An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 2 Cáin Ioncaim) Ar Aghaidh (Caibidil 4 Cáin Chorparáide)

3 1998

AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

Caibidil 3

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Faoiseamh don lucht dífhostaithe fadtéarma.

16. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) i gCaibidil 6 de Chuid 4, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 88:

“Asbhaint dhúbailte i leith díolaíochtaí áirithe.

88A.—(1) San alt seo—

tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 321(2);

tá le ‘díolaíochtaí’, ‘fostaíocht’, ‘scéim fostaíochta’, ‘fostaíocht cháilitheach’, agus ‘pearsa aonair cháilitheach’ na bríonna céanna, faoi seach, atá leo in alt 472A;

ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’, i ndáil le fostaíocht cháilitheach, an tréimhse 36 mhí dar tosach an dáta a thosaíonn an fhostaíocht sin.

(2) (a) Más rud é, le linn méid na mbrabús nó na ngnóchan ó thrádáil nó ó ghairm do thréimhse inmhuirearaithe a bheith á ríomh, go mbeidh duine, ar leith ón alt seo, i dteideal asbhainte (dá ngairtear ‘an chéad asbhaint a luaitear’ san fho-alt seo)—

(i) ar cuntas díolaíochtaí is iníoctha le pearsa aonair cháilitheach i leith fostaíochta cáilithí, agus

(ii) ar cuntas ranníoc an fhostóra leis an gCiste Árachais Shóisialaigh is iníoctha, i leith na ndíolaíochtaí sin, faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh,

beidh an duine sin, sa ríomh sin, i dteideal asbhainte breise (dá ngairtear ‘an dara hasbhaint a luaitear’ san fho-alt seo) is comhionann le méid na chéad asbhainte a luaitear maidir leis an bhfostaíocht cháilitheach sin.

(b) Ní dheonófar faoiseamh faoin alt seo i leith fostaíochta cáilithí—

(i) maidir le dara hasbhaint a luaitear a bhaineann le tréimhse inmhuirearaithe nó le cuid de thréimhse inmhuirearaithe lasmuigh den tréimhse cháilitheach i ndáil leis an bhfostaíocht cháilitheach sin, nó

(ii) má tá an t-éilitheoir nó an phearsa aonair cháilitheach ag tairbhiú, nó tar éis tairbhiú, faoi scéim fostaíochta, cibé acu reachtúil nó eile.

(c) Chun críocha an ailt seo, measfar nach scéim fostaíochta gníomhaíocht, clár nó cúrsa a luaitear in alt 472A (1)(b)(i).”,

(b) i gCaibidil 1 de Chuid 15—

(i) in alt 458, trí “Alt 472A” a chur isteach i gCuid 1 den Tábla a ghabhann leis an alt sin i ndiaidh “Alt 472”, agus

(ii) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 472:

“Asbhaint dhúbailte i leith díolaíochtaí áirithe.

472A.—(1) (a) San alt seo—

tá le ‘stiúrthóir’ agus ‘stiúrthóir dílseánach’ na bríonna céanna atá leo, faoi seach, in alt 472;

tá le ‘díolaíochtaí’ an bhrí chéanna atá leis i bhfo-alt (1) (a) d'alt 472 agus, i ndáil leis na heisiaimh ón míniú sin, beidh feidhm ag fo-alt (2) den alt sin dá réir sin;

ciallaíonn ‘fostaíocht’ oifig nó fostaíocht bhrabúis de shórt a fhágann go bhfuil aon díolaíochtaí de chuid na hoifige nó na fostaíochta brabúis le muirearú i leith cánach faoi Sceideal E;

ciallaíonn ‘scéim fostaíochta’ scéim nó clár lena bhforáiltear go ndéanfar deontas, fóirdheontas nó íocaíocht eile den sórt sin, a bheidh maoinithe go hiomlán nó go príomha, go díreach nó go neamhdhíreach, ag an Stát nó ag aon bhord arna bhunú le reacht nó ag aon údarás poiblí nó áitiúil, a íoc i leith fostaíochta le fostóir nó le fostaí;

tá le ‘leanbh cáilitheach’, i ndáil le héilitheoir agus bliain mheasúnachta, an bhrí chéanna atá leis in alt 462 agus, maidir leis an gceist i dtaobh an leanbh cáilitheach leanbh, cinnfear í ar an mbonn céanna is a chinnfí í chun críocha alt 462, agus beidh feidhm ag fo-ailt (4) agus (6) den alt sin dá réir sin;

ciallaíonn ‘fostaíocht cháilitheach’ fostaíocht—

(i) a thosaíonn an 6ú lá d'Aibreán, 1998, nó dá éis,

(ii) a mhaireann 30 uair an chloig ar a laghad sa tseachtain, agus

(iii) ar cumas di leanúint ar aghaidh ar feadh 12 mhí ar a laghad,

ach ní fholaíonn sé—

(I) fostaíocht ónar dífhostaíodh an sealbhóir roimhe sin go héagórach,

(II) fostaíocht le duine a rinne, sna 26 sheachtain díreach sular thosaigh pearsa aonair cháilitheach ar fhostaíocht, an líon fostaithe i dtrádáil nó i ngairm an duine sin a laghdú trí iomarcaíocht, nó

(III) fostaíocht a n-eascraíonn breis agus 75 faoin gcéad de na díolaíochtaí ina leith ó choimisiúin;

ciallaíonn ‘pearsa aonair cháilitheach’ pearsa aonair a thosaíonn ar fhostaíocht cháilitheach agus—

(i) (I) díreach roimh thosach na fostaíochta cáilithí sin, a bhí dífhostaithe go leanúnach de réir bhrí alt 120 (3) den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993, ar feadh tréimhse 312 lá agus a bhí—

(A) ag fáil sochair dhífhostaíochta faoi Chaibidil 9 de Chuid II den Acht sin,

(B) ag fáil cúnaimh dhífhostaíochta faoi Chaibidil 2 de Chuid III den Acht sin, nó

(C) ag fáil íocaíochta teaghlaigh aontuismitheora faoi Chaibidil 9 de Chuid III den Acht sin, nó

(II) atá in aon earnáil speisialta eile daoine a bheidh ceadaithe chun críocha an ailt seo ag an Aire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh le toiliú an Aire Airgeadais,

agus

(ii) nár phearsa aonair cháilitheach chun críocha an ailt seo é nó í roimhe sin;

‘ciallaíonn ‘íocaíocht dífhostaíochta’ íocaíocht sochair dhífhostaíochta nó cúnaimh dhífhostaíochta is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh.

(b) Chun críocha an mhínithe ar ‘pearsa aonair cháilitheach’—

(i) measfar gur tréimhse dífhostaíochta chun críocha an ailt seo—

(I) aon tréimhse freastail ar chúrsa oiliúna neamhcheardaíochta arna sholáthar nó arna cheadú ag an bhForas Áiseanna Saothair,

(II) aon tréimhse páirteachais i gclár arna riaradh ag an bhForas Áiseanna Saothair agus ar a dtugtar an Scéim Fostaíochta Pobail,

(III) aon tréimhse páirteachais i gclár arna riaradh ag an bhForas Áiseanna Saothair agus ar a dtugtar an Tionscnamh Post,

(IV) aon tréimhse páirteachais i ngníomhaíocht, nó aon tréimhse páirteachais i ngníomhaíocht nó freastail ar ghníomhaíocht, lena mbaineann mír (g) nó (h), faoi seach, d'alt 120 (5) den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993,

agus

(ii) maidir le haon íocaíocht i leith tréimhse freastail ar ghníomhaíocht, ar chlár nó ar scéim, nó tréimhse páirteachais sa chéanna, a luaitear i bhfomhír (i), measfar gur íocaíocht dífhostaíochta í chun críocha an ailt seo más rud é go raibh an phearsa aonair cháilitheach lena mbaineann ag fáil íocaíochta dífhostaíochta díreach roimh thosach na tréimhse sin.

(2) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, i gcás ina gcruthóidh pearsa aonair gur pearsa aonair cháilitheach é nó í, beidh sé nó sí, i ndáil leis na 3 bliana measúnachta dar tosach—

(a) an bhliain mheasúnachta ina dtosaíonn fostaíocht cháilitheach, nó

(b) trí roghnú a dhéanfaidh sé nó sí i scríbhinn chuig an gcigire, an bhliain mheasúnachta i ndiaidh na bliana measúnachta ina dtosaíonn an fhostaíocht cháilitheach,

i dteideal, le linn méid a ioncaim nó a hioncaim inchánach a bheith á ríomh, go ndéanfar asbhaint as cibé méid dá ioncam nó dá hioncam iomlán is inchurtha síos do dhíolaíochtaí ón bhfostaíocht cháilitheach sin mar a leanas:

(i) don chéad bhliain de na 3 bliana sin, £3,000,

(ii) don dara bliain de na 3 bliana sin, £2,000, agus

(iii) don tríú bliain de na 3 bliana sin, £1,000.

(3) (a) Faoi réir fhorálacha mhíreanna (b) agus (c), más rud é, maidir le pearsa aonair cháilitheach atá i dteideal asbhainte faoi fho-alt (2) do bhliain amháin nó níos mó de na 3 bliana measúnachta dá dtagraítear san fho-alt sin, go gcruthóidh sé nó sí, maidir le bliain amháin nó níos mó de na blianta sin, go bhfuil cónaí ar leanbh cáilitheach in éineacht leis nó léi ar feadh iomlán na bliana nó ar feadh cuid den bhliain, beidh sé nó sí, i leith gach bliana de na 3 bliana dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a gcruthóidh sé nó sí amhlaidh i ndáil léi, i dteideal, le linn méid a ioncaim nó a hioncaim inchánach a bheith á ríomh, go ndéanfar asbhaint as cibé méid dá ioncam nó dá hioncam iomlán is inchurtha síos do dhíolaíochtaí ón bhfostaíocht cháilitheach sin mar a leanas:

(i) don chéad bhliain de na 3 bliana sin, £1,000 i leith gach linbh cháilithigh,

(ii) don dara bliain de na 3 bliana sin, £666 i leith gach linbh cháilithigh, agus

(iii) don tríú bliain de na 3 bliana sin, £334 i leith gach linbh cháilithigh.

(b) Ní cheadófar ach asbhaint amháin £1,000, £666 agus £334 i leith gach linbh cháilithigh.

(c) Más rud é, do bhliain mheasúnachta, go mbeadh, murach an mhír seo, 2 phearsa aonair cháilitheacha nó níos mó i dteideal faoisimh faoin alt seo i leith an linbh cháilithigh chéanna, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(i) is é méid na hasbhainte a dheonófar don bhliain sin i leith an linbh cháilithigh an méid a bheidh dlite faoi mhír (a) faoi réir fhorálacha mhír (b),

(ii) más ag duine amháin de na pearsana aonair cáilitheacha lena mbaineann atá an leanbh cáilitheach á chothabháil nó á cothabháil, beidh an phearsa aonair sin i dteideal an asbhaint a éileamh,

(iii) más ag pearsa aonair cháilitheach amháin nó níos mó i gcomhpháirt atá an leanbh cáilitheach á chothabháil nó á cothabháil, déanfar an asbhaint a bheidh dlite don bhliain mheasúnachta i leith an linbh a chionroinnt idir na pearsana aonair cáilitheacha a dhéanann ranníoc i leith chothabháil an linbh—

(I) sa chomhréir chéanna ina gcothabhálann gach duine acu an leanbh, nó

(II) i cibé modh a chuirfidh siad in iúl i scríbhinn i gcomhpháirt don chigire;

(iv) d'fhonn a fhionnadh chun críocha an fho-ailt seo an gcothabhálann pearsa aonair cháilitheach leanbh cáilitheach, measfar, maidir le haon íocaíocht a dhéanann an phearsa aonair sin faoi chomhair nó i leith chothabháil an linbh agus atá an phearsa aonair i dteideal a asbhaint le linn a ioncam nó a hioncam iomlán a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim, nach íocaíocht í faoi chomhair nó i leith chothabháil an linbh.

(4) Más rud é, laistigh de na 3 bliana a luaitear i bhfo-alt (3), go scoirfidh an fhostaíocht cháilitheach (dá ngairtear ‘an chéad fhostaíocht a luaitear’ san fho-alt seo) a bhfuil an phearsa aonair cháilitheach i dteideal asbhainte ina leith faoi fho-alt (2), beidh an phearsa aonair cháilitheach i dteideal go ndéanfar cibé méid de na hasbhaintí a luaitear i bhfo-ailt (2) agus (3) nach féidir a fhritháireamh in aghaidh a dhíolaíochtaí nó a díolaíochtaí ón gcéad fhostaíocht a luaitear a thabhairt ar aghaidh agus a fhritháireamh in aghaidh na ndíolaíochtaí ón gcéad fhostaíocht cháilitheach eile a bheidh aige nó aici, agus ón gcéad fhostaíocht cháilitheach eile sin amháin, ach ní mó an asbhaint d'aon bhliain mheasúnachta a dhéanfar a fhritháireamh in aghaidh na ndíolaíochtaí ó cheachtar fostaíocht cháilitheach nó ón dá fhostaíocht cháilitheacha ná na hasbhaintí a bheidh dlite faoi fho-ailt (2) agus (3) don bhliain sin.

(5) (a) Ní bheidh na hasbhaintí a luaitear i bhfo-ailt (2) agus (3) dlite má tá an phearsa aonair cháilitheach, nó má tá a fhostóir nó a fostóir, ag tairbhiú, nó tar éis tairbhiú, i leith na fostaíochta cáilithí ar ina leith a dhéantar éileamh faoin alt seo, faoi scéim fostaíochta, cibé acu reachtúil nó eile.

(b) Chun críocha an mhínithe ar scéim fostaíochta, measfar nach scéim fostaíochta gníomhaíocht, clár nó cúrsa a luaitear i bhfo-alt (2).

(6) Maidir le haon éileamh ar fhaoiseamh faoin alt seo—

(a) déanfar é i cibé foirm a shocróidh na Coimisinéirí Ioncaim ó am go ham, agus

(b) beidh cibé faisnéis ann, agus beidh cibé ráiteas i scríbhinn a bheidh curtha in iúl san fhoirm sin ag gabháil leis, a éileoidh na Coimisinéirí Ioncaim le réasún chun críocha an ailt.”,

agus

(c) i gCaibidil 1 de Chuid 44, trí “ailt 472 agus 472A” a chur in ionad “alt 472” in alt 1024(2)(a)(viii).

Faoiseamh i leith bronntanas a thabharfar do scoileanna sainithe.

17. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

( a) i gCaibidil 1 de Chuid 15, trí “Alt 485A(4)” a chur isteach i ndiaidh “Alt 478” i gCuid 2 den Tábla a ghabhann le halt 458,

(b) i gCaibidil 2 de Chuid 15, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 485:

“Faoiseamh i leith bronntanas a thabharfar do scoileanna sainithe.

