Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL. Forala a Bhaineas leis an gComhairle.)

9 1951


Uimhir 9 de 1951.


AN tACHT EALAÍON, 1951.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO SPREAGADH SUIME AN PHOBAIL SNA hEALAÍONA AGUS DO CHUR EOLAIS, DEA-MHEASA AGUS CLEACHTA ORTHU CHUN CINN AGUS, CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE, DO BHUNÚ COMHAIRLE EALAÍON, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [8ú Bealtaine, 1951.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Mínithe.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn an abairt “na healaíona” péintéireacht, snoíodóireacht, ailtireacht, ceol, drámaíocht, litríocht, dearthóireacht tionscail agus na mín-ealaíona agus na healaíona feidhmeacha i gcoitinne;

ciallaíonn an abairt “an Chomhairle” an comhlucht a bunaítear le halt 2 den Acht seo.

An Chomhairle Ealaíon a bhunú.

2. —(1) Ar dháta an Achta seo a rith, beidh, de bhuaidh an fho-ailt seo, comhlucht arna bhunú ar a dtabharfar An Chomhairle Ealaíon chun na feidhmeanna a chomhlíonadh a sanntar dóibh leis an Acht seo nó faoin Acht seo.

(2) Beidh éifeacht maidir leis an gComhairle ag forála an Sceidil a ghabhas leis an Acht seo.

Feidhmeanna na Comhairle.

3. —(1) Déanfaidh an Chomhairle, trí pé meáin agus i pé slí is oiriúnach leo, —

(a) suim an phobail sna healaíona a spreagadh,

(b) eolas, dea-mheas agus cleacht ar na healaíona a chur chun cinn,

(c) cabhrú le caighdeáin na n-ealaíon d'fheabhsú,

(d) taispeántais (sa Stát nó lasmuigh den Stát) d'oibreacha ealaíon agus de cheardaíocht ealaíonta d'eagrú, nó cabhrú lena n-eagrú.

(2) Bhéarfaidh an Chomhairle don Rialtas, nó d'aon chomhalta den Rialtas, comhairle i dtaobh aon ní (is ní dá bhfónann eolas agus taithí ar na healaíona) a n-iarrfar comhairle orthu ina thaobh.

(3) Féadfaidh an Chomhairle comhoibriú agus cabhrú le haon daoine eile ag a mbeidh baint, go díreach nó go neamhdhíreach, le nithe a bhainfeas leis na healaíona, agus féadfar a áireamh sa chabhair sin íocaíochta ag an gComhairle ar pé téarmaí agus coinníollacha is oiriúnach leis an gComhairle.

(4) (a) Féadfaidh an Rialtas ó am go ham, le hordú, pé feidhmeanna breise is cuí leis an Rialtas, agus a shonróid san ordú, a bhronnadh nó d'fhorchur ar an gComhairle, agus aon ordú a déanfar faoin mír seo féadfaidh pé forála teagmhasacha agus forlíontacha a bheith ann is dóigh leis an Rialtas is gá nó is fóirstineach chun lán-éifeacht a thabhairt don ordú.

(b) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, aon ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo (lena n-áirítear an mhír seo) a chúlghairm nó a leasú.

(c) Ní thiocfaidh ordú faoin bhfo-alt seo i ngníomh mura ndaingnítear é le rún ó gach Tigh den Oireachtas, ach beidh éifeacht reachtúil aige amhail ó dháta rite an rúin is déanaí de na rúin sin.

An Chomhairle do ghlacadh bronntanas.

4. —Féadfaidh an Chomhairle bronntanais airgid, talún agus maoine eile a ghlacadh chun críocha a bhainfeas lena bhfeidhmeanna, ach ní ghlacfaid aon bhronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheas ag gabháil leis ar neamhréir lena bhfeidhmeanna.

Dearlaic ón Stát don Chomhairle.

5. —(1) Íocfar leis an gComhairle go bliantúil, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, deontas de pé méid a chinnfeas an Taoiseach.

(2) Aon deontas a híocfar leis an gComhairle faoi fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh an Chomhairle, faoi réir míreanna 3 agus 8 den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, é a chaitheamh chun pé críocha a bhainfeas lena bhfeidhmeanna agus a mheasfaid, dá roghain féin, a bheith oiriúnach.

Cuntais agus iniúchadh.

6. —(1) Déanfaidh an Chomhairle cuntais ar a n-ioncam agus a gcaiteachas a choimeád i pé foirm a cheadós an tAire Airgeadais.

(2) Cuirfidh an Chomhairle cuntais na Comhairle faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste go bliantúil chun a n-iniúchta pé tráth a ordós an tAire Airgeadais.

(3) Déanfar achomaireacht ar chuntais na Comhairle do gach bliain, ar iad a bheith iniúchta, agus tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais, a thíolacadh don Rialtas, agus leagfar cóipeanna den chéanna faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuarascála.

7. —(1) Tíolaicfidh an Chomhairle don Rialtas, go bliantúil, tuarascáil ar a n-imeachta i gcaitheamh na bliana roimhe sin, agus leagfar cóip den chéanna faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Bhéarfaidh an Chomhairle don Rialtas pé eolas a iarrfas an Rialtas ó am go ham maidir le feidhmiú a bhfeidhmeanna.

Gearrtheideal.

8. —Féadfar an tAcht Ealaíon, 1951 , a ghairm den Acht seo.