An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Comhaontuithe maidir le Paigh agus Coinniollacha Fostaiochta.) Ar Aghaidh (CUID V. Comhchomhairli Tionscail Claraithe.)

26 1946

AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

CUID IV.

An Chuirt do Rialu Luach Saothair agus Coinniollacha Fostaiochta Oibrithe Airithe.

Mínithe.

Mínithe chun críocha Coda IV.

34. —Sa Chuid seo—

ordú rialuithe fostaíochta.

ciallaíonn an abairt “ordú rialuithe fostaíochta” ordú arna dhéanamh faoi alt 43 den Acht seo;

ordú bunuithe.

ciallaíonn an abairt “ordú bunuithe” ordú arna dhéanamh faoi alt 35 den Acht seo;

cigire.

ciallaíonn an focal “cigire” duine arna cheapadh ina chigire faoi alt 51 den Acht seo;

comhchoiste oibreachais.

ciallaíonn an abairt “comhchoiste oibreachais” coiste arna bhunú faoi alt 35 den Acht seo;

coinníollacha reachtúla fostaíochta.

ciallaíonn an abairt “coinníollacha reachtúla fostaíochta”, maidir le hoibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos coinníollacha fostaíochta, na coinníollacha fostaíochta a socraítear leis an ordú maidir leis an oibrí sin;

luach saothair íosta reachtúil.

ciallaíonn an abairt “luach saothair íosta reachtúil”, maidir le hoibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos luach saothair, an luach saothair a socraítear leis an ordú maidir leis an oibrí sin.

Comhchoistí Oibreachais.

Cumhacht na Cúirte chun comhchoistí oibreachais a bhunú.

35. —Faoi réir forál na Coda seo, féadfaidh an Chúirt, le hordú, coiste a bhunú chun na feadhma a ceaptar dó leis an gCuid seo a chomhlíonadh maidir leis an aicme nó an cineál nó an grúpa oibrithe a tuairisceofar san ordú agus lena bhfostóirí.

Iarratais ar orduithe bunuithe.

36. —Féadfaid seo leanas iarratas a dhéanamh chun na Cúirte á iarraidh comhchoiste oibreachais a bhunú maidir le haon oibrithe agus a bhfostóirí—

(a) an tAire, nó

(b) ceardchumann, nó

(c) aon chomheagras nó grúpa daoine a bheas á éileamh iad a bheith ionadaitheach do na hoibrithe sin nó do na fostóirí sin.

Srianta le horduithe bunuithe a dhéanamh.

37. —Ní dhéanfaidh an Chúirt ordú bunuithe maidir le haon oibrithe agus a bhfostóirí mura deimhin leis an gCúirt—

(a) más comheagras nó grúpa daoine a bheas á éileamh iad a bheith ionadaitheach do na hoibrithe sin nó do na fostóirí sin a dhéanfas an t-iarratas, go bhfuil bunús maith leis an éileamh sin, agus

(b) (i) go bhfuil comhaontú substainteach idir na hoibrithe sin agus a bhfostóirí chun comhchoiste oibreachais a bhunú, nó

(ii) nach leordhóthaineach an sásra atá ann chun luach saothair agus coinníollacha eile fostaíochta na n-oibrithe sin a rialú go héifeachtach nó gur cosúil go scoirfidh sé de bheith ann nó go scoirfidh sé de bheith leordhóthaineach, nó

(iii) go bhfuil sé fóirstineach, ag féachaint do na rátaí luach saothair nó na coinníollacha fostaíochta atá ag na hoibrithe sin nó ag aon chuid díobh, comhchoiste oibreachais a bhunú.

Fiosrú i dtaobh iarratais ar ordú bunuithe.

