An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XI. Forálacha Ilghnéitheacha Maidir le hIascaigh Bhradán agus le hIascaigh Fíoruisce.) Ar Aghaidh (Caibidil III. Iasc Óg agus Iasc Póraithe a Chosaint.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

Caibidil II.

Uiscí Iascaireachta a chosaint ar Nimhiú agus ar Thruailliú.

Pionós mar gheall ar líon nó cnáib a chur ar maos in uiscí nó ábhar dochrach a chaitheamh, etc., in uiscí.

171. —(1) Duine ar bith—

(a) a chuirfidh aon líon nó cnáib ar maos in uiscí ar bith, nó

(b) a chaithfidh nó a dhoirtfidh aon ábhar docharach, nó a ligfidh nó a chuirfidh faoi deara dó titim, isteach in aon uiscí,

beidh sé, mura faoi réim agus de réir cheadúnais ón Aire faoin alt seo a rinneadh an gníomh sin, ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig phunt is fiche a chur air nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná sé mhí nó an fhíneáil agus an phríosúnacht sin le chéile.

(2) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo, beidh aon líon nó cnáib a fuarthas in uiscí a ndearnadh an cion ina leith ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála nó (i gcás ceadúnas atá le deonú d'údarás sláintíochta i leith scéim shéarachais) leis an Aire Rialtais Áitiúil, ceadúnais a dheonú chun críocha an ailt seo, coinníollacha a chur le haon cheadúnas agus, tar éis dó dul i gcomhairle amhlaidh, aon cheadúnas a chúlghairm.

Uiscí a chosaint ar thruailliú.

172. —(1) San alt seo, ciallaíonn an abairt “leacht docharach” aon leacht docharach nó nimhiúil nó díneach nó sileadh as aon ábar díobhálach.

(2) I gcás aon ghabdán a úsáidtear chun ábhar docharach a choimeád nó a iompar a bheith laistigh de thríocha slat ó aon uiscí—

(a) déanfaidh úinéir an ghabhdáin sin córacha (dá ngairtear córacha oiriúnacha san fho-alt seo) a sholáthar agus a chothabháil a choiscfidh go héifeachtúil aon leacht docharach as an ngabhdán sin ó dhul isteach sna huiscí sin,

(b) má mhainníonn úinéir an ghabhdáin sin an dualgas a chuirtear air le mír (a) den fho-alt seo a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig phunt a chur air in aghaidh gach lae a mhairfidh an mhainneachtain sin,

(c) más deimhin leis an Aire gur soláthraíodh córacha oiriúnacha maidir leis an ngabhdán sin, féadfaidh sé, ar úinéir an ghabhdáin sin á iarraidh sin, deimhniú (a fhanfaidh i bhfeidhm ar feadh cibé tréimhse a shonrófar ann) a eisiúint chuige agus sonróidh an deimhniú sin na córacha oiriúnacha agus modh a n-úsáidte,

(d) más rud é—

(i) go gcúiseofar úinéir an ghabhdáin sin i gcion faoin alt seo maidir leis an ngabhdán sin, agus

(ii) go gcruthóidh sé gur eisíodh deimhniú i leith an ghabhdáin sin faoi mhír (c) den fho-alt seo agus, ó eisíodh an deimhniú sin, go raibh na córacha oiriúnacha a sonraíodh ann ar fáil agus gur úsáideadh iad ar an modh a sonraíodh ann, agus

(iii) go raibh an deimhniú i bhfeidhm ar an dáta a líomhnaítear a rinneadh an cion,

ansin déanfar an chúis a dhíbhe.