An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Giúiréithe ag Ionchoisní) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Achtacháin a Aisghirtear)

9 1962

AN tACHT CRÓINÉIRÍ, 1962

CUID V

Ilghnéitheach

Corp a aistriú agus a choinneáil fad a bheifear ag feitheamh le hiónchoisne, etc.

46. —(1) Nuair a mheasfaidh cróinéir gur gá ionchoisne a chur ar bun, nó scrúdú post mortem a dhéanamh, ar chorp duine éagtha, féadfaidh sé a ordú go n-aistreofar an corp go mortlann nó marbhlann chaothúil nó go háit oiriúnach eile (laistigh nó lasmuigh dá cheantar) agus a choinneáil ansin go dtí go n-ordóidh sé a mhalairt, agus féadfaidh sé cibé socruithe a dhéanamh chun an corp a aistriú a mheasfaidh sé is gá nó is inmhianaithe.

(2) An duine i bhfeighil mortlainne, marbhlainne nó áite eile a n-ordófar corp duine éagtha a aistriú isteach ann faoi fho-alt (1) den alt seo, ceadóidh sé an corp a fhágáil sa mhortlann nó sa mharbhlann nó san áit eile sin agus coimeádfaidh sé an corp ansin go dtí go n-ordóidh an cróinéir a mhalairt.

(3) Aon duine a chuirfidh bac le corp a aistriú de bhun ordú faoi fho-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná deich bpunt a chur air.

(4) Aon duine i bhfeighil mortlainne, marbhlainne nó áite eile nach ndéanfaidh de réir fho-alt (2) den alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná deich bpunt a chur air.

(5) Má dhéantar, de bhun ordú ó chróinéir faoi fho-alt (1) den alt seo, corp a aistriú go dtí aon áit lasmuigh de cheantar an chróinéara ní dhéanfaidh sé sin difir dá chumhachtaí agus dá dhualgais maidir leis an gcorp ná leis an ionchoisne ar an gcorp, ná ní dhéanfaidh sé aon chearta, cumhachtaí ná dualgais a thabhairt d'aon chróinéir eile ná a chur air.

Dí-adhlacadh.

47. —(1) Nuair a chuirfidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire in iúl do chróinéir gurb é a thuairim go bhféadfadh sé gur go foréigneach nó go mínádúrtha a tharla bás aon duine, ar adhlacadh a chorp i gceantar an chróinéara, féadfaidh an cróinéir a iarraidh ar an Aire ordú a dhéanamh go ndí-adhlacfaidh an Garda Síochána an corp.

(2) Nuair a iarrfar faoin alt seo ar an Aire a údarú le hordú go ndí-adhlacfar aon chorp, féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí leis, an t-ordú a dhéanamh nó diúltú é a dhéanamh.

(3) Gach ordú a dhéanfar faoin alt seo chun corp a dhí-adhlacadh, oibreoidh sé chun an dí-adhlacadh a údarú de réir téarmaí an ordaithe.

(4) Nuair a dhí-adhlacfar corp duine éagtha de bhun ordú faoin alt seo, beidh na cumhachtaí céanna ag an gcróinéir lena mbainfidh, agus na dualgais chéanna air, a bheadh aige agus air dá mba nár adhlacadh an corp.

An corp a aistriú amach as an Stát.

48. —Nuair a chuirfear in iúl do chróinéir go bhfuiltear ar intinn corp duine éagtha atá laistigh dá dhlínse a aistriú amach as an Stát, féadfaidh sé a dheimhniú, i cibé foirm a bheidh fororrd daithe, gur sásaíodh é maidir le cúis an bháis agus nach bhfuil aon imthosca ann a thugann gur gá an corp, ná aon chuid de, a choinneáil sa Stát.

Ionchoisne ar chiste fionnta.

49. —Beidh dlínse ag cróinéir fiosrú a dhéanamh i dtaobh ciste fionnta a fháil ina cheantar agus beidh feidhm maidir le gach ionchoisne den sórt sin ag forálacha an Achta seo (seachas na cinn a bhaineann le scrúdú post mortem nó le coirp a aistriú), sa mhéid go mbeidh sin i gcomhréir lena mbrí.

Sonraí a thabhairt do chláraitheoirí breitheanna agus básanna.

50. —(1) Más rud é, de bhun an Achta seo—

(a) go gcuirfidh cróinéir ionchoisne ar bun, nó

(b) go gcuirfidh cróinéir ar atráth ionchoisne ag ar tugadh fianaise aithinte agus fianaise liachta i dtaobh chúis an bháis, nó

(c) go gcinnfidh cróinéir, de thoradh scrúdú post mortem, gan ionchoisne a chur ar bun,

tabharfaidh sé don chláraitheoir breitheanna agus básanna iomchuí deimhniú ina mbeidh cibé sonraí, le haghaidh chlárú an bháis, a bheidh forordaithe tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, agus clárófar an bás dá réir sin.