38. —I gcás iarratas a dhéanamh go cuibhe chun na Cúirte ag iarraidh orduithe bhunuithe, breithneoidh an Chúirt an t-iarratas sin agus, faoi réir ailt 37 den Acht seo, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) déanfaidh an Chúirt, tar éis dul i gcomhairle le pé páirtithe a mheasfaidh is gá, dréacht-ordú bunuithe (dá ngairmtear an dréacht san alt seo) a ullmhú,

(b) foilseoidh an Chúirt, sa tslí ordaithe, fógra ina bhfógrófar—

(i) go bhfuil beartaithe ag an gCúirt fiosrú a dhéanamh i dtaobh an iarratais,

(ii) an lá (nach luaithe ná tríocha lá roimh dháta an fhógra a fhoilsiú ná nach déanaí ná cúig lá ceathrachad dá éis) agus an t-am agus an áit a ndéanfar an fiosrú,

(iii) an áit ina bhféadfar cóipeanna den dréacht a fháil,

(c) féadfar agóidí i gcoinne an dréachta a chur faoi bhráid na Cúirte roimh dháta an fhiosruithe a dhéanamh, agus ní foláir gach agóid den tsórt sin a bheith i scríbhinn agus forais na n-agóid agus na nithe a hiarrtar a fhágaint ar lár nó a chur isteach nó a mhodhnú a bheith luaite ann,

(d) déanfaidh an Chúirt an fiosrú an lá a sonrófar amhlaidh sa bhfógra agus breithneoidh aon agóidí i gcoinne an dréachta a cuireadh faoina bráid do réir míre (c) den alt seo.

Orduithe bunuithe a dhéanamh.

39. —(1) Nuair a bheas fiosrú déanta ag an gCúirt, de bhun ailt 38 den Acht seo, i dtaobh iarratais ar ordú bunuithe, féadfaidh an Chúirt, faoi réir ailt 37 den Acht seo, an t-ordú a dhéanamh, más oiriúnach léi, i dtéarmaí an dréachta a hullmhaíodh do réir an ailt sin 38 nó fara pé modhnuithe ar na téarmaí sin a mheasfaidh is gá.

(2) Nuair a dhéanfas an Chúirt ordú bunuithe, foilseoidh sí an t-ordú sa tslí ordaithe, agus tiocfaidh an t-ordú i ngníomh ar an dáta a foilseofar amhlaidh é nó pé dáta ina dhiaidh sin (nach déanaí ná ceithre lá déag tar éis dáta a fhoilsithe amhlaidh) a sonrófar ann.

Orduithe bunuithe a chúlghairm agus a athrú.

40. —I gcás ordú bunuithe maidir le haon oibrithe agus a bhfostóirí a bheith i bhfeidhm, féadfaidh an Chúirt, le hordú, ar iarratas (ina sonrófar na forais ar a ndéantar é)—

(a) ón Aire, nó

(b) ó aon cheardchumann, nó

(c) ó aon chomheagras nó grúpa daoine a bheas á éileamh iad a bheith, agus is dóigh leis an gCúirt a bheith, ionadaitheach do na hoibrithe sin nó do na fostóirí sin,

deireadh a chur leis an gcomhchoiste oibreachais a bunaíodh leis an ordú bunuithe sin nó an t-ordú bunuithe sin a leasú, agus beidh feidhm ag forála ailt 38 agus ailt 39 den Acht seo maidir leis an iarratas sin agus leis an ordú (más ann) a rinneadh faoin alt seo amhail is dá mba iarratas faoi alt 36 an t-iarratas agus gur ordú bunuithe an t-ordú.

Comhdhéanamh, oifigigh agus imeachta comhchoistí oibreachais.

41. —Beidh éifeacht ag na forála atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo maidir le comhdhéanamh, oifigigh agus imeachta comhchoistí oibreachais.

Orduithe Rialuithe Fostaíochta.

Tograí ó chomhchoistí oibreachais i dtaobh luach saothair agus coinníollacha fostaíochta.

42. —(1) Faoi réir forál an ailt seo, féadfaidh comhchoiste oibreachais tograí a chur faoi bhráid na Cúirte chun na rátaí íosta luach saothair a shocrú a bheas le híoc i gcoitinne nó as aon obair áirithe leis na hoibrithe uile nó le haon chuid de na hoibrithe a mbeidh an coiste ag gníomhú maidir leo agus féadfaidh na tograí sin luach saothair seachtainiúil íosta a fhoráil do na hoibrithe sin uile nó d'aon chuid de na hoibrithe sin.

(2) Faoi réir forál an ailt seo, féadfaidh comhchoiste oibreachais tograí a chur faoi bhráid na Cúirte do rialú coinníollacha fostaíochta na n-oibrithe uile nó aon choda de na hoibrithe a mbeidh an Coiste ag gníomhú maidir leo.

