15 1968


Uimhir 15 de 1968


AN tACHT UM MÓTAR-FHEITHICLÍ (ALLMHAIREOIRÍ A CHLÁRÚ), 1968

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN CLÁR D'ALLMHAIREOIRÍ MÓTAR-FHEITHICLÍ A BHUNÚ AGUS A CHOTHABHÁIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN DAOINE ATÁ CLÁRAITHE SA CHLÁR SIN D'ALLMHAIRIÚ MÓTAR-FHEITHICLÍ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [12 Meitheamh, 1968.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Mínithe.

1. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

ciallaíonn “mótar-fheithicil” faoi réir fho-alt (2) den alt seo, feithicil inneallghluaiste atá iomlán nó iomlán go bunúsach agus a fhaigheann a cumhacht ghluaiste ó inneall dócháin inmheánaigh agus atá deartha, déanta agus oiriúnach go príomha lena húsáid ar bóthar chun earraí nó ábhair nó daoine nó earraí nó ábhair agus daoine a iompar nó chun tarracóir nó fheithicil eile a tharraingt, agus folaíonn sé fonna nó cabhail atá iomlán nó iomlán go bunúsach, agus atá deartha agus déanta go príomha d'fheithicil inneallghluaiste den sórt sin, ach ní fholaíonn sé feithicil ar lú ná ceithre roth atá uirthi, feithicil atá deartha agus déanta chun níos mó ná sé dhuine déag (agus an tiománaí a áireamh) mar aon le hearraí nó d'éagmais earraí, tarracóir ná fonna nó cabhail atá iomlán nó iomlán go bunúsach agus atá deartha agus déanta go príomha d'aon fheithiclí den sórt sin nó do tharracóir den sórt sin;

tá le “an clár” an bhrí a shonraítear in alt 2 den Acht seo;

ciallaíonn “duine cláraithe” duine a bhfuil a ainm ar taifead de thuras na huaire sa chlár.

(2) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, le rialacháin an míniú ar “mótar-fheithicil” i bhfo-alt (1) den alt seo a leathnú nó a chúngú ionas go bhfolóidh sé sa mhíniú nó go n-eiseoidh sé ón míniú cibé cineál, sórt, aicme nó earnáil feithiclí inneallghluaiste a shonrófar sna rialacháin, agus, i gcás ina mbeidh rialacháin i bhfeidhm de thuras na huaire faoin bhfo-alt seo, beidh le “mótar-fheithicil” an bhrí a shanntar dó leis an míniú atá i bhfo-alt (1) den alt seo, arna leathnú nó arna chúngú, de réir mar a bheidh, leis na rialacháin sin.

Clár d'allmhaireoirí mótarfheithiclí.

2. —(1) A luaithe is féidir é tar éis dáta tosach feidhme an Achta seo, bunóidh agus cothabhálfaidh na Coimisinéirí Ioncaim clár d'allmhaireoirí mótar-fheithiclí (dá ngairtear an clár san Acht seo).

(2) Taifeadfar sa chlár ainm agus seoladh gach duine a dtabharfaidh an tAire ordachán maidir leis faoi fho-alt (1), (2) nó (3) den Acht seo agus tuairisc ar an déanamh agus an cineál mótar-fheithicle a shonrófar in ordachán faoin alt sin 3 a n-ordáitear é a chlárú lena hallmhairiú.

(3) Scriosfar as an gclár—

(a) ainm agus seoladh aon duine chláraithe a dtabharfaidh an tAire ordachán maidir leis faoi fho-alt (1) nó (3) d'alt 4 den Acht seo agus tuairisc aon déanamh agus sórt mótarfheithicle a bhfuil an duine cláraithe sa chlár lena hallmhairiú, agus

(b) tuairisc aon déanamh agus sórt mótar-fheithicle a dtabharfaidh an tAire ordachán maidir léi faoi alt 4 (2) den Acht seo.

(4) Aon uair a thabharfaidh an tAire ordachán i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim faoin Acht seo, cuirfear taifid sa chlár, leasófar taifid atá sa chlár nó scriosfar taifid as an gclár, de réir mar a bheidh, de réir an ordacháin, a luaithe is féidir tar éis é a fháil ón Aire.

Ordacháin ón Aire ag ordú clárú.

I.R. Uimh. 132 de 1966.

3. —(1) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, a ordú i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim duine a chlárú sa chlár chun mótarfheithiclí de cibé déanamh agus sórt a shonrófar san ordachán a allmhairiú ar duine é—

(a) is comhghabhálaí mótar-fheithiclí a bheartaítear a dhíol agus a ndearnadh a monaróir (abairt a fholaíonn réamhtheachtaí i dteideal an mhonaróra) mótar-fheithiclí a mhonarú a comghabháladh lena ndíol aon tráth sa bhliain 1965,

(b) a thabharfaidh don Aire gealltanas a mheasfaidh an tAire a bheith sásúil go leanfaidh sé air ag comhghabháil, lena ndíol, an oiread sin a mheasfaidh an tAire a bheith sásúil de na mótar-fheithiclí a mhonaraigh an monaróir sin, agus

(c) a gheallfaidh cibé coinníollacha a chomhlíonadh a fhorchuirfidh an tAire le linn an t-ordachán a thabhairt.

(2) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, a ordú i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim duine a chlárú sa chlár chun mótar-fheithiclí de cibé déanamh agus sórt a shonrótar san ordachán a allmhairiú ar duine é a gheallfaidh cibé coinníollacha a chomhlíonadh a fhorchuirfidh an tAire le linn an t-ordachán a thabhairt agus a rinne nó a ndearna réamhtheachtaí i dteideal dá chuid mótar-fheithiclí a allmhairiú chun críocha trádála aon tráth in imeacht na tréimhse sin roimh thosach feidhme an Achta seo a shonróidh an tAire a luaithe is féidir tar éis an tosach feidhme sin.