(2) Nuair a dhéanfaidh cróinéir, de bhun an Achta seo, fiosrú i dtaobh imthosca báis gan ionchoisne a chur ar bun nó gan a chur faoi deara scrúdú post mortem a dhéanamh, tabharfaidh sé don chláraitheoir iomchuí breitheanna agus básanna deimhniú ina mbeidh cibé sonraí a bheidh forordaithe tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte.

(3) I gcás earráid a bheith i ndeimhniú a thabharfaidh cróinéir faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh sé deimhniú leasaitheach a eisiúint chun an chláraitheora agus air sin ceartóidh an cláraitheoir an earráid i gclár na mbásanna.

Leathnú ar an gcumhacht atá ag eróinéir chun adhlacadh a údarú.

1880, c. 13.

51. —An chumhacht a thugtar le halt 17 den Births and Deaths Registration Act (Ireland), 1880, do chróinéir, ar ionchoisne ar chorp a chur ar bun dó, chun a údarú, le hordú, an corp a adhlacadh, forléireofar í mar chumhacht a fholaíonn cumhacht chun a údarú amhlaidh go n-adhlacfar corp, cibé acu laistigh nó lasmuigh dá cheantar atá sé ina luí de thuras na huaire, a mbeidh sé tar éis a chinneadh gur gá nó go bhféadfadh sé gur gá dó ionchoisne a chur ar bun maidir leis, agus beidh oibriú an ailt sin leathnaithe dá réir sin.

Forálacha a bhaineann le scrúdú post mortem a chuirfidh cróinéir á dhéanamh.

52. —(1) Nuair a chuirfidh cróinéir faoi deara faoin Acht seo scrúdú post mortem a dhéanamh ar chorp, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:

(a) ach amháin mar a fhoráiltear leis an gcéad mhír eile ina dhiaidh seo den fho-alt seo, cuirfidh an cróinéir faoi deara gur lia-chleachtóir cláraithe amháin (agus sin an méid) a dhéanfaidh an scrúdú sin,

(b) más dóigh leis an gcróinéir go dteastóidh cúnamh liachleachtóra chláraithe eile ón gcleachtóir sin chun an scrúdú a dhéanamh, féadfaidh sé a chur faoi deara go dtabharfaidh lia-chleachtóir cláraithe amháin eile (agus sin an méid) an cúnamh sin,

(c) i gcás ina gcuirfidh an cróinéir faoi deara an cúnamh sin a thabhairt, tabharfaidh sé don Aire ráiteas ar na cúiseanna gur dóigh leis gur gá é, agus

(d) má chuireann an cróinéir toghairm ar an gcleachtóir eile sin, chun fianaise a thabhairt, nó má iarrann sé air fianaise a thabhairt, ag ionchoisne ar an gcorp, tabharfaidh sé don Aire ráiteas ar na cúiseanna gur dóigh leis gur gá an fhianaise sin.

(2) (a) Ní dhéanfaidh lia-chleachtóir cláraithe scrúdú post mortem faoin Acht seo má rinne sé freastal ar an duine ar maidir lena bhás atá ionchoisne ar bun nó le cur ar bun laistigh de mhí roimh bás an duine sin.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) den fho-alt seo maidir le lia-chleachtóir cláraithe is paiteolaí atá ar fhoireann ospidéil, nó a bhfuil baint aige le hospidéal, ach amháin i gcás ina measfaidh an cróinéir gur dócha go dtabharfar faoi cheist ag an ionchoisne iompar an chleachtóra sin maidir lena fhreastal ar an duine éagtha.

Toirmeasc ar chróinéirí áirithe do ghníomhú in imeachtaí áirithe.

53. —Má tá cróinéir nó leas-chróinéir ina aturnae nó ina abhcóide ní ghníomhóidh sé mar aturnae nó abhcóide in imeachtaí coiriúla a éireoidh as aon ábhar a thiocfaidh os a chomhair mar chróinéir nó leas-chróinéir.

Foirmeacha a sholáthar do chróinéir.

54. —Cuirfidh an t-údarás áitiúil a cheap cróinéir cibé soláthairt stáiseanóireachta agus foirmeacha forordaithe ar fáil dó a bheidh ag teastáil uaidh go réasúnach chun a dhualgais a chomhlionadh

Tuairisceán a bheidh le tabhairt ag an gcróinéir.

55. —(1) Tabharfaidh gach cróinéir, an lú lá d'Fheabhra gach bliain nó roimhe sin, tuairisceán i scríbhinn don Aire ar na hionchoisní a cuireadh ar bun agus ar na básanna a ndearnadh fiosrú fúthu ina cheantar i rith na bliana dar chríoch an 31 Nollaig díreach roimhe sin.

