An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 11 Ceannach agus Díol Urrús: An méid Iomchuí i leith an úis) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 13 Mianraí Sceidealta)

6 1967

AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

SCEIDEAL 12

Díbhinní a Measfar gurb as Brabúis a Carnadh roimh dháta Áirithe a Iocadh Iad

Ailt 368 , 371.

[1958, Sc. 3;

1959, a. 9 (3), 68 (1) (iii).]

1. (1) Faoi réir forálacha na céad mhíre ina dhiaidh seo, measfar, chun críocha alt 371 agus an Sceidil seo, gurb as brabúis a carnadh roimh dháta áirithe (dá ngairtear an dáta iomchuí anseo feasta sa Sceideal seo) a íocadh go hiomlán díbhinn—

(a) más in aghaidh tréimhse roimh an dáta iomchuí ar fad a bheidh sé arna dearbhú,

(b) mura dtiocfaidh aon bhrabúis chun na cuideachta sa tréimhse dar tosach an dáta iomchuí agus dar críoch an dáta arb iníoctha an díbhinn, nó

(c) mura mbeidh, ag féachaint do mhír 3, aon chuid as brabúis na cuideachta sa tréimhse sin dar thosach an dáta iomchuí, ar fáil chun an díbhinn a íoc.

(2) Faoi réir a bhfuil anseo roimhe seo, i gcás ina mbeidh, ag féachaint do mhír (3), cuid éigin as brabúis na cuideachta sa tréimhse sin dar thosach an dáta iomchuí ar fáil chun an díbhinn a íoc ach gur mó ná an chuid sin de na brabúis an méid iomlán a dáileadh ag íoc na glan-díbhinne ar na scaireanna uile den saghas a bheidh i gceist, measfar, chun na gcríocha sin, an díbhinn a bheith arna híoc, a mhéid is comhionann leis an gcomhréir idir an mbreis sin agus an méid iomlán sin, as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí.

(3) Chun críocha an Sceidil seo measfar díbhinn a dearbhaíodh in aghaidh tréimhse ar roimh an dáta iomchuí do chuid di agus i ndiaidh an dáta iomchuí don chuid eile di a bheith comhdhéanta de dhá dhíbhinn a dearbhaíodh faoi seach in aghaidh an dá chuid den tréimhse agus de mhéideanna ar comhréir leis na codanna sin.

2. (1) D'ainneoin forálacha mhír 1 ní mheasfar díbhinn ná aon chuid di a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí—

(a) má tháinig sí chun bheith iníoctha laistigh de bhliain ón dáta sin, agus

(b) más é tuairim na gCoimisinéirí Speisialta maidir le ráta bliantúil na díbhinne ar na scaireanna iomchuí an bhliain sin—

(i) nach mó go substainteach é ná ráta bliantúil na díbhinne ar na scaireanna sin sa tréimhse trí bliana dar críoch an dáta iomchuí, nó

(ii) i gcás ina bhfuarthas na scaireanna iomchuí i ngnáthchúrsa gnó a bhain le scaireanna a eisiúint go poiblí agus a shuíomh, gurb é atá ann toradh as costas an duine a bheidh tar éis an díbhinn a fháil agus nach mó go substainteach ná an toradh ab fhéidir a fháil trí infheistiú i scaireanna inchomórtais a luaitear a bpraghsanna ar stocmhargaí sa Stát.

(2) Chun críocha chlásal (b) d'fhomhír (1) tabharfaidh na Coimisinéirí Speisialta aird ar na díbhinní uile a íocadh ar na scaireanna sna tréimhsí faoi seach, ar aon scair-eisiúint a rinneadh sna tréimhsí sin chun sealbhóirí na scaireanna agus, i gcás faoi fhochlásal (i) den chlásal sin (b) nach raibh na scaireanna ann ar aon chor trí bliana roimh an dáta iomchuí, ar na díbhinní a íocadh i leith, agus ar aon stoc-eisiúint a rinneadh le sealbhóirí, aon scaireanna a géilleadh mar mhalairt ar na scaireanna céadluaite nó ar trí cheart a chinn uathu a fuarthas na scaireanna céadluaite, agus glacfaidh siad cibé meánmhéideanna agus déanfaidh siad cibé coigeartuithe is dóigh leo is gá chun comórtas cóir a dhéanamh.