485A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le bliain mheasúnachta, céatadán ar cóimhéid leis an ráta caighdeánach cánach don bhliain sin;

ciallaíonn ‘comhlacht ceadaithe’ comhlacht daoine —

(a) arna bhunú d'aon toisc chun cistí a chruinniú chun sochair do scoil shainithe ainmnithe amháin nó níos mó,

(b) arb iad a bheidh ann daoine is patrúin, iontaobhaithe, úinéirí nó gobharnóirí de chuid na scoile sainithe ainmnithe amháin sin nó de chuid na scoileanna sainithe ainmnithe sin, agus

(c) arna cheadú chun críocha an ailt seo ag an Aire;

ciallaíonn ‘scoil shainithe’ bunscoil nó iarbhunscoil atá ag fáil deontais mhéadaithe a íocann an tAire as cistí a sholáthraíonn an tOireachtas;

ciallaíonn ‘deontais mhéadaithe’ deontais, ar deontais iad atá níos mó ná na deontais chaipitíochta a íocann an tAire de ghnáth le bunscoileanna nó le hiar-bhunscoileanna agus a íoctar le scoileanna a bhfuil, i dtuairim an Aire, cion substaintiúil dá gcuid mac léinn faoi mhíbhuntáiste sóisialta nó eacnamaíochta;

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Oideachais agus Eolaíochta;

ciallaíonn ‘bronntanas iomchuí’ bronntanas airgid—

(a) a thabharfar, an 6ú lá d'Aibreán, 1998, nó dá éis, do scoil shainithe d'aon toisc chun gníomhaíochtaí na scoile sin a mhaoiniú nó do chomhlacht ceadaithe d'aon toisc chun gníomhaíochtaí scoile sainithe ainmnithe amháin nó níos mó a mhaoiniú,

(b) a chuireann nó a chuirfidh an scoil shainithe nó an comhlacht ceadaithe, de réir mar a bheidh, chun feidhme chun na críche sin, agus

(c) ar leith ón alt seo, nach bhfuil inasbhainte le linn na brabúis nó na gnóchain ó thrádáil nó ó ghairm a bheith á ríomh chun críocha cánach nó nach ioncam é lena mbaineann forálacha alt 792, nó nach bronntanas airgid é lena mbaineann forálacha alt 484;

ciallaíonn ‘cáin’ cáin ioncaim nó cáin chorparáide, de réir mar a bheidh.

(2) I gcás go gcruthófar chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go bhfuil bronntanas iomchuí tugtha ag duine agus go n-éileoidh sé nó sí faoiseamh ó cháin faoi threoir an bhronntanais sin, beidh feidhm ag forálacha fho-alt (4) nó, de réir mar a bheidh, fho-alt (7).

(3) Le linn glanmhéid an bhronntanais iomchuí a bheith á chinneadh chun críocha fho-ailt (4) agus (7), asbhainfear ó mhéid an bhronntanais méid nó luach aon chomaoine a fuair an duine lena mbaineann de thoradh an bronntanas a thabhairt, cibé acu a fuarthas í go díreach nó go neamhdhíreach ón scoil shainithe nó ón gcomhlacht ceadaithe dár tugadh an bronntanas nó ar shlí eile.

(4) Chun críocha cánach ioncaim don bhliain mheasúnachta ina dtugann duine bronntanas iomchuí, déanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú ar an duine don bhliain mheasúnachta sin, seachas de réir alt 16(2), a laghdú de mhéid arb é an méid is lú é díobh seo a leanas—

(a) an méid is comhionann leis an gcéatadán cuí de ghlanmhéid an bhronntanais iomchuí, agus

(b) an méid a laghdaíonn an cháin ioncaim sin go neamhní.

(5) Chun críocha fho-alt (4), i gcás duine a mheasúnaítear i leith cánach do bhliain mheasúnachta de réir alt 1017, déanfar aon bhronntanas iomchuí a thug céile an duine sa bhliain sin, a mbeadh céile an duine i dteideal faoisimh ina leith faoin alt seo dá ndéanfaí an céile sin a mheasúnú i leith cánach don bhliain mheasúnachta de réir alt 1016 (ar leith ó fho-alt (2) den alt sin) a mheas mar bhronntanas iomchuí a thug an duine, agus dá réir sin, beidh feidhm ag fo-alt (6) maidir leis an mbronntanas iomchuí sin ar leith ó aon bhronntanas iomchuí a bheidh tugtha ag an duine.

(6) Ní thabharfar faoiseamh faoin alt seo do dhuine do bhliain mheasúnachta—

(a) mura mó ná £250 glanmhéid an bhronntanais iomchuí (nó comhiomlán ghlanmhéid na mbronntanas iomchuí) a bheidh tugtha ag an duine sa bhliain mheasúnachta, nó

(b) don mhéid ar mó ná £1,000 glanmhéid an bhronntanais iomchuí (nó comhiomlán ghlanmhéid na mbronntanas iomchuí) a bheidh tugtha ag an duine sa bhliain mheasúnachta.

(7) I gcás go dtugann cuideachta bronntanas iomchuí i dtréimhse chuntasaíochta, déileálfar, chun críocha cánach corparáide, le glanmhéid an bhronntanais—

(a) mar chaiteachas trádála inasbhainte de chuid trádála atá á seoladh ag an gcuideachta, nó

(b) mar chaiteachas bainistíochta is inasbhainte le linn brabúis iomlána na cuideachta a bheith á ríomh,

don tréimhse chuntasaíochta.

(8) Ní thabharfar faoiseamh faoin alt seo—

(a) i leith bronntanais nó bronntanas iomchuí a thugann cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta do scoil shainithe áirithe nó do chomhlacht ceadaithe áirithe, de réir mar a bheidh—

(i) mura mó ná £250 glanmhéid an bhronntanais iomchuí (nó comhiomlán ghlanmhéid na mbronntanas iomchuí), nó

(ii) don mhéid ar mó ná £10,000 glanmhéid an bhronntanais iomchuí (nó comhiomlán ghlanmhéid na mbronntanas iomchuí),

(b) sa mhéid gur mó comhiomlán ghlanmhéid na mbronntanas iomchuí go léir a bheidh tugtha ag cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta do níos mó ná scoil shainithe agus comhlacht ceadaithe amháin, ná an méid is lú díobh seo a leanas—

(i) £50,000, nó

(ii) 10 faoin gcéad de bhrabúis na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta sula gcuirtear an faoiseamh faoin alt seo i gcuntas.

(9) I gcás go dtugann cuideachta bronntanas iomchuí i dtréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta is giorra ná 12 mhí, déanfar na méideanna £10,000 agus £50,000 a shonraítear i bhfo-alt (8) a laghdú go comhréireach.

(10) I gcás go dtugann duine inmhuirearaithe, de réir bhrí Chuid 41, bronntanas iomchuí, déanfar éileamh faoin alt seo i dteannta an tuairisceáin a cheanglaítear ar an duine sin a sheachadadh faoi alt 951 don tréimhse inmhuirearaithe ina dtugtar an bronntanas.

(11) I gcás go n-éiríonn aon cheist maidir le cibé acu—

(a) is comhlacht ceadaithe comhlacht,

(b) is scoil shainithe scoil, nó

(c) is bronntanas iomchuí bronntanas,

chun críocha an ailt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dul i gcomhairle leis an Aire.

(12) Déanfaidh gach scoil shainithe, nuair a cheanglaítear uirthi le fógra i scríbhinn ón Aire déanamh amhlaidh, tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh ar an Aire laistigh den am a theorainneofar leis an bhfógra, ar tuairisceán é ina mbeidh sonraí faoi mhéid comhiomlán na mbronntanas iomchuí a fuair an scoil sa tréimhse a shonrófar san fhógra.

(13) Déanfaidh gach comhlacht ceadaithe, nuair a cheanglaítear air le fógra i scríbhinn ón Aire déanamh amhlaidh, tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh ar an Aire laistigh den am a theorainneofar leis an bhfógra, ar tuairisceán é ina mbeidh sonraí faoi mhéid comhiomlán na mbronntanas iomchuí a fuair an comhlacht sa tréimhse a shonrófar san fhógra agus faoi dhiúscairt na mbronntanas sin.

(14) Measfar bronntanas iomchuí a bheith tugtha do scoil shainithe chun críocha an ailt seo i gcás é a bheith tugtha d'aon duine nó daoine a fheidhmíonn aon fheidhmeanna rialaithe, bainistíochta nó iontaobhaíochta ar an scoil nó ina leith.

(15) Chun críocha éilimh ar fhaoiseamh faoin alt seo, tabharfaidh scoil shainithe nó comhlacht ceadaithe, ar bhronntanas iomchuí a ghlacadh, admháil don duine a bheidh ag tabhairt an bhronntanais iomchuí—

(a) a mbeidh ráiteas inti—

(i) gur admháil í chun críocha an ailt seo,

(ii) gur scoil shainithe nó comhlacht ceadaithe chun críocha an ailt seo an scoil nó an comhlacht, de réir mar a bheidh, agus

(iii) gur bronntanas iomchuí chun críocha an ailt seo an bronntanas ar ina leith a thugtar an admháil, agus

(b) a thaispeánfaidh—

(i) ainm agus seoladh an duine a bheidh ag tabhairt an bhronntanais iomchuí,

(ii) glanmhéid an bhronntanais iomchuí i bhfigiúirí agus i bhfocail araon,

(iii) dáta an bhronntanais iomchuí,

(iv) ainm iomlán na scoile sainithe nó an chomhlachta cheadaithe, de réir mar a bheidh, agus

(v) dáta eisiúna na hadmhála, agus

(c) a bheidh sínithe ag oifigeach cuí-údaraithe de chuid na scoile sainithe nó an chomhlachta cheadaithe.”,

agus

(c) i gCaibidil 1 de Chuid 44, tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (x) in alt 1024(2)(a):

“(xa) gur ó fhaoiseamh dó faoi alt 485A, ar an bhfearchéile agus ar an mbanchéile de réir mar is eisean nó ise a thug an bronntanas iomchuí ar dá bharr an faoiseamh;”.

Leasú ar alt 200 (pinsin choigríche áirithe) den Phríomh-Acht.

18. —Leasaítear leis seo alt 200 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) D'ainneoin fho-alt (2), ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le pinsean lena mbaineann fomhír (b) de mhír 1 d'Airteagal 18 (Pinsin, Slándáil Shóisialta, Blianachtaí, Ailiúnas agus Tacaíocht Leanaí) den Choinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla arna shíniú i mBaile Átha Cliath an 28ú lá d'Iúil, 1997.”.

Leasú ar alt 268 (an bhrí atá le “foirgneamh nó déanmhas tionscail”) den Phríomh-Acht.

19. —Leasaítear leis seo alt 268 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (5)(a)(iii) trí “30ú lá de Mheán Fómhair, 1998” a chur in ionad “31ú lá de Nollaig, 1997”.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh agus déanmhas aerfoirt.

20. —Leasaítear leis seo Cuid 9 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 268—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g) (arna cur isteach leis an Acht seo):

“(h) chun críocha trádála arb é atá inti oibriú nó bainistiú aerfoirt, seachas foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann mír (f),”,

(ii) i bhfo-alt (9), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d) (arna cur isteach leis an Acht seo):

“(e) faoi threoir mhír (h), maidir le caiteachas caipitiúil arna thabhú—

(i) ag Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta ar an lá dílseacháin nó dá éis, agus

(ii) ag aon duine eile ar dháta rite an Achta Airgeadais, 1998 , nó dá éis.”,

agus

(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

“(10) Chun críocha na Coda seo, tá le ‘an lá dílseacháin’ an bhrí chéanna atá leis sa Bhille a tíolacadh do Dháil Éireann ag an Aire Fiontar Poiblí an 2ú lá de Dheireadh Fómhair, 1997, do dhéanamh socrú, i measc nithe eile, chun Aerfort Bhaile Átha Cliath, Aerfort na Sionna agus Aerfort Chorcaí a dhílsiú d'Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta.”,

(b) in alt 272—

(i) i bhfo-alt (3), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f) (arna cur isteach leis an Acht seo):

“(g) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(h), le 4 faoin gcéad den chaiteachas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c).”,

(ii) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A)(a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le foirgneamh nó déanmhas a bheidh ar marthain—

(i) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, ar an lá dílseacháin, agus

(ii) i gcás aon duine eile, ar dháta rite an Achta Airgeadais, 1998 ,

agus a bheidh á úsáid chun críocha trádála arb é atá inti oibriú nó bainistiú aerfoirt, nach innealra nó gléasra nó foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann alt 268(1)(f).

(b) Chun críocha na Coda seo, i ndáil le foirgneamh nó déanmhas a bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis, measfar caiteachas a bheith tabhaithe—

(i) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, ar an lá dílseacháin, agus

(ii) i gcás aon duine eile, ar dháta rite an Achta Airgeadais, 1998 ,

ar fhoirgniú an fhoirgnimh nó an déanmhais, ar caiteachas é de mhéid a chinnfear de réir na foirmle—

A - B

i gcás—

gurb é A méid an chaiteachais chaipitiúil a tabhaíodh i dtosach ar fhoirgniú an fhoirgnimh nó an déanmhais, agus

gurb é B méid na liúntas síos-scríofa a thabharfaí faoin alt seo i leith an chaiteachais chaipitiúil dá dtagraítear in A dá mba rud é gurbh fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(h) an foirgneamh nó an déanmhas gach uile thráth agus sin ar an toimhde go raibh feidhm ag an alt sin maidir le caiteachas caipitiúil a tabhaíodh—

(I) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, roimh an lá dílseacháin, agus

(II) i gcás aon duine eile, roimh dháta rite an Achta Airgeadais, 1998 .

(3B) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann alt 268(1)(f), ar foirgneamh nó déanmhas é a bheidh ar marthain ar an lá dílseacháin agus a bheidh dílsithe d'Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta ar an lá sin.

(b) Chun críocha na Coda seo, i gcás foirgnimh nó déanmhais a bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis, measfar caiteachas a bheith tabhaithe ag Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta ar an lá dílseacháin ar fhoirgniú an fhoirgnimh nó an déanmhais, ar caiteachas é de mhéid a chinnfear de réir na foirmle—

A - B

i gcás—

gurb é A méid an chaiteachais chaipitiúil a tabhaíodh i dtosach ar fhoirgniú an fhoirgnimh nó an déanmhais, agus

gurb é B méid na liúntas síos-scríofa a thabharfaí faoin alt seo i leith an chaiteachais chaipitiúil dá dtagraítear in A don tréimhse go dtí an lá roimh an lá dílseacháin dá mba rud é go raibh éileamh ar na liúntais sin déanta go cuí agus ceadaithe.”,

agus

(iii) i bhfo-alt (4)—

(I) i mír (d), trí “agus” a scriosadh,

(II) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(f), 25 bliana dar tosach—

(i) an tráth a úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas den chéad uair, nó

(ii) i gcás foirgnimh nó déanmhais lena mbaineann fo-alt (3B), an lá dílseacháin,”,

agus

(III) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f) (arna cur isteach leis an Acht seo):

“(g) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(h), 25 bliana dar tosach—

(i) an tráth a úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas den chéad uair, nó

(ii) maidir le foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann fo-alt (3A)—

(I) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, an lá dílseacháin, agus

(II) i gcás aon duine eile, dáta rite an Achta Airgeadais, 1998 .”,

(c) in alt 274(1)(b)—

(i) i bhfomhír (iv), trí “agus” a scriosadh,

(ii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (v):

“(v) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(f), níos mó ná 25 bliana—

(I) tar éis an foirgneamh nó an déanmhas a úsáid den chéad uair, nó

(II) i gcás foirgnimh nó déanmhais lena mbaineann alt 272(3B), an lá dílseacháin, agus”,

agus

(iii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (v):

“(vi) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(h), níos mó ná 25 bliana—

(I) tar éis an foirgneamh nó an déanmhas a úsáid den chéad uair, nó

(II) maidir le foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann alt 272(3A)—

(A) i gcás Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, tar éis an lae dílseacháin, agus

(B) i gcás aon duine eile, tar éis dháta rite an Achta Airgeadais, 1998 .”,

agus

(d) in alt 284, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) Chun críocha na Coda seo, measfar caiteachas caipitiúil a bheith tabhaithe ag Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta, ar an lá dílseacháin, ag soláthar innealra nó gléasra arb é an

t-innealra nó an gléasra é a dhílsítear d'Aer Rianta cuideachta phoiblí theoranta an lá sin, agus measfar gurb é costas iarbhír an innealra nó an ghléasra sin méid a chinnfear de réir na foirmle—

A - B

i gcás—

gurb é A costas bunaidh iarbhír an innealra nó an ghléasra, agus aon chaiteachas de ghné caiteachais chaipitiúil ar an innealra nó ar an ngléasra ar mhodh athnuachana, feabhsaithe nó athshuímh a chur san áireamh sa chostas sin, agus

gurb é B méid aon liúntas caithimh agus cuimilte a thabharfaí faoin alt seo i leith an innealra nó an ghléasra ón uair a soláthraíodh an t-innealra nó an gléasra i dtosach dá mba rud é go raibh éileamh ar na liúntais sin déanta go cuí agus ceadaithe.”.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le liúntais chaipitiúla áirithe.

