An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Cumhachtaí agus Dualgais Ghinearálta an Bhoird.) Ar Aghaidh (CUID IV. Seirbhísí Traenach a Scor agus Iarnróid agus Canálacha a Dhúnadh.)

19 1958

AN tACHT IOMPAIR, 1958

CUID III.

Airgeadas.

Deontais don Bhord.

10. —(1) Tabharfaidh an tAire, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, deontas bliantúil £1,000,000 don Bhord an bhliain airgeadais dar tosach an 1ú lá d'Aibreán, 1959, agus gach bliain de na cheithre bliana airgeadais ina dhiaidh sin.

(2) Déanfaidh an Bord na híocaíochtaí sin a úsáid a mhéid is gá chun an t-ús ar a stoc iompair a ghlanadh agus féadfaidh sé an t-iarmhéid a úsáid le haghaidh a ghnóthais i cibé slí is oiriúnach leis.

(3) An fhoráil le haghaidh íoc úis a dhéantar le fo-alt (2) is foráil í gan dochar d'fho-alt (3) d'alt 30 d'Acht 1950 do leanúint i ngníomh.

Stoc Iompair 3% C.I.E., 1955-60, a bheith ina iasacht rialtais.

1951, Uimh. 12 .

11. —(1) Beidh sé de dhliteanas ar an Aire Airgeadais, d'eisiamh an Bhoird, an phríomhshuim, dar méid £9,889,083 de Stoc Iompair 3% an Bhoird, 1955-60 a íoc go cuí, agus beidh an stoc sin ina iasacht Rialtais chun críocha an Achta um Iasachta Rialtais (Comhshó), 1951 .

(2) Íocfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis an t-airgead uile a theastóidh ón Aire Airgeadais chun príomhshuim an stoic dá dtagartar i bhfo-alt (1) a íoc go cuí.

(3) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon suim nó suimeanna a fháil ar iasacht ó dhuine ar bith faoi chomhair íocaíochtaí as an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (2) agus chun críche na hiasachta sin féadfaidh sé urrúis ar bith a chruthú agus a eisiúint agus iad faoi réir cibé ráta úis, agus fós faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó aon ní eile, is oiriúnach leis, agus íocfaidh sé isteach sa Stát-Chiste an t-airgead a gheofar ar iasacht amhlaidh.

(4) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheidh muirear príomhshuime agus úis aon urrús a eiseofar faoin alt seo agus muirear agus íoc na gcostas faoina rachfar i ndáil leis na hurrúis sin a eisiúint.

(5) Íocfaidh an tAire Airgeadais as an bPríomh-Chiste leis an mBord na suimeanna is gá chun an t-ús a ghlanadh a bheidh dlite ó am go ham tar éis an lú lá d'Aibreán, 1959, ar an stoc dá dtagartar i bhfo-alt (1) agus úsáidfidh an Bord an t-airgead sin chun na suimeanna a bheidh dlite do shealbhóirí an stoic sin a íoc.

(6) An t-airgead go léir a theastóidh le haghaidh na n-íocaíochtaí as an bPríomh-Chiste dá dtagartar i bhfo-alt (5) muirearófar é ar an bPríomh-Chiste agus ar a thoradh fáis.

An Bord a fhuascailt ó dhliteanas chun airleacain £5,623,400 a aisíoc i leith úis stoic iompair agus iasachta sealadaí.

12. —(1) Ní bheidh de dhliteanas ar an mBord suim £5,623,400 a aisíoc leis an bPríomh-Chiste, is é sin iomlán na n-airleacan a rinneadh faoi fho-alt (3) d'alt 30 d'Acht 1950 suas go dtí an 31ú lá de Mhárta, 1958, faoi chomhair suimeanna dob iníoctha ag an Aire Airgeadais faoi ráthaíochtaí a thug sé faoin alt sin (arb é atá iontu £4,820,400 i leith úis ar stoc iompair agus £803,000 i leith iasachta sealadaí) ná ní bheidh de dhliteanas ar an mBord ús a íoc in aghaidh aon tréimhse tar éis an dáta sin ar na hairleacain sin; agus modhnaítear dá réir sin fo-ailt (6) agus (8) den alt sin.

(2) Chun críocha míre (b) d'fho-alt (1) d'alt 30 d'Acht 1950, arna leasú le halt 3 d'Acht 1955, measfar an tsuim sin £803.000 a bheith aisíoctha ag an mBord.

Airleacain inaisíoctha £1,000,000 le haghaidh caiteachais chaipitiúil a áireamh mar dheontas neamhinaisíoctha.

1957, Uimh. 2 .

1957, Uimh. 15 .

13. —Aireofar mar dheontas neamh-inaisíoctha ón lú lá d'Aibreán, 1958, suim £1,000,000, is é sin, iomlán na n-airleacan inaisíoctha chun an Bhoird le haghaidh caiteachais chaipitiúil a ndearnadh, arna gcur i Meastachán Forlíontach a cheadaigh Dáil Éireann an 25ú lá d'Iúil, 1956, iad a dheonadh leis an Acht Príomh-Chiste, 1957 , agus a leithreasú chun na críche sin leis an Acht Leithreasa, 1957 .

