An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Custaim agus Mál) Ar Aghaidh (CUID IV Dleachtanna Stampa)

6 1975

AN tACHT AIRGEADAIS, 1975

CUID III

Dleachtanna Báis

Dleachtanna báis a dhiothú.

1894, c. 30.

1796, c. 52.

1853, c. 51.

1814, c. 92.

47. —(1) Ní thoibheofar ná ní íocfar dleacht eastáit i leith aon mhaoin a aistreoidh nó a mheasfar a aistreoidh ar bhás aon duine a éagfaidh an lá ceaptha nó dá éis.

(2) Ní bheidh na dleachtanna dá dtagraítear i míreanna 1, 2, 3 agus 4 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Finance Act, 1894, intobhaigh i ndáil le bás aon duine a éagfaidh an lá ceaptha nó dá éis.

(3) Ní bheidh dleacht leagáide ná dleacht comharbais inmhuirir ar leagáid ó thiomnóir nó ó dhíthiomnóir a éagfaidh an lá ceaptha nó dá éis ná ar chomharbas a thabharfar an lá ceaptha nó dá éis ná ar aon leagáid ná comharbas eile a mhéid a bheadh an dleacht iníoctha, ar leith ón alt seo, i ndáil le haon teagmhas dá luaitear i bhfo-alt (4) den alt seo.

(4) Is iad na teagmhais dá dtagraítear i bhfo-alt (3) aon teagmhas díobh seo a leanas a tharlóidh an lá ceaptha nó dá éis, is é sin le rá—

(a) bás aon duine;

(b) aon mhuirear, eastát, leas nó iontaobhas foirceannadh nó loiceadh;

(c) cumhacht cheapacháin a fheidhmiú;

(d) aon íocaíocht a thabhairt nó aon mhaoin a chur feidhme, dá mba go mbeadh dleacht leagáide nó dleacht comharbais inmhuirir ar leith ón alt seo—

(i) faoi alt 11 den Legacy Duty Act, 1796 (arna chur chun feidhme le halt 32 den Succession Duty Act, 1853) nó le halt 12 den Probate and Legacy Duties (Ireland) Act, 1814, nó

(ii) faoi alt 25 den Succession Duty Act, 1853;

(e) aon teagmhas eile a bhaineann, faoi fhorálacha na huachta nó na diúscartha iomchuí nó na rialacha a rialaíonn dáileadh eastát an díthiomnaigh, leis an gceart chun na leagáide nó an chomharbais nó chun sealúchas an chéanna nó a athraíonn cineál na maoine arb í an leagáid nó an comharbas sin í nó cineál aon choda den mhaoin sin.

(5) An tagairt i bhfo-alt (3) den alt seo do dhleacht a bheith iníoctha i ndáil le teagmhas, folóidh sí, maidir le dleacht leagáide, í a bheith iníoctha nuair a bheidh an leagáid á híoc, á seachadadh, á coimeád, á sásamh nó á hurscaoileadh i ndáil leis an teagmhas sin.

(6) San alt seo—

ciallaíonn “an lá ceaptha” an lú lá d'Aibreán, 1975;

tá le “dleachtanna báis” an bhrí a shanntar dó le halt 30 den Acht Airgeadais, 1971 ;

folaíonn “leagáid” iarmhar nó scair d'iarmhar.