(2) I dteannta an tuairisceáin bhliantúil a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, tabharfaidh gach cróinéir don Aire, nó do cibé Aire eile a ordóidh an tAire, cibé tuairisceáin i scríbhinn a theastóidh ón Aire ó am go ham maidir le hionchoisní a cuireadh ar bun agus le básanna a ndearnadh fiosrú fúthu ina cheantar.

(3) Gach tuairisceán a thabharfar faoin alt seo beidh sé i cibé foirm agus beidh cibé sonraí ann, a ordóidh an tAire ó am go ham.

Foirmeacha mionnaí, etc., maidir le hionchoisní a fhorordú.

56. —(1) Féadfar na foirmeacha seo a leanas a fhorordú maidir le hionchoisní, eadhon,—

(a) foirm an mhionna a bheidh le glacadh ag giúróirí agus a bheidh le glacadh ag finnéithe,

(b) foirm na toghairme a bheidh le seirbheáil ar ghiúróirí agus a bheidh le seirbheáil ar fhinnéithe,

(c) foirm na teistíochta, agus

(d) foirm thaifead an fhíoraisc.

(2) Go dtí go mbeidh foirmeacha forordaithe faoin alt seo, féadfar leanúint d'úsáid na bhfoirmeacha do mhionnaí, toghairmeacha, teistíochtaí agus cúistiúin a bhí á n-úsáid maidir le hionchoisní díreach roimh thosach feidhme an Achta seo agus féadfar, nuair is gá sin, iad a mhodhnú chun go mbeidh siad i gcomhréir le forálacha an Achta seo.

Táillí agus costais áirithe a fhorordú.

57. —Déanfar, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúil, na táillí agus na costais seo a leanas a fhorordú, eadhon—

(a) na táillí is iníoctha le daoine a dhéanfaidh scrúduithe post mortem agus scrúduithe speisialta, nó a chabhróidh chun iad a dhéanamh,

(b) na costais is iníoctha le finnéithe ag ionchoisní, agus

(c) na costais is iníoctha maidir le corp a aistriú nó a choimeád, de réir ordú ó chróinéir.

Suimeanna áirithe a dheimhniú agus a íoc.

1947, Uimh. 28 .

58. —(1) Féadfaidh cróinéir, maidir le haon ábhar a ndéantar táille nó costais a fhorordú ina leith faoi alt 57 den Acht seo, a dheimhniú a eisiúint chun go n-íocfaidh údarás áitiúil sonraithe leis an duine a bheidh i gceist suim nach mó ná an tsuim a bheidh forordaithe chuige sin.

(2) Gach duine dar eisíodh deimhniú faoin alt seo, féadfaidh sé an deimhniú a thabhairt don údarás áitiúil a bheidh sonraithe sa deimhniú agus air sin íocfaidh an t-údarás áitiúil an tsuim a bheidh luaite sa deimhniú leis an duine sin.

(3) Is é an t-údarás áitiúil a bheidh le sonrú i ndeimhniú a eiseofar faoin alt seo—

(a) i gcás an deimhniú a eisiúint i ndiaidh ionchoisne ag cróinéir nach é an cróinéir é a chuirfeadh an t-ionchoisne ar bun de ghnáth, an t-údarás áitiúil a cheap an cróinéir a chuirfeadh an t-ionchoisne ar bun de ghnáth,

(b) i gcás an deimhniú a eisiúint ag leas-chróinéir a bheidh ag gníomhú in ionad cróinéara, an t-údarás áitiúil a cheap an cróinéir,

(c) i ngach cás eile, an t-údarás áitiúil a cheap an cróinéir a eiseoidh an deimhniú.

(4) Ní dhéanfar aon deimhniú le haghaidh íoc aon táille a eisiúint faoin alt seo chun lia-chleachtóra atá ar fhoireann forais sláinte, de réir bhrí an Achta Sláinte, 1947 , nó ar fhoireann ospidéil maidir le hionchoisne ar chorp duine a fuair bás san fhoras, má ba é a dhualgas é freastal ar an duine sin.

Leasú ar Acht na Giúirithe, 1927.

1927, Uimh. 23 .

1926, Uimh. 39 .

59. —Beidh éifeacht ag alt 5 (a bhaineann le díolúine ó fhónamh ar ghiúiré) d'Acht na nGiúirithe, 1927 , ionann is dá gcuirfí le Cuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin “Cróinéirí, leas-chróinéirí agus daoine a cheapfar faoi fho-alt (2) d'alt 5 d'Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 , chun oifig chróinéara a líonadh go sealadach.”