Cúiteamh d'fhostaithe a scaoilfear lena seirbhísí nó a ndéanfar dochar dá gcoinníollacha.

14. —(1) Aon uair a scoirfidh an Bord d'aon seirbhís iompair d'iarnród nó d'uisce-bhealach intíre a chur ar fáil nó a bhuanlaghdóidh sé an céanna nó aon uair a chuirfidh sé cumhacht diesel in ionad cumhachta gaile nó aon uair a dhéanfar ordú faoi alt 9 maidir le crosaire comhréidh sonraithe agus dá dhroim sin go dtarlóidh, laistigh de chúig bliana tar éis dáta an Achta seo a rith, go scaoilfidh an Bord le seirbhísí oifigigh nó seirbhísigh áirithe don Bhord nó go n-aistreoidh an Bord é go dtí post eile ina sheirbhís, beidh éifeacht ag forálacha an ailt seo.

(2) Ní bhainfidh an t-alt seo ach amháin le hoifigeach nó seirbhíseach a bhí, ar dháta a dhíbhe nó a aistrithe, ar buanfhostaíocht nó a bhí, lasmuigh de chorr bhearna fostaíochta, ar fostú ag an mBord ar feadh iomlán na dtrí mblian roimhe sin.

(3) Má scaoileann an Bord lena sheirbhísí, íocfaidh an Bord cúiteamh leis arna ríomh de réir an Dara Sceidil.

(4) Má aistrítear é go dtí post eile agus go ndéanfaidh sin dochar dó ina choinníollacha seirbhíse, de réir bhrí ailt 37 d'Acht 1950, mar oifigeach nó seirbhíseach don Bhord, déanfaidh an Bord cnapshuim a mbeidh méid réasúnach inti a íoc de chúiteamh leis.

(5) Beidh feidhm ag ailt 41, 42 agus 43 d'Acht 1950 (a bhaineann le cinneadh cúitimh faoin Acht sin) maidir le cúiteamh faoin alt seo.

(6) Féadfaidh an tAire le hordú cás ar bith a thabhairt faoi réim forálacha an ailt seo ar cás é ina dtarlóidh, laistigh de chúig bliana tar éis dáta an Achta seo a rith, go scaoilfear le seirbhísí oifigigh nó seirbhísigh nó go n-aistreofar é go dtí post eile mar gheall ar iomarcacht de bharr aon scéime le haghaidh atheagrú agus oibriú níos tíobhasaí ar aon roinn den ghnóthas a bhainfidh le haon dream nó aicme oibrithe, agus féadfaidh le hordú aon ordú den sórt sin a leasú.

Deontais i leith cúitimh.

15. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé deontais is cuí leis, i leith costas cúitimh faoi alt 14, a thabhairt don Bhord ó am go ham i rith aon bhliana airgeadais as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(2) Más lú iomlán na ndeontas sin ná an méid a dheimhnigh iniúchóirí an Bhoird a bheith íoctha go cuí mar chúiteamh sa bhliain airgeadais sin, tabharfaidh an tAire don Bhord, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, deontas ar cóimhéid leis an easnamh.

(3) Más mó iomlán na ndeontas sin ná an méid a deimhníodh amhlaidh, féadfar, le toiliú an Aire, déileáil leis an mbarrachas mar dheontas i leith na céad bhliana airgeadais eile.

Srian le forálacha láithreacha cúitimh.

16. —Ní bheidh feidhm ag alt 39 ná ag alt 40 d'Acht 1950 ná ag alt 4 d'Acht 1955, a dhéanann foráil le haghaidh cúitimh i gcásanna áirithe ina ndéanfar oifigigh agus seirbhísigh a dhíbhe nó a aistriú, maidir le duine a scaoilfear lena sheirbhísí nó a aistreofar go dtí post eile tar éis dáta an Achta seo a rith.

Tuairisceáin maidir le cúiteamh.

17. —(1) Tabharfaidh an Bord don Aire roimh an 1ú lá de Shamhain gach bliain, meastachán ar a chaiteachas i leith cúitimh faoi alt 14 gach ráithe den bhliain airgeadais díreach ina dhiaidh sin.

(2) Tabharfaidh an Bord don Aire, ag deireadh gach ráithe gach bliain airgeadais, tuairisceán, i cibé foirm a ordóidh an tAire, ina dtaispeáinfear an méid cúitimh a híocadh an ráithe sin.

(3) Tabharfaidh an Bord don Aire, a luaithe is féidir tar éis deireadh gach bliana airgeadais, tuairisceán, i cibé foirm a ordóidh an tAire, agus é deimhnithe ag iniúchóirí an Bhoird, ina dtaispeáinfear an méid cúitimh a híocadh an bhliain sin.

Alt 44 d'Acht 1950 a leasú.

18. —Leasaítear leis seo fo-alt (8) d'alt 44 (a bhaineann le scéimeanna aoisliúntais) d'Acht 1950 trí “nó faoi alt 45 den Acht sin” a chur isteach i ndiaidh “faoi alt 44 d'Acht 1944”.