(3) Ní chuirfidh comhchoiste oibreachais tograí faoi bhráid na Cúirte faoin alt seo chun ordú rialuithe fostaíochta a chúlghairm nó a leasú mura mbeidh an t-ordú i bhfeidhm ar feadh sé mhí ar a laghad.

Orduithe rialuithe fostaíochta a dhéanamh.

43. —(1) I gcás an Chúirt d'fháil tograí ó chomchoiste oibreachais faoi fho-alt (1) nó fo-alt (2) d'alt 42 den Acht seo nó faoin dá fho-alt sin, breithneoidh an Chúirt iad agus air sin beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) féadfaidh an Chúirt, más oiriúnach léi, na tograí a chur thar n-ais go dtí an coiste maille le pé nótaí orthu is cuibhe leis an gCúirt, agus, sa chás sin, athbhreithneoidh an coiste na tograí ag féachaint do na nótaí sin agus féadfaidh sé, más oiriúnach leis, na tograí a athchur faoi bhráid na Cúirte gan leasú nó fara pé leasuithe is oiriúnach leis ag féachaint do na nótaí sin;

(b) mura gcuire an Chúirt na tograí thar n-ais chun an choiste amhlaidh nó más rud é, ar iad a chur thar n-ais amhlaidh, go n-athchuirfidh an coiste faoi bhráid na Cúirte iad gan leasú nó fara leasú, foilseoidh an Chúirt, sa tslí ordaithe, fógra ina bhfógrófar—

(i) gur cuireadh na tograí faoina bráid,

(ii) an áit inar féidir cóipeanna de na tograí a fháil, agus

(iii) go bhféadfar cúis-aithris i dtaobh na dtograí a dhéanamh chun an choiste laistigh de thríocha lá tar éis dáta an fhoilsithe sin;

(c) i gcás ina bhfoilseofar an fógra sin agus in a ndéanfar aon chúis-aithris i dtaobh na dtograí chun an choiste laistigh den tréimhse sin, breithneoidh an coiste an chúis-aithris agus féadfaidh sé, más oiriúnach leis, na tograí a athchur faoi bhráid na Cúirte fara leasú nó gan leasú;

(d) i gcás ina bhfoilseofar an fógra sin agus ná déanfar aon chúis-aithris amhlaidh chun an choiste laistigh den tréimhse sin nó go n-athchuirfidh an coiste na tograí faoi bhráid na Cúirte faoi mhír (c) den fho-alt seo, féadfaidh an Chúirt, mar is oiriúnach léi, ordú a dhéanamh ag tabhairt éifeachta do na tograí amhail ó pé dáta (i ndiaidh dáta an orduithe) is cuibhe leis an gCúirt agus a shonrós sí san ordú nó féadfaidh diúltú d'ordú a dhéanamh.

(2) A luaithe a dhéanfas an Chúirt ordú rialuithe fostaíochta, foilseoidh sí, sa tslí ordaithe, fógra á rá go ndearnadh an t-ordú agus á insint cad atá ann.

(3) Ní dhéanfaidh ordú rialuithe fostaíochta dochar d'aon chearta maidir le rátaí luach saothair nó coinníollacha fostaíochta a bheirtear d'aon oibrí le haon Chuid eile den Acht seo nó le haon Acht eile.

(4) Féadfaidh ordú rialuithe fostaíochta aon ordú rialuithe fostaíochta roimhe sin a leasú nó a chúlghairm.

(5) Féadfaidh forála difriúla do shaghsanna difriúla oibrithe a bheith in ordú rialuithe fostaíochta.

Conartha seirbhíse a oiriúnú de dhroim orduithe rialuithe fostaíochta

44. —(1) Déanfaidh an fostóir ar oibrí lena mhaineann ordú rialuithe fostaíochta—

(a) i gcás an t-ordú do shocrú luach saothair, luach saothair nach lú ná an luach saothair íosta reachtúil a íoc leis an oibrí sin,

(b) i gcás an t-ordú do shocrú coinníollacha fostaíochta, coinníollacha fostaíochta atá chomh fábharach ar a laghad leis an coinníollacha fostaíochta reachtúla a dheonadh don oibrí sin.

(2) Má foráltar, i gconradh idir oibrí (is oibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos luach saothair) agus a fhostóir, go n-íocfar luach saothair is lú ná an luach saothair íosta reachtúil, beidh éifeacht ag an gconradh amhail is dá gcuirtí an luach saothair íosta reachtúil in ionad an luach saothair is lú ná é.

