An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Scairchaipiteal agus Bintiúir.) Ar Aghaidh (CUID V. Bainistíocht agus Riarachán)

33 1963

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

CUID IV.

Clárú Muirear.

Muirir a Chlárú le Cláraitheoir na gCuideachtai.

Clárú muirear a bhunóidh cuideachtaí

99. —(1) Faoi réir forálacha na Coda seo, gach muirear a bhunóidh cuideachta tar éis an dáta shocraithe agus is muirear lena mbaineann an t-alt seo, beidh sé, sa mhéid go dtabharfar leis aon urrús ar mhaoin nó gnóthas na cuideachta, ar neamhní in aghaidh an leachtaitheora agus aon chreidiúnaí de chuid na cuideachta, mura ndéanfar sonraí forordaithe an mhuirir, agus iad fíoraithe sa tslí fhorordaithe, a sheachadadh do cláraitheoir na gcuideachtaí, nó mura bhfaighidh sé iad, lena gclárú mar a cheanglaítear leis an Acht seo, laistigh de 21 lá tar éis dáta a bhunaithe, ach sin gan dochar d'aon chonradh nó oibleagáid chun an t-airgead a urrófar leis a aisíoc, agus nuair a thiocfaidh muirear chun bheith ar neamhní faoin alt seo beidh an t-airgead a urraíodh leis iníoctha láithreach.

(2) Baineann an t-alt seo leis na muirir seo a leanas:

(a) muirear chun aon eisiúint bintiúr a urrú;

(b) muirear ar scairchaipiteal neamhghlaoite de chuid na cuideachta;

(c) muirear a bunaíodh nó a fianaíodh le hionstraim ba ghá a chlárú mar bhille díolacháin dá mba phearsa aonair a d'fhorghníomhódh é.

(d) muirear ar thalamh, cibé áit a bhfuil a shuíomh, nó aon leas ann, ach gan aon mhuirear i leith aon chíosa nó aon suime tréimhsiúla eile a eisíonn as talamh a chur san áireamh;

(e) muirear ar fhiacha leabhair na cuideachta;

(f) muirear foluaineach ar ghnóthas nó maoin na cuideachta;

(g) muirear ar ghlaochanna a rinneadh ach nár íocadh;

(h) muirear ar long nó ar aon scair i long;

(i) muirear ar cháilmheas, ar phaitinn nó ar cheadúnas faoi phaitinn, ar chóipcheart nó ar cheadúnas faoi chóipcheart.

(3) I gcás muirear a bhunófar lasmuigh den Stát agus a bhainfidh le maoin atá lasmuigh den Stát, is 21 lá tar éis an dáta ar a bhféadfaí na sonraí forordaithe a fháil sa Stát, i gcúrsa cuí an phoist, dá gcuirfí chun bealaigh iad le dlús cuí, a bheidh sa tréimhse chun na sonraí a sheachadadh don chláraitheoir in ionad 21 lá tar éis an dáta a bunaíodh an muirear.

(4) I gcás ina mbunófar muirear sa Stát ach gur le maoin atá lasmuigh den Stát a bhaineann sé, féadfar na sonraí forordaithe a chur ar aghaidh lena gclárú faoin alt seo, d'ainneoin go bhféadfadh tuilleadh imeachtaí a bheith riachtanach chun an muirear a dhéanamh bailí nó éifeachtach de réir dlí na tíre ina bhfuil an mhaoin.

(5) I gcás gur le maoin atá lasmuigh den Stát a bhaineann an muirear agus gur gá an muirear a chlárú sa tír ina bhfuil an mhaoin chun é a dhéanamh bailí nó éifeachtach de réir dlí na tíre sin, seachadfar do chláraitheoir na gcuideachtaí, lena chlárú, deimhniú san fhoirm fhorordaithe á rá gur cuireadh an muirear chun a chláraithe sa tír ina bhfuil an mhaoin ar an dáta a cuireadh chun a chláraithe amhlaidh é.

(6) I gcás inar tugadh ionstraim soshannta chun íoc aon fhiacha leabhair de chuid cuideachta a urrú, ní dhéanfar, chun críocha an ailt seo, taisceadh na hionstraime chun airleacan don chuideachta a urrú a áireamh mar mhuirear ar na fiacha leabhair sin.

(7) Ní mheasfar, chun críocha an ailt seo, gur leas i dtalamh sealbhú bintiúr a thugann teideal dá sealbhóir chun muirir ar thalamh.