21. —Leasaítear leis seo Cuid 9 den Phríomh-Acht—

(a) in ailt 271(3)(c) agus 273(7)(a)(i)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ngach ceann de na forálacha sin i ndiaidh “an 31ú lá de Nollaig, 1997”, sa chéad áit a bhfuil sé:

”, nó roimh an 30ú lá de Mheitheamh, 1998, dá mbeadh an caiteachas sin tabhaithe roimh an 31ú lá de Nollaig, 1997, murach imthosca a bheith ann ba chúis le himeachtaí dlí a thionscnamh, ar imeachtaí iad a bhí ina n-ábhar d'ordú ón Ard-Chúirt arna dhéanamh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1998”,

agus

(ii) trí “sa chéad áit a bhfuil sí,” a chur isteach i ngach ceann de na forálacha sin i ndiaidh “an tagairt don 31ú lá de Nollaig, 1997,”,

agus

(b) in ailt 283(5) agus 285(7)(a)(i)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ngach ceann de na forálacha sin i ndiaidh “an 31ú lá de Nollaig, 1997”, sa chéad áit a bhfuil sé:

“, nó roimh an 30ú lá de Mheitheamh, 1998, más rud é go bhfuil sé á sholáthar d'aon toisc lena úsáid i bhfoirgneamh nó i ndéanmhas tionscail dá dtagraítear in ailt 271(3)(c) agus 273(7)(a)(i) agus go mbeadh caiteachas i leith an tsoláthair sin tabhaithe roimh an 31ú lá de Nollaig, 1997, murach imthosca a bheith ann ba chúis le himeachtaí dlí a thionscnamh, ar imeachtaí iad a bhí ina n-ábhar d'ordú ón Ard-Chúirt arna dhéanamh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1998”,

agus

(ii) trí “sa chéad áit a bhfuil sí,” a chur isteach i ngach ceann de na forálacha sin i ndiaidh “an tagairt don 31ú lá de Nollaig, 1997,”.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh tithe banaltrais príobháideacha.

22. —Leasaítear leis seo Cuid 9 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 268—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) i mír (e), trí “alt 654,” a chur in ionad “alt 654, nó”, agus

(II) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f):

“(g) chun críocha trádála arb é atá inti oibriú nó bainistiú tí banaltrais de réir bhrí alt 2 den Acht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990 , ar teach banaltrais é atá cláraithe faoi alt 4 den Acht sin, nó”,

agus

(ii) i bhfo-alt (9)—

(I) i mír (b), trí “agus” a scriosadh,

(II) i mír (c), trí “nó dá éis,” a chur in ionad “nó dá éis.”, agus

(III) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) faoi threoir mhír (g), maidir le caiteachas caipitiúil arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, agus”,

(b) in alt 272—

(i) i bhfo-alt (3)—

(I) i mír (d), trí “agus” a scriosadh,

(II) i mír (e), trí “i bhfo-alt (2)(c),” a chur in ionad “i bhfo-alt (2)(c).”, agus

(III) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(g), le 15 faoin gcéad den chaiteachas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c), agus”,

(ii) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí alt 268(1)(g), 7 mbliana dar tosach an tráth a úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas den chéad uair, agus”,

agus

(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) Chun críocha an ailt seo, i gcás ina mbeidh liúntas síos-scríofa tugtha do dhuine d'aon tréimhse inmhuirearaithe i leith caiteachais chaipitiúil a tabhaíodh ar fhoirgniú foirgnimh nó déanmhais de réir bhrí mhír (d) d'alt 268(1) agus nach mbeidh an foirgneamh nó an déanmhas in úsáid, i ndeireadh tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse, chun na gcríoch a shonraítear sa mhír sin, ansin, i ndáil leis an gcaiteachas sin—

(a) ní dhéileáfar leis an bhfoirgneamh nó leis an déanmhas mar fhoirgneamh nó mar dhéanmhas a scoireann de bheith ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas tionscail más rud é, ar scor dá úsáid chun na gcríoch a shonraítear i mír (d) d'alt 268(1), go ndéantar é a athchóiriú lena úsáid chun na gcríoch a shonraítear i mír (g) den alt sin agus go bhfuil sé in úsáid chun na gcríoch sin is déanaí a luaitear i ndeireadh na tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse, agus

(b) maidir leis an tréimhse inmhuirearaithe sin nó lena bonntréimhse agus le haon tréimhse inmhuirearaithe dá éis nó lena bonntréimhse, déileáfar leis an bhfoirgneamh nó leis an déanmhas, d'ainneoin scor dá úsáid chun na gcríoch a shonraítear i mír (d) d'alt 268(1), amhail is dá mbeadh sé in úsáid chun na gcríoch sin más rud é, i ndeireadh na tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse, go bhfuil an foirgneamh nó an déanmhas in úsáid chun na gcríoch a shonraítear i mír (g) den alt sin.”,

agus

(c) in alt 274(1)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail de réir bhrí mhír (c), (e) nó (g) d'alt 268(1), níos mó ná 10 mbliana tar éis an foirgneamh nó an déanmhas a úsáid den chéad uair,”.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh bád iascaireachta mara áirithe.

23. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) in alt 284, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) (a) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hinnealra nó gléasra arb é atá ann bád iascaireachta mara atá cláraithe i gClár na mBád Iascaireachta agus a dtabhaítear caiteachas caipitiúil ina leith sa tréimhse 3 bliana dar tosach an lá ceaptha, ar caiteachas é atá deimhnithe ag Bord Iascaigh Mhara mar chaiteachas caipitiúil arna thabhú chun críocha athnuachana cabhlaigh sna hearnálacha trál ilchineálach agus bíoma den chabhlach iascaireachta.

(b) D'ainneoin fho-alt (2), ach faoi réir fho-alt (4), déanfar liúntais chaithimh agus chuimilte a bheidh le tabhairt d'aon duine i leith innealra nó gléasra lena mbaineann an fo-alt seo a thabhairt le linn tréimhse síosscríofa 8 mbliana dar tosach an chéad tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse ar leis an duine sin an t-innealra nó an gléasra ina deireadh agus é in úsáid an tráth sin chun críocha thrádáil an duine sin, agus is é a bheidh sna liúntais sin—

(i) maidir leis an gcéad bhliain den tréimhse síos-scríofa, méid is comhionann le 50 faoin gcéad de chostas iarbhír an innealra nó an ghléasra, agus aon chaiteachas de ghné caiteachais chaipitiúil ar an innealra nó ar an ngléasra sin trí bhíthin athnuachana, feabhsaithe nó athshuímh á chur san áireamh sa chostas iarbhír sin,

(ii) maidir le gach bliain de na chéad 6 bliana eile den tréimhse síos-scríofa, méid is comhionann le 15 faoin gcéad d'iarmhéid an chostais iarbhír sin tar éis aon liúntas a tugadh de bhua fhomhír (i) a asbhaint, agus

(iii) maidir leis an mbliain dheireanach den tréimhse síos-scríofa, méid is comhionann le 10 faoin gcéad d'iarmhéid an chostais iarbhír sin tar éis aon liúntas a tugadh de bhua fhomhír (i) a asbhaint.

(c) Más rud é gurb é atá i dtréimhse inmhuirearaithe nó ina bonntréimhse tréimhse is giorra ná bliain, ní mó an liúntas caithimh agus cuimilte ná cibé cuid den mhéid a shonraítear i bhfomhír (i), (ii) nó (iii), de réir mar is cuí, de mhír (b), a bhfuil idir í agus an méid sin an chomhréir chéanna atá idir fad na tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse agus tréimhse bliana.

(d) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh cibé lá (dá ngairtear an ‘lá ceaptha’ san fho-alt seo) a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.”,

agus

(b) in alt 403, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) (a) San fho-alt seo tá le ‘lá ceaptha’ an bhrí chéanna atá leis in alt 284(3A).

(b) Maidir le liúntais chaipitiúla i leith innealra nó gléasra lena mbaineann alt 284(3A)—

(i) d'ainneoin fho-ailt (3) agus (5)—

(I) ní bheidh feidhm ag fo-alt (3), agus

(II) beidh feidhm ag alt 305(1)(b),

i gcás ina dtabhaítear an caiteachas caipitiúil ar an innealra nó ar an ngléasra sin sa tréimhse 2 bhliain dar tosach an lá ceaptha, agus

(ii) d'ainneoin fho-ailt (4) agus (5)—

(I) ní bheidh feidhm ag fo-alt (4), agus

(II) beidh feidhm ag ailt 308(4) agus 420(2),

i gcás ina dtabhaítear an caiteachas caipitiúil ar an innealra nó ar an ngléasra sin sa tréimhse 3 bliana dar tosach an lá ceaptha.

(c) Tiocfaidh an fo-alt seo i ngníomh ar an lá ceaptha.”.

Leasú ar Chaibidil 3 (limistéir ainmnithe, sráideanna ainmnithe, limistéir fiontraíochta agus carrchlóis ilstóir i limistéir uirbeacha áirithe) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

24. —(1) Leasaítear leis seo Caibidil 3 de Chuid 10 den Phríomh-Acht—

(a) (i) in alt 339(1), trí “an 31ú lá de Nollaig, 1999” a chur in ionad “an 30ú lá de Mheitheamh, 2000” i mír (b) den mhíniú ar “tréimhse cháilitheach”, agus

(ii) in alt 339(2)—

(I) i mír (a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal ó “déanfar an tagairt i mír (a)” go dtí deireadh na míre:

“i bhfo-alt (1), déanfar an tagairt i mír (a) den mhíniú ar ‘tréimhse cháilitheach’ don tréimhse dar críoch an 31ú lá d'Iúil, 1997, a fhorléiriú mar thagairt don tréimhse dar críoch an 31ú lá d'Iúil, 1998.”,

agus

(II) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) Más rud é, i ndáil le foirgniú foirgnimh nó déanmhais lena mbaineann mír (a), i ndáil le foirgneamh nó déanmhas a athchóiriú ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas den sórt sin, i ndáil le hathfheistiú foirgnimh nó déanmhais den sórt sin, nó, de réir mar a bheidh, i ndáil lena fhoirgniú nó lena athfheistiú—

(i) go mbeidh deimhniú i scríbhinn lena mbaineann an mhír sin á dheimhniú go ndearnadh méid nach lú ná 15 faoin gcéad de chostas iomlán an fhoirgnimh nó an déanmhais a thabhú roimh an 31ú lá d'Iúil, 1997, tugtha ag an údarás áitiúil iomchuí don duine ag a bhfuil an foirgneamh nó an déanmhas sin á fhoirgniú, á athchóiriú nó á athfheistiú, de réir mar a bheidh, agus

(ii) go raibh iarratas ar chead pleanála don obair arb ionannas di an caiteachas a tabhaíodh nó a bhí le tabhú (a mhéid atá gá le cead den sórt sin) faighte ag údarás pleanála tráth nach déanaí ná an 1ú lá de Mhárta, 1998, agus

(iii) i gcás nach mbeidh an caiteachas a bhí le tabhú ar fhoirgneamh nó ar dhéanmhas tabhaithe go hiomlán faoin 31ú lá d'Iúil, 1998, go dtabharfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí deimhniú i scríbhinn don duine dá dtagraítear i bhfomhír (i) á rá gurb é a thuairim—

(I) go raibh súil réasúnach ag an duine sin, ar an 31ú lá d'Iúil, 1997, go mbeadh an caiteachas a bhí le tabhú ar an bhfoirgneamh nó ar an déanmhas tabhaithe go hiomlán an 31ú lá d'Iúil, 1998, nó roimhe, agus

(II) ar bhonn cúiseanna de chineál bona fide a luadh leis, gurbh é ba chúis, go feadh méid shuntasaigh, leis an mainneachtain an caiteachas sin a thabhú go hiomlán an 31ú lá d'Iúil, 1998, nó roimhe, ná moill a bhí thar smacht díreach an duine sin, lena n-áirítear moill gan choinne ó thaobh cead pleanála nó deimhniú dóiteáin a fháil, moill gan choinne mar gheall ar imeachtaí dlí nó deacrachtaí gan choinne ó thaobh fáil láithreáin a chur i gcrích nó a bhain le mainneachtain de chuid conraitheora tógála a oibleagáidí nó a hoibleagáidí a chomhlíonadh nó toisc gur ghá láithreán nó iarsmaí seandálaíochta a urramú.

ansin, déanfar an tagairt i mír (a) den mhíniú ar ‘tréimhse cháilitheach’ don tréimhse dar críoch an 31ú lá d'Iúil, 1997, a fhorléiriú mar thagairt don tréimhse dar críoch an 31 ú lá de Nollaig, 1998.”,

(b) in alt 340(2), trí “an 31 ú lá de Nollaig, 1999” a chur in ionad “an 30ú lá de Mheitheamh, 2000” i mír (ii),

(c) in alt 343—

(i) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “cuideachta cháilitheach”, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) atá ceadaithe le haghaidh cúnaimh airgeadais faoi scéim a riarann Forfás, Forbairt, an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire) nó Údarás na Gaeltachta, agus”,

(ii) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “oibríochtaí trádála cáilitheacha”, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b):

“(a) earraí a mhonarú de réir bhrí Chuid 14,

(b) seirbhísí a thabhairt i gcúrsa tionscail seirbhíse (de réir bhrí an Achta um Fhorbairt Tionscail, 1986 ), nó

(c) seirbhísí a thabhairt i gcúrsa nó ag bisiú gnó seolta lasta nó seirbhísí loighisticiúla a sholáthar i ndáil le gnó den sórt sin i gcás ina ndéantar na seirbhísí sin a thabhairt nó a sholáthar i limistéar nó i limistéir atá díreach tadhlach le haon cheann de na haerfoirt dá dtagraíonn alt 340(2).”,

agus

(iii) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) ar mholadh ó Fhorfás (i gcomhar le Forbairt, leis an nGníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire) nó le hÚdarás na Gaeltachta, de réir mar is cuí), de réir treoirlínte a bheidh leagtha síos ag an Aire, agus”,

(d) in alt 345, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “léas cáilitheach” i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘léas cáilitheach’, faoi réir fho-alt (8), léas i leith áitribh cháilithigh arna dheonú sa tréimhse cháilitheach, nó laistigh den tréimhse bliana ón lá díreach tar éis dheireadh na tréimhse cáilithí, ar théarmaí tráchtála bona fide ag léasóir do léasaí nach bhfuil bainteach leis an léasóir ná le haon duine eile atá i dteideal cíosa i leith an áitribh cháilithigh, cibé acu faoin léas sin nó faoi aon léas eile;”,

agus

(e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 350:

“Foráil in aghaidh faoisimh dhúbailte.