(3) Má foráltar, i gconradh idir oibrí (is oibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos coinníollacha fostaíochta) agus a fhostóir, coinníollacha fostaíochta (dá ngairmtear coinníollacha an chonartha sa bhfo-alt seo) ná fuil chomh fábharach leis na coinníollacha fostaíochta reachtúla, beidh éifeacht ag an gconradh amhail is dá gcuirtí na coinníollacha fostaíochta reachtúla in ionad coinníollacha an chonartha.

Orduithe rialuithe fostaíochta rialuithe a fhorfeidhmiú.

45. —(1) Má fhaillíonn fostóir luach saothair nach lú ná an luach saothair íosta reachtúil a íoc le hoibrí (is oibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos luach saothair), beidh an fostóir ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

(2) I gcás an fostóir nó duine ar bith eile a ndéanfar, do réir ailt 50 den Acht seo, é a chúiseamh mar dhuine arbh é a ghníomh nó a neamhghníomh faoi ndear an cion, a fháil ciontach i gcion faoi fho-alt (1) den alt seo arb é atá ann faillí i luach saothair nach lú ná an luach saothair íosta reachtúil a íoc le hoibrí, féadfaidh an chúirt a chiontos é a ordú don fhostóir pé suim a íoc leis an oibrí a fhionnfas an chúirt sin a bheith comhionann leis an difríocht idir an luach saothair íosta reachtúil agus an luach saothair a híocadh iarbhír.

(3) Más rud é, i gcás aon oibrí (is oibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos luach saothair, ná comhlíonfaidh an fostóir na coinníollacha fostaíochta reachtúla—

(a) beidh an fostóir ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air,

(b) féadfaidh an chúirt a chiontós an fostóir a ordú don fhostóir pé cúiteamh a mheasfas sí a bheith cothrom agus réasúnach a íoc leis an oibrí i leith an neamhchomhlíonta sin.

(4) Má déantar imeachta a bhunú faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le cion arb é atá ann faillí i luach saothair nach lú ná an luach saothair íosta reachtúil a íoc le hoibrí, agus fógra go bhfuiltear ar intinn leas a bhaint as mír (a) den fho-alt seo a sheirbheáil leis an toghairm, an barántas nó an gearán—

(a) féadfar, má ciontaítear sa chion an fostóir nó duine ar bith eile a cúiseofar, do réir ailt 50 den Acht seo, mar dhuine arbh é a ghníomh nó a neamhghníomh faoi ndear an cion, fianaise a thabhairt i dtaobh aon tsáruithe dá shamhail ag an bhfostóir i leith aon tréimhse i rith na dtrí mblian díreach roimh dháta an chiona, agus

(b) ar an sárú sin a chruthú, féadfaidh an chúirt a dtabharfar na himeachta ina láthair a ordú don fhostóir pé suim a íoc leis an oibrí a fhionnfas an chúirt sin a bheith comhionann leis an difríocht idir an méid ba cheart a íoc i rith na tréimhse sin leis an oibrí mar luach saothair, dá n-íoctaí luach saothair leis an oibrí do réir an luach saothair íosta reachtúil, agus an méid a híocadh amhlaidh iarbhír.

(5) In aon imeachta i gcoinne duine faoi fho-alt (1) den alt seo is ar an duine sin a bheas a chruthú gur íoc sé luach saothair nach lú ná an luach saothair íosta reachtúil.

(6) In aon imeachta i gcoinne duine faoi fho-alt (3) den alt seo is ar an duine sin a bheas a chruthú gur chomhlíon sé na coinníollacha fostaíochta reachtúla.

(7) Na cumhachta a bheirtear leis an alt seo chun suimeanna a aisghabháil a bheas dlite ag oibrí ar fhostóir ní laghdú iad ar aon cheart a bheas ag an oibrí chun na suimeanna sin a aisghabháil trí imeachta síbhialta.

Ceada á údarú daoine easlána agus daoine éagumasta a fhostú ar luach saothair is lú ná an luach saothair íosta reachtúil.