(8) I gcás ina mbunóidh cuideachta sraith bintiúr ina mbeidh, nó ina dtabharfar trí thagairt d'aon ionstraim eile, aon mhuirear a mbeidh bintiúraigh na sraithe sin i dteideal a thairbhe pari passu, is leor, chun críocha an ailt seo, má sheachadtar don chláraitheoir, nó má fhaigheann sé, laistigh de 21 lá tar éis an gníomhas ina mbeidh an muirear a fhorghníomhú nó, mura bhfuil aon ghníomhas den sórt sin ann, tar éis aon bhintiúir den tsraith a fhorghníomhú, na sonraí seo a leanas;

(a) an méid iomlán a urraítear leis an tsraith ar fad; agus

(b) dátaí na rún a d'údaraigh an tsraith a eisiúint, agus dáta an ghníomhais chumhdaigh, más ann, lean mbunaítear nó lena mínítear an t-urrús; agus

(c) tuairisc ghinearálta ar an maoin a chuirtear faoi mhuirear; agus

(d) ainmneacha na n-iontaobhaithe, más ann, do na bintiúraigh;

sa dóigh, áfach, má dhéantar níos mó ná eisiúint amháin ar bhintiúir sa tsraith, go gcuirfear chuig an gcláraitheoir, lena dtaifeadadh sa chlár, sonraí faoi mhéid agus dáta gach eisiúna ar leith, ach mura ndéanfar amhlaidh ní dhéanfaidh sé sin difear do bhailíocht na mbintiúr a eiseofar.

(9) I gcás ina mbeidh cuideachta tar éis aon choimisiún, liúntas nó lascaine a íoc le haon duine, nó a thabhairt dó, go díreach nó go neamhdhíreach i gcomaoin é do dhéanamh suibscríobh nó do chomhaontu ar shuibscríobh, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon bhintiúr de chuid na cuideachta, nó i gcomaoin é d'fháil suibscríbhinní nó do chomhaontú ar iad a fháil, cibé acu go hiomlán nó go coinníollach é, le haghaidh aon bhintiúr den sórt sin, áireofar ar na sonraí is gá a chur ar aghaidh lena gclárú faoin alt seo sonraí maidir le méid, agus ráta faoin gcéad, an choimisiúin, na lascaine nó an liúntais a íocadh nó a tugadh amhlaidh, ach mura ndéanfar amhlaidh ní dhéanfaidh sé sin difear do bhailíocht na mbintiúr a eisíodh, sa dóigh, áfach, nach ndéanfar, chun críocha an fho-ailt seo, taisceadh aon bhintiúr mar urrús ar aon fhiach de chuid na cuideachta a áireamh mar eisiúint na mbintiúr faoi lascaine.

(10) Sa Chuid seo—

(a) folaíonn “muirear” morgáiste;

(b) ciallaíonn “an dáta socraithe”, maidir leis na muirir a shonraítear i míreanna (a) go (f) d'fho-alt (2), an lú Iúil, 1908, agus maidir leis na muirir a shonraítear i míreanna (g) go (i), an dáta feidhme.

Dualgas ar chuideachta muirir a bhunóidh an chuideachta a chlárú

100. —(1) Beidh sé de dhualgas ar chuideachta sonraí i dtaobh gach muirir a bhunóidh an chuideachta agus i dtaobh eisiúintí bintiúr de shraith is gá a chlárú faoi alt 99, maraon le haon doiciméid is gá de réir an ailt sin, a chur chuig cláraitheoir na gcuideachtaí lena gclárú laistigh den am a fhoráiltear le halt 99, ach féadfar aon mhuirear den sórt sin a chlárú ar iarratas ó aon duine a bhfuil leas aige ann.

(2) I gcás clárú a dhéanamh ar iarratas ó dhuine éigin seachas an chuideachta, beidh an duine sin i dteideal méid aon táillí a d'íoc sé go cuí leis an gcláraitheoir ar é a chlárú a ghnóthú ón gcuideachta.

(3) Má mhainníonn aon chuideachta na sonraí a bhaineann le haon mhuirear a bhunaigh an chuideachta nó leis na heisiúintí bintiúr de shraith is gá a chlárú faoi alt 99, nó aon doiciméid is gá de réir an ailt sin, a chur chuig an gcláraitheoir lena gclárú, ansin, mura rud é go ndearnadh clárú ar iarratas ó dhuine éigin eile, dlífear fíneáil nach mó má £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(4) Féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí imeachtaí maidir le cion faoin alt seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

Dualgas ar chuideachta muirir atá ar marthain ar mhaoin a fuarthas a chlárú.

