An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IV Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide) Ar Aghaidh (CUID III Dleachtanna Stampa)

21 1978

AN tACHT AIRGEADAIS, 1978

CUID II

Custaim agus Mál

Forálacha i ndáil le custaim, dleachtanna custam agus tobhaigh CEE.

29. —(1) San alt seo ciallaíonn “tobhach” tobhach nó muirear d'aon chineál (nach dleacht custam ná dleacht máil) a fhorchuirtear, le gníomh a ghlac institiúid de chuid na gComhphobal Eorpach, le linn aon earraí a bheith á n-allmhairiú isteach sa Stát nó á n-onnmhairiú amach as an Stát agus—

(a) ar tobhach é chun críocha chomhbheartas talmhaíochta na gComhphobal Eorpach, nó

(b) ar tobhach é dá bhforáiltear faoi na sainshocruithe is infheidhme de bhun Airteagal 235 den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, a síníodh sa Róimh an 25ú lá de Mhárta, 1957, i ndáil le hearraí áirithe a fhaightear trí tháirgí talmhaíochta a phróiseáil, nó

(c) ar tobhach é a bheidh sonraithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Airgeadais mar thobhach chun críocha an ailt seo,

agus forléireofar “tobhach allmhairí” agus “tobhach onnmhairí” dá réir sin.

(2) Chun críocha an ailt seo bainfidh na hAchtanna Custam agus aon ionstraimí arna ndéanamh fúthu le tobhach ionann is dá mba dhleacht custam é agus beidh feidhm freisin maidir leis na hearraí dá dtagraítear i bhfo-alt (5) den alt seo ag na forálacha de na hAchtanna agus na hionstraimí sin a bhaineann le honnmhairiú earraí.

(3) Chun críocha an ailt seo féadfaidh an tAire Airgeadais, le rialacháin, aon fhorálacha de chuid na nAchtanna Custam agus de chuid ionstraimí arna ndéanamh fúthu a bhaineann le hearraí a allmhairítear a chur i mbaint, fara cibé modhnuithe is dóigh leis is gá, le hearraí atá faoi réir tobhach onnmhairí.

(4) Is ar na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh cúram agus bainistí tobhaigh.

(5) Beidh toirmeasc ar earraí atá faoi réir tobhach onnmhairí a onnmhairiú as an Stát mura ndéanfar, roimh an onnmhairiú agus faoi réir cibé coinníollacha a fhorchuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim, méid an tobhaigh a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim nó urrús is leor, i dtuairim na gCoimisinéirí Ioncaim, lena íoc a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim.

(6) D'ainneoin aon fhoráil de chuid na nAchtanna Custam, i gcás tobhach onnmhairí a bheith iníoctha ar aon earraí, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leo a fhorchur (lena n-áirítear coinníollacha i ndáil le hurrús a thabhairt go n-íocfar an tobhach sin), cead a thabhairt íoc an tobhaigh sin a chur siar go ceann cibé tréimhse a chinnfidh na Coimisinéirí Ioncaim.

(7) D'ainneoin aon fhoráil de chuid na nAchtanna Custam, i gcás dleacht custam nó tobhach allmhairí a bheith iníoctha ar earraí a allmhairítear isteach sa Stát agus a dtaifeadtar gur le haghaidh úsáide baile iad, lena n-áirítear earraí arna n-imréiteach as stóras, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leo a fhorchur (lena n-áirítear coinníollacha i ndáil le hurrús a thabhairt go n-íocfar an dleacht nó an tobhach sin), cead a thabhairt íoc na dleachta nó an tobhaigh sin, cibé acu é, a chur siar go ceann cibé tréimhse a chinnfidh na Coimisinéirí Ioncaim.

(8) Faoi réir cibé coinníollacha agus sriantachtaí a fhorchuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim, bainfidh alt 12 den Customs Consolidation Act, 1876, a mhéid a bhaineann sé le hearraí a stórasú, a choinneáil agus a sheachadadh as stóras, le stórasú cibé earraí (ar earraí iad nach mbaineann an t-alt sin leo, ar leith ón alt seo) a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim a stórasú lena n-onnmhairiú nó lena n-úsáid mar stóir.

(9) Cúlghairtear leis seo Rialacháin 4 agus 7 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Custaim), 1972 (I.R. Uimh. 334 de 1972).

(10) Leagfar Rialacháin faoin alt seo faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a ndéanta agus, má dhéanann Dáil Éireann laistigh den lá agus fiche a shuífidh Dáil Éireann tar éis na rialacháin a leagan faoina bráid rún a rith ag neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na rialacháin.

(11) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Orduithe a dhaingniú agus foráil i ndáil leis an Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 229) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1977.

30. —(1) Daingnítear leis seo na hOrduithe a luaitear sa Tábla a ghabhann leis an Acht seo.

AN TABLA

I.R. Uimh. 112 de 1977

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 229) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1977.

I.R. Uimh. 241 de 1977

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 231) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1977.

I.R. Uimh. 279 de 1977

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 232) (Olaí Hidreacarbóin), 1977.

I.R. Uimh. 384 de 1977

An tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 233) (Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac), 1977.

(2) Déanfar na haisíocaíochtaí is iomchuí ag féachaint d'fhorálacha an Ordaithe d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 229) (Dleachtanna Máil) (Feithiclí), 1977, de réir cibé ordacháin a thabharfaidh an tAire Comhshaoil.