46. —(1) Más rud é, i gcás aon oibrí atá ar fostú nó ar mian leis bheith ar fostú i dtosca de shórt a bheir nó a bhéarfas go mbaineann nó go mbainfidh ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos luach saothair leis, gur deimhin leis an gcomhchoiste oibreachais iomchuibhe, ar an oibrí nó an fostóir nó fostóir ionchasach d'iarraidh cheada faoin alt seo air, go bhfuil easláinte nó éagumas coirp ar an oibrí a chuireas é ó chumas an luach saothair íosta reachtúil a thuilleamh, féadfaidh an coiste, más oiriúnach leis, cead a dheonadh, faoi réir pé coinníoll (más ann) a chinnfeas sé, á údarú é a fhostú ar luach saothair is lú ná an luach saothair íosta reachtúil, agus, faid a bheas an cead i bhfeidhm, is tuigthe, chun críocha an Achta seo, má comhlíontar na coinníollacha sin, gurb é an luach saothair a húdaraítear leis an gcead a íoc leis is luach saothair íosta reachtúil.

(2) Má fhostaíonn fostóir aon oibrí in árach aon doiciméide a airbheartaíos bheith ina chead a deonadh faoi fho-alt (1) den alt seo á údarú an t-oibrí sin a fhostú ar luach saothair is lú ná an luach saothair íosta reachtúil, ansin, má thug an fostóir fógra don chomhchoiste oibreachais iomchuibhe go bhfuil sé, in árach na doiciméide sin, ag fostú an oibrí sin nó ag beartú é a fhostú ar luach saothair sonraithe, is tuigthe, d'ainneoin nach cead bailí nó nach cead bailí feasta maidir leis an oibrí sin an doiciméid sin, gur cead den tsórt sin í, faoi réir a téarmaí agus in aghaidh aon tréimhse tar éis an fógra a thabhairt agus ina haghaidh sin amháin, go dtí go bhfaighe an fostóir a mhalairt d'fhógra ón gcoiste.

Luach saothair a ríomh.

47. —(1) Faoi réir fo-ailt (2) den alt seo, léireofar aon tagairt sa Chuid seo do luach saothair mar thagairt don mhéid a gheobhas an t-oibrí nó a bheas le fáil aige óna fhostóir in airgead, saor ó gach asbhaint i leith ní ar bith, ach amháin asbhaintí arna ndéanamh go dleathach faoi aon achtachán a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire á cheangal nó a údarú asbhaintí a dhéanamh ó luach saothair.

(2) Faoi réir aon achtacháin a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire, féadfaidh ordú rialuithe fostaíochta a údarú sochair nó buntáistí sonraithe, a bheas curtha ar fáil d'oibrí ag a fhostóir nó thar ceann a fhostóra, a áireamh mar íocaíocht luach saothair ag an bhfostóir in ionad íocaíocht in airgead agus míneofar san ordú sin an luach airgid a bheas le cur ar gach sochar agus buntáiste den tsórt sin.

Gan fostóirí do ghlacadh préamaí ó phríntísigh ná foghlaimeoirí.

48. —(1) (a) I gcás oibrí (is oibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos luach saothair) a bheith ina phríntiseach nó ina fhoghlaimeoir, ní dleathach dá fhostóir aon íocaíocht i bhfoirm préama a ghlacadh, go díreach ná go neamhdhíreach, uaidh ná thar a cheann ná ar a scór,

(b) Ní bhainfidh aon ní i mír (a) den fho-alt seo le haon íocaíocht den tsórt a luaitear inti a déanfar go cuibhe de bhun aon ionstraime príntíseachta a bheas ceadaithe chun críche an fho-ailt seo ag comhchoiste oibreachais.

(2) Má ghlacann aon fhostóir aon íocaíocht i bhfoirm préama contrártha don alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air, agus féadfaidh an chúirt a chiontós é, i dteannta na fíneála, a ordú dhó an tsuim a glacadh i bhfoirm préama a íoc leis an oibrí nó leis an duine eile a rinne an íocaíocht.

Breacacháin agus fógraí.

49. —(1) Déanfaidh fostóir aon oibrithe lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta pé breacacháin a choimeád is gá chun a thaispeáint cé acu atá nó ná fuil forála na Coda seo á gcomhlíonadh maidir leo, agus coinneoidh an fostóir na breacacháin go ceann trí mblian.