350A.—Más rud é go dtugtar faoiseamh de bhua aon fhorála den Chaibidil seo i ndáil le caiteachas caipitiúil nó caiteachas eile arna thabhú ar aon fhoirgneamh nó déanmhas, áitreabh nó carrchlós ilstóir, nó i ndáil le cíos is iníoctha ina leith, ní thabharfar faoiseamh i leith an chaiteachais nó an chíosa sin faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.”.

(2) Tiocfaidh mír (c) (ii) d'fho-alt (1) i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Leasú ar Chaibidil 1 (Limistéar Duganna Theach an Chustaim) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

25. —(1) Leasaítear leis seo Caibidil 1 de Chuid 10 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 322—

(i) i bhfo-alt (1), trí “an 31ú lá de Nollaig, 1999” a chur in ionad “an 24ú lá d'Eanáir, 1999” sa mhíniú ar “an tréimhse shonraithe”, agus

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “an 31ú lá de Nollaig, 1999” a chur in ionad “an 24ú lá d'Eanáir, 1999”,

agus

(b) in alt 323, trí fho-alt (3)(b) a scriosadh.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Leasú ar alt 344 (liúntais chaipitiúla i ndáil le foirgniú nó athfheistiú carrchlós ilstóir áirithe) den Phríomh-Acht.

26. —Leasaítear leis seo alt 344 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “tréimhse cháilitheach” i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar tosach an lú lá d'Iúil, 1995, agus dar críoch—

(a) an 30ú lá de Mheitheamh, 1998, nó

(b) an 30ú lá de Mheitheamh, 1999, más rud é, i ndáil le foirgniú nó athfheistiú an charrchlóis ilstóir cháilithigh lena mbaineann, go dtabharfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí deimhniú i scríbhinn an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1998, nó roimhe, don duine atá ag foirgniú nó ag athfheistiú an charrchlóis ilstóir cháilithigh á rá gur deimhin leis go ndearnadh méid nach lú ná 15 faoin gcéad de chostas iomlán an charrchlóis ilstóir cháilithigh agus a láithreáin a thabhú roimh an 1ú lá d'Iúil, 1998, agus, le linn bheith ag breithniú ar chóir deimhniú den sórt sin a thabhairt, ní thabharfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí aird ach amháin ar threoirlínte i ndáil le deimhnithe den sórt sin a thabhairt, arna n-eisiúint ag an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil chun críocha an mhínithe seo;”.

Leasú ar alt 351 (léiriú (Caibidil 4)) den Phríomh-Acht.

27. —Leasaítear leis seo alt 351 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “tréimhse cháilitheach”:

“ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar tosach an 1ú lá d'Iúil, 1995, agus dar críoch—

(a) an 30ú lá de Mheitheamh, 1998, nó

(b) an 30ú lá de Mheitheamh, 1999, más rud é, i ndáil le foirgniú an fhoirgnimh nó an déanmhais lena mbaineann, i ndáil le foirgneamh nó déanmhas a athchóiriú ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas lena mbaineann, i ndáil le hathfheistiú an fhoirgnimh nó an déanmhais lena mbaineann, nó, de réir mar a bheidh, i ndáil lena fhoirgniú nó lena athfheistiú, ar foirgneamh nó déanmhas é—

(i) a bhfuil feidhm ag alt 352 maidir leis, nó

(ii) is áitreabh cáilitheach de réir bhrí alt 353, 354, 356, 357 nó 358,

go dtabharfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí deimhniú i scríbhinn an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1998, nó roimhe, don duine ag a bhfuil an foirgneamh nó an déanmhas á fhoirgniú, á athchóiriú nó á athfheistiú, de réir mar a bheidh, á rá gur deimhin leis go ndearnadh méid nach lú ná 15 faoin gcéad de chostas iomlán an fhoirgnimh nó an déanmhais agus a láithreáin a thabhú roimh an 1ú lá d'Iúil, 1998, agus, le linn bheith ag breithniú ar chóir deimhniú den sórt sin a thabhairt, ní thabharfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí aird ach amháin ar threoirlínte i ndáil le deimhnithe den sórt sin a thabhairt, arna n-eisiúint ag an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil chun críocha an mhínithe seo;”,

agus

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “athfheistiú“:

“ciallaíonn ‘an t-údarás áitiúil iomchuí, i ndáil le foirgniú foirgnimh nó déanmhais den chineál dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘tréimhse cháilitheach’, i ndáil le foirgneamh nó déanmhas a athchóiriú ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas den sórt sin, i ndáil le hathfheistiú foirgnimh nó déanmhais den sórt sin, nó, de réir mar a bheidh, i ndáil lena fhoirgniú nó lena athfheistiú, comhairle contae nó bardas contaebhuirge nó buirge eile nó, más cuí, comhairle an cheantair uirbigh, ar ina limistéar feidhme atá an foirgneamh nó an déanmhas suite.”.

Leasú ar Chaibidil 6 (Limistéar Dugthailte Bhaile Átha Cliath) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

28. —(1) Leasaítear leis seo Caibidil 6 de Chuid 10 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 368, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) D'ainneoin alt 274(1), ní ghearrfar aon mhuirear cothromaíochta i ndáil le foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann an t-alt seo mar gheall ar aon cheann de na teagmhais a shonraítear san alt sin a tharlaíonn—

(a) níos mó ná 13 bliana tar éis an foirgneamh nó an déanmhas a úsáid den chéad uair, nó

(b) i gcás ina bhfuil feidhm ag alt 276, níos mó ná 13 bliana tar éis an caiteachas caipitiúil ar athfheistiú an fhoirgnimh nó an déanmhais a thabhú.”,

agus

(b) in alt 371, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) Faoi réir fho-alt (3), más rud é go gcruthóidh pearsa aonair, tar éis éileamh a dhéanamh chuige sin, gur thabhaigh sé nó sí caiteachas cáilitheach i mbliain mheasúnachta, beidh an phearsa aonair i dteideal, don bhliain mheasúnachta sin agus d'aon bhliain de na 9 mbliana measúnachta dá éis sin inarb é an t-áitreabh cáilitheach ar ina leith a thabhaigh an phearsa aonair an caiteachas cáilitheach aon-áit nó príomh-áit chónaithe na pearsan aonair, go ndéanfar asbhaint as a ioncam nó a hioncam iomlán ar asbhaint í de mhéid is comhionann—

(i) sa chás gur tabhaíodh an caiteachas cáilitheach ar fhoirgniú an áitribh cháilithigh, le 5 faoin gcéad de mhéid an chaiteachais sin, nó

(ii) sa chás gur tabhaíodh an caiteachas cáilitheach ar athfheistiú an áitribh cháilithigh, le 10 faoin gcéad de mhéid an chaiteachais sin.

(b) Ní thabharfar asbhaint faoin alt seo i leith caiteachais cháilithigh ach amháin a mhéid atá an caiteachas sin le háireamh faoi alt 372(5) mar chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse cháilitheach.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1997.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh feithiclí agus asbhaint i leith feithiclí.

29. —Leasaítear leis seo Cuid 11 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2) d'alt 373—

(i) i mír (i), trí “feithicle inneallghluaiste;” a chur in ionad “feithicle inneallghluaiste.”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (i):

“(i) £15,500, i gcás inar tabhaíodh an caiteachas an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ag soláthar nó ag fruiliú feithicle, nár fheithicil úsáidte nó athláimhe í ar an dáta sin nó dá éis agus a cláraíodh i gcéaduair sa Stát faoi alt 131 den Acht Airgeadais, 1992, gan í a bheith cláraithe roimhe sin in aon stát eile a dhéanann socrú cuí do chlárú feithicle inneallghluaiste.”,

agus

(b) i bhfo-alt (1) d'alt 376, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “méid iomchuí”:

“ciallaíonn ‘méid iomchuí’—

(a) i ndáil le caiteachas cáilitheach arna thabhú roimh an 23ú lá d'Eanáir, 1997, £14,000,

(b) i ndáil le caiteachas cáilitheach arna thabhú an 23ú lá d'Eanáir, 1997, nó dá éis agus roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, £15,000, agus

(c) i ndáil le caiteachas cáilitheach arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, £15,500;”.

Mar a dhéileálfar le caillteanais agus liúntais chaipitiúla áirithe.

30. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 409:

“Cáin ioncaim: srian ar úsáid liúntas caipitiúil ar fhoirgnimh thionscail áirithe agus ar áitribh áirithe eile.

409A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘comhpháirtí gníomhach’, i ndáil le trádáil chomhpháirtíochta, comhpháirtí a oibríonn ar feadh fhormhór a chuid ama nó a cuid ama ar bhainistíocht nó seoladh na trádála comhpháirtíochta ó lá go lá;

ciallaíonn ‘gníomhaireacht forbartha tionscail’ an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire);

tá le ‘trádáil chomhpháirtíochta’ agus ‘trádáil leithleach’ na bríonna céanna, faoi seach, atá leo i gCuid 43;

ciallaíonn ‘foirgneamh sonraithe’—

(a) foirgneamh nó déanmhas atá, nó atá le bheith, ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas tionscail de bhíthin a úsáide nó a úsáide measta chun críche a shonraítear in alt 268(1), agus

(b) aon fhoirgneamh nó déanmhas eile a bhfuil liúntas le tabhairt ina leith, nó a dtabharfar liúntas ina leith de bhua alt 279, chun críocha cánach ioncaim faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 de bhua Chuid 10 nó alt 843,

ach ní fholaíonn sé foirgneamh nó déanmhas—

(i) atá, nó a mheastar a bheith, ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas tionscail de bhíthin a úsáide chun na gcríoch a shonraítear in alt 268(1)(d), nó

(ii) a bhfuil feidhm ag alt 355(1)(b) maidir leis.

(2) Faoi réir fho-alt (5), i ndáil le haon liúntas atá le tabhairt do phearsa aonair faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 d'aon bhliain mheasúnachta i leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ar fhoirgneamh sonraithe, beidh feidhm ag alt 305 amhail is dá gcuirfí an méid seo a leanas in ionad fho-alt (1)(b) den alt sin:

‘(b) (b) D'ainneoin mhír (a), más rud é go mbeidh liúntas dá dtagraítear sa mhír sin ar fáil go príomha in aghaidh ioncaim den aicme shonraithe agus gur mó méid an liúntais ná méid an ioncaim den aicme sin atá ag an duine don chéad bhliain mheasúnachta a luaitear, féadfaidh an duine, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don chigire tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis dheireadh na bliana measúnachta, a roghnú go ndéanfar an bhreis nó £25,000, cibé acu is ísle, a asbhaint as ioncam eile an duine don bhliain mheasúnachta sin nó a fhritháireamh ina choinne, agus déanfar í a asbhaint as an ioncam sin nó a fhritháireamh ina choinne agus déanfar cáin a urscaoileadh nó a aisíoc dá réir sin, agus ní dhéanfar ach an t-iarmhéid, más ann, den liúntas a asbhaint as an ioncam den aicme shonraithe atá ag an duine do na blianta ina dhiaidh sin nó a fhritháireamh ina choinne.’.

(3) Faoi réir fho-alt (5), más rud é—

(a) go bhfuil aon liúntas nó liúntais faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 le tabhairt do bhliain mheasúnachta do phearsa aonair, ar pearsa aonair é nó í is comhpháirtí i dtrádáil chomhpháirtíochta, i leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ar fhoirgneamh sonraithe, agus

(b) go bhfuil an liúntas nó na liúntais sin le tabhairt le linn trádáil leithleach na pearsan aonair a bheith á cur faoi cháin,

ansin, mura rud é, sa bhonntréimhse don bhliain mheasúnachta ar ina leith atá an liúntas nó na liúntais sin le tabhairt, gur comhpháirtí gníomhach i ndáil leis an trádáil chomhpháirtíochta an phearsa aonair, ní mó méid aon liúntais nó liúntas den sórt sin a bheidh le cur i gcuntas chun críocha alt 392(1) ná méid a chinnfear de réir na foirmle—

A + £25,000

i gcás gurb é A méid bhrabúis nó ghnóchain thrádáil leithleach na pearsan aonair sa bhliain chaillteanais sula gcuirtear alt 392(1) i bhfeidhm.

(4) Más rud é gur comhpháirtí pearsa aonair in 2 thrádáil chomhpháirtíochta nó níos mó, ansin, chun críocha fho-alt (3), measfar, i ndáil leis an bpearsa aonair sin, gur trádáil chomhpháirtíochta aonair na trádálacha comhpháirtíochta sin nach comhpháirtí gníomhach an phearsa aonair ina leith agus measfar gur trádáil leithleach aonair trádálacha leithleacha na pearsan aonair i ndáil leis na trádálacha comhpháirtíochta sin.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le liúntas atá le tabhairt do phearsa aonair faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 i leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ar fhoirgneamh sonraithe más rud é, roimh an dáta sin—

(a) (i) i gcás foirgníochta, gur leagadh an bhunsraith don fhoirgneamh sonraithe ina hiomláine,

(ii) i gcás tionscadail athfheistithe, go ndearnadh obair ab fhiú 5 faoin gcéad de chostas iomlán an tionscadail athfheistithe sin, nó

(iii) go raibh tionscadal, dá bhfuil an foirgneamh sonraithe le soláthar, ceadaithe le haghaidh cúnaimh deontais ag gníomhaireacht forbartha tionscail, ach sin sa chás amháin gur tugadh an ceadú sin laistigh de thréimhse 2 bhliain roimh an dáta sin,

(b) (i) go raibh iarratas ar chead pleanála don obair arb ionannas di an caiteachas sin ar an bhfoirgneamh sonraithe (a mhéid atá gá le cead den sórt sin) faighte ag údarás pleanála roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó

(ii) gur féidir leis an bpearsa aonair a chruthú, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, gur ullmhaíodh plean mionsonraithe don obair arb ionannas di an caiteachas sin agus go raibh pléití mionsonraithe ann le húdarás pleanála i ndáil leis an bhfoirgneamh sonraithe roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, agus gur féidir tacú leis sin le mionnscríbhinn nó le dearbhú reachtúil arna dhéanamh nó arna déanamh go cuí thar ceann an údaráis pleanála lena mbaineann,

agus go dtabhaítear an caiteachas sin faoi oibleagáid a ndeachaigh an phearsa aonair fúithi i ndáil leis an bhfoirgneamh sonraithe—

(i) roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó

(ii) roimh an 1ú lá de Bhealtaine, 1998, de bhun caibidlí a bhí ar siúl roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997.

(6) Chun críocha fho-alt (5)—

(a) ní dhéileálfar le hoibleagáid mar oibleagáid a ndeachthas fúithi roimh dháta áirithe ach amháin más rud é, roimh an dáta sin, go raibh conradh ceangailteach i scríbhinn ar marthain as ar eascair an oibleagáid sin, agus

(b) ní mheasfar go raibh caibidlí, a ndeachthas faoi oibleagáid dá mbun, ar siúl roimh dháta áirithe mura raibh réamhghealltanais nó réamhchomhaontuithe i scríbhinn i ndáil leis an oibleagáid sin tugtha nó déanta roimh an dáta sin.

