An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL. Achtacháin a Athghairmtear.)

19 1958

AN tACHT IOMPAIR, 1958

AN DARA SCEIDEAL.

Cúiteamh oifigeach agus seirbhíseach áirithe de chuid an Bhoird a scaoilfear lena seirbhísí.

Alt 14.

1. Sa Sceideal seo forléireofar “luach saothair” mar ní a fholaíonn aon chostas maireachtála nó bónas eile.

2. Déanfar cúiteamh a ríomh sa slí atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1950, faoi réir na míreanna seo a leanas.

3. Más é a bheidh sa chúiteamh is iníoctha le duine ná suim bhliantúil, déanfar an tsuim bhliantúil is iníoctha leis tar éis dó 65 bliain d'aois a shlánú a ríomh amhail agus dá ndéantaí, i gcás gach tagairt i mír 3 den Cheathrú Sceideal sin do sheascadú cuid nó d'aon iolrú ar sheascadú cuid, tagairt a chur ina ionad d'ochtódú cuid nó don iolrú céanna ar ochtódú cuid, ach gan sin a bheith níos mó ná leath a luach saothair agus a shochar oifige bliantiúl.

4. Má bhíonn sé tar éis aon mhéid bhliantúil faoi alt 42 d'Acht 1950 a iomalartú, laghdófar an tsuim bhliantúil is iníoctha faoi mhír 3 den méid bhliantúil a bheidh sé tar éis a iomalartú amhlaidh.

5. I gcás duine a bheidh ag fáil suim bhliantúil a bheith i seilbh aon oifige nó fostaíochta a íoctar as airgead a sholáthraigh an tOireachtas nó as an bPríomh-Chiste nó i gcás é a bheith ar fostú ag údarás áitiúil nó ag bord nó comhlacht a bunaíodh le hAcht nó faoi Acht a rith an tOireachtas nó le reacht nó faoi reacht de chuid Shaorstát Éireann (lena n-áirítear an Bord) nó ag Oibreacha Innealtóireachta Dhún Dealgan Teoranta nó ag cuideachta (dá ngairmtear cuideachta Stát-urraithe sa mhír seo) a corpraíodh faoi na hAchta Cuideachtan, 1908 go 1924, agus a bhfuil tromlach na ngnáth-scaireanna inti ar seilbh Aire Stáit nó ar seilbh thar a cheann nó ar seilbh cuideachta a bhfuil tromlach na ngnáth-scaireanna inti ar seilbh cuideachta Stát-urraithe nó ar seilbh thar a ceann agus gur mó méid na suime bliantúla (sara ndearnadh aon iomalartú faoi alt 42 d'Acht 1950 nó aon laghdú faoin mír seo) maraon lena luach saothair agus a shochair oifige faoin oifig nó faoin bhfostaíocht sin de thuras na huaire ná a luach saothair agus a shochair oifige in aghaidh na bliana ón mbord an dáta a scaoileadh lena sheirbhísí, laghdófar méid na suime bliantúla de mhéid an bharrachais sin go ceann na tréimhse sin.

6. Folóidh an tagairt i mír 4 den Cheathrú Sceideal d'Acht 1950 do ghnóthaire díscaoilte tagairt don Bhord agus d'aon ghnóthas iarnróid a aistreofar chun an Bhoird tar éis dáta an Achta seo a rith.

7. I gcás duine a mbeidh suim bhliantúil á fáil aige agus a mbeidh feidhm maidir leis ag mír 4 den Cheathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 1950, déanfar, nuair a shlánóidh sé 65 bliana d'aois, an laghdú a bheidh le déanamh ina dhiaidh sin faoi fho-mhír (a) den mhír sin a laghdú é féin chun nach lú comhshuim na suime bliantúla agus méide is comhionann le luach bliantúil an aoisliúntais nó an tsochair a bhfuil teideal aige chuige freisin ná an chomhshuim sin mar bhí sí díreach sarar shlánaigh sé an aois sin.