(2) Aon duine is fostóir ar aon oibrithe cuirfidh sé ar taispeáint sa tslí ordaithe pé fógraí a bheas ordaithe chun aon tograí faoi alt 42 den Acht seo a bhainfeas leis na hoibrithe sin nó aon ordú rialuithe fostaíochta a bhainfeas leis na hoibrithe sin a chur in iúl dóibh agus bhéarfaidh fógra, in aon tslí eile a hordófar, do na hoibrithe sin i dtaobh na nithe sin agus i dtaobh pé nithe eile, más ann, a hordófar.

(3) Má fhaillíonn fostóir aon cheann de cheanglais an ailt seo a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná fiche punt a chur air.

Dliteanas coiriúil gníomhaire agus an uasfhostóra agus cosaint speisialta is indéanta ag an bhfostóir.

50. —(1) I gcás gar-fhostóir aon oibrí a bheith ar fostú é féin ag duine éigin eile agus an t-oibrí a bheith ar fostú in áitreabh an duine eile sin, is tuigthe, chun críocha na Coda seo, an duine eile sin a bheith ina fhostóir ar an oibrí i gcomhar leis an ngarfhostóir.

(2) I gcás fostóir a chúiseamh i gcion faoi aon alt nó fo-alt dá bhfuil sa Chuid seo, beidh sé i dteideal, ar é do dhéanamh faisnéise go cuibhe agus ar é do thabhairt fógra trí lá ar a laghad don lucht ionchúisimh go bhfuil sin ar intinn aige, aon duine eile, a líomhnóidh sé gurbh é a ghníomh nó a neamhghníomh faoi ndear an cion, a thabhairt i láthair na cúirte a bheas ag éisteacht an chúisimh an tráth a bheas ceaptha d'éisteacht an chúisimh, agus air sin beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) más rud é, ar é bheith cruthaithe go ndearnadh an cion, go gcruthóidh an fostóir gurbh é gníomh nó neamhghníomh an duine eile sin faoi ndear an cion, féadfar an duine eile sin a chiontú sa chion,

(b) má chruthaíonn an fostóir fairis sin go ndearna sé dícheall cuibhe chun a áirithiú go gcomhlíonfaí an Chuid seo agus aon rialachán nó ordú iomchuibhe a rinneadh fúithi, éigiontófar sa chion é.

(3) Má iarrann cosantóir leas a bhaint as fo-alt (2) den alt seo—

(a) beidh de cheart ag an lucht ionchúisimh, chomh maith leis an duine a mbeidh an cosantóir á chúiseamh sa chion, é féin, má thugann sé fianaise, agus aon fhínnéithe a ghlaofas sé mar thaca lena phléideála, a chroscheistiú agus fianaise fhrisnéiseach a ghlaoch,

(b) féadfaidh an chúirt a bheas ag éisteacht an chúisimh pé ordú is oiriúnach léi a dhéanamh i dtaobh aon pháirtí sna himeachta d'íoc costais le haon pháirtí eile iontu.

(4) I gcás—

(a) inar dóigh le cigire go bhfuiltear tar éis cion a dhéanamh a bhféadfaí imeachta ina leith a bhunú faoin gCuid seo i gcoinne fostóra, agus

(b) inar deimhin leis an gcigire go réasúnach gurbh é gníomh nó neamhghníomh duine éigin eile faoi ndear an cion a ndéantar gearán ina thaobh, agus go bhféadfadh an fostóir cosaint faoi fho-alt (2) den alt seo a shuíomh,

beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(i) féadfaidh an cigire a thabhairt go mbunófar imeachta i gcoinne an duine eile sin gan a thabhairt go mbunófar imeachta ar dtúis i gcoinne an fhostóra,

(ii) má bunaítear na himeachta sin amhlaidh, féadfar an duine eile sin a chúiseamh iontu agus, arna chruthú gurbh é a ghníomh nó a neamhghníomh faoi ndear an cion, féadfar é a chiontú sa chion a bhféadfaí an fostóir a chúiseamh ann.

Cigirí.

51. —(1) Féadfaidh an tAire pé daoine agus pé méid daoine is oiriúnach leis a cheapadh ina gcigirí chun críocha na Coda seo.

(2) Bhéarfaidh an tAire deimhniú a cheaptha do gach cigire agus, nuair a bheas cigire ag feidhmiú aon chumhachta dá dtugtar dó leis an gCuid seo, déanfaidh sé, ar dhuine ar bith lena mbainfidh sin dá iarraidh sin air, an deimhniú sin a thaispeáint dó,

Cumhachta cigirí.