(7) Más rud é go ndeachaigh pearsa aonair faoi oibleagáid lena mbaineann fo-alt (5) chun caiteachas caipitiúil a thabhú ar fhoirgneamh sonraithe an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, agus go n-éagfaidh an phearsa aonair sin sula mbeidh aon chuid den chaiteachas sin tabhaithe, measfar, maidir le pearsa aonair eile—

(a) a gheallann i scríbhinn go gcomhallfaidh sé nó sí an oibleagáid a ndeachaigh an phearsa aonair éagtha fúithi, agus

(b) a thabhaíonn an chuid sin den chaiteachas caipitiúil ar an bhfoirgneamh sonraithe a bheadh tabhaithe thairis sin ag an bpearsa aonair éagtha,

go bhfuil ceanglais fho-alt (5) comhlíonta aige nó aici i ndáil leis an gcaiteachas sin.

(8) Beidh feidhm ag an alt seo, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le gairm amhail mar atá feidhm aige i ndáil le trádáil.

Cáin ioncaim: srian ar úsáid liúntas caipitiúil ar óstáin áirithe, etc.

409B.—(1) San alt seo—

tá le ‘comhpháirtí gníomhach’, i ndáil le trádáil chomhpháirtíochta, an bhrí chéanna atá leis in alt 409A;

tá le ‘trádáil chomhpháirtíochta’ agus ‘trádáil leithleach’ na bríonna céanna, faoi seach, atá leo i gCuid 43;

ciallaíonn ‘foirgneamh sonraithe’ foirgneamh nó déanmhas atá, nó a mheastar a bheith, ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas tionscail mar gheall ar é a úsáid chun críche a shonraítear in alt 268(1)(d) ach ní fholaíonn sé—

(a) aon fhoirgneamh nó déanmhas den sórt sin (nach foirgneamh nó déanmhas atá in úsáid mar champa saoire dá dtagraítear in alt 268(3))—

(i) a bhfuil a láithreán go hiomlán laistigh d'aon cheann de chontaetha riaracháin an Chabháin, Dhún na nGall, Liatroma, Mhaigh Eo, Mhuineacháin, Ros Comáin agus Shligigh ach nach bhfuil sé laistigh de limistéar saoire cáilitheach de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 10, agus

(ii) ina bhfuil an chóiríocht agus na saoráidí eile a sholáthraítear ag teacht le caighdeán atá sonraithe i dtreoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa le toiliú an Aire Airgeadais,

agus

(b) foirgneamh nó déanmhas a mheastar a bheith ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas den sórt sin mar gheall ar é a úsáid mar iostán saoire den chineál dá dtagraítear in alt 268(3).

(2) Faoi réir fho-alt (4), ní bheidh feidhm ag alt 305(1)(b) i ndáil le haon liúntas atá le tabhairt do phearsa aonair do bhliain mheasúnachta faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 i leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ar fhoirgneamh sonraithe.

(3) Faoi réir fho-alt (4), más rud é—

(a) go bhfuil aon liúntas nó liúntais faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 le tabhairt do bhliain mheasúnachta do phearsa aonair, ar pearsa aonair é nó í is comhpháirtí i dtrádáil chomhpháirtíochta, i leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ar fhoirgneamh sonraithe, agus

(b) go bhfuil an liúntas nó na liúntais sin le tabhairt le linn trádáil leithleach na pearsan aonair a bheith á cur faoi cháin,

ansin, mura rud é, sa bhonntréimhse don bhliain mheasúnachta ar ina leith atá an liúntas nó na liúntais sin le tabhairt, gur comhpháirtí gníomhach i ndáil leis an trádáil chomhpháirtíochta an phearsa aonair, ní mó méid aon liúntais nó liúntas den sórt sin a bheidh le cur i gcuntas chun críocha alt 392(1) ná méid bhrabúis nó ghnóchain thrádáil leithleach na pearsan aonair sa bhliain chaillteanais sula gcuirtear alt 392(1) i bhfeidhm.

(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le liúntas atá le tabhairt do phearsa aonair faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 i leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ar fhoirgneamh sonraithe más rud é, roimh an dáta sin—

(a)   (i) i gcás foirgníochta, gur leagadh an bhunsraith don fhoirgneamh sonraithe ina hiomláine, nó

(ii) i gcás tionscadail athfheistithe, go ndearnadh obair ab fhiú 5 faoin gcéad de chostas iomlán an tionscadail athfheistithe sin,

(b)   (i) go raibh iarratas ar chead pleanála don obair arb ionannas di an caiteachas sin ar an bhfoirgneamh sonraithe (a mhéid atá gá le cead den sórt sin) faighte ag údarás pleanála roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó

(ii) gur féidir leis an bpearsa aonair a chruthú, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, gur ullmhaíodh plean mionsonraithe don obair arb ionannas di an caiteachas sin agus go raibh pléití mionsonraithe ann le húdarás pleanála i ndáil leis an bhfoirgneamh sonraithe roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, agus gur féidir tacú leis sin le mionnscríbhinn nó le dearbhú reachtúil arna dhéanamh nó arna déanamh go cuí thar ceann an údaráis pleanála lena mbaineann,

agus go dtabhaítear an caiteachas sin faoi oibleagáid a ndeachaigh an phearsa aonair fúithi i ndáil leis an bhfoirgneamh sonraithe—

(i) roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó

(ii) roimh an 1ú lá de Bhealtaine, 1998, de bhun caibidlí a bhí ar siúl roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997.

(5) Chun críocha fho-alt (4)—

(a) ní dhéileálfar le hoibleagáid mar oibleagáid a ndeachthas fúithi roimh dháta áirithe ach amháin más rud é, roimh an dáta sin, go raibh conradh ceangailteach i scríbhinn ar marthain as ar eascair an oibleagáid sin, agus

(b) ní mheasfar go raibh caibidlí, a ndeachthas faoi oibleagáid dá mbun, ar siúl roimh dháta áirithe mura raibh réamhghealltanais nó réamhchomhaontuithe i scríbhinn i ndáil leis an oibleagáid sin tugtha nó déanta roimh an dáta sin.

(6) Más rud é go ndeachaigh pearsa aonair faoi oibleagáid lena mbaineann fo-alt (4) chun caiteachas caipitiúil a thabhú ar fhoirgneamh sonraithe an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, agus go n-éagfaidh an phearsa aonair sin sula mbeidh aon chuid den chaiteachas sin tabhaithe, measfar, maidir le pearsa aonair eile—

(a) a gheallann i scríbhinn go gcomhallfaidh sé nó sí an oibleagáid a ndeachaigh an phearsa aonair éagtha fúithi, agus

(b) a thabhaíonn an chuid sin den chaiteachas caipitiúil ar an bhfoirgneamh sonraithe a bheadh tabhaithe thairis sin ag an bpearsa aonair éagtha,

go bhfuil ceanglais fho-alt (4) comhlíonta aige nó aici i ndáil leis an gcaiteachas sin.

(7) Beidh feidhm ag an alt seo, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le gairm amhail mar atá feidhm aige i ndáil le trádáil.”.

Leasú ar alt 403 (srian ar úsáid liúntas caipitiúil i leith sócmhainní léasaithe áirithe) den Phríomh-Acht.

31. —Leasaítear leis seo alt 403 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) i bhfo-alt (9):

“(b) An tagairt sa mhíniú ar ‘na liúntais chaipitiúla shonraithe' d'innealra nó gléasra lena mbaineann an fo-alt seo, is tagairt í d'innealra nó gléasra (nach scannán den chineál a luaitear i bhfo-alt (7)(a)) arna sholáthar an 13ú lá de Bhealtaine, 1986, nó dá éis, lena léasú ag léasóir chuig léasaí (is duine nach bhfuil bainteach leis an léasóir) faoi léas a bhfuil ar áireamh ina théarmaí geallúint ón léasaí gurb amhlaidh, le linn tréimhse (dá ngairtear ‘an tréimhse iomchuí’ san alt seo) nach lú ná 3 bliana agus dar tosach an lá a thosóidh an léasaí ag úsáid an innealra nó an ghléasra i gcéaduair, maidir leis an innealra nó leis an ngléasra a soláthraíodh amhlaidh—

(i) i gcás gur soláthraíodh amhlaidh é roimh an 4ú lá de Mhárta, 1998, nach mbeidh sé á úsáid ag an léasaí ach amháin chun críocha trádála sonraithe arna seoladh sa Stát ag an léasaí, agus

(ii) i gcás gur soláthraíodh amhlaidh é an lá sin nó dá éis, nach mbeidh sé á úsáid ag an léasaí ach amháin chun críocha trádála sonraithe arna seoladh sa Stát ag an léasaí agus nach mbeidh sé á úsáid chun críocha aon trádála eile, nó aon ghnó nó gníomhaíochta eile seachas trádáil an léasóra.”.

Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

32. —(1) Leasaítear leis seo alt 481 den Phríomh-Acht sa mhíniú ar “scannán” i bhfo-alt (1)—

(a) i mír (a), trí “i bhfo-alt (2), agus” a chur in ionad “i bhfo-alt (2), nó”,

(b) i mír (b), trí “maidir le gach scannán” a chur in ionad “maidir le haon scannán eile”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1997.

Leasú ar alt 482 (faoiseamh i leith caiteachais ar fhoirgnimh agus gairdíní suntasacha) den Phríomh-Acht.

33. —Maidir le caiteachas cáilitheach arna thabhú an 12ú lá d'Fheabhra, 1998, nó dá éis, leasaítear leis seo alt 482 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur le fo-alt (2) i ndiaidh mhír (c)—

“(d) Chun cinneadh a dhéanamh agus chuige sin amháin, i ndáil le héileamh dá dtagraítear i mír (a), cibé acu a thabhaítear nó nach dtabhaítear agus a mhéid a thabhaítear, i dtréimhse inmhuirearaithe, caiteachas cáilitheach a thabhaítear i ndáil le foirgneamh ceadaithe, ní dhéileálfar (d'ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach maidir leis an tráth a dhéileáiltear nó a dhéileálfar le haon chaiteachas mar chaiteachas a tabhaíodh) ach le cibé méid den chaiteachas cáilitheach sin is inchurtha síos go cuí d'obair a rinneadh iarbhír le linn na tréimhse inmhuirearaithe mar chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse sin.”.

Srian le faoiseamh maidir le scaireanna cáilithe arna n-eisiúint an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis.

34. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht i gCuid 16—

(a) faoi réir alt 35 , maidir le scaireanna cáilithe arna n-eisiúint an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis—

(i) in alt 491—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3):

“(2)(a) Faoi réir an ailt seo, i gcás ina gcruinneoidh cuideachta aon mhéid trí scaireanna cáilithe a eisiúint an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis (dá ngairtear ‘an eisiúint iomchuí’ san alt seo), ní thabharfar faoiseamh maidir leis an mbreis a bheidh ag an méid a chruinneofar amhlaidh ar an méid a chinnfear de réir na foirmle—

A - B

i gcás—

gurb é A—

(i) i gcás cuideachta a chruinneoidh, nó a gcruinneoidh a fochuideachta cháilitheach, an méid de bhua alt 496(2)(a)(iv)(II), £100,000,

(ii) i gcás infheistíochta iomchuí, £500,000,

(iii) i gcás inar úsáideadh an t-airgead a cruinníodh, go bhfuil sé á úsáid nó go mbeartaítear é a úsáid d'aon toisc le haghaidh oibríochtaí trádála cáilitheacha dá dtagraítear in alt 496(2)(a)(ix) atá á seoladh nó le seoladh ag an gcuideachta nó ag a fochuideachta cháilitheach, £1,000,000, nó

(iv) in aon chás eile, £250,000, agus

gurb é B an méid is lú díobh seo a leanas—

(i) an méid iomchuí arb ionannas dó A san fhoirmle, agus

(ii) méid is comhionann le comhiomlán na méideanna go léir a chruinnigh an chuideachta trí scaireanna cáilithe a eisiúint tráth ar bith roimh an eisiúint iomchuí seachas—

(I) i gcás gur £100,000 é A san fhoirmle, an chéad £400,000, agus

(II) i gcás gur £250,000 é A san fhoirmle, an chéad £250,000,

d'aon mhéideanna a bheidh cruinnithe ar mhodh infheistíochtaí iomchuí.

(b) (i) I gcás ina gcruinneoidh cuideachta aon mhéid trí eisiúint iomchuí agus gurb é atá sa mhéid sin infheistíocht iomchuí agus aon mhéid eile, measfar chun críocha an fho-ailt seo (ach ní chun aon chríche eile den Chuid seo) gurb é atá san eisiúint iomchuí 2 eisiúint ar leithligh de scaireanna cáilithe ar eisiúint i leith na hinfheistíochta iomchuí ceann acu (dá ngairtear ‘an chéad eisiúint’ sa mhír seo) agus ar eisiúint i leith an mhéid eile a bheidh cruinnithe an ceann eile (dá ngairtear ‘an dara heisiúint’ sa mhír seo).

(ii) I gcás ina bhfuil feidhm ag fomhír (i), measfar chun críocha an fho-ailt seo (ach ní chun aon chríche eile den Chuid seo) go ndearnadh an chéad eisiúint an lá roimh dháta na heisiúna iomchuí agus measfar chun críocha an fho-ailt seo (ach ní chun aon chríche eile den Chuid seo) go ndearnadh an dara heisiúint ar dháta na heisiúna iomchuí agus beidh feidhm ag mír (a) dá réir sin.

(3) (a) I gcás ina gcruinneoidh cuideachta aon mhéid trí eisiúint iomchuí agus go bhfuil an chuideachta sin i gcomhlachas (de réir bhrí an ailt seo) le cuideachta amháin eile nó níos mó, ansin, maidir leis an gcuideachta sin, ní thabharfar faoiseamh maidir leis an mbreis a bheidh ag an méid a chruinneofar amhlaidh ar an méid a chinnfear de réir na foirmle—

A - B

i gcás—

gurb é A—

(i) i gcás cuideachta a chruinneoidh, nó a gcruinneoidh a fochuideachta cháilitheach, an méid de bhua alt 496(2)(a)(iv)(II), £100,000,

(ii) i gcás infheistíochta iomchuí, £500,000,

(iii) i gcás gur úsáideadh an t-airgead a cruinníodh, go bhfuil sé á úsáid nó go mbeartaítear é a úsáid d'aon toisc le haghaidh oibríochtaí trádála cáilitheacha dá dtagraítear in alt 496(2)(a)(ix) atá á seoladh nó le seoladh ag an gcuideachta nó ag a fochuideachta cháilitheach, £1,000,000, nó

(iv) in aon chás eile, £250,000, agus

gurb é B an méid is lú díobh seo a leanas—

(i) an méid iomchuí arb ionannas dó A san fhoirmle, agus

(ii) comhiomlán na méideanna go léir a cruinníodh trí scaireanna cáilithe a eisiúint tráth ar bith roimh an eisiúint iomchuí nó ar dháta na heisiúna iomchuí ag na cuideachtaí go léir (lena n-áirítear an chuideachta sin) atá i gcomhlachas de réir bhrí an ailt seo seachas—

(I) an méid a cruinníodh tríd an eisiúint iomchuí, agus

(II) (A) i gcás gur £100,000 é A san fhoirmle, an chéad £400,000, agus

(B) i gcás gur £250,000 é A san fhoirmle, an chéad £250,000,

d'aon mhéideanna a bheidh cruinnithe ar mhodh infheistíochtaí iomchuí.