101. —(1) I gcás ina bhfaighidh cuideachta aon mhaoin atá faoi réir muirir d'aon saghas ar ghá, dá mba tar éis an mhaoin a fháil a bunaíodh é, an muirear sin a chlárú faoin gCuid seo, cuirfidh an chuideachta faoi deara go ndéanfar sonraí forordaithe an mhuirir, agus iad fíoraithe ar an modh forordaithe, a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí lena gclárú mar a cheanglaítear leis an Acht seo laistigh de 21 lá tar éis an dáta a comhlánaíodh fáil na maoine, sa dóigh, áfach, más lasmuigh den Stát atá an mhaoin, gur 21 lá tar éis an dáta ar a bhféadfaí na sonraí forordaithe a fháil sa Stát, i gcúrsa cuí an phoist, dá gcuirfí chun bealaigh iad le dlús cuí, a bheidh sa tréimhse chun na sonraí a sheachadadh don chláraitheoir in ionad 21 lá tar éis fáil na maoine sin a chomhlánú.

(2) Má mhainnítear an t-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fíncáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

Clárú morgáistí breithiúnais.

102. —(1) Nuair a ghnóthófar breithiúnas in aghaidh cuideachta agus go ndéanfar ina dhiaidh sin den bhreithiúnas sin morgáiste breithiúnais a bhainfidh le haon mhaoin de chuid na cuideachta, cuirfidh an creidiúnaí breithiúnais faoi deara go ndéanfar 2 chóip (agus iad deimhnithe mar chóipeanna cearta ag Clárlann na Talmhan nó ag Clárlann na nGníomhas, cibé acu é) den mhionnscríbhinn is gá chun go gclárófar an breithiúnas mar mhorgáiste a sheachadadh don chuideachta laistigh de 21 lá tar éis dáta an chláraithe sin, agus déanfaidh an chuideachta, laistigh de 3 lá tar éis na cóipeanna sin a fháil, ceann de na cóipeanna sin a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí lena clárú mar a cheanglaítear leis an Acht seo. Mar fhaichill bhreise, déanfaidh Clárlann na Talún, nó Clárlann na nGníomhas, cóip den mhionnscríbhinn sin a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí a luaithe is féidir.

(2) Má mhainníonn aon chreidiúnaí breithiúnais fo-alt (1) a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur air, agus má mhainníonn cuideachta an fo-alt sin a chomhlíonadh, dlífear fíneáil dá samhail a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(3) Ní bhainfidh an t-alt seo le haon mhorgáiste breithiúnais a bunaíodh roimh an dáta feidhme.

Clár muirear a bheith le coimeád ag cláraitheoir na gcuideachtaí.

103. —(1) Coimeádfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí, maidir le gach cuideachta, clár san fhoirm fhorordaithe de na muirir go léir is gá a chlárú faoin gCuid seo, agus, ar cibé táille a bheidh forordaithe a íoc leis, taifeadfaidh sé sa chlár na sonraí seo a leanas maidir leis na muirir sin:

(a) i gcás muirir a mbeidh sealbhóirí sraithe bintiúr i dteideal a thairbhe, na sonraí a shonraítear i bhfo-alt (8) d'alt 99;

(b) i gcás aon mhuirir eile—

(i) más muirear é a bhunaigh an chuideachta, dáta a bhunaithe;

(ii) má ba mhuirear é a bhí ar marthain ar mhaoin a fuair an chuideachta, an dáta a fuarthas an mhaoin;

(iii) má ba mhorgáiste breithiúnais an muirear, an dáta a bunaíodh an morgáiste breithiúnais sin;

(iv) an méid a urraíodh leis an muirear;

(v) gearrshonraí na maoine a cuireadh faoi mhuirear;

(vi) na daoine atá i dteideal an mhuirir.

(2) Beidh an clár a choimeádfar de bhun an ailt seo ar oscailt chun a scrúdaithe ag aon duine ar cibé táille a bheidh forordaithe a íoc.

Deimhniú clárúcháin.

104. — Tabharfaidh an cláraitheoir deimhniú faoina láimh ar chlárú aon mhuirir a chlárófar de bhun na Coda seo, agus luafar ann an méid a urraíodh leis an muirear, agus beidh an deimhniú ina fhianaise dhochloíte gur comhlíonadh ceanglais na Coda seo maidir le clárú.

Taifid maidir le sásamh agus le maoin a scaoileadh ó mhuirear.