52. —(1) Féadfaidh cigire, chun forála na Coda seo a fhorfheidhmiú, gach ní nó aon ní acu seo a leanas a dhéanamh, sé sin le rá:—

(a) dul isteach gach tráth réasúnach in aon áitreabh a mbeidh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint go bhfuil aon oibrithe lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta ar fostú ann,

(b) a cheangal go dtaispeánfaí dhó leatháin páighe nó breacacháin eile i dtaobh luach saothair a bheas á gcoimeád ag fostóir agus aon bhreacacháin den tsórt a gceangaltar leis an gCuid seo ar fhostóirí iad a choimeád, agus na leatháin nó na breacacháin sin a iniúchadh agus a scrúdú agus cóip a dhéanamh d'aon chuid abhartha dhíobh.

(c) scrúdú maidir le haon nithe faoin gCuid seo a dhéanamh ar aon duine a mbeidh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint go bhfuil nó go raibh sé ina oibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta nó ar fhostóir aon oibrí den tsórt sin agus a cheangal ar an duine sin nó ar an bhfostóir sin pé ceisteanna (seachas ceisteanna d'inchoireodh an duine sin) a fhreagairt a chuirfeas an cigire sin air i dtaobh na nithe sin agus dearbhú a shíniú gur fíor na freagraí ar na ceisteanna sin.

(2) Duine ar bith—

(a) a choiscfeas nó a bhacfas cigire agus é ag feidhmiú aon chumhachta dá dtugtar don chigire sin leis an alt seo, nó

(b) a dhiúltós aon bhreacachán a thaispeáint a cheanglós cigire air go dleathach a thaispeáint, nó

(c) a stopfas duine ar bith nó a fhéachfas lena stopadh ó theacht i láthair chigire nó ar a cheistiú ag cigire, nó

(d) a fhailleos nó a dhiúltós go toiliúil aon cheanglas dleathach ó chigire faoi mhír (b) d'fho-alt (1) den alt seo a chomhlíonadh,

beidh sé ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó nach fiche punt a chur air.

(3) Duine ar bith ar a gceangailtear leis an gCuid seo breacacháin a choimeád, má dhéanann sé nó má chuireann sé faoi ndear aon bhreacachán a choimeád a bheas bréagach in aon phonc abhartha, nó má dhéanann nó má chuireann faoi ndear nó má ligean go feasach é a thaispeáint do chigire, agus a fhios aige é a bheith bréagach, beidh sé ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air nó príosúntacht ar feadh tréimhse nach sia ná trí mhí nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

(4) Féadfaidh cigire imeachta a bhunú mar gheall ar chion faoi aon alt nó fo-alt dá bhfuil sa Chuid seo.

(5) (a) Féadfaidh cigire ar bith, má chítear dó go bhfuil suim dlite ar fhostóir ag oibrí (is oibrí lena mbaineann ordú rialuithe fostaíochta a shocraíos luach saothair) toisc luach saothair is lú ná an luach saothair íosta reachtúil a íoc leis, imeachta síbhialta a bhunú thar ceann agus in ainm an oibrí sin chun an tsuim sin a aisghabháil agus in aon imeachta den tsórt sin féadfar ordú a dhéanamh chun an cigire d'íoc costas amhail is dá mba pháirtí sna himeachta é.

(b) An chumhacht a bheirtear le mír (a) den fho-alt seo chun suimeanna a aisghabháil a bheas dlite ar fhostóir ag oibrí ní laghdú í ar aon cheart a bheas ag an oibrí chun na suimeanna sin a aisghabháil in imeachta síbhialta.

Forála maidir le buird cheirde.

Buird cheirde a bheith ina gcomhchoistí oibreachais.

53. —Aon bhord ceirde a bheas ann díreach roimh thosach feidhme an Achta seo is tuigthe, i dtosach feidhme an Achta seo, é a bheith, de bhuaidh an ailt seo, ina chomhchoiste oibreachais arna bhunú faoin gCuid seo le hordú bunuithe (d'ainneoin gan a chomhdhéanamh a bheith ar gach slí do réir forál an Achta seo) agus ag gníomhú maidir leis na hoibrithe agus na fostóirí ar maidir leo a ghníomhaigh sé díreach roimh an tosach feidhme sin.

