An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. An tAcht Airgedaais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, a Leasú agus Foireann Áitiúil a Thréineáil roimh Thosú ar Thrádáil: Cáin Ioncaim, Forcháin agus Cáin Bhrabús Corparáide.) Ar Aghaidh (CUID VIII. Ilghnéitheach agus Ginearálta.)

18 1959

AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

CUID VII.

Dleachtanna Stampaí.

Dleacht stampa ar pholasaithe árachais.

1891, c. 39.

1906, c. 41.

1894, c. 60.

75. —(1) Sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, cuirfear an méid seo a leanas isteach roimh an mírcheann “Policy of Life Insurance”—

£

s.

d.

Policy of Insurance other than Life Insurance

0

0

6”,

agus fágfar ar lár an mírcheann muirir “Policy of Sea Insurance agus an mírcheann muirir dar tosach “Policy of Insurance against Accident”.

(2) Beidh siad seo a leanas díolmhaithe ó gach dleacht stampa:

(a) nótaí cumhdaigh, iarratais árachais agus ionstraimí eile is gnáthach a dhéanamh in oirchill polasaí foirmiúil a eisiúint, nach ionstraimí a bhaineann le hárachas saoil;

(b) ionstraimí ina mbeidh athruithe ar théarmaí nó coinníollacha aon pholasaí árachais seachas árachas saoil;

agus ní mheasfar chun críocha an Stamp Act, 1891, gur polasaí árachais ionstraim a bheidh díolmhaithe de bhua míre (a) den fho-alt seo.

(3) Ní mhuirearófar dleacht is mó ná sé phingin ar ionstraim de dhroim amháin go bhfuil inti nó go mbaineann sí le dhá ní éagsúla nó níos mó a dtagann gach ní acu faoi réim an mhírchinn mhuirir a chuirtear isteach le fho-alt (1) den alt seo.

(4) De dhroim fo-ailt (1) den alt seo, leasófar mar leanas an Stamp Act, 1891:

(a) scoirfidh ailt 92 go 97 d'éifeacht a bheith acu;

(b) beidh éifeacht ag alt 100 amhail is dá bhfágfaí ar lár na heisceachtaí atá ann maidir le muir-árachas;

(c) beidh feidhm ag alt 116 maidir gach polasaí árachais seachas árachas saoil, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an dara cuid den Dara Sceideal;

agus ní bheidh feidhm ag an alt sin 100 maidir le hárachas ná le polasaí a fheidhmíonn árachas más árachas de shórt é go bhfuil polasaí a fheidhmíonn é díolmhaithe ó gach dleacht stampa.

(5) Scoirfidh míreanna (2) go (5) d'alt 23 den Marine Insurance Act, 1906, agus fo-alt (2) d'alt 25 de d'éifeacht a bheith acu.

(6) D'ainneoin alt 93 den Stamp Act, 1891, a athghairm, leanfaidh conradh i leith árachais den sórt a luaitear in alt 506 den Merchant Shipping Act, 1894, de bheith inghlactha i bhfianaise d'ainneoin gan é a bheith i bpolasaí muirí mar cheanglaítear le halt 22 den Marine Insurance Act, 1906.

(7) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1959, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh an lá sin.

Alt 19 (1) (b) den Acht Airgeadais, 1952 , a leasú.

1952, Uimh. 14 .

76. —(1) Déantar leis seo mír (b) d'fho-alt (1) d'alt 19 den Acht Airgeadais, 1952 , a leasú tríd na fo-mhíreanna seo a leanas a chur in ionad fo-mhíreanna (i) go (v):

“(i) go raibh an t-aistreoir i dteideal an leasa thairbhiúil go léir sa mhaoin iomchuí,

(ii) go ndearnadh an leas tairbhiúil go léir sa mhaoin iomchuí a dhílsiú san aistrí,

(iii) go raibh an t-aistreoir agus an t-aistrí, an tráth a forghníomhaíodh an ionstraim, an oiread sin i gcomhlachas le chéile go raibh ceann acu ina úinéir tairbhiúil ar nócha faoin gcéad ar a laghad de scair-chaipiteal eisithe an chinn eile agus go raibh nócha faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal eisithe gach ceann acu ar úinéireacht tairbhiúil ag an tríú comhlacht corpraithe, agus

(iv) nach ndearnadh an tíolacadh nó an t-aistriú de bhun ná faoi réim comhshocraíochta faoina raibh an chomaoin le soláthar, go díreach nó go neamhdhíreach, ag duine seachas comhlacht corpraithe a bhí, an tráth a forghníomhaíodh an ionstraim, i gcomhlachas leis an aistreoir nó leis an aistrí an oiread a thuairiscítear i bhfo-mhír (iii) den mhír seo, nó faoina ndearna duine mar adúradh an leas tairbhiúil sa mhaoin iomchuí a thíolacadh nó a aistriú, go díreach nó go neamhdhíreach, roimhe sin.”

(2) Déanfar an tagairt do mhír (b) d'fho-alt (1) d'alt 19 den Acht Airgeadais, 1952 , i mír (a) den fho-alt sin, agus an tagairt don chéanna i mír (a) d'fho-alt (4) den alt sin, a fhorléiriú mar thagairt don mhír sin (b) arna leasú le fo-alt (1) den alt seo.