105. — Ar fhianaise chun a shástachta a thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí, maidir le haon mhuirear cláraithe,

(a) gur íocadh nó gur sásaíodh go hiomlán nó go páirteach an fiach ar bunaíodh an muirear ina leith; nó

(b) gur scaoileadh an chuid den mhaoin nó den ghnóthas a cuireadh faoi mhuirear ón muirear nó gur scoir sí de bheith ina cuid de mhaoin nó de ghnóthas na cuideachta;

agus tar éis fógra a thabhairt don duine dar tugadh an muirear sin i gcéaduair nó don chreidiúnaí breithiúnais, cibé acu é, féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí meabhrán sásaimh, iomlán nó páirteach, a thaifeadadh sa chlár, nó meabhrán gur scaoileadh cuid den mhaoin nó den ghnóthas ón muirear nó gur scoir sí de bheith ina cuid de mhaoin nó de ghnóthas na cuideachta, cibé acu é, agus i gcás ina dtaifeadfaidh sé meabhrán sásaimh iomláin tabharfaidh sé cóip de don chuideachta, má iarrtar sin air.

Fadú na tréimhse chun táillí a chlárú.

106. —(1) Má shásaítear an chúirt, i gcás nár cláraíodh muirear laistigh den tréimhse a fhoráiltear leis an Acht seo nó go raibh aon sonra in easnamh, nó míráiteas tugtha ar aon sonra, i leith aon mhuirir den sórt sin, nó i meabhrán sásaimh, gur de thionóisc nó de neamhaire nó ar chúis leormhaith eile a tharla sin, nó nach cás é de shaghas a dhéanfadh dochar do sheasamh creidiúnaithe nó scairshealbhóirí de chuid na cuideachta, nó go bhfuil sé cóir cothromasach faoiseamh a thabhairt ar chúiseanna eile, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón gcuideachta nó ó aon duine leasmhar, agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha a fheicfear don chúirt a bheith cóir agus fóirsteanach, a ordú an tréimhse le haghaidh clárú a fhadú nó, de réir mar a bheidh, an t-easnamh nó an míráiteas a cheartú.

(2) Nuair a thabharfaidh an chúirt faoiseamh faoin alt seo, ní shaorfaidh sin an chuideachta ná a hoifigigh ó aon dliteanas faoina ndeachthas cheana faoi alt 100, má ordaíonn an chúirt amhlaidh.

Fógra don chláraitheoir i dtaobh glacadóir a cheapadh agus i dtaobh glacadóir a scor de ghníomhú.

107. —(1) Má fhaigheann aon duine ordú chun glacadóir ar mhaoin na cuideachta a cheapadh nó má cheapann sé glacadóir den sórt sin faoi aon chumhachtaí in aon ionstraim, déanfaidh sé, laistigh de 7 lá tar éis dáta an ordaithe nó an cheapacháin, fógra san fhoirm fhorordaithe a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a léitear sa cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta, agus a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí.

(2) Nuair a scoirfidh aon duine a ceapadh ina ghlacadóir ar mhaoin chuideachta de ghníomhú mar ghlacadóir den sórt sin, déanfaidh sé, ar é a scor amhlaidh, fógra san fhoirm fhorordaithe a sheachadadh do chláraitheoir na gcuideachtaí.

(3) Má mhainníonn aon duine ceanglais an ailt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur air.

Éifeacht forálacha sean-Achtanna na gCuideachtaí maidir le clárú muirear ar thalamh.

1907, c. 50.

1908, c. 69.

108. —Measfar nach raibh feidhm riamh ag mír (d) d'fho-alt (1) d'alt 10 den Companies Act, 1907, ná ag mír (d) d'fho-alt (1) d'alt 93 den Companies (Consolidation) Act, 1908 (ar ghá dá mbua muirir a bhunaigh cuideachta ar thalamh a chlárú faoi na hAchtanna sin faoi seach) maidir le muirear i leith aon chíosa nó suime tréimhsiúla eile a eisíonn as an talamh,

Forálacha maidir le cóipeanna d'Ionstraimí lena mbunaitear Muirir.

Cóipeanna d'ionstraimí lena mbunaítear muirir a choimeád san oifig chláraithe.

109. —Cuirfidh gach cuideachta faoi deara go ndéanfar cóip de gach ionstraim a bhunóidh aon mhuirear is gá a chlárú faoin gCuid seo, lena n-áirítear gach mionnscríbhinn ar seachadadh cóip di don chuideachta faoi alt 102, a choimeád in oifig chláraithe na cuideachta, sa dóigh, áfach, i gcás sraith de bhintiúir chomhionanna, gur leor cóip de bhintiúr amháin den sraith.

Ceart chun cóipeanna d'ionstraimí lena mbunaítear muirir a scrúdú.

110. —(1) Féadfaidh aon chreidiúnaí nó comhalta den chuideachta na cóipeanna d'ionstraimí dá dtagraítear in alt 109 a scrúdú, gan táille a íoc, le linn uaire gnó (ach sin faoi réir cibé srianta réasúnacha a fhorchuirfidh an chuideachta i gcruinniú ginearálta, ionas go lámhálfar 2 uair a chloig ar a laghad gach lá lena scrúdú).