Orduithe faoi na Trade Boards Acts, 1909 and1918.

54. —Aon ordú a bheas i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta seo ag daingniú, ag athrú nó ag cealú aon ráta faoi na Trade Boards Acts, 1909 and 1918, leanfaidh sé i bhfeidhm agus is tuigthe gur ordú rialuithe fostaíochta é.

Fógraí atá ar feitheamh i dtaobh tograí chun rátaí íosta páighe faoi na Trade Boards Acts,1909 and 1918, a athrú.

55. —I gcás aon fhógra a bheith arna thabhairt ag bord ceirde roimh thosach feidhme an Achta seo i dtaobh tograí chun rátaí íosta páighe faoi na Trade Boards Acts, 1909 and 1918, a athrú, féadfaidh na himeachta céanna a bheith ann maidir leis na tograí sin a d'fhéadfadh a bheith ann dá mba ná déanfaí na hAchta sin a athghairm leis an Acht seo, agus má déantar ordú ag daingniú na dtograí sin is tuigthe gur ordú rialuithe fostaíochta an t-ordú sin.

Tagairtí do bhuird cheirde a oiriúnú.

56. —Déanfar tagairtí in aon doiciméid (seachas achtachán a hathghairmtear leis an Acht seo) do bhord ceirde a léiriú mar thagairtí do chomhchoiste oibreachais.

Ceisteanna áirithe a chinneadh.

Ceisteanna áirithe a chinneadh.

57. —(1) Féadfaidh an Chúirt tráth ar bith, ar dhuine ar bith dá iarraidh sin, a breith a thabhairt ar an gceist cé acu atá nó ná fuil comhchoiste oibreachais áirithe ag gníomhú maidir le duine áirithe nó cé acu a bhaineann nó ná baineann ordú rialuithe fost aíochta áirithe le duine áirithe.

(2) Déanfaidh cúirt dlí, nuair a bheas aon cheist á cinneadh aici a éireos in imeachta ina láthair i dtaobh cé acu atá nó ná fuil comhchoiste oibreachais áirithe ag gníomhú maidir le duine áirithe nó cé acu a bhaineann nó ná baineann ordú rialuithe fostaíochta áirithe le duine áirithe, aird a thabhairt ar aon bhreith a thug an Chúirt agus a cuirfear faoina bráid i gcúrsa na n-imeacht.

(3) Má éiríonn aon cheist in imeachta i láthair cúirte dlí i dtaobh cé acu atá nó ná fuil comhchoiste oibreachas áirithe ag gníomhú maidir le duine áirithe nó cé acu a bhaineann nó ná baineann ordú rialuithe fostaíochta áirithe le duine áirithe, féadfaidh an chúirt dlí, más cuibhe léi, an cheist a chur faoi bhráid na Cúirte chun breith a thabhairt uirthi, agus beidh breith na Cúirte ar an gceist sin ina breith chríochnaitheach.

Páigh chaighdeánach do líomatáistí.

Páigh chaighdeánach do líomatáistí.

58. —(1) Féadfaidh an Chúirt, tar éis fógra a fhoilsiú i pé slí is oiriúnach léi go bhfuil sin ar intinn aici, a shocrú, uaithi féin nó ar aon duine leasmhar dá iarraidh sin, i leith aon líomatáiste a thoghfas an Chúirt, cad é an pháigh (dá ngairmtear an pháigh chaighdeánach san alt seo) is dóigh leis an gCúirt ba chóir a íoc le hoibrí éatach fireannach a bheadh ag déanamh obair neamhoilte sa líomatáiste sin le haghaidh gnáth-sheachtaine oibre.

(2) Nuair a bheas an pháigh chaighdeánach d'aon líomatáiste á socrú ag an gCúirt bhéarfaidh sí aird ar an gcothrom páighe is gnáth a íoc le hoibrithe eile sa líomatáiste sin.

(3) Má shocraíonn an Chúirt páigh chaighdeánach do líomatáiste ar bith, foilseoidh sí sonraí ina taobh i pé slí is oiriúnach léi.

(4) Ní léireofar éinní san alt seo mar ní a chuireas d'oblagáid ar fhostóirí i líomatáiste an pháigh chaighdeánach a íoc a bheas socair faoin alt seo don líomatáiste sin.