(b) (i) I gcás ina gcruinneoidh cuideachta aon mhéid trí eisiúint iomchuí agus gurb é atá sa mhéid sin infheistíocht iomchuí agus aon mhéid eile, measfar chun críocha an fho-ailt seo (ach ní chun aon chríche eile den Chuid seo) gurb é atá san eisiúint iomchuí 2 eisiúint ar leithligh de scaireanna cáilithe ar eisiúint i leith na hinfheistíochta iomchuí ceann acu (dá ngairtear ‘an chéad eisiúint’ sa mhír seo) agus ar eisiúint i leith an mhéid eile a bheidh cruinnithe an ceann eile (dá ngairtear ‘an dara heisiúint’ sa mhír seo).

(ii) I gcás ina bhfuil feidhm ag fomhír (i), measfar chun críocha an fho-ailt seo (ach ní chun aon chríche eile den Chuid seo) go ndearnadh an chéad eisiúint an lá roimh dháta na heisiúna iomchuí agus measfar chun críocha an fho-ailt seo (ach ní chun aon chríche eile den Chuid seo) go ndearnadh an dara heisiúint ar dháta na heisiúna iomchuí agus beidh feidhm ag mír (a) dá réir sin.”,

agus

(II) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Le linn cinneadh a dhéanamh, chun críocha na foirmle i bhfo-alt (2)(a) nó, de réir mar a bheidh, na foirmle i bhfo-alt (3)(a), cad é an méid lena mbaineann mír (ii) den mhíniú ar ‘B’ sna foirmlí sin, ní chuirfear i gcuntas aon mhéid—

(a) a bheidh suibscríofa ag duine seachas pearsa aonair a cháilíonn le haghaidh faoisimh, nó

(b) a mbeidh sé toirmiscthe de bhua alt 490 faoiseamh a thabhairt ina leith.”,

agus

(ii) trí alt 492 a scriosadh,

(b) in alt 498, amhail ar an agus ón 12ú lá d'Fheabhra, 1998, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4)—

“(4) I gcás ina sealbhaíonn pearsa aonair gnáthscaireanna d'aon aicme i gcuideachta agus gur tugadh an faoiseamh i leith roinnt scaireanna den aicme sin ach nár tugadh é i leith roinnt eile, déileálfar, chun críocha an ailt seo, le haon diúscairt a rinne an phearsa aonair ar ghnáthscaireanna den aicme sin sa chuideachta, nach diúscairt a bhfuil feidhm ag alt 479(3) nó 512(2) maidir léi, mar dhiúscairt a bhaineann leis na scaireanna sin ar tugadh faoiseamh ina leith faoin gCuid seo seachas le scaireanna eile.”,

agus

(c) in alt 504, trí “500” a chur in ionad “498” i mír (a) d'fho-alt (7).

Comhshocraíochtaí idirthréimhseacha i ndáil le halt 34.

35. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “iniúchóir”—

(a) i ndáil le cuideachta nó lena fochuideachta cháilitheach, an duine nó na daoine a cheapfar mar iniúchóir don chuideachta nó dá fochuideachta cháilitheach, de réir mar is cuí, chun críocha uile Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990, agus

(b) i ndáil le ciste ainmnithe sonraithe, an duine nó na daoine a cheapfar mar iniúchóir an chiste sin;

tá le “údarás” an bhrí a shanntar dó le halt 492 den Phríomh-Acht;

tá le “gníomhaireacht deimhníochta” an bhrí a shanntar dó le halt 488 den Phríomh-Acht;

tá le “Aire deimhníochta” an bhrí a shanntar dó le halt 488 den Phríomh-Acht;

tá le “comhdheimhniú” an bhrí a shanntar dó le halt 492 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “Bord Fiontar Contae” bord dá dtagraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995;

tá le “scaireanna cáilithe” an bhrí a shanntar dó le halt 488 den Phríomh-Acht;

tá le “gníomhaireacht forbartha tionscail” an bhrí a shanntar dó le halt 488 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “na príomhfhorálacha” Caibidil III de Chuid I den Acht Airgeadais, 1984 , nó Cuid 16 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “réamheolaire”, i ndáil le cuideachta, aon réamheolaire, fógra, ciorclán nó fógrán, ina ndéantar aon scaireanna cáilithe de chuid na cuideachta a thairiscint don phobal le suibscríobh lena n-aghaidh nó lena gceannach agus, sa mhíniú seo, folaíonn “an pobal” aon chuid den phobal, cibé acu a roghnaítear iad mar chomhaltaí den chuideachta nó mar chliaint de chuid an duine a eisíonn an réamheolaire nó in aon slí eile;

tá le “fochuideachta cháilitheach”, i ndáil le cuideachta, an bhrí chéanna atá leis chun críocha alt 495 den Phríomh-Acht;

tá le “oibríochtaí trádála cáilitheacha” an bhrí a shanntar dó le halt 496 den Phríomh-Acht;

tá le “deimhniú iomchuí” an bhrí a shanntar dó le halt 492 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “ciste ainmnithe sonraithe” ciste infheistíochta arna ainmniú faoi alt 27 den Acht Airgeadais, 1984 , a dhún an 5ú lá d'Aibreán, 1997, nó roimhe;

ciallaíonn “an tréimhse shonraithe” an tréimhse dar tosach an 1ú lá de Nollaig, 1996, agus dar críoch an 2ú lá de Nollaig, 1997.

(2) Ní bheidh feidhm ag mír (a) d' alt 34 maidir le scaireanna cáilithe arna n-eisiúint, an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis, ag cuideachta lena mbaineann an t-alt seo agus a gcomhlíontar na coinníollacha i bhfo-alt (5), (6)(7) ina leith.

(3) Beidh feidhm ag na forálacha de Chuid 16 den Phríomh-Acht a bhí i bhfeidhm díreach roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, mar atá na forálacha sin arna leasú le míreanna (b) agus (c) d' alt 34 , maidir le scaireanna cáilithe arna n-eisiúint an lá sin nó dá éis ag cuideachta lena mbaineann an t-alt seo agus a gcomhlíontar na coinníollacha i bhfo-alt (5), (6)(7) ina leith.

(4) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cuideachta a sheolann, nó a seolann a fochuideachta cháilitheach, ceann amháin nó níos mó de na hoibríochtaí trádála cáilitheacha nó a bhfuil sé beartaithe aici nó ag a fochuideachta cháilitheach é sin a dhéanamh.

(5) Is iad coinníollacha an fho-ailt seo dá dtagraítear i bhfo-alt (2)

(a) go n-eiseoidh an chuideachta na scaireanna cáilithe an 5ú lá d'Aibreán, 1998, nó roimhe, agus

(b) go n-eiseofar na scaireanna cáilithe tar éis suibscríofa thar ceann pearsan aonair ag duine nó daoine ag a bhfuil bainistiú ciste ainmnithe shonraithe, agus

(c) go gcruthóidh an chuideachta chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go raibh rún aici, roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, airgead a chruinniú, an 5ú lá d'Aibreán, 1998, nó roimhe, faoi na príomhfhorálacha tríd an gciste ainmnithe sonraithe dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt seo,

agus le linn dóibh cinneadh a dhéanamh an deimhin leo gur chomhlíon an chuideachta na ceanglais a shonraítear i mír (c) den fho-alt seo, beidh aird ag na Coimisinéirí Ioncaim ar na nithe seo a leanas—

(i)  (I) príomhranna sínithe comhaontaithe idir an chuideachta agus an ciste, nó

(II) malartú comhfhreagrais idir an chuideachta agus an ciste ina dtaispeántar go soiléir gur bheartaigh an ciste, an 5ú lá d'Aibreán, 1998, nó roimhe, suibscríobh le haghaidh scaireanna cáilithe sa chuideachta,

(ii) deimhniú ó iniúchóir an chiste ina ndaingnítear gur ciste ainmnithe sonraithe é, agus

(iii) aon fhaisnéis eile a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim is gá chun na críche.

(6) Is iad coinníollacha an fho-ailt seo dá dtagraítear i bhfo-alt (2)

(a) go mbeidh na scaireanna cáilithe eisithe ag an gcuideachta an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1998, nó roimhe, agus

(b) go mbeidh deimhniú iomchuí nó comhdheimhniú eisithe chuig an gcuideachta ag údarás roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997.

(7) Is iad coinníollacha an fho-ailt seo dá dtagraítear i bhfo-alt (2)

(a) go mbeidh na scaireanna cáilithe eisithe ag an gcuideachta an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1998, nó roimhe, agus

(b) go gcruthóidh an chuideachta chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go raibh rún aici, roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, airgead a chruinniú faoi na príomhfhorálacha, agus le linn dóibh cinneadh a dhéanamh an bhfuil siad sásta amhlaidh beidh aird ag na Coimisinéirí Ioncaim ar cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas—

(i) iarratas i scríbhinn arna dhéanamh ag an gcuideachta chuig na Coimisinéirí Ioncaim sa tréimhse shonraithe chun tuairim na gCoimisinéirí Ioncaim a fháil i dtaobh ar chuideachta cháilitheach a bheadh sa chuideachta chun críocha na bpríomhfhorálacha,

(ii) iarratas i scríbhinn arna dhéanamh ag an gcuideachta chuig údarás sa tréimhse shonraithe ar dheimhniú iomchuí nó ar chomhdheimhniú,

(iii) iarratas i scríbhinn arna dhéanamh ag an gcuideachta chuig gníomhaireacht forbartha tionscail sa tréimhse shonraithe ar dheimhniú dá dtagraítear in alt 489(2)(e) den Phríomh-Acht,

(iv) iarratas i scríbhinn arna dhéanamh chuig gníomhaireacht deimhníochta, Aire deimhníochta nó Bord Fiontar Contae sa tréimhse shonraithe ar dheimhniú faoi alt 497 den Phríomh-Acht, agus

(v) foilsiú réamheolaire sa tréimhse shonraithe ag an gcuideachta nó thar a ceann,

agus

(c) (i) i gcás cuideachta a sheolann, nó a seolann a fochuideachta cháilitheach, oibríocht trádála cháilitheach mar a luaitear i bhfomhír (i), (ii), (iii), (v), (viii), (ix), (xi) nó (xiii) de mhír (a) d'alt 496(2) den Phríomh-Acht, nó a bhfuil sé beartaithe aici nó ag a fochuideachta cháilitheach é sin a dhéanamh, go ndearna an chuideachta nó a fochuideachta cháilitheach, de réir mar a bheidh, conradh ceangailteach i scríbhinn, sa tréimhse shonraithe—

(I) chun talamh nó foirgneamh a cheannach nó a léasú,

(II) chun gléasra nó innealra a cheannach nó a léasú, nó

(III) chun foirgneamh a fhoirgniú nó a athfheistiú,

(III) le húsáid i seoladh a hoibríochta trádála cáilithí,

(ii) i gcás cuideachta a sheolann, nó a seolann a fochuideachta cháilitheach, oibríocht trádála cháilitheach mar a luaitear i bhfomhír (vii) de mhír (a) d'alt 496(2) den Phríomh-Acht, nó a bhfuil sé beartaithe aici nó ag a fochuideachta cháilitheach é sin a dhéanamh, go ndearna an chuideachta nó a fochuideachta cháilitheach, de réir mar a bheidh, conradh ceangailteach i scríbhinn, sa tréimhse shonraithe—

(I) chun tithe gloine a cheannach nó a léasú,

(II) chun gléasra nó innealra a cheannach nó a léasú, nó

(III) chun tithe gloine a fhoirgniú nó a athfheistiú,

le húsáid i seoladh a hoibríochta trádála cáilithí,

(iii) i gcás cuideachta a sheolann, nó a seolann a fochuideachta cháilitheach, oibríocht trádála cháilitheach mar a luaitear i bhfomhír (xii) de mhír (a) d'alt 496(2) den Phríomh-Acht, nó a bhfuil sé beartaithe aici nó ag a fochuideachta cháilitheach é sin a dhéanamh, go ndearna an chuideachta nó a fochuideachta cháilitheach, de réir mar a bheidh, conradh ceangailteach i scríbhinn, sa tréimhse shonraithe, chun táirgeadh, foilsiú, margú nó cur chun cinn a dhéanamh maidir leis an taifeadadh cáilitheach nó leis na taifeadtaí cáilitheacha a bhfuil sé beartaithe ag an gcuideachta nó ag a fochuideachta cháilitheach, de réir mar a bheidh, é nó iad a tháirgeadh,

agus go gcruthóidh an chuideachta chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go raibh an conradh a rinne sí nó a rinne a fochuideachta cháilitheach, de réir mar a bheidh, ina chuid dhílis den chuspóir, nó i gcomhréir leis an gcuspóir, a raibh rún aici airgead a chruinniú lena aghaidh faoi na príomhfhorálacha agus gurb ionann comaoin an chonartha agus 25 faoin gcéad nó níos mó den airgead a bhfuil sé beartaithe é a chruinniú amhlaidh.

(8) Chun críocha fho-alt (7), déanfaidh iniúchóir cuideachta, nó iniúchóir a fochuideachta cáilithí, de réir mar is cuí—

(a) an dáta ar a ndearna an chuideachta nó, de réir mar a bheidh, a fochuideachta cháilitheach, conradh, agus

(b) an dáta ar ar fhoilsigh an chuideachta réamheolaire nó ar foilsíodh thar a ceann é,

a dhaingniú i ndeimhniú.

Scéimeanna scaireanna d'fhostaithe.

36. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) i gCaibidil 1 de Chuid 17, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 511:

“Scaireanna a fhaightear ó iontaobhas scairúinéireachta d'fhostaithe.

511A.—(1) Más rud é, ar dháta rite an Achta Airgeadais, 1998 , nó dá éis, go ndéanfaidh iontaobhaithe scéime ceadaithe leithreasú ar scaireanna lena mbaineann alt 510(3) chuig rannpháirtí agus go ndéantar na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (2) a shásamh, ansin, chun críocha na Caibidle seo mar atá feidhm aici maidir leis na scaireanna sin—

(a) críochnóidh an tréimhse choinneála, agus

(b) is é an dáta scaoilte,

an lá tar éis an lae ar ar leithreasaíodh na scaireanna chuig an rannpháirtí.

(2) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) go ndearna iontaobhaithe iontaobhais scair-úinéireachta d'fhostaithe lena mbaineann alt 519 na scaireanna lena mbaineann a aistriú chuig iontaobhaithe na scéime ceadaithe lena mbaineann,

(b) go raibh na scaireanna, díreach roimh an aistriú dá dtagraítear i mír (a), á sealbhú san iontaobhas scairúinéireachta sin d'fhostaithe ar feadh tréimhse nach lú ná 3 bliana, agus

(c) gur thairbhí (de réir bhrí mhír 11 de Sceideal 12) faoin iontaobhas scairúinéireachta sin d'fhostaithe an rannpháirtí lena mbaineann gach uile thráth le linn na tréimhse 3 bliana dar críoch an dáta ar ar leithreasaíodh na scaireanna chuige nó chuici.”,

(b) i gCaibidil 2 de Chuid 17, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7) in alt 519:

“(7) Ní bheidh iontaobhaithe iontaobhais lena mbaineann an t-alt seo inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim i leith ioncaim arb éard é díbhinní i leith urrús a shealbhaíonn an t-iontaobhas má chaitheann, agus a mhéid a chaithfidh, na hiontaobhaithe an t-ioncam laistigh den tréimhse chaiteachais (de réir bhrí mhír 13 de Sceideal 12) chun críche amháin nó níos mó de na críocha cáilitheacha dá dtagraítear sa mhír sin, ach ní bheidh na hiontaobhaithe i dteideal go ndéanfar creidmheas cánach faoi alt 136 a fhritháireamh nó a íoc i leith na ndíbhinní sin.”,

(c) i Sceideal 11, tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i mír 4 i ndiaidh fhomhír (1):

“(1A) (a) Maidir le scéim brabús-roinnte a cheadófar ar dháta rite an Achta Airgeadais, 1998 , nó dá éis, ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim a bheith deimhin de—

(i) nach bhfuil aon ghnéithe den scéim (seachas aon ghnéithe atá ar áireamh chun ceanglais Chaibidil 1 de Chuid 17 agus an Sceidil seo a chomhlíonadh) a bhfuil nó a mbeadh d'éifeacht leo fostaithe nó iarfhostaithe d'aon tuairisc a chomhallann na coinníollacha i bhfomhír (1) a chur ó bheith rannpháirteach sa scéim, agus

(ii) i gcás gur comhalta de ghrúpa cuideachtaí í an chuideachta lena mbaineann, nach bhfuil agus nach mbeadh d'éifeacht leis an scéim tairbhí a thabhairt go hiomlán nó go príomha do stiúrthóirí cuideachtaí sa ghrúpa nó do na fostaithe sin de chuid cuideachtaí sa ghrúpa a fhaigheann leibhéil arda luacha saothair nó na leibhéil is airde luacha saothair.

(b) San fhomhír seo ciallaíonn ‘grúpa cuideachtaí’ cuideachta maille le haon chuideachtaí eile a bhfuil rialú aici orthu.”,

agus

(d) i Sceideal 12—

(i) i mír 1—

(I) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (3):

“(3) Chun críocha an Sceidil seo, tagann cuideachta faoi réim ghrúpa na cuideachta bunaithí aon tráth áirithe más rud é—

(a) gurb í an chuideachta bhunaitheach í, nó

(b) an tráth sin, go bhfuil sí faoi rialú na cuideachta bunaithí agus go ndeirtear go sroicheann an t-iontaobhas lena mbaineann, dá dtagraítear i mír 2(1), chuici.”,

agus

(II) i bhfomhír (4)(a), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “comhlach”:

“tá le ‘comhlach’ an bhrí a shanntar dó le fo-alt (3) d'alt 433, ach an tagairt d'fhostaithe sa dá áit a bhfuil sí i bhfomhír (ii) de mhír (c) den fho-alt sin a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d'iarfhostaithe;”,

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 2:

“2. (1) Ar iarratas ó chomhlacht corpraithe (dá ngairtear ‘an chuideachta bhunaitheach’ sa Sceideal seo) a bhfuil iontaobhas scair-úinéireachta d'fhostaithe bunaithe aige, ceadóidh na Coimisinéirí Ioncaim an t-iontaobhas mar iontaobhas scair-úinéireachta cáilitheach d'fhostaithe más deimhin leo go gcomhlíontar na coinníollacha i míreanna 6 go 18 i ndáil leis an iontaobhas.

(2) (a) I gcás gur comhalta de ghrúpa cuideachtaí í an chuideachta bhunaitheach, ní cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim iontaobhas faoi fhomhír (1) mura deimhin leo nach bhfuil agus nach mbeadh d'éifeacht leis an iontaobhas tairbhí a thabhairt go hiomlán nó go príomha do stiúrthóirí cuideachtaí sa ghrúpa nó do na fostaithe sin de chuid cuideachtaí sa ghrúpa a fhaigheann leibhéil arda luacha saothair nó na leibhéil is airde luach saothair.

(b) San fhomhír seo ciallaíonn ‘grúpa cuideachtaí’ cuideachta maille le haon chuideachtaí eile a bhfuil rialú aici orthu.”,

(iii) i mír 11—

(I) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fhomhír (2):

“(2) Forálfar leis an ngníomhas iontaobhais gur tairbhí duine aon tráth áirithe (dá ngairtear ‘an tráth iomchuí’ san fhomhír seo) más rud é—

(a) gur fostaí nó stiúrthóir de chuid cuideachta atá faoi réim ghrúpa na cuideachta bunaithí an duine an tráth iomchuí,

(b) gach tráth áirithe i dtréimhse cháilitheach, gurbh fhostaí nó stiúrthóir den sórt sin de chuid cuideachta a thagann faoi réim ghrúpa na cuideachta bunaithí an duine an tráth áirithe sin,

(c) i gcás stiúrthóra, gur oibrigh an duine an tráth áirithe sin mar stiúrthóir de chuid na cuideachta lena mbaineann de réir ráta 20 uair an chloig sa tseachtain ar a laghad (gan nithe ar nós laethanta saoire ná breoiteachta a áireamh), agus

(d) go bhfuil an duine inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E maidir leis an oifig nó leis an bhfostaíocht atá aige nó aici.

(2A) Féadfaidh go bhforálfar leis an ngníomhas iontaobhais gur tairbhí duine aon tráth áirithe más rud é, murach fomhír (2)(d), gur thairbhí é nó í de réir na rialach a áirítear sa ghníomhas agus go gcomhlíonann sé nó sí fomhír (2).”,

(II) i bhfomhír (4)(a), trí “fomhíreanna (2A) agus (3)” a chur in ionad “fomhír (3)”,

(III) i bhfomhír (5), trí “fhomhíreanna (2) agus (2A)” a chur in ionad “fhomhír (2)”,

(IV) i bhfomhír (7), trí “fomhír (2A), (3) nó (4)” a chur in ionad “fomhír (3) nó (4)”, agus

(V) i bhfomhír (8), trí “fomhír (2), (2A), (3) nó (4)” a chur in ionad “fomhír (2), (3) nó (4)”.

(2) (a) Beidh feidhm ag mír (b) d'fho-alt (1) amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(b) Beidh feidhm ag mír (d) d'fho-alt (1) maidir le hiontaobhais scair-úinéireachta d'fhostaithe arna gceadú faoi mhír 2 de Sceideal 12 den Phríomh-Acht ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

Íocaíochtaí le fochonraitheoirí i dtionscail áirithe.

37. —(1) Leasaítear leis seo Cuid 18 den Phríomh-Acht, i gCaibidil 2—

(a) i bhfo-alt (1) d'alt 530, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “oibríochtaí próiseála feola“:

“ciallaíonn ‘oibríochtaí próiseála feola’ oibríochtaí d'aon tuairisc acu seo a leanas—

(a) eallach, caoirigh, muca, éanlaith chlóis, turcaithe, éanlaith ghuine, lachain nó géanna a mharú,

(b) éanlaith chlóis, turcaithe, éanlaith ghuine, lachain nó géanna a ghabháil,

(c) conablaigh eallaigh, caorach, muc, éanlaithe clóis, turcaithe, éanlaithe guine, lachan nó géanna maraithe, nó aon chuid de na conablaigh sin (lena n-áirítear feoil), a roinnt (lena n-áirítear gearradh nó díchnámhú), a shórtáil, a phacáistiú (lena n-áirítear folúsphacáistiú), a athchuachadh nó a bhrandáil nó aon phróis eile dá samhail a fheidhmiú orthu,

(d) modhanna leasaithe (lena n-áirítear fuarstóráil) a fheidhmiú ar chonablaigh eallaigh, caorach, muc, éanlaithe clóis, turcaithe, éanlaithe guine, lachan nó géanna maraithe, nó ar aon chuid de na conablaigh sin (lena n-áirítear feoil),

(e) conablaigh eallaigh, caorach, muc, éanlaithe clóis, turcaithe, éanlaithe guine, lachan nó géanna maraithe, nó aon chuid de na conablaigh sin (lena n-áirítear feoil), a luchtú nó a dhíluchtú i mbunaíocht ar bith ina seoltar aon cheann de na hoibríochtaí dá dtagraítear i míreanna (a), (c) agus (d),

(f) conablaigh eallaigh, caorach, muc, éanlaithe clóis, turcaithe, éanlaithe guine, lachan nó géanna maraithe, nó aon chuid de na conablaigh sin (lena n-áirítear feoil), a tharlú ó bhunaíocht ar bith ina seoltar aon cheann de na hoibríochtaí dá dtagraítear i míreanna (a), (c) agus (d),

(g) bunaíocht ar bith ina seoltar aon cheann de na hoibríochtaí dá dtagraítear i míreanna (a), (c) agus (d) a ghlanadh,

(h) sicíní lae de chuid éanlaithe clóis, turcaithe, éanlaithe guine, lachan nó géanna a ghrádú, a ghnéaschinneadh agus a iompar,

(i) eallach, caoirigh, muca, éanlaith chlóis, turcaithe, éanlaith ghuine, lachain nó géanna, nó aon ábhar, innealra nó gléasra atá le húsáid, cibé acu a úsáidtear nó nach n-úsáidtear é, in aon cheann de na hoibríochtaí dá dtagraítear i míreanna (a) go (h), a tharlú ar fruiliú.”,

agus

(b) i mír (b) d'alt 531(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) a sheolann gnó oibríochtaí próiseála feola i mbunaíocht a bheidh ceadaithe agus iniúchta de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Úr), 1997 (I.R. Uimh. 434 de 1997) nó, de réir mar a bheidh, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Feoil Úr Éanlaith Clóis), 1996 (I.R. Uimh. 3 de 1996), nó”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 1998.

Leasú ar alt 659 (feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar fhoirgniú foirgneamh feirme, etc. chun truailliú a rialú) den Phríomh-Acht.

38. —Leasaítear leis seo alt 659 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) i bhfo-alt (3):

“(a) maidir leis an gcéad bhliain den tréimhse síos-scríofa dá dtagraítear i bhfo-alt (2), i gcás inar tabhaíodh an caiteachas caipitiúil—

(i) roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1998, méid is comhionann le 50 faoin gcéad den chaiteachas sin nó £10,000, cibé acu is lú, nó

(ii) an 6ú lá d'Aibreán, 1998, nó dá éis, méid is comhionann le 50 faoin gcéad den chaiteachas sin nó £15,000, cibé acu is lú,”.

Leasú ar alt 667 (forálacha speisialta i leith feirmeoirí cáilitheacha) den Phríomh-Acht.

39. —Leasaítear leis seo alt 667 den Phríomh-Acht, i mír (b) d'fho-alt (2)—

(a) i bhfomhír (i), trí “ina dhiaidh sin, nó” a chur in ionad “ina dhiaidh sin,”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna (ii) agus (iii):

“(ii) an 6ú lá d'Aibreán, 1995, nó dá éis, agus roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1999, don bhliain mheasúnachta ina dtagann an phearsa aonair chun bheith ina fheirmeoir nó ina feirmeoir cáilitheach agus do gach bliain de na 3 bliana measúnachta díreach ina dhiaidh sin.”.

Leasú ar alt 680 (liúntas bliantúil as ídiú mianraí) den Phríomh-Acht.

40. —Leasaítear leis seo alt 680(2) den Phríomh-Acht—

(a) trí “tráth ar bith” a chur isteach i ndiaidh “mianach cáilitheach”, agus

(b) trí “tráth” a chur in ionad “dáta”.

Leasú ar alt 681 (liúntas le haghaidh caiteachais athshlánúcháin mianaigh) den Phríomh-Acht.

41. —Leasaítear leis seo fo-alt (1)(a) d'alt 681 den Phríomh-Acht trí “cré thine, gual,” a chur isteach i ndiaidh “aolchloch dholaimíteach,” sa mhíniú ar “mianach cáilitheach”.

Leasú ar alt 734 (cánachas ar ghnóthais chomhinfheistíochta) den Phríomh-Acht.

42. —Leasaítear leis seo alt 734 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (ii) den mhíniú ar “cuideachta shonraithe” i mír (a) d'fho-alt (1):

“(ii) (I) a bhfuil 25 faoin gcéad ar a mhéad dá scairchaipiteal ar úinéireacht, go díreach nó go neamhdhíreach, ag daoine a chónaíonn sa Stát, nó

(II) a bhfuil a scairchaipiteal go léir ar úinéireacht go díreach ag cuideachta eile a chónaíonn sa Stát agus a bhfuil 25 faoin gcéad ar a mhéid de scairchaipiteal na cuideachta eile sin ar úinéireacht, go díreach nó go neamhdhíreach, ag daoine a chónaíonn sa Stát,”.

Cánachas ar scaireanna a eisítear in ionad díbhinní airgid.

43. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) in alt 816, trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) go (3)—

“(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘cuideachta’ aon chomhlacht corpraithe;

ciallaíonn ‘cuideachta luaite’ cuideachta a bhfuil a cuid scaireanna, nó aon aicme dá cuid scaireanna—

(a) liostaithe ar liosta oifigiúil Stocmhargadh na hÉireann nó ar aon stocmhalartán eile, nó

(b) luaite ar an margadh ar a dtugtar Margadh na gCuideachtaí Forásacha, nó ar an margadh ar a dtugtar Margadh na nUrrús Taiscéalaíochta, de Stocmhargadh na hÉireann nó ar aon mhargadh dá shamhail nó margadh comhréire d'aon stocmhalartán eile;

ciallaíonn ‘scair’ scair i scairchaipiteal cuideachta agus folaíonn sé stoc agus aon leas eile sa chuideachta.

(2) I gcás go ndéanann aon duine, de dhroim rogha a fheidhmiú (sula ndearbhóidh cuideachta dáileadh brabús nó lena linn sin nó dá éis) suim airgid nó scairchaipiteal breise sa chuideachta a ghlacadh i leith scaireanna sa chuideachta, an scairchaipiteal breise sin a fháil, ansin, déanfar méid is comhionann leis an méid a bheadh faighte ag an duine sin dá mba in airgead a bheadh an dáileadh sin faighte ag an duine sin in ionad an scairchaipitil sin—

(a) i gcás go bhfuil cónaí ar an gcuideachta lasmuigh den Stát, a mheas chun críocha na nAchtanna Cánach mar ioncam a fuair an duine ón gcuideachta, agus áireofar an t-ioncam sin mar ioncam ó urrúis agus sealúchais lasmuigh den Stát agus déanfar é a mheasúnú agus a mhuirearú i leith cánach faoi Chás III de Sceideal D,

(b) i gcás go bhfuil cónaí ar an gcuideachta sa Stát agus gur cuideachta luaite í—

(i) a áireamh chun críocha na nAchtanna Cánach mar dháileadh a rinne an chuideachta, agus

(ii) a mheas chun críocha na nAchtanna Cánach mar dháileadh a fuair an duine,

agus

(c) i gcás go bhfuil cónaí ar an gcuideachta sa Stát agus nach cuideachta luaite í, a mheas chun críocha na nAchtanna Cánach mar bhrabúis nó gnóchain de chuid an duine, is brabúis nó gnóchain nach dtagann faoi réim aon Chás eile de Sceideal D agus nach muirearaítear de bhua aon Sceidil eile, agus déanfar é a mheasúnú agus a mhuirearú i leith cánach faoi Chás IV de Sceideal D.

(3) I gcás go n-áirítear cuideachta faoi fho-alt (2)(b)(i) mar chuideachta a dhéanann dáileadh chuig duine, beidh feidhm ag alt 152, fara aon mhodhnuithe is gá, amhail is dá mba dhíbhinn lena mbaineann fo-alt (1) den alt sin an dáileadh.”,

(b) in alt 4 (arna leasú le halt 51), sa mhíniú ar “dáileadh” i bhfo-alt (1), trí “le hailt 436 agus 437, agus le fo-alt (2)(b) d'alt 816” a chur in ionad “le hailt 436 agus 437”,

(c) in alt 20(1), mír 1 de Sceideal F, trí “le hailt 436 agus 437, agus le fo-alt (2)(b) d'alt 816” a chur in ionad “le hailt 436 agus 437”, agus

(d) in alt 130(1) trí “le hailt 436 agus 437, agus le fo-alt (2)(b) d'alt 816” a chur in ionad “le hailt 436 agus 437”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le scaireanna arna n-eisiúint ag cuideachta an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis.

Leasú ar alt 843 (liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun críoch oideachais tríú leibhéal) den Phríomh-Acht.

44. —Leasaítear leis seo alt 843 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “foras ceadaithe“:

“ciallaíonn ‘foras ceadaithe’—

(a) foras ardoideachais de réir bhrí alt 1 d'Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971 , nó

(b) foras sa Stát a fhaigheann maoiniú poiblí agus a chuireann cúrsaí ar fáil lena mbaineann scéim arna ceadú ag an Aire Oideachais agus Eolaíochta faoi na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 go 1992;”,

agus

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) de mhír (b) sa mhíniú ar “áitreabh cáilitheach“:

“(ii) atá á ligean le foras ceadaithe,”.

Leasú ar Chuid 41 (féinmheasúnacht) den Phríomh-Acht.

45. —(1) Leasaítear leis seo Cuid 41 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 950(1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) sa mhíniú ar “dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe“:

“(a) i gcás gur bliain mheasúnachta an tréimhse inmhuirearaithe, an 31ú lá d'Eanáir sa bhliain mheasúnachta tar éis na bliana sin; ach—

(i) maidir le cibé bliain mheasúnachta (nach luaithe ná an bhliain 1998-99) a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú, agus

(ii) maidir le gach bliain mheasúnachta tar éis na bliana lena mbaineann fomhír (i),

an 30ú lá de Shamhain tar éis na bliana measúnachta,”,

agus

(b) in alt 958—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b):

“(a) i gcás gur bliain mheasúnachta le haghaidh cánach ioncaim an tréimhse inmhuirearaithe, agus faoi réir fho-alt (10), ar nó roimh an 1ú lá de Shamhain sa bhliain mheasúnachta; ach—

(i) maidir le cibé bliain mheasúnachta (nach luaithe ná an bhliain 1999-2000) a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú, agus

(ii) maidir le gach bliain mheasúnachta tar éis na bliana lena mbaineann fomhír (i),

an 30ú lá de Shamhain sa bhliain mheasúnachta,

(b) i gcás gur bliain mheasúnachta le haghaidh cánach gnóchan caipitiúil an tréimhse inmhuirearaithe, ar nó roimh an 1ú lá de Shamhain tar éis na bliana measúnachta; ach—

(i) maidir le cibé bliain mheasúnachta (nach luaithe ná an bhliain 1998-1999) a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú, agus

(ii) maidir le gach bliain mheasúnachta tar éis na bliana lena mbaineann fomhír (i),

an 30ú lá de Shamhain tar éis na bliana measúnachta, nó”,

agus

(II) trí “don 1ú lá de Shamhain sa bhliain mheasúnachta, don 30ú lá de Shamhain sa bhliain mheasúnachta, don 1ú lá de Shamhain tar éis na bliana measúnachta, don 30ú lá de Shamhain tar éis na bliana measúnachta” a chur in ionad “don 1ú lá de Shamhain sa bhliain mheasúnachta, don 1ú lá de Shamhain tar éis na bliana measúnachta”,

(ii) i bhfo-alt (3)(b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) más bliain mheasúnachta le haghaidh cánach gnóchan caipitiúil an tréimhse inmhuirearaithe, ar nó roimh an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe nó, más déanaí é, tráth nach déanaí ná mí amháin ón dáta a ndéantar an mheasúnacht; ach—

(I) maidir le cibé bliain mheasúnachta (nach luaithe ná an bhliain 19981999) a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú, agus

(II) maidir le gach bliain mheasúnachta tar éis na bliana lena mbaineann clásal (I),

ar nó roimh an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe, agus”,

(iii) i bhfo-alt (4)(b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i):

“(i) (I) 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe, nó

(II) i gcás measúnachta i leith cánach gnóchan caipitiúil arna déanamh ar dhuine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe, arb í an bhliain 1998-99 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis í, an cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe,”,

agus

(iv) i bhfo-alt (10)—

(I) i mír (a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal ó “ar nó roimh an 9ú lá de Nollaig” go dtí deireadh na míre:

“ar nó roimh—

(i) i gcás na mblianta 1997-98 agus 1998-99, an 9ú lá de Nollaig, agus

(ii) i gcás na bliana 1999-2000 agus aon bhliain mheasúnachta dá éis, an 9ú lá de Mhárta,

sa bhliain mheasúnachta lena mbaineann an réamhcháin de bhua fho-alt (2)(a).”,

(II) i mír (b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal ó “ar feadh na bliana féilire” go dtí deireadh na míre:

“ar feadh—

(i) i gcás na mblianta 1997-98 agus 1998-99, na bliana féilire nó cuid den bhliain sin ina bhfuil an dáta dlite i gcomhair íoc na réamhchánach sin de réir fho-alt (2)(a), agus

(ii) i gcás na bliana 1999-2000 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis, na bliana sin,

agus déanfaidh an tArd-Bhailitheoir na tráthchodanna sin a chur chun dochair do chuntas bainc an duine sin ar an 9ú lá de gach mí sa bhliain féilire sin nó i gcuid den bhliain féilire sin nó, de réir mar a bheidh, sa bhliain sin.”,

agus

(III) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) (i) I gcás na mblianta 1997-98 agus 1998-99, féadfaidh an tArd-Bhailitheoir tráth ar bith, d'ainneoin mhír (b), aontú méid na réamhchánach a bheidh le cur chun dochair do chuntas bainc an duine inmhuirearaithe de réir an fho-ailt seo a athrú.

(ii) I gcás na bliana 1999-2000 nó aon bhliana measúnachta dá éis, féadfaidh an tArd-Bhailitheoir, in aon chás áirithe, d'fhonn íoc réamhchánach de réir an fho-ailt seo a éascú, aontú líon na dtráthchodanna comhionanna míosúla a bheidh le bailiú i rith bliana a athrú nó, tar éis tráthchuid amháin nó níos mó a bheith íoctha sa bhliain sin, aontú le méadú nó laghdú ar an méid a bheidh le bailiú i dtráthchodanna dá éis sin sa bhliain sin; ach ní dhéileálfar le duine inmhuirearaithe mar dhuine a mbeidh méid réamhchánach íoctha aige nó aici de réir an fho-ailt seo mura rud é—

(I) nach lú ná 10 líon na dtráthchodanna míosúla a bheidh íoctha ag an duine sin sa bhliain mheasúnachta, agus

(II) go ndéantar méid nach lú ná 70 faoin gcéad de mhéid na réamhchánach is iníoctha ag an duine sin don bhliain sin a íoc i dtráthchodanna ar nó roimh an 31ú lá de Nollaig sa bhliain sin.”.

(2) Gach ordú a dhéanfaidh an tAire Airgeadais faoin Acht seo, leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis é a dhéanamh.

Leasú ar alt 787 (an saghas faoisimh do phréimheanna cáilitheacha agus a mhéid) den Phríomh-Acht.

46. —Leasaítear leis seo alt 787 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (7), trí “ar nó roimh an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí Chuid 41)” a chur in ionad “ar nó roimh an 31ú lá d'Eanáir sa bhliain tar éis na bliana measúnachta”.

Leasuithe ar an bPríomh-Acht de dhroim athrú ar airgeadra stát áirithe.

47. —(1) Beidh feidhm ag na forálacha den Phríomh-Acht dá dtagraítear i Sceideal 2 faoi réir na leasuithe atá sonraithe sa Sceideal sin (ar leasuithe iad arb é is cuspóir leo, i measc nithe eile, foráil a dhéanamh de dhroim athrú ar airgeadra stát áirithe).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon fhorála áirithe de Sceideal 2 agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh le haghaidh forálacha éagsúla den sórt sin.

Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le cánachas dúbailte, etc.

48. —(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh feidhm ag na forálacha den Phríomh-Acht dá dtagraítear i Sceideal 3 faoi réir na leasuithe atá sonraithe sa Sceideal sin.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), beidh feidhm ag an alt seo amhail ag na tráthanna agus ó na tráthanna ag a mbeidh éifeacht leis an gCoinbhinsiún atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus Gnóchain Chaipitiúla) (Stáit Aontaithe Mheiriceá), 1997 (I.R. Uimh. 477 de 1997), de réir mhír 2 d'Airteagal 29 den Choinbhinsiún sin.

(b) Más rud é, i ndáil le duine, go bhfuil feidhm ag mír 3 d'Airteagal 29 den Choinbhinsiún sin i leith na tréimhse a shonraítear sa mhír sin, beidh feidhm ag an bPríomh-Acht i ndáil leis an duine i leith na tréimhse sin amhail is dá mba rud é nár achtaíodh fo-alt (1).

Leasú ar Chuid 26 (cuideachtaí árachais saoil) den Phríomh-Acht.

49. —(1) Leasaítear leis seo Cuid 26 den Phríomh-Acht trí “an ráta faoin gcéad cánach corparáide a shonraítear in alt 21(1)” a chur in ionad “an ráta faoin gcéad cánach corparáide a shonraítear in alt 21(1)(b)” in alt 723(6) agus alt 738(2)(c) araon.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1997.

Leasú ar alt 1013 (comhpháirtíochtaí teoranta) den Phríomh-Acht.

50. —(1) Leasaítear leis seo alt 1013 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “an méid comhiomlán”—

“ciallaíonn ‘comhpháirtí gníomhach’, i ndáil le trádáil chomhpháirtíochta, comhpháirtí a oibríonn ar feadh fhormhór a chuid ama nó a cuid ama ar bhainistíocht nó seoladh na trádála comhpháirtíochta ó lá go lá;”,

agus

(ii) sa mhíniú ar “comhpháirtí teoranta”—

(I) i mír (b), trí “a urscaoileadh nó a chúiteamh,” a chur in ionad “a urscaoileadh nó a chúiteamh, nó”,

(II) i mír (c), trí “a tabhaíodh chun críocha na trádála, nó” a chur in ionad “a tabhaíodh chun críocha na trádála;”,

agus

(III) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) duine a sheolann an trádáil mar chomhpháirtí ginearálta i gcomhpháirtíocht seachas mar chomhpháirtí gníomhach i gcás go n-áirítear ar ghníomhaíochtaí na trádála gníomhaíocht arb éard í—

(i) scannáin nó fístéipeanna a tháirgeadh nó a dháileadh, nó an céanna nó leas sa chéanna a shealbhú, nó

(ii) taiscéaladh nó saothrú acmhainní ola nó gáis;”,

(b) i bhfo-alt (2)(a)—

(i) i bhfomhír (I), trí “na gnóchain ón trádáil,” a chur in ionad “na gnóchain ón trádáil, nó”,

(ii) i bhfomhír (II), trí “agus ina aghaidh sin amháin, nó” a chur in ionad “agus ina aghaidh sin amháin”, agus

(iii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (II):

“(III) i gcás gur comhpháirtí teoranta an phearsa aonair i ndáil le trádáil de bhua mhír (d) den mhíniú ar ‘comhpháirtí teoranta’ agus gurb í an bhliain mheasúnachta 1997-98 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis an bhliain mheasúnachta iomchuí, faoi réir fho-alt (2A), in aghaidh ioncaim arb é atá ann na brabúis nó na gnóchain ón trádáil, agus ina aghaidh sin amháin,”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Ní bheidh feidhm ag fomhír (III) d'fho-alt (2)(a)—

(a) maidir le hús a bheidh íoctha ar an 27ú lá d'Fheabhra, 1998, nó roimhe,

(b) maidir le liúntas a bheidh le tabhairt i leith caiteachais a bheidh tabhaithe ar an 27ú lá d'Fheabhra, 1998, nó roimhe, nó

(c) maidir le caillteanas a bheidh fulaingthe sa bhliain mheasúnachta 1997-98 arbh é an caillteanas é a bheadh fulaingthe sa bhliain sin dá mba rud é—

(i) gur chríochnaigh an bhliain mheasúnachta sin ar an 27ú lá d'Fheabhra, 1998, agus

(ii) go gcinnfí an caillteanas faoi threoir cuntas arna ndéanamh suas i ndáil leis an trádáil don tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1997, nó, más déanaí é, an dáta a bunaíodh agus a tosaíodh an trádáil, agus dar críoch an 27ú lá d'Fheabhra, 1998, agus faoina dtreoir sin amháin, agus ní faoi threoir cuntas arna ndéanamh suas d'aon tréimhse eile.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 28ú lá d'Fheabhra, 1998.

Laghdú ar chreidmheasanna cánach i leith dáiltí.

51. —(1) Leasaítear leis seo alt 4 den Phríomh-Acht, le héifeacht amhail ar an agus ón 3ú lá de Nollaig, 1997, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ráta caighdeánach creidmheasa” i bhfo-alt (1):

“ciallaíonn ‘ráta caighdeánach creidmheasa’ do bhliain mheasúnachta—

(a) don bhliain mheasúnachta 1997-98—

(i) 21 faoin gcéad i gcás go bhfuil feidhm aige i ndáil le dáileadh a bheidh déanta nó a áirítear a bheith déanta ag cuideachta roimh an 3ú lá de Nollaig, 1997, agus

(ii) 11 faoin gcéad i gcás go bhfuil feidhm aige i ndáil le dáileadh a bheidh déanta nó a áirítear a bheith déanta ag cuideachta an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis,

agus

(b) don bhliain mheasúnachta 1998-99, 11 faoin gcéad,

agus, dá réir sin, ciallaíonn ‘ráta caighdeánach creidmheasa faoin gcéad’ don bhliain mheasúnachta 1997-98, 21 nó 11, de réir mar a bheidh, agus don bhliain mheasúnachta 1998-99, ciallaíonn sé 11;”.

(2) Beidh éifeacht le Sceideal 4 chun fo-alt (1) a fhorlíonadh.

Creidmheasanna cánach a dhíothú.

52. —Beidh feidhm ag na forálacha den Phríomh-Acht dá dtagraítear i Sceideal 5 faoi réir na leasuithe atá sonraithe sa Sceideal sin (ar leasuithe iad arb é is cuspóir leo foráil a dhéanamh chun creidmheasanna cánach a dhíothú maidir le dáiltí arna ndéanamh an 6ú lá d'Aibreán, 1999, nó dá éis).

Leasú ar an míniú ar scaireanna cáilitheacha sonraithe.

53. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht, in ailt 723(1), 737(1) agus 838(1), trí “£200,000,000” a chur in ionad “£100,000,000” sa mhíniú ar “scaireanna cáilitheacha sonraithe”.

Leasú ar alt 198 (ní inmhuirearaithe ús áirithe) den Phríomh-Acht.

54. — Leasaítear leis seo Caibidil 1 de Chuid 7 den Phríomh-Acht, in alt 198—

(a) tríd an bhforáil atá ann a athuimhriú mar fho-alt (1) den alt sin, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur leis:

“(2) I ndáil le hús arna íoc i leith urrúis iomchuí (de réir bhrí alt 246), beidh feidhm ag fo-alt (1)—

(a) amhail is dá ndéanfaí ‘, agus leanfaidh aon deimhniú a bheidh tugtha amhlaidh i bhfeidhm go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2005, mura ndéanfar é a chúlghairm faoi fho-alt (4), (5) nó (6)’ a scriosadh as fo-alt (2) d'alt 445, agus

(b) amhail is dá ndéanfaí ‘, agus leanfaidh aon deimhniú a bheidh tugtha amhlaidh i bhfeidhm go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2005, mura ndéanfar é a chúlghairm faoi fho-alt (4), (5) nó (6)’ a scriosadh as fo-alt (2) d'alt 446.”.