3. (1) Is mar leanas a chinnfear an chuid de bhrabúis na cuideachta in aghaidh na tréimhse dar tosach an dáta iomchuí agus dar críoch an dáta is iníoctha díbhinn a bheidh ar fáil chun an díbhinn a íoc.

(2) Bainfear as na brabúis sin cibé méid, cibé acu méid socair é nó méid ar comhréir le méid na mbrabús, is ceart agus is réasúnach, dar leis na Coimisinéirí Speisialta, a áireamh mar mhéid a cuireadh de leataobh chun díbhinní a íoc ar aon saghas eile scaireanna sa chuideachta, ag féachaint do na cearta faoi seach a ghabh leis na scaireanna, agus ar an tuiscint go mbeidh an méid iomlán a bheidh ar fáil le dáileadh mar ghlan-díbhinn ar na scaireanna uile sa chuideachta thar aon tréimhse níos mó nó níos lú go comhréireach ná brabúis na cuideachta sa tréimhse dar tosach an dáta iomchuí agus dar críoch an dáta ar arb iníoctha an díbhinn a luaitear i bhfomhír (1), de réir mar a bheidh an chéad tréimhse a luaitear níos faide nó níos giorra ná an dara tréimhse a luaitear.

(3) I gcás inarb amhlaidh a bheidh, i rith na tréimhse dar tosach an dáta iomchuí agus dar críoch an dáta ar arb iníoctha an díbhinn, nár tháinig aon díbhinn roimhe sin chun bheith iníoctha ar na scaireanna den saghas a bheidh i gceist, measfar iomlán brabús na cuideachta sa tréimhse, lúide aon asbhaint a bheidh le déanamh faoi fhomhír (2), a bheith ar fáil chun an díbhinn a íoc.

(4) Má tháinig aon díbhinn roimhe sin chun bheith iníoctha ar na scaireanna céanna sa tréimhse sin, cinnfear de réir na míreanna roimhe seo an méid, más aon mhéid é, den díbhinn sin roimhe sin a mheasfar a íocadh as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí, agus measfar brabúis na cuideachta, sa tréimhse a dúradh, lúide aon asbhaint a bheidh le déanamh mar a dúradh, a bheith ar fáil go príomha chun glan-mhéid na díbhinne roimhe sin a íoc a mhéid nach measfar í a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí agus ní mheasfar a bheith ar fáil chun an díbhinn is déanaí a íoc ach an iarmhéid sin a bheidh fágtha má bhíonn aon iarmhéid fágtha.

(5) I gcás ina mbeidh sé le cinneadh ag na Coimisinéirí Speisialta, faoi fhomhír (2), cé méid ba cheart a chur de leataobh chun díbhinní a íoc ar scaireanna d'aon saghas, agus go mbeifear tar éis a mheas faoin Sceideal seo gurb as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí a íocadh aon chuid de dhíbhinní ar scaireanna den saghas sin, féadfaidh na Coimisinéirí Speisialta aird a thabhairt air sin agus laghdú dá réir a dhéanamh ar an méid a bheidh le cur de leataobh amhlaidh.

4. (1) Chun críocha an Sceidil seo, is mar a leanas a chinnfear brabúis chuideachta i dtréimhse áirithe.

(2) Is iad na brabúis sin ioncaim na cuideachta in aghaidh na tréimhse arna laghdú—

(a) méid na cánach ioncaim a d'íoc an chuideachta iarbhír in aghaidh aon bhliana measúnachta sa tréimhse sin (lena n-áirítear aon fhorcháin a muirearaíodh ar an gcuideachta faoi alt 530 agus Sceideal 16), agus

(b) méid na cánach brabús corparáide ab iníoctha ag an gcuideachta in aghaidh aon tréimhse cuntasaíochta sa tréimhse sin:

Ar choinníoll, i gcás ina mbeidh faoiseamh tugtha don chuideachta faoi alt 358, 360 nó 361, go ndéanfar tagairtí san fhomhír seo do cháin a íocadh iarbhír nó do cháin is iníoctha a fhorléiriú mar thagairtí don cháin a bheadh íoctha nó iníoctha mura dtabharfaí an faoiseamh sin.