(3) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, a ordú i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim duine (seachas duine lena mbaineann fo-alt (1) nó (2) don alt seo) a chlárú sa chlár chun mótar-fheithiclí de cibé déanamh agus sórt a allmhairiú a shonrófar san ordachán ar duine é a gheallfaidh cibé coinníollacha a chomhlíonadh a fhorchuirfidh an tAire le linn an t-ordachán a thabhairt agus a dhéanfaidh, tar éis tosach feidhme an Achta seo, an oiread agus a mheasfaidh an tAire a bheith sásúil de mhótar-fheithiclí a chomhghabháil lena ndíol.

(4) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, a ordú i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le duine cláraithe a gheallfaidh cibé coinníollacha a chomhlíonadh a fhorchuirfidh an tAire le linn an t-ordachán a thabhairt, go gclárófar an duine chun cibé déanamh agus sórt mótar-fheithicle a allmhairú a shonrófar san ordachán.

(5) San alt seo ciallaíonn “comhghabhálaí” maidir le mótarfheithiclí, duine a sheolann gnó sa Stát ag cur páirteanna le chéile go ndéanann na mótar-fheithiclí díobh, ar páirteanna iad a sholáthraítear dó go príomha ag monaróir na mótar-fheithiclí agus (a mhéid a sholáthraítear amhlaidh iad) a allmhairítear isteach sa Stát—

(a) ar mhodh comhthiomsú iomlán nó iomlán go bunúsach de pháirteanna atá aicmithe mar pháirteanna atá bainte as a chéile faoin Ordú d'Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 159) (Dleachtanna Custam agus Foirm an Cháinliosta Custam), 1966, nó

(b) i gcásanna ina mbíonn sin údaraithe ag an Aire, i cibé modh eile a bhíonn údaraithe ag an Aire,

agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin.

Ordacháin ón Aire ag ordú clárú a chealú.

4. —(1) Aon uair arb é tuairim an Aire maidir le duine cláraithe—

(a) go bhfuil gealltanas faoi alt 3 den Acht seo briste aige,

(b) go bhfuil mainnithe aige coinníoll a comhlíonadh a d'fhorchuir an tAire faoin alt sin 3 le linn ordachán a thabhairt faoin alt sin maidir leis an duine.

féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, a ordú i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim clarú an duine sin sa chlár a chealú.

(2) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, a ordú i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim an tuairisc sa chlár ar dhéanamh agus sórt mótar-fheithcle a bhfuil duine cláraithe lena hallmhairiú a chealú.

(3) Déanfaidh an tAire, má iarrann duine cláraithe air é, a ordú i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim clárú an duine sin sa chlár a chealú.

Duine cláraithe d'allmhairiú mótarfheithiclí.

5. —Féadfaidh duine cláraithe mótar-fheithiclí d'aon déanamh agus sórt a allmhairiú a mbeidh sé cláraithe sa chlár lena n-allmhairiú.

Cumhacht an Aire chun mótarfheithiclí a allmhairiú.

6. —(1) Féadfaidh an tAire, aon uair is oiriúnach leis, a údarú do dhuine cláraithe móthar-fheithicil de dhéanamh nó sórt nach bhfuil ar taifead sa clár a allmhairiú.

(2) Féadfaidh an tAire, aon uair is oiriúnach leis, más deimhin leis nárbh iomchuí a údarú do dhuine cláraithe mótar-fheithicil nach mbeartaítear a dhíol a allmhairiú, a údarú d'aon duine eile mótarfheithicil nach mheartaítear a dhíol a allmhairiú cibé acu is mótarfheithicil í de dhéanamh nó sórt atá ar taifead sa chlár nó nach ea.

Forálacha ginearálta maidir le feithiclí a allmhairiú.

1935, Uimh. 28 .

7. —I dteannta na gcásanna ina gceadaítear faoi fho-alt (2) den alt seo iad a allmhairiú, féadfar mótar-fheithiclí a allmhairiú faoi réim agus do réir na bhforálacha roimhe seo den Acht seo ach ní fhéadfar ar aon slí eile.

(2) Féadfar mótar-fheithicil a allmhairiú in aon chás—

(a) ina n-údaraítear le haon achtachán nó faoi an t-allmhairiú, go sealadach nó ar shlí eile, gan aon dleacht chustam is inmhuirir ar an bhfeithicil a íoc nó ar í a íoc de réir ráta laghdaithe,

(b) ina mbeidh dleacht chustam faoi alt 28 (1) (b) den Acht Airgid, 1935 , inmhuirir ar an bhfeithicil tráth an allmhairithe, nó

(c) inarb é cúis a bheidh leis an allmhairiú an fheithicil a bheith ar eadarthuras nó á trasloingsiú faoi rialú oifigeach custam agus í a onnmhairiú dá éis sin nó an fheithicil a stórasú agus í a onnmhairiú dá éis sin.

Ordú agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

8. —Gach ordú nó rialachán a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dheánann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi.

Caiteachais.

9. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas agus déanfar an caiteachas a thabhóidh an tAire Airgeadais ag riaradh an Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Tosac feidhme.

10. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Gearrtheideal.

11. —Féadfar an tAcht um Mótar-Fheithiclí (Allmhaireoirí a Chlárú), 1968 , a ghairm den Acht seo.