24 1965


Uimhir 24 de 1965.


ACHT NA SCLÁBHAITHE, 1965

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA SCLÁBHAITHE, 1883 GO 1962. [3 Samhain, 1965.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1936, Uimh. 24 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1936” Acht na Sclábhaithe, 1936 ;

tá le “blianacht” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1936, agus folaíonn sé cuid de bhlianacht den sórt sin;

ciallaíonn “iostán” iostán arna chur ar fáil faoi Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1962, agus, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, folaíonn sé an plásán (más ann) a tugadh leis an iostán sin;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil.

Is féidir iostán nó plásán a mhuirearú, a mhorgáistiú, a fhoroinnt nó a choimhthiú.

2. —(1) D'ainneoin ailt 17 agus 21 d'Acht 1936, agus faoi réir forálacha an ailt seo, féadfar aon iostán, nó aon phlásán nó cuid de phlásán a bheidh á shealbhú i dteannta iostáin, agus measfar gurbh fhéidir riamh, i rith na tréimhse íocaíochta i leith an iostáin, a mhuirearú, a mhorgáistiú, a fhoroinnt nó a choimhthiú ar dhóigh seachas trí réadtiomnú nó trí oibriú dlí, le toiliú ó chomhairle iomchuí contae.

(2) Gan dochar d'aon chumhacht eile chuige sin, féadfaidh comhairle contae a dtoiliú le coimhthiú iostáin a choinneáil gan tabhairt más é a dtuairim—

(a) gur duine nach bhfuil i ngá tithíochta an duine a bhfuiltear ar intinn an t-iostán a choimhthiú chuige, nó

(b) dá ndéanfaí an coimhthiú, go bhfágfadh sé, nó gur dóigh go bhfágfadh sé, go mbeadh an duine atá chun an coimhthiú a dhéanamh nó aon duine dá chleithiúnaithe gan tithíocht dhóthanach nó gan tithíocht oiriúnach.

(3) I gcás ina mbeifear ar intinn iostán atá faoi réir blianachta agus faoi mhuirear a híoctha sa todhchaí a dhíol nó a aistriú, féadfaidh comhairle contae, sula dtoileoidh siad leis an díol nó leis an aistriú, a cheangal go bhfuasclófar an bhlianacht faoi alt 3 den Acht seo.

(4) I gcás ina ndéanfar plásán nó cuid de phlásán a shealbhaítear i dteannta iostáin agus é faoi réir blianachta agus faoi mhuirear a híoctha sa todhchaí a mhuirearú, a mhorgáistiú, a fhoroinnt nó a choimhthiú, ar dhóigh seachas trí réadtiomnú nó trí oibriú dlí, tar éis an tAcht seo a rith, cionroinnfidh comhairle contae an bhlianacht mar is iomchuí leo, agus i gcás díola nó aistrithe ceanglóidh an chomhairle go bhfuasclófar faoi alt 3 den Acht seo an chuid den bhlianacht a chionroinnfidh siad i leith an phlásáin nó an chuid de phlásán.

(5) Féadfaidh comhairle contae, sula dtabharfaidh siad a dtoiliú le coimhthiú nó foroinnt aon iostáin nó an phlásáin nó aon choda den phlásán a shealbhaítear i dteannta an iostáin, a cheangal go n-íocfar leo suim a bheidh formheasta ag an Aire chun críocha an ailt seo.

Blianachtaí a fhuascailt.

3. —I gcás blianachta a bheidh gan íoc tráth ar bith, féadfaidh an duine a dhlífidh an bhlianacht a íoc í a fhuascailt, más cuí sin leis an gcomhairle contae atá i dteideal an bhlianacht a fháil, trí cibé suim a bheidh formheasta ag an Aire a íoc leis an gcomhairle, agus ar an gcomhairle d'fháil na suime a bheidh formheasta amhlaidh, beidh an t-áitreabh, a bheadh faoi réir na blianachta agus faoi mhuirear a híoctha, mura mbeadh an fo-alt seo, saortha agus fuascailte ó íoc na blianachta.

Acht 1936 a scor, go hiomlán nó ar dhóigh eile, d'fheidhm a bheith aige in imthosca áirithe.

4. —(1) I gcás—

(a) áitreabh atá faoi réir blianachta agus faoi mhuirear a híoctha sa todhchaí a choimhthiú nó a fháil ag comhairle contae lenar ghá, roimh an t-áitreabh a fháil, an bhlianacht a íoc, nó

(b) ina bhfuasclófar blianacht faoi alt 3 den Acht seo,

ansin, má fhaightear an t-áitreabh amhlaidh nó má fhuasclaítear an bhlianacht go hiomlán, scoirfidh forálacha uile Acht 1936, lena n-áirítear na coinníollacha reachtúla, a leanfadh de bheith ag baint, murach an t-alt seo, leis an áitreabh i gcaitheamh na tréimhse íocaíochta, nó in aon chás eile, scoirfidh siad de bhaint a bheith acu amhlaidh a mhéid a chinnfidh comhairle contae le hordú.

(2) San alt seo, tá le “coinníollacha reachtúla” agus “tréimhse íocaíochta” na bríonna céanna atá leo in alt 17 d'Acht 1936.

Gearrtheideal agus comhlua.

5. —(1) Féadfar Acht na Sclábhaithe, 1965 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar Achtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1965, a ghairm den Acht seo mar aon le hAchtanna na Sclábhaithe, 1883 go 1962.