(3) Nuair a bheifear a dhéanamh amach chun críocha na míre seo méid na cánach ioncaim agus na cánach brabús corparáide a ndéanfar a chóimhéid de laghdú ar ioncam na cuideachta in aghaidh na tréimhse, fágfar as cuntas aon cháin ar an méid a bheidh le hasbhaint faoi chlásal (d) nó (e) de mhír 5 (3).

5. (1) Chun críocha an Sceidil seo, is mar a leanas a chinnfear ioncam na cuideachta in aghaidh tréimhse áirithe.

(2) Ríomhfar comhiomlán—

(a) aon bhrabús nó gnóchan sa tréimhse ó aon trádáil a bhí á seoladh ag an gcuideachta, arna ríomh de réir na bhforálacha a bhaineann le Cás I de Sceideal D, agus

(b) aon ioncaim in aghaidh aon bhliana measúnachta sa tréimhse (arna ríomh de réir forálacha na nAchtanna Cánach Ioncaim) seachas brabúis nó gnóchain ó aon trádáil den sórt sin.

(3) Bainfear as an gcomhiomlán sin suim na méideanna seo a leanas, is é sin le rá—

(a) aon chaillteanas a bhain don chuideachta sa tréimhse in aon trádáil den sórt sin (arna ríomh ar an modh céanna arb inríofa brabúis nó gnóchain faoi na forálacha is infeidhmithe maidir le Cás I de Sceideal D),

(b) aon liúntais i leith aon trádála den sórt sin faoi ailt 241, 244 (3) nó 245, Caibidil III de Chuid XIV, Cuid XV nó XVI in aghaidh aon bhliana measúnachta sa tréimhse,

(c) aon íocaíochtaí a rinne an chuideachta aon bhliain mheasúnachta sa tréimhse lena mbaineann alt 433 nó 434, seachas íocaíochtaí is inasbhainte le linn brabúis nó gnóchain nó caillteanais trádála a bhí á seoladh aici a bheith á ríomh,

(d) mura raibh an chuideachta ag gabháil do thrádáil den sórt a luaitear in alt 371 (1) agus go bhfuair sí, bliain mheasúnachta sa tréimhse, díbhinn a mbeadh ceangal ann faoi alt 371 (1) dá mbeadh an chuideachta ag gabháil do thrádáil den sórt sin, aon chuid di a chur i gcuntas mar a luaitear ansin, cibé méid ba chomhionann, tar éis cáin ioncaim a asbhaint de réir an ráta a údaraítear a asbhaint le halt 456, leis an méid a mbeadh de cheangal den sórt sin ann é a chur i gcuntas, agus

(e) mura raibh an chuideachta ag gabháil do thrádáil mar a dúradh, ach, dá mbeadh sí ag gabháil amhlaidh do thradáil, go mbeadh aon laghdú faoi alt 366 le déanamh, nó go mbeadh sé, mura mbeadh alt 368 (3), le déanamh, maidir leis an bpraghas a d'íoc an chuideachta ar urrúis (de réir bhrí an ailt sin) a cheannaigh sí bliain mheasúnachta sa tréimhse, cibé méid ba chomhionann, tar éis cáin ioncaim a asbhaint de réir an ráta is infheidhmithe maidir leis an íocaíocht, le méid na hasbhainte, ach sin i slí gurb ioncam an méid agus méid na hasbhainte i gcás inarb urrúis iad den sórt a shonraítear i mír 4 de Sceideal 11,

agus is é an t-iarmhéid ioncam na cuideachta in aghaidh na tréimhse.

6. Aon tagairt atá i mír 4 nó 5 do mhéid in aghaidh bliana measúnachta sa tréimhse a bheidh i gceist measfar gur tagairt í don méid iomlán in aghaidh aon bhliana mheasúnachta ar bliain laistigh den tréimhse sin í go léir agus do chuid chomhréire den méid (ar fhoras ama) in aghaidh aon bhliana measúnachta ar laistigh den tréimhse sin do chuid di, agus is dá réir sin a fhorléireofar an tagairt sa chéanna do cháin bhrabús corparáide is iníoctha in aghaidh aon tréimhse cuntasaíochta sa tréimhse sin.