Ar Aghaidh (CUID 1 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

15 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 1998


AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1998


RIAR NA nALT

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Alt

1.

Cánachas ar chíosanna agus ar íocaíochtaí áirithe eile.

2.

Srian le faoiseamh i leith iasachtaí a caitheadh ag fáil leasa i gcuideachtaí agus i gcomhpháirtíochtaí.

3.

Ráta cánach gnóchan caipitiúil ar dhiúscairtí áirithe talún forbraíochta.

4.

Leasú ar alt 372L (léiriú (Caibidil 8)) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

CUID 2

Dleachtanna Stampa.

5.

Léiriú (Cuid 2).

6.

Tosach feidhme (Cuid 2).

7.

Leasú ar an gCéad Sceideal.

8.

Leasú ar alt 4 (instruments to be separately charged with duty in certain cases) d'Acht 1891.

9.

Leasú ar alt 58 (direction as to duty in certain cases) d'Acht 1891.

10.

Leasú ar alt 77 (directions as to duty in certain cases) d'Acht 1891.

11.

Leasú ar alt 49 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1969.

12.

Leasú ar alt 112 (dleacht stampa ar aistrithe talún foirgníochta) den Acht Airgeadais, 1990.

13.

Leasú ar alt 121 (formhuirir) den Acht Airgeadais, 1997.

14.

Faoiseamh ó dhleacht stampa le haghaidh tithe nó árasán nua áirithe.

CUID 3

Ilghnéitheach.

15.

Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

16.

Gearrtheideal agus forléiriú.

AN SCEIDEAL

Dleacht Stampa ar Ionstraimí


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais, 1969

1969, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1990

1990, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1996

1996, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1997

1997, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais, 1998

1998, Uimh. 3

Achtanna na dTithe, 1966 go 1997

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992

1992, Uimh. 18

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Stamp Act, 1891

54 & 55 Vict., c. 39

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht um Thrácht Cuartaíochta, 1939

1939, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht Cuartaíochta, 1957

1957, Uimh. 27

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 1998


AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1998

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE IONCAIM INTÍRE, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE hIONCAM INTÍRE AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [20 Bealtaine, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: