “Acht 1970” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1970 ;

ciallaíonn “Acht 1973” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1973 ;

ciallaíonn “Acht 1974” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1974 ;

ciallaíonn “Acht 1975” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leasa Forlíontacha), 1975 ;

ciallaíonn “Acht 1977” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1977 ;

ciallaíonn “Acht 1978” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1978 .

Pinsin seanaoise (rátaí nua, leathnú ar na teorainneacha acmhainne).

2. —(1) Leasaítear leis seo alt 77 d'Acht 1952 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1978):

“(2) (a) Is é an ráta ar dá réir a íocfar pinsean, in ionad aon ráta eile—

(i) i gcás nach mó ná £18 acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara—an ráta atá leagtha amach i dTábla A a ghabhann leis an bhfo-alt seo,

(ii) i gcás ar mó ná £18 acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara—an ráta ar dá réir ab iníoctha an pinsean faoi threoir an Tábla sin dá mba mhó ná £17 ach nár mhó ná £18 acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara, lúide £1.30 i leith gach suim £1 (más ann) atá san acmhainn sheachtainiúil sin de bhreis ar £18, agus aon chodán de £1 san acmhainn sheachtainiúil sin a áireamh chun na críche sin mar £1; ach más lú ná 50 pingin nua an ráta arna ríomh de bhun na míre seo ar dá réir, murach an coinníoll seo, a bheadh an pinsean iníoctha, ní bheidh an pinsean iníoctha, agus

(iii) i gcás 80 bliain d'aois a bheith slánaithe ag an bpinsinéir—an ráta pinsin is iníoctha leis de réir fhomhír (i) nó (ii) den mhír seo moide £1.20,

agus déanfar an ráta pinsin arna chinneadh amhlaidh a mhéadú, i gcás ar duine de lánúin phósta an pinsinéir, an méid atá leagtha amach i dTábla B a ghabhann leis an bhfo-alt seo—

(A) más fear an pinsinéir, i leith a bhanchéile má tá sé in aontíos léi nó á cothabháil go hiomlán nó go formhór agus nach bhfuil pinsean faoi na hAchtanna ná aon sochar, pinsean ná liúntas faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979, á fháil aici, nó

(B) más bean an pinsinéir, i leith a fearchéile má tá sí á chothabháil go hiomlán nó go formhór agus go bhfuil seisean éagumasach, de dheasca éiglíocht coirp nó meabhrach, ar é féin a chothú agus nach bhfuil pinsean faoi na hAchtanna ná aon sochar, pinsean ná liúntas faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979, á fháil aige.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, is í an acmhainn sheachtainiúil an acmhainn bhliantúil arna roinnt ar chaoga a dó.

TÁBLA A

An Ráta Pinsin

An Ráta Seb5achtainiúil

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Éilitheoir nó pinsinéir, gan aon leanbh cáilithe

Éilitheoir nó pinsinéir, leanbh cáilithe amháin

Éilitheoir nó pinsinéir, beirt leanbh cháilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

(4)

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara—

£

£

£

gan bheith níos mó ná £6

15.80

20.05

24.30

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann. £3.20 i leith gach leanbh cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £7     ...

14.50

18.75

23.00

níos mó ná £7 gan bheith níos mó ná £8     ...

13.20

17.45

21.70

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £9     ...

11.90

16.15

20.40

níos mó ná £9 gan bheith níos mó ná £10     ...

10.60

14.85

19.10

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £11     ...

9.30

13.55

17.80

níos mó ná £11 gan bheith níos mó ná £12     ...

8.00

12.25

16.50

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £13     ...

6.70

10.95

15.20

níos mó ná £13 gan bheith níos mó ná £14     ...

5.40

9.65

13.90

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £15     ...

4.10

8.35

12.60

níos mó ná £15 gan bheith níos mó ná £16     ...

2.80

7.05

11.30

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £17     ...

1.50

5.75

10.00

níos mó ná £17 gan bheith níos mó ná £18     ...

neamhní

4.45

8.70

TÁBLA B

Méadú i leith Cleithiúnaí Aosaithe

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara

Ráta seachtainiúil an mhéadaithe

Má bhíonn acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara—

£

gan bheith níos mó ná £6 

...

...

...

7.85

níos mó na £6 gan bheith níos mó ná £7

...

7.20

níos mó ná £7 gan bheith níos mó ná £8

...

6.55

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £9

...

5.90

níos mó ná £9 gan bheith níos mó ná £10

...

5.25

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £11

...

4.60

níos mó ná £11 gan bheith níos mó ná £12

...

3.95

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £13

...

3.30

níos mó ná £13 gan bheith níos mó ná £14

...

2.65

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £15

...

2.00

níos mó ná £15 gan bheith níos mó ná £16

...

1.35

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £17

...

0.70

níos mó ná £17

...

...

...

...

neamhní

(2) Leasaítear leis seo alt 77 (5) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1969 ) d'Acht 1952 trí “£8.80” a chur in ionad “seacht bpunt agus seasca pingin nua” (a cuireadh isteach le hAcht 1978).

(3) Leasaítear leis seo alt 77 (6) (a cuireadh isteach le hAcht 1977) d'Acht 1952 trí “£1.30” a chur in ionad “£1.10” (a cuireadh isteach le hAcht 1978).

(4) Leasaítear leis seo alt 8 (1) (a) (a cuireadh isteach le hAcht 1977) d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 , trí “£884” a chur in ionad “seacht gcéad is ochtó punt”.

(5) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1979.

Cúnamh dífhostaíochta (rátaí nua).

3. —(1) Déantar leis seo Sceideal A a ghabhann leis an alt seo a chur in Acht 1933 in ionad Sceideal A a cuireadh isteach le hAcht 1978.

(2) Beidh feidhm ag Sceideal B a ghabhann leis an alt seo i gcás duine a ndéantar luach bliantúil aon tairbhe a fhaibhríonn chuige as talamh a úsáid, ar mó ná £10 ach nach mó ná £15 a luacháil inrátaithe agus atá á úsáid nó á theachtadh aige go pearsanta, a ríomh ina leith de réir alt 8 d'Acht 1965 agus, dá réir sin, is iad na rátaí cúnaimh dhífhostaíochta a shonraítear sa Sceideal sin na rátaí a chuirfear i gcuntas i gcás duine den sórt sin chun críocha alt 10 (3) (c) (a cuireadh isteach le hAcht 1962) d'Acht 1933.

(3) Beidh feidhm ag Sceideal C a ghabhann leis an alt seo i gcás duine a ndéantar luach bliantúil aon tairbhe a fhaibhríonn chuige as talamh a úsáid, ar mó ná £15 a luacháil inrátaithe agus atá á úsáid nó á theachtadh aige go pearsanta, a ríomh ina leith de réir alt 8 d'Acht 1965 agus, dá réir sin, is iad na rátaí cúnaimh dhífhostaíochta a shonraítear sa Sceideal sin na rátaí a chuirfear i gcuntas i gcás duine den sórt sin chun críocha alt 10 (3) (c) (a cuireadh isteach le hAcht 1962) d'Acht 1933.

(4) Aisghairtear leis seo alt 4 d'Acht 1978.

(5) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 28ú lá de Mhárta, 1979.