(2) Má dhiúltaítear cead scrúdaithe, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar gach oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain.

(3) I gcás aon diúltaithe den sórt sin, féadfaidh an chúirt, le hordú, a éiginú go gcuirfear faoi scrúdú láithreach iad.

Feidhm na Coda seo maidir le Cuideachtaí a corpraíodh lasmuigh den Stát.

Feidhm na Coda seo maidir le cuideachtaí a corpraíodh lasmuigh den Stát.

111. —Beidh réim ag forálacha na Coda seo maidir le muirir ar mhaoin sa Stát a ndéanfaidh cuideachta a corpraíodh lasmuigh den Stát agus a bhfuil áit ghnó bhunaithe aici sa Stát iad a bhunú ar an dáta feidhme nó dá éis, agus maidir le muirir ar mhaoin sa Stát a gheobhaidh cuideachta den sórt sin ar an dáta feidhme nó dá éis, agus maidir le morgáistí breithiúnais a bhunófar ar an dáta feidhme nó dá éis agus a bhainfidh le maoin chuideachta den sórt sin sa Stát agus le glacadóirí, a cheapfar ar an dáta feidhme nó dá éis, ar mhaoin sa Stát le cuideachta den sórt sin, agus chun críocha na bhforálacha sin measfar gurb é príomháit ghnó chuideachta den sórt sin sa Stát a hoifig chláraithe.

Clárú Muirear a bhi ar marthain roimh fheidhm a bheith ag an Acht seo.

Clárú muirear a bhí ar marthain roimh fheidhm a bheith ag an Acht seo.

112. —(1) Beidh sé de dhualgas ar chuideachta na sonraí forordaithe a chur chuig cláraitheoir na gcuideachtaí lena gclárú, laistigh de 6 mhí tar éis an dáta feidhme, i dtaobh na muirear seo a leanas:

(a) aon mhuirear a bhunaigh an chuideachta roimh an dáta feidhme agus a bheidh gan sásamh ar an dáta sin agus is muirear ba ghá a chlárú faoi mhíreanna (g), (h) agus (i) d'fho-alt (2) d'alt 99 nó faoi alt 111, dá mba tar éis an dáta feidhme a bunaíodh an muirear;

(b) aon mhuirear a bhfuil aon mhaoin a fuair an chuideachta roimh an dáta feidhme faoina réir agus ar ghá é a chlárú faoi alt 101 nó faoi alt 111 dá mba tar éis an dáta feidhme a fuarthas an mhaoin;

(c) aon mhuirir a bunaíodh roimh an dáta feidhme agus a bhfuil aon mhaoin de chuid na cuideachta faoina réir agus ba ghá a chlárú faoi alt 102 nó faoi alt 111 dá mba tar éis an dáta feidhme a bunaíodh é.

(2) Déanfaidh an cláraitheoir, ar an táille fhorordaithe a íoc leis, na sonraí sin a thaifeadadh sa chlár a bheidh á choimeád aige de bhun na Coda seo.

(3) Má mhainníonn cuideachta an t-alt seo a chomhlíonadh, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an gcuideachta agus ar gach oifigeach don chuideachta nó ar aon duine eile a bhí go feasach ina pháirtí sa mhainneachtain.

(4) Má mhainníonn an chuideachta sonraí forordaithe aon mhuirir dá luaitear i míreanna (a), (b) agus (c) d'fho-alt (1) a chur chuig an gcláraitheoir, ní dhéanfaidh sin dochar d'aon chearta faoin gcéanna a bheadh ag aon duine a ndearnadh an muirear ina fhabhar.

(5) Chun críocha an ailt seo folaíonn “cuideachta” cuideachta a corpraíodh lasmuigh den Stát agus a bhfuil áit ghnó bhunaithe aici sa Stát.

(6) Maidir le cuideachta a corpraíodh lasmuigh den Stát agus a bhunóidh áit ghnó sa Stát, ar an dáta feidhme nó dá éis, beidh éifeacht ag an alt seo ionann is dá gcuirfí—

(a) tagairtí do dháta bunaithe na háite gnó sin in ionad na dtagairtí don dáta feidhme, agus

(b) tagairtí do mhuirir a bunaíodh nó do mhaoin a fuarthas roimh bhunú na háite gnó sin, cibé acu roimh an dáta feidhme dó nó nach ea, in ionad na dtagairtí do mhuirir a bunaíodh nó do mhaoin a fuarthas roimh an dáta feidhme.